Ljubljana related

01 Mar 2021, 16:50 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Na svetovnem prvenstvu padajo snežinkaste medalje

Snowflake medals are falling at the World Championships

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Oberstdorf je srečen kraj za slovenske skoke in smučarski tek.

Oberstdorf is a happy place for Slovenian ski jumping and cross-country skiing.

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju smo upali na dobre rezultate, ampak da bomo veseli toliko medalj v obliki snežink že na samem začetku prvenstva, pa nismo pričakovali!

We hoped for good results at the World Nordic Skiing Championships, but did not expect so many medals in the shape of snowflakes at the very beginning of the Championships!

Že prvi dan je za veselje poskrbela smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki je pritekla bronasto medaljo v šprintu. To je disciplina, na kateri se morajo tekmovalci zelo hitro preteči kratkotrajno izteči.

Already on the first day the cross-country skier Anamarija Lampič took care of the joy, winning a bronze medal in the sprint. This is a discipline in which competitors have to ski very quickly for a short run.

Z Evo Urevc sta nato še skupaj prišprintali do brona na tekmi dvojic. Na zadnji predaji štafete Anamarija ni popolnoma verjela vase, a vendarle ujela najhitrejše, na ciljni ravnini prehitela Rusinjo in name Evi v objem pritekla na tretjem mestu.

With Eva Urevc she then sprinted to bronze in the doubles race. At the last handover of the relay, Anamarija did not fully believe in herself, but still caught the leader, overtook the Russian on the finish line and together with Eva tookn third place.

Navdušili so tudi smučarske skakalke in skakalci. Ema Klinec je postala svetovna prvakinja, skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogelj in Uršo Bogataj je v ekipni tekmi osvojila še srebro.

The ski jumpers also impressed. Ema Klinec became the world champion, and together with Nika Križnar, Špela Rogelj and Urša Bogataj she also won silver in the team competition.

Anže Lanišek je na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto medaljo.

Anže Lanišek won a bronze medal at the world championships.

Šele pogled v zgodovino pokaže, kako redke so medalje na svetovnih prvenstvih. 60 let po začetkih skokov v Planici je prvo osvojil Franci Petek, 14 let kasneje Benkovič, nato dve Peter Prevc in zdaj Lanišek.

A look at history alone shows how rare medals are at the world championships [for Slovenia]. Franci Petek won the first 60 years after the start of the jumps in Planica, 14 years later Benkovič, then two by Peter Prevc and now Lanišek.

Za slovenske ženske smučarske skoke je Emino zlato sploh prva medalja na velikih tekmovanjih.

For Slovenian women's ski jumping, Ema's gold is the first medal in a major competition.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Feb 2021, 14:37 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Znanstveniki iščejo izvor virusa

Scientists are looking for the source of the virus

Written Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

O virusu, ki povzroča bolezen covid-19, vemo že zelo veliko. Njegov izvor pa ostaja neznanka. Kaj se je zgodilo, da je nastal virus, ki je ustavil svet?

We already know a great deal about the virus that causes the disease covid-19. Its source, however, remains unknown. What happened to create the virus that stopped the world?

Znanstveniki kot detektivi iščejo sledi, ki bi razkrile podrobnosti njegovega nastanka. V začetku februarja so pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije končno odpotovali na Kitajsko.

Scientists, likes detectives, are looking for clues that would reveal the details of its origin. In early February, they finally travelled to China under the auspices of the World Health Organization.

Prve zaznane okužbe z virusom pri ljudeh so povezovali z obiski tržnice v Wuhanu. Neodvisni raziskovalci so zato želeli odkriti, kako je virus zašel tja. Predstavili so dva najbolj verjetna scenarija.

The first detected virus infections in humans were associated with market visits in Wuhan. Independent researchers therefore wanted to find out how the virus got there. They presented the two most likely scenarios.

Prva možnost je, da je virus nastal nekje drugje in da je v Wuhan prišel z zamrznjeno hrano. Virus se tako sicer ohrani, a znanstveniki še ne vedo, če ostane nalezljiv.

The first possibility is that the virus originated elsewhere and came to Wuhan with frozen food. The virus was thus preserved, but scientists do not yet know if it would remain contagious.

Druga verjetnejša možnost je, da je iz netopirjev prešel na ljudi prek vmesnega gostitelja. Na tržnici v Wuhanu so prodajali različne živali, ki bi lahko bile vmesni gostitelji.

Another more likely possibility is that it passed from bats to humans through an intermediate host. The markets in Wuhan sold a variety of animals that could be intermediate hosts.

»Poznavanje prehodov med gostitelji in tega, kakšne spremembe prinašajo virusu in kako učinkujejo na gostitelja, je zelo pomembno. Tako lažje predvidimo, kje bi do njih še lahko prišlo, in ustrezno ukrepamo,« pojasnjuje virologinja Katarina Prosenc Trilar z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Knowing the transitions between hosts and what changes they bring to the virus and how they affect the host is very important. This makes it easier to predict where they might occur and take appropriate action, "explains virologist Katarina Prosenc Trilar from the National Laboratory for Health, Environment and Food.

Znanstveniki pa so ovrgli možnost, da bi virus ušel iz laboratorija. Preverili so varnostne sisteme laboratorija v Wuhanu in ugotovili, da bi to bilo zelo malo verjetno.

But scientists have ruled out the possibility of the virus escaping from a lab. They checked the security systems of the laboratory in Wuhan and found that this would be very unlikely.

Štirinajstdnevni obisk skupine znanstvenikov na Kitajskem je šele začetek ugotavljanja, kaj se je zgodilo.

A fourteen-day visit by a group of scientists to China is just the beginning of figuring out what happened.

Pomemben je bil za vzpostavitev dobrih odnosov, saj se bo raziskovanje še nadaljevalo. Iskanje izvora virusa lahko traja desetletja.

It was important to establish good relations as the research will continue. Finding the source of a virus can take decades.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

15 Feb 2021, 14:44 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prihaja leto bivola

The year of the Ox is coming

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Vhod v veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske ob Ljubljanici že nekaj dni krasita dve čudoviti rdeči lanterni. Znak, da se bliža veliko praznovanje. V petek se začne kitajsko novo leto!

