How to Slovenia

09 Dec 2018, 20:58 PM

Ukrepajmo zdaj!

Let's take action now!

Written by Dr. Katja Žerjavič, translated by JL Flanner

Ukrepajmo zdaj!

Let's take action now!

»Ukrepajte zdaj!« voditeljem držav sporoča sir David Attenborough.

"Take action now!" says Sir David Attenborough.

»Soočamo se s svetovno katastrofo, ki smo jo povzročili mi. Podnebne spremembe so naša največja grožnja,« je na sestanku o podnebnih spremembah še dejal sloviti raziskovalec narave.

"We are facing a global catastrophe that we have caused. Climate change is our biggest threat, "said the famous explorer of nature at a meeting on climate change.

»Če ne bomo ničesar storili, bo naša civilizacija propadla in večina živih bitij bo izumrla.«

"If we do nothing, our civilisation will collapse and most of the living beings will die out."

Svetovni voditelji so se zbrali na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah v mestu Katovice na Poljskem. Dva tedna bodo razpravljali, kako izpolniti obljube, ki so jih dali pred tremi leti na podnebni konferenci v Parizu.

World leaders gathered at the United Nations Conference on Climate Change in Katowice, Poland. For two weeks they will discuss how to fulfil the promises they made three years ago at a climate conference in Paris.

Takrat so se obvezali, da se povprečna temperatura ozračja ne bo povišala za več kot dve stopinji Celzija v primerjavi s temperaturo pred 100 leti. Pa tudi, da bomo izpust toplogrednih plinov v naslednjih 20 letih zmanjšali za polovico.

At that time, they pledged not to increase the average temperature of the atmosphere by more than two degrees Celsius compared to the temperature 100 years ago. They also planned to cut greenhouse gas emissions by half over the next 20 years.

Politiki se zdaj o tem pogovarjajo z velikim cmokom v grlu.

Politicians are now talking about this with a big lump in their throat.

Zadnja štiri leta so namreč najbolj vroča leta, odkar uradno merimo temperaturo. Tudi količina toplogrednih plinov se spet povečuje.

The last four years have been the hottest years ever since we officially measure the temperature. The amount of greenhouse gases is also increasing again.

Mnogim opazovalcem njihovega srečanja se ne zdi prav, da so si za kraj sestanka izbrali prav Poljsko. Ta država proizvede večino svoje električne energije iz premoga, to pa pomeni, da njena električna energija ni čista. Obenem pa srečanje denarno podpirata dve veliki premogovni podjetji.

Many observers of their meeting do not seem right to choose Poland as the place of the meeting. This country produces most of its electricity from coal, which means that its electricity is not clean. At the same time, the two big coal companies are financially supported by the meeting.

Sir David danes v tej državi zastopa ljudi, ki že občutijo posledice podnebnih sprememb. Voditeljem v njihovem imenu sporoča: »Čas se izteka. Ljudje želijo, da vi, ki odločate, ukrepate zdaj. Svet je v vaših rokah.«

Sir David today in this country represents people who already feel the effects of climate change. He says to leaders on their behalf: "Time is running out. People want you to act now. The world is in your hands."

Ali mu bodo prisluhnili, bomo izvedeli 14. decembra, ob koncu konference.

Whether they will listen to him, we will find out on December 14, at the end of the conference.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Dec 2018, 18:00 PM

Z lučkami v veseli December

With lights in Festive December

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner and G Translate

Čeprav so številni trgovski centri v prazničnih lučkah zažareli že sredi novembra, se veseli december v Ljubljani začenja zadnji dan predzadnjega meseca v letu.

Although in many shopping centres in the festive lights have been burning since mid-November, we are looking forward to December in Ljubljana starting on the last day of the last month of the year.

Ob 17.15 bo župan Ljubljane Zoran Janković slovesno prižgal novoletne lučke. Gorele bodo do 6. januarja, ko se zaključijo novoletni prazniki.

At 17:15 [30 November], Ljubljana Mayor Zoran Janković will solemnly turn on the New Year's lights. They will stay on until January 6, when New Year's holidays are over.

Na Kongresnem trgu pa je že zaživela tudi zmajska Ledena dežela.

In Congress Square a dragon’s Land of Ice has also been brought to life.

Related: Turning on the Christmas lights in Slovenia

Tudi drugi kraji se bodo za dober mesec dni odeli v svojo najlepšo praznično podobo.

Other places will for a good month put on their most beautiful festive appearances.

Veseli december je namreč čas radosti in druženja, pa tudi spokoja, upanja in miru. V mesecu, ko je dan najkrajši in noč najdaljša, svetlobo v temo prinašamo prav z množico okrasnih lučk.

Happy December is a time of joy and socialising, as well as rest, hope and peace. In the month when the day is shortest and the night is the longest, we bring light into the dark with a host of decorative lights.

Letos smo veliko pozornosti namenjali tudi plastičnim odpadkom. »Ti prodirajo v vse pore našega življenja. O tem priča tudi izbor Collinsovega slovarja za besedo leta. Ta je namreč postala beseda ‘single-use’, kar pomeni ‘za enkratno uporabo‘,« pojasnjujejo naravovarstveniki, ki so zato začeli s kampanjo Plastika naša vsakdanja.

This year we paid a lot of attention to plastic waste. "This gets into all parts of our lives. The Collins's Dictionary of the word for the summer is evidence of this. It was the term 'single-use', which means 'one-time use'," explain some conservationists, who started a campaign about plastics in everyday life.

Related: December at Ljubljana Castle is full of festive spirit

In tudi zato so se organizatorji decembrskih prireditev v Ljubljani potrudili in poskrbeli, da bo embalaža, ki jo bodo uporabljali na prazničnih stojnicah, iz razgradljivih materialov.

That is why the organizers of the December events in Ljubljana made every effort to ensure that the packaging that they will use on the festive stalls will be made of degradable materials.

Iz teh bo celo ognjemet. Tako so se odločili, da bi med uživanjem decembrskih radosti čim manj škodili okolju.

This approach also extended to the fireworks that will be used. [The organisers] thus decided to minimize harm to the environment while enjoying the joys of December.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Nov 2018, 18:31 PM

Dobili smo nov kilogram

We have a new kilogram

Written by Dr. Katja Žerjavič, translated by JL Flanner

Pred več kot dvesto leti so meroslovci določili, koliko tehta en kilogram: točno en liter vode.

More than two hundred years ago, metrologists determined how much one kilogram weighs: exactly one litre of water.

Kmalu so ugotovili, da takšno merilo ni najbolj natančno. Izdelali so kilogramski valj iz platine, ki je bolj zanesljivo in priročno merilo. Poimenovali so ga mednarodni prototipni kilogram.

They soon found that such a criterion was not the most accurate. They made a one kilogram platinum cylinder, which is a more reliable and convenient measure. It was called the International Prototype of the Kilogram.

Ta valj je edini predmet na svetu, ki tehta točno en kilogram. Shranjen je pod tremi steklenimi zvonovi v trezorju Mednarodnega biroja za uteži in mere v Parizu.

This cylinder is the only object in the world that weighs exactly one kilogram. It is stored under three glass bells in the vault of the International Bureau of Weights and Measures in Paris.

Naredili so še 67 njegovih kopij, ki so spravljene v laboratorijih po vsem svetu. Občasno jih zmerijo in primerjajo z izvirnikom.

There were also 67 copies made, which are stored in laboratories around the world. Occasionally they are measured and compared with the original.

Odkrili so, da so se mase valja in kopij sčasoma spremenile. To je velik problem za inženirje in znanstvenike, ki morajo meriti izredno natančno.

It was found that the masses of the cylinder and the copies changed over time. This is a major problem for engineers and scientists, who need to measure extremely accurately.

Meroslovci so se zato odločili, da morajo kilogram ponovno določiti, vendar tokrat še bolj natančno.

Metrologists therefore decided to re-determine the kilogram, but this time even more precisely.

Minuli petek so zato na mednarodnem sestanku izglasovali, da od maja prihodnje leto kilogram ne bo več določen s predmetom, ampak z zapleteno fizikalno enačbo.

Last Friday, at an international meeting, they voted that from May next year the kilogram will no longer be determined by an object, but by a complex physical equation.

Kilogram bo seveda še vedno tehtal en kilogram.

A kilogram will, of course, still weigh one kilogram.

»Ponovna določitev je podobna prenovi kleti v hiši. Na koncu je hiša od zunaj videti enako, vendar je zaradi boljših temeljev manj verjetno, da se bo porušila,« je pojasnil Michael de Podesta, raziskovalec iz londonskega nacionalnega laboratorija za fiziko.

"Redefining is similar to renovating the cellar in a house. In the end, the house looks the same from the outside, but it is less likely to collapse due to better foundations, "explains Michael de Podesta, a researcher at the London National Laboratory of Physics.

Znanstveniki bodo v prihodnosti lahko natančno računali maso, pri tem pa jim ne bo treba uporabiti kovinskega valja.

In the future scientists will be able to more accurately calculate mass, but will not need to use a metal cylinder.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here. 

19 Nov 2018, 16:30 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children, and each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text. 

Kdo je prepričal volivce na lokalnih volitvah?

Who convinced voters in local elections?

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Ljubljančani so izvolili sedanjega župana Zorana Jankovića.

The people of Ljubljana elected Zoran Janković, the current mayor.

V Mariboru se bosta v drugem krogu pomerila podjetnik Aleksander Saša Arsenovič in Franc Kangler, ki je že županoval v tem mestu.

In Maribor, entrepreneurs Aleksander Saša Arsenovič and Franc Kangler, who has already been mayor of this city, will move to the second round.

V Kopru je največ glasov dobil sedanji župan Boris Popovič, v Celju prav tako sedanji župan Bojan Šrot, toda v Kopru bo odločilen drugi krog, v katerem bo poleg Popoviča še Aleš Bržan.

In Koper, the majority of votes were won by the current mayor Boris Popovič, while in Celje the current mayor Bojan Šrot also stays sin charge, although in Koper there will also a second round, with Popovič facing Aleš Bržan.

V Murski Soboti, Novem mestu in Velenju so nove stare župane dobili že kmalu po zaprtju volišč: to so dr. Aleksander Jevšek, Gregor Macedoni in Bojan Kontič.

In Murska Sobota, Novo mesto and Velenje, returning mayors were announced shortly after the closure of the polling stations: these are Dr. Aleksander Jevšek, Gregor Macedoni and Bojan Kontič.

Na Ptuju pa se bosta v drugem krogu pomerila Nuška Gajšek in dr. Štefan Čelan, v Novi Gorici Matej Arčon in dr. Klemen Miklavič in V Slovenj Gradcu Tilen Klugler in Andrej Čas.

In Ptuj, Nuška Gajšek and dr. Štefan Čelan, Nova Gorica Matej Arčon and dr. Klemen Miklavič and V Slovenj Gradec Tilen Klugler and Andrej Čas.

V mnogih krajih so volivci na lističih lahko obkrožili le eno številko pred imenom kandidata in tam izbira ni bila težka.

In many places, voters could circle only one number in front of the candidate's name on the ballot and there were no difficult choices.

Drugje je bilo bolj napeto, saj krajani do poznih večernih ur niso vedeli, kdo bo odločal o prihodnosti kraja.

It was somewhat more tense elsewhere, since people did not know until late into the evening what would decide the future of the place.

Letošnje lokalne volitve so pustile pečat. Na volišča se je namreč odpravilo več ljudi kot pred štirimi leti in več kot na državnozborskih volitvah.

This year's local elections made an impressions, with more voters than four years ago, and more than in the National Assembly elections [earlier this year].

To je spodbudna novica, saj o prihodnosti odločajo tisti, ki gredo voliti, in ne tisti, ki ostanejo doma.

This is encouraging news, because the future is decided by those who go to vote, and not those who stay at home.

Volivna udeležba po Sloveniji je bila do zaključka redakcije 46,92 odstotka, v ponedeljek pa so podatki kazali, da je glasovalo 50,61 ljudi. Najvišja udeležba je bila v Solčavi, kjer je glas oddalo 84,23 odstotka volivnih upravičencev. Po ponedeljkovih podatkih je bila najnižja v Vojniku (35,47).

Voter participation throughout Slovenia was said to be 46.92 percent by the end of voting, and on Monday data showed that 50.61 people voted. The highest participation was in Solčava, where 84.23% of voters turned up. According to Monday's data, the lowest was in Vojnik (35.47).

Drugi krog volitev bo 2. decembra.

The second round of elections will take place on December 2nd.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, and find all our dual texts here.

11 Nov 2018, 11:52 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children, each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text, along with a translation.

Nova dajatev za Facebook in Google?

New fee for Facebook and Google?

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner and G Translate

Po podatkih Unesca približno 67 milijonov otrok po svetu ne obiskuje šole.

According to UNESCO, around 67 million children around the world do not attend school.

Nekateri morajo namesto tega delati. Drugim tega ni treba početi, vendar niso zato prav nič srečni. Če se ne bodo šolali, se namreč nikoli ne bodo naučili brati, pisati in računati.

Some have to work instead. Others do not have to go to school, but they are not very happy about it. If they do not go to school, they will never learn to read, write and count.

Ljudje, ki tega ne znajo, so “nepismeni”. V življenju jim je zato lahko zelo težko.

People who do not know this are “illiterate”, and life can be very difficult for them.

Zadnja leta je takšnih, ki jim je težko, vse več. Zaradi razvoja novih tehnologij namreč velja, da je pismen tisti, ki poleg branja, pisanja in računanja obvlada še digitalno in medijsko pismenost.

In recent years things have been getting more and more difficult for them. Due to the development of new technologies, being literate now means, in addition to reading, writing and doing math, that one also has the ability to master digital and media literacy.

Medijska pismenost je širok pojem, ki vključuje na primer digitalno, informacijsko in vizualno pismenost. Pomeni sposobnost kritične, ustvarjalne in varne rabe medijev in medijskih vsebin v vseh možnih oblikah.

Media literacy is a broad concept, which includes, for example, digital, information and visual literacy. It means the ability to make critical, creative and safe use of media and media content in all possible forms.

To pa ni čisto preprosto!

This is not so easy!

V Veliki Britaniji zato prav te dni razmišljajo, kako bi otrokom omogočili, da bi postali medijsko pismeni.

In the United Kingdom, they are now thinking about how to enable children to become media literate.

Domislili so se, da bi tehnološka podjetja, kot so Google, Facebook in Twitter, britanski vladi odslej plačevala posebno dajatev.

They though that technology companies, such as Google, Facebook and Twitter, would now pay a special levy to the British government.

Ta podjetja po njihovem mnenju namreč sama ne storijo dovolj, da bi zaščitila svoje uporabnike pred različnimi spletnimi pastmi, kot so lažne novice ali enostranska politična propaganda.

In their opinion, these companies do not do enough to protect their users from various online traps, such as fake news or one-sided political propaganda.

Z dajatvijo bi vlada dobila denar za plačilo učiteljev, ki bi otroke učili, kako do različnih medijev in medijskih vsebin kritično dostopati in jih presojati.

With the levy, the government would get money to pay teachers to instruct children how to access and evaluate different media and media content.