The entrance to the Embassy of the People's Republic of China along the Ljubljanica has been adorned with two beautiful red lanterns for several days now. A sign that a big celebration is approaching. Chinese New Year begins on Friday!

Za 1,4 milijarde prebivalcev Kitajske in za Kitajce, ki živijo po svetu, je to najpomembnejši praznik v letu. Tudi za približno tisoč Kitajcev, ki živijo v Sloveniji.

For the 1.4 billion people of China and for the Chinese living around the world, this is the most important holiday of the year. Also for about a thousand Chinese people living in Slovenia.

Na Kitajskem običajno uporabljajo isti koledar kot mi, a novo leto določajo po luninem koledarju. Zato je lahko kateri koli dan med 21. januarjem in 20. februarjem.

In China, they usually use the same calendar as us, but the New Year is determined by the lunar calendar. Therefore, it can be any day between January 21st and February 20th.

Vsako leto ima svoje živalsko znamenje. Jutri se konča leto podgane, v petek pa začne leto bivola!

Every year has its own animal sign. Tomorrow is the year of the rat, and Friday is the year of the ox!

Praznovanje novega leta je hkrati tudi praznik pomladi. Traja dva tedna in se zaključi s praznikom lantern.

Celebrating the New Year is also a spring holiday. It lasts for two weeks and ends with the Lantern Festival.

Kitajci si vzamejo veliko časa za praznovanje v družinskem krogu. Zaposleni dobijo vsaj sedem dni dopusta, učenci pa kar mesec dni počitnic. Revnejši Kitajci, ki delajo daleč od doma, obiščejo svoje otroke, zakonce in družinske člane samo za vsako novo leto.

The Chinese take a lot of time to celebrate in with their families. Employees get at least seven days off, and students get a month off. Poorer Chinese who work far from home visit their children, spouses and family members just for each New Year.

Praznujejo več dni, obiščejo sorodnike, odidejo v tempelj, občudujejo ulične povorke in ognjemete ter delajo strašen hrup s petardami.

They celebrate for several days, visit relatives, go to the temple, admire street processions and fireworks, and make a terrifying noise with firecrackers.

Veliko družin pa za novo leto gleda priljubljeno televizijsko novoletno oddajo. V njej nastopajo najboljši kitajski pevci, plesalci in akrobati.

Many families, however, watch the popular New Year's TV show for the New Year. It features the best Chinese singers, dancers and acrobats.

Pred novoletnimi prazniki ljudi zajame huda potovalna mrzlica. V mesecu dni se jih na pot odpravi vsaj 400 milijonov.

Before the New Year holidays, people are gripped by a severe travel fever. At least 400 million of them set off during the month.

Toda letos na avtobusih, vlakih in letalih ni pretirane gneče. Oblasti želijo preprečiti nov izbruh covida-19. Zato so uvedle različne ukrepe, poroča dopisnik BBC-ja iz Šanghaja. Kdor želi na potovanje, se mora denimo testirati ob odhodu od doma, ob prihodu na cilj potovanja, ob vrnitvi domov pa spet na točki odhoda in točki vrnitve.

But this year, buses, trains and planes are not overcrowded. The authorities want to prevent a new outbreak of covid-19. That is why they have introduced various measures, reports the BBC correspondent from Shanghai. For example, those who want to travel must be tested when leaving home, arriving at their destination, and again when going home at both the points of departure and return.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Feb 2021, 10:56 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ali roboti postajajo ljudje?

Are robots becoming humans?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Roboti nam postajajo čedalje bolj podobni! Lahko čutijo bolečino in predvidevajo dejanja robota ob sebi.

Robots are becoming more and more like us! They can feel pain and anticipate the actions of the robot next to them.

Na Univerzi Columbia je znanstvena skupina ustvarila robota, ki čuti empatijo in lahko predvideva dejanja drugega robota.

At Columbia University, a scientific team has created a robot that senses empathy and can predict the actions of another robot.

Večina ljudi sicer to počne ves čas. Ko osebo bolje poznamo, lahko predvidevamo njena dejanja in odzive, kar nam pogosto olajša skupno življenje.

Most people do this all the time. When we know a person better, we can anticipate his actions and reactions, which often makes life easier for us.

Zato so raziskovalci pripravili poskus, pri katerem so enemu robotu na različna mesta postavljali zeleno piko, proti kateri se je moral premakniti. Pri tem so mu lahko postavili tudi oviro, da pike ni mogel videti.

Therefore, the researchers prepared an experiment in which they placed a green dot in different places, which a robot had to move towards. They were also able to put an obstacle in his way so that he could not see the dot.

S ptičje perspektive je dogajanje prek kamere opazoval inteligenten robot, ki z njim ni komuniciral.

From a bird's eye view, the events were observed via a camera by an intelligent robot who did not communicate with him [the other robot].

Ta ni vedel, kaj pomeni zelena pika in kaj ovire na robotovi poti. Kljub temu je sčasoma začel sklepati, kam robot želi iti in kaj je njegov cilj.

He [the intelligent robot] didn't know what the green dot meant and what the obstacles in the robot's path were. Nevertheless, he eventually began to infer where the robot wanted to go and what his goal was.

Opazovalni robot je lahko celo predvidel, da se robot ne bo premaknil proti zeleni piki, če je zaradi ovire ne bo videl.

The observation robot could even predict that the robot would not move toward the green dot if it could not see it due to an obstacle.

»Roboti verjetno ne bodo več dolgo naprave, ki samo sledijo navodilom,« meni vodja študije profesor Hod Lipson.

"Robots are unlikely to be devices that just follow instructions for much longer," said study leader Professor Hod Lipson.

Do podobnega zaključka kot Lipson so prišli tudi raziskovalci na univerzi na Japonskem. Naredili so robota, občutljivega za bolečino, ki lahko svoja čustva pokaže na obrazu.

Researchers at a university in Japan came to a similar conclusion as Lipson. They made a pain-sensitive robot that can show its emotions on its face.

Robota z otroškim obrazom so prekrili z umetno kožo in mu dodali čutilni sistem za bolečino.

The robot with a child's face was covered with artificial skin and a sensory system for pain was added to it.