Zaenkrat je to še ideja.

For now, this is still just an idea.

Britanski politiki bodo do zime pripravili dokument, v katerem bodo bolje pojasnili potrebne ukrepe. Potem bo sledila razprava, ali je njihov predlog dober.

But by the winter British politicians will prepare a document in which they will better explain the measures needed. Then a debate will be follow if the proposal is thought to be good.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, with all our dual texts here.

04 Nov 2018, 10:36 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text.

Evropa si želi manj plastičnih smeti

Europe wants less plastic waste

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner and G Translate

Plastični odpadki se kopičijo vsepovsod: na smetiščih, v mestih, v hribih, v morju.

Plastic waste accumulates everywhere: at dumps, in cities, in the mountains, in the sea.

Na svetu jih je toliko, da bi lahko prekrili Slovenijo, kup smeti pa bi bil visok 14 metrov.

There’s so much plastic waste in the world that it could cover Slovenia, and the pile of trash would be 14 meters high.

Nič čudnega torej, da je 87 odstotkov Evropejcev zaskrbljenih.

It’s no wonder that 87 percent of Europeans are worried.

Nekateri smo dovolj ozaveščeni, da se trudimo živeti brez nepotrebnih plastičnih izdelkov. Med njimi so slamice, vrečke, jedilni pribor in lončki za kavo.

Some of us are sufficiently aware of the problem that we are trying to live without unnecessary plastic products. Among these are straws, bags, cutlery and disposable coffee pods.

A kljub trudu posameznikov ti izdelki še niso izginili s prodajnih polic.

But despite the efforts of individuals, these products have not disappeared from supermarket shelves.

Greenpeaceovo poročilo kaže, da mnoga podjetja uporabljajo vse več plastike za enkratno uporabo.

A Greenpeace report shows that many companies use more and more disposable plastics.

Da se to ne bi več dogajalo, bi lahko poskrbeli politiki.

If this is going to stop, it will need work from politicians.

Evropski poslanci danes sprejemajo Direktivo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje.

MEPs today adopted a directive to reduce the environmental impact of certain disposable plastic products.

Čeprav večina politikov direktivo načelno podpira, še ne vemo, ali bo res sprejeta.

Although most politicians support the directive in principle, we do not yet know if it will be accepted.

Ni namreč čisto jasno, katere plastične izdelke naj bi direktiva omejila ali prepovedala.

It is not quite clear which plastic products should be restricted or banned by the directive.

Tisti, ki niso zadovoljni s sedanjim predlogom, zanj morda ne bodo glasovali, četudi se zavedajo, da moramo vsi skupaj nekaj narediti.

Those who are not happy with the current proposal may not vote for it, even if they think that we must do something.

Stališče do direktive je sprejela tudi slovenska vlada. Sporočila je, da jo načeloma podpira.

The Slovenian Government has adopted the directive, saying that it supports it in principle.

Na hrvaškem otoku Zlarin pa so se domačini kar sami odločili, da ne bodo več uporabljali plastike. Pravijo, da bodo to lahko izpeljali. Kupci bodo morali za vsak plastični lonček plačati kavcijo, torej nekaj kun drobiža, ki jo bodo dobili nazaj, ko bodo lonček vrnili.

On the Croatian island of Zlarin, the locals themselves decided not to use plastics again. They say they can do this. Customers will have to pay a deposit for each plastic pot, that is, a few kuna that will get them back when the pot is returned.

Vse pa bo odvisno od ljudi, pravijo pobudniki ideje Zlarin – otok brez plastike.

Everything will depend on people, say the initiators of the idea of ​​Zlarin - an island without plastic.

Zadnja novica

Latest news

Poslanci so podprli prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

MEPs backed the ban on disposable plastic products.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, or read another English-Slovene dual text here.

27 Oct 2018, 19:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

19 Oct 2018, 10:50 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

12 Oct 2018, 15:21 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

06 Oct 2018, 16:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

28 Sep 2018, 11:56 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

Page 1 of 8

Editorial

Photo of the Week

Slovenia Traffic Info

 • Due to the summer holidays around Europe until the end of August, we expect to have increased traffic on all weekends (from Friday to and including Monday), especially between Austria and Croatia in both directions. Due to Italian collective holidays, we expect to have increased traffic in Istria between Italy and Croatia as well as on the A1 motorway between Italy and Hungary. 

  Drivers should expect longer waiting times, especially at border crossings with Croatia at Istria and at the Gruškovje border crossing in Styria. In the event of longer waiting times at Gruškovje, we recommend using the border crossings Zavrč and Središče ob Dravi.

  Frequent congestions are to be expected in Upper Carniola at the Karavanke tunnel, in the direction of Austria. Due to increased checks and controls of the Austrian police, waiting times at the border crossings with Austria may also be longer elsewhere (Ljubelj and Šentilj).

  On Wednesday, 15 August, there will be a national holiday in Slovenia, Croatia, Austria, Italy, parts of Germany and Switzerland as well as Poland. It will also be the end of the summer holidays in parts of Germany.

  On Tuesday, 14 August, and Thursday, 16 August, an increased number of goods vehicles are to be expected on the A1 motorway between Italy and Hungary.

  An overview of border crossings with Croatia is accessible on the map at the website www.promet.si.

  Expected construction works and road closures

  A1, H3, Ljubljana bypass

  There are construction works at the eastern Ljubljana bypass between Bizovik to the Malence junction, where traffic is running on two narrowed lanes, a temporary traffic regulation is also at the section from the tunnel to the junction Ljubljana south where traffic is hindered.

  From Saturday, 11 August 2018, 2pm, to Sunday, 15 August, 10pm, the road section leading from the Golovec tunnel to the south bypass (via Rudnik) on the eastern Ljubljana bypass will be closed for all traffic, due to the conclusion of construction works. More information at the link. All construction works will be concluded approx. by 16 August 2018.

  A1, Ljubljana - Koper

  At the former toll booth Log around the area of the current administration building, a plateau shall be worked on until approx. the end of September for the purpose of using this area in the future.

  At the toll booth Vrhnika, works are being carried out for the demolition of the toll booth. From 10 August onward, there will be road closures on one lane in the direction of Vrhnika. A full road closure at the Vrhnika junction is expected between 17 and 20 August. Construction works will be concluded approx. at the end of August.

  At the Verd viaduct in the direction of Koper, alternate closures of the slow and fast lanes will be made until 24 August between 7am and 5pm at the area of three traffic lanes, due to repairs within the warranty period.

  The Logatec junction will be closed due to reconstruction and recovery works until the evening on 14 August.

   Reconstruction worksare still being carried out at the viaduct Ravbarkomanda. Traffic is running on two narrowed lanes.

  At the section NanosSenožeče, in the direction of Ljubljana, the auxiliary lane will be closed until approx. 10 August due to construction works.

  The on-ramp at the junction Koper - center, Slavček in the direction of Izola is closed. The on-ramp to the H6 expressway will remain closed until approx. 30 September.

  H4, expressway through the Vipava Valley

  Reconstruction works are being carried out at the H4 expressway at sections Vipava - Ajdovščina - Selo. Traffic is being run in both directions on one half of the expressway, one lane for each direction. The Ajdovščina junction, in the direction of Nanos, will be closed until approx. mid-August (both on-ramp and off-ramp will be closed).

  Due to the repair works of the Boršt viaduct, the road in the direction of Vrtojba (Italy) between the toll booth Nanos and the cut and cover Rebrnice 1 will be closed. Traffic will run in both directions on the second half of the expressway.

  A1, Ljubljana - Maribor

  At the sectionbetween the junctions Celje zahod and Celje center in the direction of Maribor, construction works (replacement of noise barriers) will be carried out until approx. the end of August. Traffic will run on two narrowed lanes, traffic in the mentioned direction is also hindered at the junction Celje - center.