Ob različnih dotikih so se njegovi izrazi na obrazu spreminjali. Ko je na koži začutil bolečino, se je celo skremžil.

The expressions on his face changed with different kinds of touch. When he felt pain in his skin, he even cringed.

Takšni preboji pri razvoju robotov bodo nekega dne pripomogli k izdelavi realističnih robotov, ki bodo razumeli naša čustva, predvidevali naša dejanja in bodo lahko tudi bolje skrbeli za nas.

Such breakthroughs in robot development will one day help to create realistic robots that will understand our emotions, anticipate our actions, and also be able to take better care of us.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

01 Feb 2021, 14:32 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Svetovni voditelji iz Davosa prek spleta v Singapur

World leaders from Davos to online and Singapore

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Davos je priljubljeno smučarsko letovišče v Švici. Januarja se vanj zgrnejo tudi številni politiki in gospodarstveniki ter misleci, da bi se pogovarjali o pomembnih stvareh.

Davos is a popular ski resort in Switzerland. In January, many politicians and businessmen, as well as thinkers, gather to discuss important issues.

Med drugim so na Svetovnem gospodarskem forumu govorili Greta Thunberg in David Attenborough o ukrepih za zaščito planeta in Jack Ma o umetni inteligenci.

Among others, Greta Thunberg and David Attenborough spoke at the World Economic Forum about measures to protect the planet, and Jack Ma about artificial intelligence.

Zaradi novega koronavirusa se je tudi forum vplivnih preselil na splet.

Due to the new coronavirus, the forum for influential people has also moved online.

Švedska najstnica, ki je nedavno postala polnoletna, je zbrane vplivneže nagovorila tudi letos. Spomnila jih je, da še vedno ignorirajo podnebno krizo, ki je posledica njihovega ravnanja v preteklosti.

The Swedish teenager, who recently became an adult, addressed the gathered influencers again this year. She reminded them that they are still ignoring the climate crisis that is resulting from their actions in the past.

»Tukaj sem, da vas spomnim na obljube, ki ste jih dali svojim otrokom in vnukom, in da vam povem, da nismo pripravljeni sprejemati kompromisov,« jim je sporočila.

"I am here to remind you of the promises you have made to your children and grandchildrenm and to tell you that we are not prepared to accept compromises," she told them.

Januarja lani so se v Davosu pogovarjali tudi o pojavu novega koronavirusa na Kitajskem, prav veliko pozornosti pa mu niso posvetili.

In January last year, the appearance of the new coronavirus in China was also discussed in Davos, but not much attention was paid to it.

To, kot kaže, ni bila modra odločitev. Novi koronavirus se je namreč v letu dni razširil po vsem svetu, terjal ogromno življenj, povzročil veliko gospodarske škode in marsikaj preoblikoval.

This, it seems, was not a wise decision. The new coronavirus has spread around the world in one year, claiming a huge number of lives, causing a lot of economic damage and transforming many things.

Letos zaradi njega nihče ni priletel v Davos. Svetovni voditelji, ki so se običajno radi neformalno družili, se sedaj prek klicev in v klepetalnicah pogovarjajo, kakšen bo svet po koroni. Ta način nekaterim ni najbolj blizu, zato se je foruma udeležilo precej manj gostov kot prejšnja leta.

No one flew to Davos this year because of it. World leaders, who used to like to socialize informally, are now using calls and chat rooms to discuss what the world will be like after corona. This method is not so welcoming for some, and therefore the forum was attended by far fewer guests than in previous years.

Njegovi organizatorji še vedno načrtujejo srečanje v živo – le da to ne bo več v Davosu, ampak v Singapurju.

Its organizers are still planning a live meeting - only it will no longer be in Davos, but in Singapore.

Selitev svetovnega gospodarskega foruma v Azijo nakazuje, da je korona na novo razporedila moč svetovnih velesil.

The relocation of the World Economic Forum to Asia suggests that corona has redistributed the power of the world’s superpowers.

Kitajski predsednik Ši Džinping je v Davosu že napovedal, da bo prav njegova država v prihodnje na čelu tistih, ki se bojujejo proti podnebnim spremembam.

Chinese President Xi Jinping has already announced in Davos that his country will be at the forefront of those fighting climate change in the future.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Jan 2021, 15:21 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Vročinski rekord leta 2020

Heat record in 2020

Written by Romana Dobnikar Šeruga,  translated by JL Flanner & G Translate

Leto 2020 je bilo najtoplejše, odkar redno merijo temperaturo planeta.

The year 2020 was the warmest since the planet’s temperature has been regularly measured.

Po izračunih Nase je lansko leto za manj kot desetinko stopinje Celzija prehitelo dosedanjega rekorderja, leto 2016. V Evropi je bilo lansko leto najtoplejši doslej, kažejo podatki evropskega programa Copernicus.

According to NASA calculations, last year surpassed the previous record by less than a tenth of a degree Celsius, 2016. Last year in Europe was the warmest so far, according to data from the European Copernicus program.

A naj bo leto 2020 novi nosilec tega neslavnega rekorda ali ne, zagotovo si ga bomo zapomnili po visokih temperaturah, močnih orkanih in divjih požarih.

But whether 2020 is the new bearer of this infamous record or not, we will surely remember it for its high temperatures, strong hurricanes and wildfires.

V letu 2020 je bilo veliko gozdnih požarov. Največji so divjali v Avstraliji in Kaliforniji.

In 2020, there were many forest fires. The largest were out of control in Australia and California.

Ledeniki se krčijo, večni led se topi. Če bo šlo tako naprej, bodo polarni medvedi do konca stoletja izumrli.

Glaciers are shrinking, polar ice is melting. If this continues, polar bears will become extinct by the end of the century.

Ti podatki tudi potrjujejo zaskrbljujoče dejstvo, da se naš planet iz leta v leto bolj segreva.

This data also confirms the worrying fact that our planet is warming more and more from year to year.

Po letu 2014 smo imeli sedem rekordnih vročinskih let, deset najtoplejših let pa je bilo v zadnjih 15 letih.

After 2014, we had seven record hot years, and the ten warmest years were in the last 15 years.

V zadnjih sto letih je bila povprečna temperatura na Zemlji zvišala za dve stopinji Celzije.