  Due to urgent maintenance works at the section Šentjakob – Domžalein the direction of Maribor between Saturday, 11 August from 5am and 12 August, there will be a total closure of the auxiliary  and traffic lanes until approx. 4pm. Traffic will run on the express lane.

  You can find an overviewof other road construction works at www.promet.si (mark “Roadworks” left by the map).

  Road closures due to events:

  Saturday, 11 August 2018:
  - G1-7, ObrovKozina, 18:35 – 18:45, full closure (fire dept. parade).
  - RT-904, JezeroSavica, 22:03-23:30, full closure (Midsummer night).
  - R2-425, Poljana - Šentvid, from 17:00 to 18:00 and from 18:15 to 19:15, full closure (marathon).
  - R3-603, Most na SočiUšnik, from 15:00 to 21:00, from 15:00 to 21:00, full closure, detour (jumping).

  Sunday, 12 August 2018:
  - R2-407, Gorenja vasLjubljanica, from 9:00 to 21:00, full closure (HCR Lučine).
  - G2-103, UšnikPlave, from 15:00 to 18:00, alternate one-way traffic (jumps from bridge at Kanal ob Soči).
  - R1-204, ŠtanjelDutovlje, from 15:00 to 16:00, full closure (event/holiday).
  - R3-731, PolzelaParižljeBraslovčeMale Braslovče, from 15:00 to 16:00, full closure (hop grower day).
  - R2-447, Medlog- Arjava vas, 11:00 to 13:30, hindered traffic (triathlon).

  Wednesday, 15 August 2018:
  - R2-425, PoljanaŠentvid, from 8:00 to 19:00, full closure with detour (fair).
  - R3-726, RenkovciČrenšovci, from 7:00 to 14.00, full closure with detour (fair event).
  -R2-407, Gorenja vasLjubljanica, from 9:45 to 10:30, full closure (cycling event).
  - R3-716, Grad - Kuzma, from 5:00 to 16:00, full closure with detour (fair).

  R1-218, Črnomelj, from 17 August from 12:00 to 18 August 2018 to 12:00, full closure with detour (Črnfest).

  Weather

  According to ARSOwe will have a refreshing week-end with rain until Monday, with temperatures of around 30 °C. Chances of precipitation will be higher from Tuesday on.

  Prevention

  Safety distance is a distance which a vehicle passes in two seconds, from which the first second represents the reaction time of the driver before he starts to brake and the second represents the time of the vehicle braking.

  More at the link.

  Traffic information

  Before you set off, check the traffic information via:
  - the website at www.promet.si,
  - PIC operator on the number 1970 (the number is not free of charge) or responder 080 22 44 (free of charge),
   - mobile application DarsPromet+,
  - social media (Twitter @promet_si and www.facebook.com/Vozimo.pametno),
  - monitoring traffic information on radio stations.

  We advise drivers to start their journeys at night or very early in the morning. You may find the traffic calendar a useful tool in planning your journey.

  Have a nice and safe trip and a refreshing summer!

  Read more
 • Urgent rehabilitation of the »Zala« slope, above the road G2-102 at the road section – 1034 Spodnja Idrija – Godovič, will be carried out from km 8,460 to km 8,595 and from km 6,500 to km 6,950.

  Certain construction works will require a common full road closure at both locations. The full closure is expected to be from 23.07.2018 to 20.08.2018.Other works will be carried out under separate half road closures and will take about 80 days. There will also be occasional road closures of up to 30 minutes for works on those segments where there is still a danger of rockfall.

  During full road closures, traffic will run on state owned roads. All traffic (including buses) of over 7.5 tonnes of mass will run on a detour: Logatec – Nova Gorica – Tolmin – Idrija. Vehicles with a mass of less than 7.5 tonnes (personal vehicles, vans and light goods vehicles) will run on the detour Logatec – Žiri – Govejk – Marof – Spodnja Idrija, as has been communicated by the Slovenian Infrastructure Agency.

  Source: Ministry of Infrastructure, Slovenian Infrastructure Agency, Investments Division

  Read more
 • Expected construction works and road closures

  We are issuing a warning to drivers to drive carefully around the toll stations because there may be occasional traffic congestion due to changed signalisation. Construction works are currently being carried out at the Log, Postojna and Torovo toll stations.

  A1, Ljubljana bypass

  At the Malence split from the eastern to the southern Ljubljana bypassthere will be traffic congestion in the emergency lane until approx. 13 July 2018 due to construction works.

  Measures to increase traffic flow and improve traffic safety at the Malence split on the Ljubljana ring road (the crossroads between the eastern and southern Ljubljana bypass); in June, the extension of the embankment, while the main works on the split are expected to be between 10 July and 18 August 2018.

  A2, Karavanke - Obrežje 

  On Sunday, 17 June 2018, the existing partial closure on the A2 motorway was reorganized as part of the continuation (completion of Phase 2 and the start of Phase 3) of works in connection with the demolition of the Torovo TS and the restoration of the carriageway between the  Torovo TS and the Vodice junction.

  Due to works in phase 3, stage 1, there will be partial closures on the following sections:

  • Section number 0009 Brnik - Vodice from km 3.261 to km 5.246;
  • Section number 0609 Brnik - Vodice from km 3.461 to km 5.254;
  • Section number 0010 Vodice – LJ (Šmartno) from km 0.000 to km 0.473;
  • Section number 0610 Vodice – LJ (Šmartno) from km 0.000 to km 0.747.


  Due to works in phase 3, stage 2, there will be partial closures on the following sections:

  • Section number 0009 Brnik - Vodice from km 3.261 to km 4.211;
  • Section number 0609 Brnik - Vodice from km 3.461 to km 4.411.

  During the period of temporary traffic signalization, traffic will run on two narrowed lanes in both directions. Temporary traffic signalization will be set up on 22 July 2018.

  A5, Lenart - Sv.Trojica

  At the location of the Lormanje rest area (AC-A5, Lenart - Sv.Trojica), the entry point to the rest area will be closed from Saturday, 23 June 2018 from 13:00 to Sunday 24 June 2018 until 22.00.

  The exit point from the rest area will be closed on Sunday, 24 June 2018, from 8:00 to 22:00, when the entire closure is to be removed. This will enable those who remain at the rest area on Saturday night to leave.

  We would also like to draw attention to a number of works on some major and regional roads, as well as numerous events that will further slow the traffic (running, cycling, summer city and regional events).

  Urgent rehabilitation of the »Zala« slope, above the road G2-102 at the road section – 1034 Spodnja Idrija – Godovič, will be carried out from km 8,460 to km 8,595 and from km 6,500 to km 6,950.

  Certain construction works will require a common full road closure at both locations. The full closure is expected to be from 23.07.2018 to 20.08.2018, more info

  Major renovation work envisioned by the end of August

  On the A1 Unec-Postojna Primorska motorwaysection, the rehabilitation of the Ravbarkomanda viaduct is in progress (a facility in the direction of Ljubljana, the current closure is due to end in mid-September).

  On the H4 Vipava-Ajdovščina-Selo highway section, 7.7 km of road is being reconstructed, in the direction of both Vrtojba and Razdrto, totalling 15.4 km of carriageway. Currently, the traffic on the Vipava highway between Selo and Vipava is being run in both directions on one half of the highway, one lane for each direction.

  Ajdovščina junction is open; the complete closure of the junction in the direction of Ljubljana is planned in mid-July.