Over the last hundred years, the average temperature on Earth has risen by two degrees Celsius.

Tudi v Sloveniji je bilo leto 2020 po podatkih meteoroloških služb agencije za okolje (Arso) nadpovprečno toplo. Od najnižje povprečne vrednosti v obdobju 1981–2010 je bila temperatura višja za 1,3 stopinje Celzije, kar je preteklo leto med petimi najtoplejšimi po letu 1961.

According to the meteorological services of the Environment Agency (Arso), 2020 was also above average in Slovenia. From the lowest average value in the period 1981-2010, the temperature was 1.3 degrees Celsius higher, and last year was among the five warmest since 1961.

Vemo, da so krivci za to velikanski izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Države podpisnice pariškega sporazuma so tako obvezne, da bodo te izpustile močno.

We know that the huge greenhouse gas emissions into the atmosphere are to blame for this. The countries that are signatories to the Paris Agreement are thus strongly committed to reducing these.

Evropa naj bi do leta 2050 postala podnebno nevtralna. To pomeni, da bi rastline, oceani in zemlja vsrkali toliko ogljikovega dioksida, kot ga ljudje izpustijo v ozračje. Toda od tega cilja smo zelo oddaljeni.

Europe is set to become climate neutral by 2050. This means that plants, oceans and land would absorb as much carbon dioxide as humans release into the atmosphere. But we are very far from that goal.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Jan 2021, 16:08 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Beseda Leta 2020 Je Karantena

Word of the Year 2020 Is Quarantine

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Katera beseda je najbolj zaznamovala leto 2020?

Which word marked 2020 the most?

Tokrat je odgovor na to vprašanje poenoten skoraj po vsem svetu. Snovalci angleških slovarjev so izbrali besede, tako ali drugače povezane s koronavirusom.

This time, the answer to this question is the same almost all over the world. The creators of English dictionaries have chosen words that are somehow related to the coronavirus.

Pri Collinsu so izbrali besedo lockdown (zaprtje), pri Merriam-Websterju pandemijo.

Collins chose the word lockdown, and Merriam-Webster chose pandemic.

Medtem so pri Oxfordu sklenili, da se nenavadnega leta ne da opisati s samo eno besedo. V posebnem poročilu so jih izbrali cel kup, poleg že naštetih tudi gozdni požar, ustavno obtožbo in socialno distanciranje.

Meanwhile at Oxford they concluded that the unusual year could not be described in just one word. In a special report, a whole bunch of them were selected, in addition to those already mentioned, there were bushfire, impeachment and social distancing.

Včeraj smo dobili še slovensko besedo leta, ki so jo petič zapored razglasili pri ZRC SAZU. Med finalistkami izbora, ki jih je izbrala strokovna komisija, je prevladovala ena tema, izražena z mnogo besedami – virus:

Yesterday we received the Slovenian Word of the Year, which was announced for the fifth time in a row at ZRC SAZU. Among the finalists selected by the expert commission, one theme prevailed, expressed in many words - the virus:

14 dni – 14 days

cepivo – vaccine

karantena – quarantine

kolesarjenje – cycling

mehurček – bubble

neleto – non-year

pozitiven – positive

predihovalnik – ventilator

rahljanje – easing

šolotožje – schoolsick

zoom – zoom

Enajsta finalistka je bila beseda cepivo, ki so jo za besedo leta izbrali pri časniku Delo.

The eleventh finalist was the word vaccine, which was chosen as the word of the year by the newspaper Delo.

Glasovalo je rekordnih 5000 ljudi. Zmago je osvojila karantena s približno 1050 glasovi.

A record 5,000 people voted. The victory was won by quarantine with about 1050 votes.

»Idealno jo, da je beseda čim bolj sveža, ilustrira pomembno družbeno spremembo ali pa je pogostost njene rabe občutno zrastla,« je dejala pobudnica akcije asist. dr. Simona Klemenčič.

"Ideally, the word should be as fresh as possible, illustrate an important social change, or the frequency of its use has increased significantly," said the initiator of the activity, Asst. Dr. Simona Klemenčič.

Nova beseda (neologizem) leta je postala wuhobran, kretnja leta – ki jo izbirajo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenija – pa koronavirus.

jsafkdkjfd.jpg

A 'wuhobran' - photo: covid.si

The new word (neologism) of the year was wuhobran, and the gesture of the year - chosen in cooperation with the Association of Deaf and Hard of Hearing Societies Slovenia - was coronavirus.

Med rekordnimi 70 prejetimi pesmimi, ki morajo vsebovati vse finalistke za besedo leta, so izbrali pesem anonimnega avtorja Naša vojna.

Among the record 70 poems received, which must contain all the finalists for the word of the year, they chose a poem by an anonymous author, Our War.

Odkar pri ZRC SAZU izbirajo besedo leta, so to postale podnebje (2019), čebela (2018), evropski prvaki (2017) in begunec (2016).

Since ZRC SAZU has been choosing a word of the year, it has been climate (2019), bee (2018), European champions (2017) and refugee (2016).

Dobili so že prvi predlog za besedo leta 2021, in sicer vialo, besedo za stekleničko s cepivom.

They have already received the first proposal for the word in 2021, namely the vial, the word for the vaccine bottle.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

12 Jan 2021, 20:26 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Biden obtožil Trumpa napada na demokracijo

Biden accused Trump of attacking democracy

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Dva tedna pred zaprisego novega ameriškega predsednika Joeja Bidna se je zgodilo nekaj nezaslišanega: privrženci predsednika Donalda Trumpa so vdrli v Kapitol, simbol ameriške demokracije.

Two weeks before the swearing-in of new US President Joe Biden, something unheard of happened: supporters of President Donald Trump stormed the Capitol, a symbol of American democracy.

V prostore, kjer je potekala seja kongresa, na kateri naj bi uradno razglasili rezultate novembrskih predsedniških volitev, je vdrlo najprej na stotine, nato na tisoče protestnikov, nekateri so bili oboroženi.

Hundreds, then thousands of protesters, some of them armed, stormed the premises where the congressional session was to officially announce the results of the November presidential election.

Izvoljeni predstavniki ljudstva so se poskrili po pisarnah, policisti in FBI pa so obkrožili poslopje.

Elected representatives of the people hid around the offices, and police and the FBI surrounded the building.

Razmere so se umirile pozno popoldne. V izgredih je umrlo pet ljudi, več deset so jih aretirali.

The situation calmed down late in the afternoon. Five people had died in the riots and dozens were arrested.

Kasneje so se politiki vrnili k delu in ob štirih zjutraj razglasili Bidna za zmagovalca volitev.

Later, politicians returned to work and declared Biden the winner of the election at four in the morning.

Ta je Trumpa obtožil, da je »sprožil popoln napad na demokracijo«.

He accused Trump of "launching a complete attack on democracy."

Mnogi ameriški politiki Trumpa pozivajo, naj prevzame odgovornost, saj je ščuval privržence k napadu na demokracijo. Nekateri celo menijo, da ga je treba predčasno odstraniti s predsedniškega mesta.

Many U.S. politicians are urging Trump to take responsibility, as he has urged supporters to attack democracy. Some even believe he should be removed from the presidency early.

Zaradi podpore izgrednikom so do nadaljnjega blokirali tudi njegova računa na Facebooku in Instagramu.

Due to support for the rioters, his Facebook and Instagram accounts were also blocked until further notice.

Ker je imel Trump blokiran tudi dostop do Twitterja, si je sposodil račun enega od sodelavcev in prek njega kmalu po izgredih obljubil »mirno predajo« oblasti. Takoj zatem pa je dodal, da se »sploh ne strinja z izidom

Because Trump was also blocked from accessing Twitter, he borrowed an account from one of his associates and promised to "peacefully hand over" power soon after the riots. Immediately afterwards, however, he added that he “does not agree with the outcome at all”.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Jan 2021, 15:29 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Je cepivo varno?

Is the vaccine safe?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Ponavadi razvoj cepiva traja 10 let ali celo več. Kako smo torej lahko dobili cepivo proti novemu koronavirusu v enem letu?

A vaccine usually takes 10 years or more to develop. So how could we get a vaccine against the new coronavirus in one year?

Razlogov je več.

There are several reasons.

Vsa zdravila gredo skozi zahtevne postopke odobritve. Ko se prične razvoj cepiva, znanstveniki najprej preučijo virus in raziščejo, kako bi cepivo sploh delovalo.

All medicines go through demanding approval procedures. When vaccine development begins, scientists first examine the virus and investigate how the vaccine would work at all.

Že ta faza lahko vzame več let. Pri novem koronavirusu so jo močno skrajšali.

This phase alone can take years. In the new coronavirus, it was greatly shortened.

Znanstveniki na začetku teste izvajajo na celičnih kulturah, šele nato na živalih, na primer laboratorijskih miškah. Takrat preverjajo varnost in učinkovitost cepiva.

Scientists initially perform tests on cell cultures, and only then on animals such as laboratory mice. They then check the safety and effectiveness of the vaccine.

Ker pa človek ni miš, sledijo še klinična testiranja na ljudeh.

However, since humans are not mice, clinical trials in humans follow.

Najprej varnost cepiva preizkusijo na manjši skupini ljudi. Če ne zbolijo, študijo razširijo na večje število prostovoljcev. Pri vsaki fazi testiranja se njihovo število poveča in na koncu znaša okoli 30.000 ljudi.

The safety of the vaccine is first tested on a small group of people. If they do not get sick, they expand the study to a larger number of volunteers. At each stage of testing, their number increases and eventually amounts to about 30,000 people.

Hkrati pričnejo preizkušati učinkovitost cepiva; torej, ali ljudi sploh zaščiti pred okužbo. Obenem ugotavljajo, kakšna doza cepiva je najprimernejša.

At the same time, they begin to test the effectiveness of the vaccine, thus whether it protects people from infection at all. At the same time, they determine what dose of vaccine is most appropriate.

Faze kliničnega testiranja si običajno sledijo druga za drugo, tokrat pa so se med seboj prekrivale. To pomeni, da so hkrati testirali učinkovitost in predvsem varnost cepiva na zelo velikem številu ljudi in tako hitreje izpeljali vse klinične študije.

The phases of clinical testing usually follow one another, but this time they overlapped. This means that they tested the effectiveness and, above all, the safety of the vaccine in a very large number of people, and thus carried out all the clinical studies more quickly.

Prav tako znanstveniki niso imeli težav z iskanjem prostovoljcev.

Moreover, the scientists had no trouble finding volunteers.

»Ponavadi izbiranje prostovoljcev traja tedne ali mesece. V tem primeru pa se je to zgodilo čez noč,« pravi profesor Adam Finn, raziskovalec, ki sodeluje pri razvoju cepiva podjeta AstraZeneca v sodelovanju z univerzo v Oxfordu.

“Usually, selecting volunteers takes weeks or months. In this case, however, it happened overnight,” says Professor Adam Finn, a researcher involved in the development of the AstraZeneca vaccine in collaboration with the University of Oxford.

Financiranje ni bilo ovira, ker so cepiva razvijala večinoma velika podjetja s podporo mnogih držav.

Funding was not a barrier because the vaccines were developed mostly by large companies with the support of many countries.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je prejel eno prijavo neželenega učinka po cepljenju in prijavo smrti, ki je časovno sovpadala s cepljenjem v domu za starejše.

The [Slovenian] National Institutes of Public Health received one report of an adverse reaction after vaccination and a report of a death that coincided in time with the vaccination at a nursing home.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Dec 2020, 22:34 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Netopirji v samoizolaciji

Bats in self-isolation

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Ne samo ljudje, tudi vampirski netopirji se ob slabem počutju samoizolirajo. Tako je pokazala nedavno objavljena raziskava.

Not only people, but also vampire bats self-isolate when they feel unwell. So a recent study showed.

Vampirski netopirji živijo v kolonijah v Srednji in Južni Ameriki. Ponoči priletijo iz svojih prenočišč in s posebnimi čutili iščejo svoj plen.

Vampire bats live in colonies in Central and South America. At night, they fly in from their homes and search for their prey with special senses.