  Demolition of toll stations

  Stage 1 covers: emolition and reorganization of the Log, Torovo, Hrušica and Vrhnika toll stations, including the plateau and renovation of the carriageway on section A2 / 0009 Brnik–Vodice from km 4.041 to km 5.246 and A2 / 0010 Vodice–Ljubljana (Šmartno) from km 0.000 to km 0.267 and A2 / 0109 Vodice junction. Contractor: Gorenjska gradbena družba GDD in cooperation with Kolektor CPG and CPK for EUR 10.470 million excl. VAT.

  Stage 3 covers: Demolition and reorganization of the Nanos, Dane, Logatec, Unec - north, Unec - south, Razdrto - north, Razdrto - south, Postojna - north and Postojna - south toll stations, as well as the renovation of the carriageway construction of the highway H4 / 0374 and 0774 Razdrto–Vipava from km 0.000 to km 0.075, A1 / 0154 Nanos split and A1 / 0151 Logatec junction. Contractor Kolektor CPG in cooperation with CPK for EUR 7.998 million.

  Works at the Log toll station on the A1 Primorska motorway are underway.The contractual deadline for the execution of all works at the Log toll station is by the end of July, when all the barriers must be removed from the carriageway. Furthermore, in the area of today's toll station administrative building, a plateau will be regulated to allow the further use of this area, which will take 55 days (until the end of September) but will not significantly affect traffic fluidity. Therefore, the works at the toll station - including the new plateau in the catchment area - are expected to be completed by the end of September.

  The works on the Torovo toll station on the A2 Gorenjska motorway are in progress and are expected to be completed by the end of July.

  At the Unec toll station, preparatory work is expected to begin on 2 July; full closure, which will last for seven days, is scheduled for 7 July.  

  The start of preparatory work at the Nanos toll station is scheduled for 3 September; full closure, which will last 30 days, is scheduled for 12 September.

  Works at the Logatec toll station on the A1 Primorska motorway, including the renovation of the carriageway on the junction to the industrial zone, are scheduled between 16 July and 3 August 2018.

  At the Vrhnika toll station on the A1 Primorska motorway, including the plateau, works will take place between 6 August and 25 August 2018.

  Summer traffic peaks

  In the summertime, morning and afternoon traffic peaks are reduced during work hours, while seasonal traffic peaks increase at the weekends:

  Time frame

  Traffic direction

  Most congested sections

  Friday afternoon

  Towards tourist destinations

  Ljubljana ring road

  A1 Ljubljana – Koper

  H5 Koper – Isola

  G1-11 Koper – MP Dragonja

  G2-111 Isola – MP Sečovlje

  Saturday

  From Austria and Italy towards the Slovenian coast and Croatia and the other direction

  A2 Karavanke – Ljubljana,

  A1 Ljubljana – Koper,

  H5 Koper – Isola

  A1 Šentilj – Maribor

  G1-11 Koper – Dragonja

  G1-111 Isola – MP Sečovlje

  G1-7 Kozina – MP Starod

  G1-6 Postojna – MP Jelšane

  A4 Maribor – Podlehnik

  G1-9 Podlehnik – MP Gruškovje

  Sunday afternoon

  from the Slovenian coast and Croatia to Austria and Italy.

  A2 Ljubljana – Karavanke

  A1 Koper – Ljubljana

  H5 Koper – Isola

  A1 Šentilj – Maribor

  G1-11 Koper – Dragonja

  G1-111 Isola – MP Sečovlje

  G1-7 Kozina – MP Starod

  G1-6 Postojna – MP Jelšane

  A4 Maribor – Podlehnik

  G1-9 Podlehnik – MP Gruškovje

  You can find the forecast of major traffic congestion on the Slovenian road network in the traffic calendar.

  The Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Gruškovje and Obrežje border crossing points will be most crowded during the summer traffic peaks.

  For those travelling to Istria, we recommend using the Sočerga, Podgorje or Brezovica pri Gradinu border crossings during peak times. You can find them on the map at www.promet.si.

  Prevention

  We ask drivers to exercise caution due to the mowing of grass and other road works on the various sections of motorways and expressways as part of the    regular annual maintenance works.

  Freight traffic limits

  Limiting freight traffic and groups of vehicles whose maximum permissible weight exceeds 7.5 tonnes will be changed on Saturday, 23 June as per the Decree on traffic limitations on roads in the Republic of Slovenia (Official Gazette of RS No. 75/11). More at link.

  Weather conditions:In addition to works, the weather conditions affecting traffic flows and rehabilitation after storms are at the forefront. We observe different traffic densities than in the past.

  Before you set off, check the traffic information via:
  - The website www.promet.si;
  - The PIC operator on the number 1970 (the number is not free of charge) or the responder 080 22 44 (free of charge);
  - The mobile application DarsPromet+,
  - Social media (Twitter @promet_si in www.facebook.com/Vozimo.pametno),
  - Monitor traffic information on radio stations

  Read more
 • High traffic congestion is to be expected at the end of the week (Friday, Saturday), especially from Austria to the Slovenian and Croatian coasts. School holidays in Hungary and Croatia have started. Similar traffic congestion is also expected in the opposite direction on Sunday, especially in the afternoon.

  In addition to congestion at border crossing points with Croatia, especially at the Gruškovje border crossing point and border crossing points in Istria, we also expect congestion before the Karavanke tunnel on Saturday and Sunday. 
   

  The Tour of Slovenia, a bike race, will take place until 17 June in five stages at: Lendava - Murska Sobota, Maribor - Rogaška Slatina, Slovenske Konjice - Celje, Ljubljana - Kamnik, Trebnje - Novo mesto. More information at the link.

  Expected construction works and road closures

  We are issuing a warning to drivers to drive carefully around toll booths because there may be occasional traffic congestion due to changed signalisation. Construction works are currently being carried out at toll booths of Log, Postojna and Torovo.

  A1, Ljubljana bypass

  At the Malence split from the eastern to the southern Ljubljana bypassthere will be traffic congestion on the emergency lane up to approx. 13 July 2018 due to construction works.

  A2, Karavanke - Obrežje

  Due to the Tour of Slovenia bike race, the junctions Trebnje - vzhod and Novo mesto - zahod will be closed on 17 June between 11am and 3:30pm.

  A1, Ljubljana - Koper

  Reconstruction works are being carried out at Ravbarkomanda. 

  H4, expressway through the Vipava Valley

  Reconstruction works are being carried out at H4 at the sections Vipava - Ajdovščina and Ajdovščina - Selo. Traffic is being run in both directions on one half of the expressway, one lane for each direction.

  On Friday night (approx. after 8pm) on 15 June, there will be a total weekend closure of the expressway. The full closure will be lifted approx. on Monday, 18 June after 5am. During the construction works, there will be a detour on the parallel road.

  A2, Karavanke - Obrežje

  On Thursday, 14 June, traffic will run at intervals at the Karavanke tunnel between 8am and 4pm, with a 30 minute waiting time before the tunnel. The maximum transport width is 3.75m.

  The Vodice junction will fully open approx. on 20 June, traffic will run on two narrowed lanes in both directions due to the demolition of the Torovo toll booth.

  On Friday, 15 June, express lanes between the Jesenice rest area (N and S) and the Jesenice vzhod junction (Lipce) will be closed due to the closure of passages between the directional lanes.

  Approx. on Tuesday, 19 June, the motorway exit at Lesce in the direction of the Karavanke tunnel will be closed for approx. 6 hours due to the mowing of grass - a detour will be marked via the Radovljica junction.

  A1, Šentilj - Ljubljana 

  At the section Vransko - Blagovica, a wash of Trojane tunnels in the direction of Ljubljana is expected the night of 14 to 15 June from 5pm to 2am.

  At the section Arja vas - Domžale in both directions, a movable blockade of the emergency lane is expected on 15 June from 7:30am to 2pm due to the mowing of the grass.