Prehranjujejo se s krvjo krav, prašičev, konjev in ptic, zelo redko ugriznejo človeka. So zelo družabne živali. Če so kakšni netopirji v koloniji lačni, jih drugi nahranijo v zameno za negovanje, so odkrili znanstveniki.

They feed on the blood of cows, pigs, horses and birds, and very rarely bite a human. They are very social animals. If some bats in the colony are hungry, others feed them in exchange for grooming, scientists have discovered.

»V laboratoriju smo pri netopirjih v ujetništvu že pokazali, da bolni netopirji redkeje negujejo druge in izvajajo manj kontaktnih klicev. Zdaj pa nas je zanimalo, kako se obnašajo v naravnem okolju,« je povedal Gerald G. Carter, eden od avtorjev raziskave.

“In the laboratory, we have already shown in captive bats that sick bats are less likely to care for others and make fewer contact calls. Now we were interested in how they behave in the natural environment,” said Gerald G. Carter, one of the authors of the study.

Tokrat so raziskovalci iz enotne kolonije navadnih vampirskih netopirjev, ki živijo na območju države Belize v Srednji Ameriki, vzeli 31 samic.

This time, researchers took 31 females from a single colony of common vampire bats living in the Central American state of Belize.

Šestnajstim so vbrizgali molekulo, ki jim je sprožila slabo počutje. Petnajstim pa so dali placebo, torej so jim dali odmerek brez učinka.

Sixteen were injected with a molecule that made them feel unwell. Fifteen were given a placebo, so they were given an injection with no effect.

Vse so opremili z majčkenimi računalniškimi nahrbtniki, nič večjimi od kovanca za en cent. S senzorji bližine v njih so spremljali stike med njimi.

They were all equipped with tiny computer backpacks no larger than a one-cent coin. The proximity sensors in these monitored the contacts between them.

Nato so jih spustili nazaj v naravo in opazovali, kako se premikajo. Nekaj ur kasneje je cepivo začelo delovati in dobili so občutek, da so zboleli.

They then dropped them back into nature and watched them move. A few hours later, the injection started working and they got the feeling that they were sick.

Občutek bolezni je zelo spremenil njihovo vedenje.

The feeling of illness greatly changed their behaviour.

Slabotni netopirji so manj pogosto prihajali v stik z drugimi v koloniji, držali so se bolj zase ali pa so se družili le z drugimi obolelimi.

Sick bats were less likely to come into contact with others in the colony, kept more to themselves, or socialized only with other sufferers.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

07 Dec 2020, 16:17 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako se odlepiti od kavča?

How to leave the couch?

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Za tiste, ki vse ljube dni ždijo na kavču, gledajo televizijo in nič ne migajo, so si Angleži izmislili duhovit izraz »couch potato« (couch je kavč, potato pa krompir). In takšni zabušanti, odrasli in otroci, so se v zadnjih tednih spet namnožili po slovenskih kavčih.

For those who spend all day on the couch, watching television and not blinking, the English coined the witty term "couch potato" (couch is kavč, potato is krompir). And such slackers, adults and children, have in recent weeks multiplied again on Slovenian couches.

Že septembra so strokovnjaki za šport opozorili, da so bili otroci med pomladansko epidemijo premalo telesno dejavni in so se posledično zredili. Rezultat drugega vala epidemije verjetno ne bo nič boljši.

As early as September, sports experts warned that children were not physically active enough during the spring epidemic, and had gained weight as a result. The outcome of the second wave of the epidemic is unlikely to be any better.

Primanjkljaj organizirane vadbe se namreč pozna že po nekaj tednih, opozarja dr. Gregor Jurak s Fakultete za šport. Že v nekoronskih časih so med poletnimi počitnicami otrokom upadle telesne zmogljivosti. A ne toliko kot zdaj, v času izolacijskih ukrepov. Otroci ste namreč ostali brez pouka športne vzgoje, brez zunajšolskih športnih programov in s precej omejitvami pri gibanju v domačem okolju.

The lack of organised exercise already has effects after a few weeks, warns Dr. Gregor Jurak from the Faculty of Sports. Already in non-corona times, children's physical performance declined during the summer holidays. But not as much as now, during the isolation measures. Specifically, the children were left without physical education classes, without extracurricular sports programs and with considerable restrictions on movement in the home environment.

Gibati se moramo vsaj dve uri na dan in se pri tem še dobro oznojiti. Vir: FreepikGibati se moramo vsaj dve uri na dan in se pri tem še dobro oznojiti, svetuje dr. Gregor Jurak.

Kaj storiti?

What can we do?

Gibaj se najmanj dve uri na dan, svetuje dr. Jurak. Toda tvoja telovadba mora biti tako zahtevna, da se zadihaš in preznojiš! Tako se potem zagotovo bolje počutiš in imaš manj učnih težav.

Exercise for at least two hours a day, advises Dr. Jurak. But your  workout has to be so demanding that you gasp and sweat! Then you’ll definitely feel better and have fewer learning difficulties.

V času šolanja na daljavo je problem tudi v tem, da šolarji in dijaki preveč časa preživite pred napravami. Jasno je treba določiti čas, ki ga otrok oziroma mladostnik lahko preživi pred zaslonom le za razvedrilo, meni Jurak. In ponudi konkretno »formulo«: samo toliko časa, kolikor si se pred tem preznojil z gibanjem.

During distance learning, a problem is also that schoolchildren and students spend too much time in front of devices. It is necessary to clearly define the time that a child or adolescent can spend in front of the screen just for fun, Jurak believes. And give a concrete “formula” for this: just for as long as you were sweating with movement before.

V marsikateri družini niso samo otroci tisti, ki so ves čas prilepljeni na zaslone. Zato je dobro, da za vse družinske člane določimo v stanovanju prostor za telefone. Telefon nikakor ne sodi za jedilno mizo med obroki in v spalnico, opozarja Gregor Jurak.

In many families, it’s not just children who are glued to screens all the time. Therefore it’s good to reserve a space for phones in the apartment for all family members. The phone does not belong on the dining table during meals and in the bedroom, warns Gregor Jurak.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

30 Nov 2020, 17:27 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Praznične luči, prižgite se!

Holiday lights, turn on!

Written by Barbara Petrovčič translated by JL Flanner & G Translate

Si že v nizkem štartu za veseli december?