  At the sections Vransko - Trojane, a full closure of the junctions Vransko and Trojane (entry and exit) is expected in both directions on Friday, 15 June from 12:30 pm to 1:30 pm due to the Tour of Slovenia bike race.

  A5, Maribor - Lendava

  At the section Dragučovo and Lenart around the Močna viaduct, the cut & cover Močna and Zamarkova viaduct, there will be recovery works until approx. 15 June 2018. During the total closure, traffic will be run in both directions on one side of the motorway.

  Certain construction works on the main and regional roads

  - At the road Kranjska Gora - Dovje in the Martuljek forest, there is a half closure due to road works.  Alternative one-way traffic is in place.  During weekends, traffic is occasionally run in both ways.
  - Due to the landslide of the road, the regional road Podtabor - Naklo between Bistrica and the motorway junction Naklo remains closed. A detour is possible on the motorway between junctions Naklo and Podtabor. For the remainder of the closure, drivers are not obligated to have a valid vignette between these two junctions.
  - In Ljubljana,the road “Pot za Brdom” will be closed up to 21 June, from the motorway junction Brdo to the crossroads with the road “Pot Roberta Blinca”.Access to Hotel Mons will be possible only from the direction of the bypass.During the closure, drivers are not required to have a valid vignette on the western bypass between the junctions Brdo and Podutik.

  - The road Dolenjske Toplice - Črmošnjice - Črnomelj will be closed in Črmošnjice up to 30 June. A detour for personal vehicles and buses will be made on local roads, heavy vehicles weighting 3.5t and more will have a detour via Novo mesto and Semič.

  - The main road Metlika - Novo mesto will be closed for the weekend because of the race. During this time, a detour for vans and trucks will run through Črmošnjice, which is currently the detour for cars and buses on the local road. The heavy vehicle ban will be temporarily lifted at the detour.

  - On the road Ilirska Bistrica - Jelšane there is a half closure at Dolenje pri Jelšanah, alternative one-way traffic is in place. During increased traffic there will be congestion.

  Overview of other road works at the link: www.promet.si.

  Other events:

  - R2-408, Žiri - Trebija, 15 June from 3pm to 16 June to 1am, complete closure. During the closure, a detour will run on local roads LC 499 201 and LC 496 031 (through the industrial zone) (event).

  - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, 15 June from 1am to 11.58pm, complete closure (fair).

  - G2-105, 105 Novo mesto - Metlika, International mountain speed race Gorjanci, 16 June from 7am to 7pm. Complete closure (during the closure traffic will be redirected to state roads R2-419, R1-216 and 1178, R1-218, 1212, 1152 and 1213 and municipality roads.

  - R2-403, Češnjica - Škofja Loka, 16 June from 6:55pm to 7:10pm, complete closure. No detour (running event).

  - In Škofja Loka, there will be some closures in the city centre and its surroundings on Saturday, 16 June (running event).

   - R3-614, Komen - Štanjel, 16 June from 10 to 17 June until 8am, complete closure. During the closure, traffic will be redirected to the state road R3-618 and municipality roads (public holiday).

  - R3-697, Nazarje - Gornji Grad, 17 June from 10am to 12pm for 30 minutes (2x), complete closure, no detour (running marathon).

  - R2-448, Pluska - Trebnje, 17 June from 9:05am to 9:30am (bike race).

  - R1-218, Črnomelj, 21 June from 9am to 25 July to 12pm, complete closure. During the closure, traffic will be redirected to state roads R1-216 section 1178 and 1393, R1-218 section 1213 and 1152, and municipality roads (folklore festivalJurjevanje”).

  Prevention

  We ask drivers to exercise caution due to the mowing of grass and other road works on the various sections of motorways and expressways within the activities of regular annual maintenance Works.

  Driving at too short of a safety distance is statistically one of the most frequent causes of traffic accidents (327 traffic accidents occurred in 2016 on Slovenian expressways and motorways due to the inappropriate safety distance). More at the link.

  Freight traffic limits

  Limiting freight traffic and groups of vehicles whose maximum permissible weight exceeds 7.5 tonnes will be changed on Saturday, 23 June as per the Decree on traffic limitations on roads in the Republic of Slovenia.  More at the link.

  Weather

  Data obtained from ARSO suggests that in the night of Thursday we may expect frequent thunderstorms and local heavy rainfall. Stronger winds, hail, an increase of torrents and the build-up of storm water may also occur. Interchangeable weather is expected from Sunday to Friday, there will be local showers and thunderstorms. We urge drivers to exercise caution and drive safely during thunderstorms. 

  Traffic information

  Before you set off, check the traffic information via:
  - the website at www.promet.si,
  - PIC operator on the number 1970 (the number is not free of charge) or responder 080 22 44 (free of charge),
   - mobile application DarsPromet+,
  - social media (Twitter @promet_si and www.facebook.com/Vozimo.pametno),
  - monitoring traffic information on radio stations.

  The Traffic Information Centre for Public Roads wishes you a pleasant drive.

  Read more
 • The first significant increase in foreign vehicles driving on Slovenian roads before the main summer tourist season is during the Easter holidays.

  We are therefore expecting increased traffic at the end of this week from Austria and Italy in the direction of the border crossings with Croatia and from Italy to Hungary.

  Holidays in certain parts of Europe start on Thursday, 29 March; therefore, we may expect increased traffic from Austria in the direction of Croatia. On Thursday, we also expect heavy freight traffic and long waiting lines at the border crossings with Croatia.
   

  Roads will be heavily burdened on Friday, 30 March. Heavy congestions can be expected on the Lower Carniola motorway at Dobruška vas due to construction works.
   

  Due to the end of the holidays in most European countries, traffic will be significantly increased in the opposite direction on Monday, 2 April, and Tuesday, 3 April. 


  The electronic tolling system is being implemented on 1 April and short road closures are to be expected during the night.

  When and where there will be the most traffic based on data from previous years: info.


  You can view the travel times on certain sections live on the website of the Traffic Information Centre at www.promet.si.

  Limitations for freight traffic

  Please note that limitations for freight traffic in Slovenia also apply on Easter Friday and later on Sunday and Monday. There will be no limitations in Slovenia on Saturday.

  You can view limitations in Slovenia and in neighbouring countries here.

  Expected construction works and road closures


  A2, Ljubljana - Obrežje

  A full road closure is expected in the Dobruška vas - Drnovo section until 21 May, which will be carried out in five stages. Traffic shall run on the other half of the motorway in both directions. Due to the full closure of the section, the Smednik junction will host temporary passage. Due to the closure of junction sections A and B at the Smednik junction (the expected start of the construction works is at the beginning of April), a detour will run on state-owned roads. The Zaloke jug rest area will be closed for the duration of the closure.

  A2, Ljubljana - Karavanke

  From Monday, 16 April to Thursday, 19 April from 8am to 4pm there will be maintenance works in the Karavanke tunnel.
  Traffic will run at intervals with waiting times at each end of the tunnel of up to 30 minutes. The maximum transport width is 3.5m.   à

  A1. Ljubljana - Koper, H4, Vipavska dolina

  As part of adjusting the toll booths for the DarsGo system, there will be a full half hour closure of the Divača - Kozina section on Monday, 2 April between 12am and 1am due to the removal of the signalisation at the CP Videž gantry. There will be a short closure of the Gabrk - Sežana vzhod section on Tuesday, 3 April between 4am and 6am due to the removal of the signalisation at the CP Dane gantry. Traffic will also occasionally be hindered outside the listed dates.