Are you already in a low-key start for Happy December?

Božičnega vzdušja ni brez toplih oblačil, dišečih piškotov, božičnih pesmi, z lučkami obsijanega mesta in božične jelke.

There is no Christmas atmosphere without warm clothes, delicious smelling cookies, Christmas carols, the lights of a bright city and a Christmas tree.

V Ljubljani že nekaj dni krasijo mesto, da bi kljub pandemiji koronavirusa meščanom pričarali božično vzdušje.

In Ljubljana for several days now the city has been getting decorated to conjure up a Christmas atmosphere for people, despite the coronavirus pandemic.

Božična smreka na Prešernovem trgu že stoji. Petdeset kilometrov luči je obešenih in danes bodo prvič zasvetile.

The Christmas spruce in Prešeren Square is already standing. Fifty kilometres of lights are hanging and they will light up for the first time today.

A zaradi koronavirusa bo tradicionalen prižig lučk drugačen kot do zdaj. Nobene prireditve ne bo, tudi nagovora župana ne. Na Mestni občini Ljubljana pravijo, da bodo lučke prižgali enkrat sredi dneva in ne v popoldanskih urah kot običajno.

But because of the coronavirus, the traditional turning on of lights will be different than before. There will be no event, not even the mayor's address. The City of Ljubljana says that the lights will be turned on in the middle of the day and not in the afternoon as usual.

»Čeprav zbiranje trenutno ni dovoljeno, bo vseeno lepo. Ljubljančani si bodo okrasitev lahko ogledali na sprehodu in tako začutili malce božičnega vzdušja,« so zatrdili na občini.

“Although gathering is not allowed at the moment, it will still be nice. The people of Ljubljana will be able to see the decoration on a walk and thus feel a bit of the Christmas atmosphere, "said the municipality.

Za letošnjo okrasitev je že drugo leto zapored poskrbel Urban Modic, sin Zmaga Modica, ki je Ljubljano okraševal kar enaindvajset let. Velik del okrasitve ostaja enak kot prejšnja leta, nekaj elementov pa bo novih.

For the second year in a row, this year's decorations were taken care of by Urban Modic, the son of Zmago Modic, who has been decorating Ljubljana for twenty-one years. Much of the decorations remain the same as in previous years, but some elements will be new.

Tema letošnje okrasitve je »ranljivost in trdoživost življenja«.

The theme of this year's decorations is "the vulnerability and durability of life".

Letos so prav tako odpovedani vsi koncerti.

All concerts are also cancelled this year.

Kaj pa silvestrski ognjemet?

What about New Year's Eve fireworks?

Na občini si želijo, da bi se razmere dovolj izboljšale, da bi lahko izpeljali božični sejem in silvestrski ognjemet.

The municipality wants the situation to improve enough to be able to hold a Christmas fair and New Year's Eve fireworks.

Lučke bodo te dni prižgali tudi v drugih mestih po Sloveniji – v Mariboru, Kopru, Novem mestu, Kranju in Celju. Koronavirus pa je povsod preprečil koncerte in druge dogodke, na katerih se je prejšnja leta v prazničnem decembru trlo ljudi.

The lights will also be turned on these days in other cities in Slovenia - in Maribor, Koper, Novo mesto, Kranj and Celje. The coronavirus, however, prevented concerts and other events everywhere, which in previous years were crowded in festive December.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 Nov 2020, 16:14 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako pomagati otrokom v času epidemije?

How to help children during an epidemic?

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Učitelji in starši se vse pogosteje sprašujejo, kako trenutne razmere doživljate otroci in kaj te pomenijo za njihovo nadaljnje življenje.

Teachers and parents are increasingly wondering how children currently experience the current situation and what it means for their future lives.

Kakšne posledice bodo epidemija in ukrepi za njeno zajezitev pustili na otrocih? Jasnih odgovorov še ni, pravi strokovnjakinja dr. Mojca Juriševič s pedagoške fakultete.

What marks will the epidemic and measures to contain it leave on children? There are no clear answers yet, says expert Dr. Mojca Juriševič from the Faculty of Education.

Vemo pa, da ste mnogi v stiski.

But we know that many of you are in need.

Staršem in učiteljem je svetovala, kako naj pomagajo, da se boste lažje spopadli z negotovimi razmerami.

She advised parents and teachers on how to help cope with the precarious situation.

Za zdrav razvoj otroci potrebujete občutek varnosti, povezanosti in zaupanja pa tudi občutek, da zmorete in da lahko aktivno prispevate, pravi strokovnjakinja.

For healthy development, children need a sense of security, connection and trust, as well as a sense that they can actively contribute, says the expert.

Te občutke in izkušnje pridobivate doma, krepite jih v odnosih s prijatelji in sošolci, a tudi v šoli.

You gain these feelings and experiences at home, strengthen them in relationships with friends and classmates, but also at school.

Šola je namreč okolje, ki prepoznava in spodbuja vaše interese, vabi k usvajanju znanja, uči, kako se spoprijeti z ovirami, in navaja na učenje, delo in sobivanje.

The school is an environment that recognises and promotes your interests, invites you to acquire knowledge, teaches you how to deal with obstacles, and teaches you to learn, work and love together.

»Iz prvega vala epidemije vemo, da so otroci upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in se trudili opravljati šolsko delo v izjemnih razmerah. A ko sta se vrtec in šola prenesla na dom, so začeli pogrešati vrstnike, učitelje in šolski vsakdan. Večinoma so se izredni situaciji uspeli prilagoditi; kako dobro, je bilo odvisno od njihovih družin in konkretne podpore šol. Otroci s posebnimi potrebami in tisti iz družin z različnimi težavami pa so v tem času doživljali hude stiske.«

“We know from the first wave of the epidemic that children took measures to prevent the spread of the infection and tried to do their schoolwork in exceptional circumstances. But as kindergarten and school moved into the home, they began to miss peers, teachers, and school every day. For the most part, they managed to adapt to the emergency situation; how well depended on their families and the concrete support of the schools. Children with special needs and those from families with various problems experienced severe hardships during this time. "

Kako lahko odrasli prispevamo k dobremu počutju otrok in mladostnikov v danih razmerah?