  Within the next phase of a more extensive renovation of the Vipava expressway, the worn roads in certain sections of the Vipava-Ajdovščina and Ajdovščina-Selo expressway in the total length of 7.7km will be renewed in each direction. The contractor will begin the renovation works as soon as the weather allows for it or after the end of the winter service on the motorways and expressways at the latest, most probably in the last third of March.

  A1 Maribor - Ljubljana, A5 Maribor - Lendava

  On the night of 1 April, traffic will be hindered at toll booths on the A1 at CP Vransko, CP Kompolje and CP Pesnica, on the A5 at CP Dragotinci, and on the A4 at CP Prepolje due to the implementation of the new traffic signalisation. CP Vransko will also have a half hour full closure in both directions at around midnight.

  Due to road patching works, traffic will be hindered at CP Vransko on Saturday, 31 March. 

  From Tuesday, 3 April to Saturday, 7 April, road patching works will commence on the A5 motorway at Vučja vas, Murska Sobota.
  On Saturday, 7 April, lines will be painted for the toll booths on the Styria motorway, while road patching works at CP Tepanje will commence on Sunday, 8 April.

  Prevention

  We are already seeing bikers on our roads and numerous national prevention initiatives to increase the safety of bikers are already taking place. The purpose of the initiatives is to make bikers aware of the importance of preparing appropriately at the start of the biker season, of wearing protective gear, of unexpected situations on the roads and of other participants in road traffic. More can be found at the link bikers.

  Speed as a risk factor remains one of the main reasons for traffic accidents and is an important contributor to the severity of consequences and the number of people severely or mortally injured in these accidents. Therefore we urge you to be attentive and to adjust your speed to the conditions on the road!

  Traffic information

  We suggest that you check the status of the roads using:
  - the website www.promet.si,
  - the PIC operator by dialling 1970 (the number is not free of charge) or the responder 080 22 44 (free of charge),
  - the mobile application DarsPromet+,
  - the social media (Twitter @promet_si and www.facebook.com/Vozimo.pametno),
  - the traffic information on radio stations.

  The Traffic Information Centre for Public Roadswishes you a pleasant and prudent drive.

   

  Read more
 • Read more
 • We are expecting traffic congestions in the direction of the Croatian border from Friday, 23 March due to holidays in Austria and a larger part of Germany.

  Increased traffic is expected in the A2 Ljubljana - Karavanke due to an event in Planica.

  Due to the Easter holidays, there will also be increased traffic at the end of next week. Heavy congestion is expected on Thursday, 29 March, and Friday, 30 March at the Obrežje border crossing.

  Expected construction works

  A2 Ljubljana – Obrežje

  A full road closure is expected in the Dobruška vas - Drnovo section from 22 March to 21 May, which will be carried out in five stages. Traffic shall run on the other half of the motorway in both directions. Due to the full closure of the section, the Smednik junction will host temporary passages. The Smednik junction is expected to be closed from the start of April in the direction of Obrežje/Croatia. The Zaloke jug rest areawill be closed for the duration of the closure.

  A2 Karavanke – Ljubljana

  Due to the installation of a supporting frame on an overpass, where a bike lane is to be established, a full closure of the motorway in both directions between the junctions Kranj vzhod and Brnik is expected in the night from Tuesday, 27 March to Wednesday, 28 March, depending on the weather conditions. During the closure, traffic will be directed via Šenčur.

  A1 Ljubljana - Koper, H4 Razdrto – Nova Gorica, H3 Gabrk – Fernetiči/Italy

  A closure is being set up on the H4 between the Vipava and Selo junctionsin both directions; the express lane is closed. Within the next phase of the more extensive renovation of the Vipava expressway, the worn roads in certain sections of the Vipava-Ajdovščina and Ajdovščina-Selo expressways with a total length of 7.7km will be renewed in each direction. The contractor will begin the renovation works as soon as the weather allows or after the end of the winter service on the motorways and expressways at the latest.

  There are also preparatory works for the renovation of the second half of the Ravbarkomanda viaduct on the A1 in the Unec-Postojna section.

  Traffic will run on one lane in the direction of Koper until Friday, 23 March at around 3pm and during the night from Saturday (at around 7pm) to Sunday (up to 8am). The express lane in the direction of Ljubljana will be closed from Saturday, 24 March from 7pm to Sunday, 25 March at around 4pm. Following the completion of these works, traffic in both directions will run on two narrowed lanes.

  On Saturday, 24 March, there will be remediation works on the asphalt in the ABC lane of CP Log in the direction of Koper from 7am onward. The ABC lane will be closed until approx. 6pm. Traffic will run in the parallel lane.

  A1 Maribor – Ljubljana

  Due to the patching up of asphalt surfaces, traffic will be hindered on 25 March in the area of the Kompolje toll booth.

  Events, projected closures

  During the international ski jumping event in Planica from 22 March to 25 March, the Kranjska Gora - Rateče regional road will have a changed traffic regime, which can be accessed here. The changed traffic regime will be in effect from 22 March from 10am to 25 March until 4pm.

  Weather

  Based on the data from ARSO, we will be having variable weather until April. Morning temperatures will be around freezing point. There is a danger of avalanches on roads in higher regions.

  Prevention

  Do not rush to change your winter tyres. Please see the advice from the police here.

  In the springtime, we expect frequent fog and precipitation and therefore low visibility. We are therefore reminding drivers that using daytime running (LED) lights is not sufficient. The back of the vehicle remains unlit and there is a higher chance of a collision. We therefore advise drivers to activate their regular lights during the low visibility, which will make their vehicles visible from the rear as well. You are thus more visible on the road and, consequently, safer.  

  The DarsGo system

  On 1 April 2018, Slovenia will implement the toll system in free traffic flow named DarsGo, which will be mandatory for all vehicles whose maximum permissible weight exceeds 3.5 tonnes (heavy vehicles). Note: goods vehicles will still need to drive on special lanes at toll booths even after 1 April. These vehicles, however, will no longer be required to stop and will only drive past the booth at the prescribed speed. Please have a look at the short animation here: youtu.be/ifJ7qVrBMaE.

  Heavy vehicle drivers can register in the DarsGo system at www.darsgo.si or at user points (‘DarsGo servis’ customer centres) throughout the country.

  Traffic information:

  Before you set off, check the traffic information through:

  - the website www.promet.si,

  - the PIC operator on the number 1970 (the number is not free of charge) or responder 080 22 44 (free of charge),

  - the mobile application DarsPromet+,

  - social media (Twitter @promet_si and www.facebook.com/Vozimo.pametno),

  - the traffic information on radio stations.

   

  The Traffic Information Centre for Public Roads wishes you a pleasant drive

   

  Read more
 • Traffic problems due to snow are expected at least in the middle of te week. We advise drivers to carefully monitor weather forecasts and check the traffic information before setting off.

  Due to Mardi Gras events, roadblocks and road closures are expected until Ash Wednesday, 14 February.

  Expected construction works

  Primorska

  In the area MMP Vrtojba, the driving lane is closed due to the cave-in of a concrete road surface.

  After snowing has stopped, the maintenance services will carry out their winter tasks and remove ice dams and snow from overpasses. Therefore, we ask drivers to be patient.

  Weather

  According to ARSO, Wednesday will be cloudy with precipitation. There will be snow in central Slovenia and rain in the lower parts of Primorska. Thursday will be cloudy, there will be slight snowfall in the south and east in the morning. Friday will be mostly cloudy and dry. It will remain cold. Further precipitations are possible on Monday afternoon. It is expected that there will be snowfalls in the lowlands. Precipitations are still possible on Thursday, a dry weather is expected for Wednesday and partly Thursday, the probability of precipitations will again increase towards the end of the week.

  Events

  Due to Mardi Gras events, traffic will be disrupted in several places, roadblocks are expected in certain places. The larger portion of events will be organised at the end of the week, some even by Wednesday, 14 February.

  Larger events: Ptuj, Majšperk, Cerknica, Cerkno, Mežica, Ravne na Koroškem, Bovec, Ilirska Bistrica, Ig, Litija, Begunje, Tržič, in some parts of Prekmurje and Istra.  

  The European championship in futsal will take place by 10 February at the Stožice stadium.

  Prevention

  We advise drivers to follow traffic notifications and set off on time or somewhat earlier; while postponing unnecessary drives in the case of heavy snowfall. Slower traffic must be taken into consideration, especially during the morning and afternoon rush hours. “Do not leave home without adequate winter equipment!”

  Avalanches are possible in higher areas. We are also warning drivers about the possibility of mandatory snow chains on mountain passes.

  During the week of warning for the safety of pedestrians, we are joining in the support for this initiative by warning drivers that they are not safe when they stop in the emergency lane. If you need to stop in the emergency lane, ensure you are safe.

  Traffic information:

  Before you set off, check the traffic information through:

  - the website www.promet.si,

  - the PIC operator on the number 1970 (the number is not free of charge) or responder 080 22 44 (free of charge),

  - the mobile application DarsPromet+,

  - social media (Twitter @promet_si and www.facebook.com/Vozimo.pametno),

  - the traffic information on radio stations.

   

  The Traffic Information Centre for Public Roads wishes you a pleasant drive

  Read more
 • Due to fallen trees, landslides, and floods, many roads remain closed. Because variable weather is expected, the state will not improve soon. We would like to warn drivers to progress carefully at low temperatures, especially on shaded parts of overpasses, bridges, and road sections. There is a possibility of black ice occurring on those sections. 

  Truck drivers may expect trucks to be removed from the road during heavy snowfalls.

  Increased traffic around shopping centres may be expected even before the holidays. Freight traffic is increased, as well as the congestion at morning and afternoon peak hours. Holidays in Austria, Belgium, Switzerland, part of Germany, Slovakia, and Hungary shall begin on 21.12., due to which there will be increased traffic from Thursday to Sunday from Italy to Hungary and from Austria (Germany, Switzerland) towards Croatia.

  Expected construction works

  No major construction works are planned for the highway network, occasional short maintenance works are being carried out. Due to the weather forecast, you may expect plough services on the highway network; please do not overtake them for your own safety. 

  A4, Podravje highway

  Vignettes must be used at the junction Draženci - Podlehnikup to the junction Podlehnik. Drivers may still drive on the section Hajdina - Draženci without a valid vignette, but only those who are using the detour due to the closure of the Ptuj bridge. The bridge will remain closed until mid-September 2018.

  Closures on other roads

  Due to the storm and disaster relief, numerous roads remain closed (felled power lines, felled trees, landslides, damaged facilities, floods). You may view the current state at www.promet.si.

  Weather

  Forecast from 16. to 21.12.

  Based on the data provided by ARSO, precipitation shall cease on Saturday, after which rain will turn to snow in certain lowland areas. In the coming week, from Sunday to Thursday, there will be partly clear and dry weather, fog will be present in the lowland areas in the morning and before noon. We expect another increase of river flows at the end of the week and new road closures due to floods.

  News

  On 1.4.2018, the Republic of Slovenia shall implement modern electronic tolling for vehicles whose mass exceeds 3.5 tonnes (heavy vehicles) in free traffic flow, named DarsGo. DARS has already established seven user points (the so-called ‘DarsGo servis’ customer centres) and began registering the first users of the new tolling system. These may also register on the website at www.darsgo.si and it is estimated that at the beginning of 2018, they will also be able to register at authorised service stations near the highway network. Transport companies are asked to register into the DarsGo system as soon as possible and acquire the DarsGo units and thus avoid the long waiting lines and high fines should they enter the highway or motorway without a valid DarsGo unit.

  Traffic information:

  Before you set off, check the traffic information through:

  - the website www.promet.si,

  - the PIC operator on the number 1970 (the number is not free of charge) or responder 080 22 44 (free of charge),

  - the mobile application DarsPromet+,

  - social media (Twitter @promet_si and www.facebook.com/Vozimo.pametno),

  - the traffic information on radio stations.

   

  The Traffic Information Centre for Public Roads wishes you a pleasant drive.

   

  Read more
 • Due to the ever-decreasing temperatures, the driving conditions are worsening. Snowfalls are possible in the coming week, therefore we would like to ask all drivers to only drive on the roads with the prescribed winter equipment, to respect the traffic signs, to remain tolerant and to adjust their driving to the conditions. Drivers should not overtake snow clearance vehicles because they are endangering their own safety and the safety of other road users.

  Expected construction Works 

  Primorska region, A1

  The construction blockage in the area of the Ravbarkomanda viaduct will be removed on 10 December when construction works on the object are complete.

  Štajerska region, A1

  The gas station at the Lukovica rest point in the direction from Maribor will be closed until the end of the year.

  Hindered traffic is expected at the Lopata rest point in the direction of Ljubljana. It is estimated that works will be completed by 22 December.

  Podravje highway, A4

  The Podravje highway Draženci - Podlehniksection has been opened to traffic. In accordance with the placed signs, drivers will need vignettes to drive on the section up to the Podlehnik junction. Drivers may still drive on the Hajdina - Draženci section without a valid vignette, but only those who are on the official detour due to the closure of the Ptuj bridge.

  Due to closures on some other roads we suggest careful driving.

  Note: The time of the expected works may be changed due to weather, technical or other reasons. Updated changes shall be published on our map and in our traffic report at www.promet.si.   

  Events in the festive December

  We are in the festive month December. Various places, city centres, markets, streets and towns will be holding events, among them fairs, switching on lights and other events. The festive December events connect different generations and attract a large number of visitors from various places. We urge all visitors to plan their trips to such events and consider their parking possibilities. We also urge them to be cautious and attentive, especially on traffic surfaces, and to ensure their own personal safety. We are also issuing a warning on the possibility of highly dense traffic in the directions of these events.

   

  Prevention

  During the winter months, the weather conditions are unpleasant (fog, rain, snow) and the days are shorter. In order to be safe in traffic, we recommend that you ensure you are visible by wearing reflective clothing or visible light-coloured clothing, and we urge drivers to adjust their driving to the conditions on the road.  Considering that we are expecting variable weather, including rainfall and then snowfall or a combination of fog, rain, snow and low temperatures, we recommend that you equip your vehicle with appropriate equipment and adjust your driving to the weather conditions.

  Drivers may also expect icy surfaces in exposed areas, and freight vehicle drivers may be excluded from traffic in the event of large amounts of snow and snow clearance vehicles, therefore we recommend that you consider all these facts before you set off, adjust your driving to the conditions on your journey and follow the weather forecasts. We recommend that you take preventive chains with you at higher roads.

  Traffic information:
  Before you set off, check the traffic information using:

  - the website promet.si,
  - the PIC operator on 1970 (the number is not free of charge) or the responder on 080 22 44 (free of charge),
  - the mobile application DarsPromet+,
  - social media ([email protected]_siand www.facebook.com/Vozimo.pametno),
  - the traffic information on radio stations.

  NEW: Vignettes for 2018, on sale from 1st December 2017 onwards

  Information about authorised vendors of Slovenian vignettes
  ► Toll user centre Grič 54, 1000 Ljubljana / Tel.: 080 15 03 ali +386 1 5188350 (Information about vignettes and toll for trucks)
  ► Vignette system and roads Information about motorways sections with the mandatory use of vignettes

   
  The Traffic Information Centre for Public Roadswishes you a pleasant drive and end of the year.

  Read more

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.