How can adults contribute to the well-being of children and adolescents in the given situation?

Nadvse pomembno je, da se pogovarjamo, pravi strokovnjakinja.

It is extremely important that we talk, says the expert.

»Vprašajmo jih, kako se počutijo, o čem razmišljajo, kaj jih skrbi. Odgovarjajmo na vprašanja in skupaj iščimo odgovore, ki so primerni njihovi starosti in stopnji razumevanja.«

“Let’s ask them how they feel, what they think, what worries them. Let's answer the questions and together we look for answers that are appropriate for their age and level of understanding. "

Korona naj ne bo v središču vsakdana, a ne sprenevedajmo se, a obenem se ne pretvarjajmo, da je vse normalno.

Corona should not be at the centre of everyday life, but at the same time we are not pretending that everything is normal.

»Ne stresajmo jeze in nezadovoljstva nad ukrepi pred otroke, delimo z njimi misli, pomisleke, čustva, ne igrajmo vloge superjunaka, ki mu nič ne pride do živega.«

"Let's not shake with anger and dissatisfaction with the restrictions in front of children, we can share thoughts, concerns, emotions with them, let's not play the role of a superhero whom nothing upsets."

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 Nov 2020, 18:43 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Joe Biden bo novi ameriški predsednik

Joe Biden will be the new US President

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Več kot tri dni je ves svet nestrpno čakal na rezultate ameriških predsedniških volitev. V soboto popoldne po našem času so tri največje ameriške televizijske hiše končno za zmagovalca razglasile demokratskega kandidata Joeja Bidna.

For more than three days, the whole world has been eagerly awaiting the results of the U.S. presidential election. On Saturday afternoon our time, the three largest American television stations finally declared the Democratic candidate Joe Biden the winner.

Donald Trump pa noče priznati poraza. Trdi, da volitve še niso končane. A v resnici ni več mogoče, da bi število nepreštetih glasov še spremenilo rezultat.

Donald Trump, however, refuses to admit defeat. He claims the election is not over yet. But in reality, it is no longer possible for the number of uncounted votes to change the result.

Joe Biden se je takoj po objavi neuradnih rezultatov oglasil s tvitom. »Ponosen sem, da ste me izbrali za to, da vodim našo véliko državo,« je zapisal. »Delo, ki je pred nami, bo težko, toda obljubljam vam tole: bom predsednik vseh Američanov – pa če ste volili zame ali ne. Upravičil bom vaše zaupanje.«

Joe Biden tweeted immediately after the unofficial results were announced. "I am proud that you have chosen me to lead our great country," he wrote. "The work ahead will be difficult, but I promise you this: I will be the president of all Americans - whether you voted for me or not. I will justify your trust. "

Joe Biden se bo v zgodovino zapisal kot najstarejši predsednik doslej – 20. novembra bo dopolnil 78 let.

Joe Biden will go down in history as the oldest president ever - on November 20, he will turn 78.

V zgodovino pa se bodo te volitve zapisale tudi s tem, ker je bila na podpredsedniško mesto prvič izvoljena ženska, in to temnopolta. Petinpetdesetletna Kamala Harris je hči priseljencev, mame Indijke in očeta z Jamajke. Vzgojena je bila v večinsko črnski soseski in se že vse življenje sooča z rasizmom. Biden jo je označil za »bojevnico za malega človeka«.

However, these elections will also go down in history because a black woman was elected vice-president for the first time. Fifty-five-year-old Kamala Harris is the daughter of immigrants, an Indian mother and a Jamaican father. She was raised in a predominantly black neighbourhood and has faced racism all her life. Biden called her a "warrior for the little man."

Na novico o zmagi se je v pogovoru z Bidnom odzvala s svojim značilnim gromkim smehom:

She responded to the news of the victory in a conversation with Biden with her characteristic loud laugh:

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Nov 2020, 16:29 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ptice so začele peti tiše

The birds began to sing quieter

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Od sredine marca, ko so povsod po svetu začeli veljati ukrepi zaradi pandemije, je raziskovalna skupina natančno poslušala oglašanje ptic na obali San Francisca in v njegovi okolici.

Since mid-March, when pandemic measures took effect around the world, a research team has been listening intently to bird calls on and around the San Francisco coast.

Prišla je do presenetljivega odkritja: ptice so prepevale tišje kot leta poprej. In ne samo to. Tudi njihovo vedenje se je spremenilo.

it made a surprising discovery: the birds sang quieter than previous years. And not only that. Their behaviour has also changed.

Poslušali so beloglave vrabonade iz družine vrabcev. Na podeželju, kjer je slišati le veter in morske valove, pojejo drugače kot v glasnem mestu.

They listened to the white-crowned sparrow from the sparrow family. In the countryside, where only the wind and sea waves can be heard, they sing differently than in a loud city.

Vozila proizvajajo stalen šum na nizki frekvenci. Slišimo ga kjerkoli v mestu. Zaradi tega mestnega šuma se tudi ptice pevke med seboj slabše slišijo.

Vehicles produce constant noise at low frequency. We hear it everywhere in the city. Due to this city noise, songbirds also hear each other less well.

»To jim povzroča veliko težav. S svojo pesmijo namreč iščejo partnerja, branijo hrano in gnezdo. Številne ptice pevke so razvile prilagoditve, s katerimi preglasijo mestni hrup,« je za Časoris razložila vodja raziskovalne skupine Elizabeth Derryberry.

“It causes them a lot of problems. With their song they’e looking for a partner, defending food and a nest. Many songbirds have developed adaptations to overcome city noise, ”research team leader Elizabeth Derryberry told Časoris.

Da bi ptice preglasile šum iz okolice, so se v mestu začele oglašati glasneje in na višjih frekvencah. V času umiritve javnega življenja zaradi pandemije novega koronavirusa pa se je mestni šum močno zmanjšal in vplival tudi na petje ptic.

In order for the birds to drown out the noise from the surroundings, they began to sing louder and at higher frequencies in the city. At a time when public life was calming down due to the novel coronavirus pandemic, however, city noise was greatly reduced and this also affected bird singing.

»Šum mesta je postal podoben šumu iz časa, ko so v njem odraščali naše babice in dedki. Ko je mesto skoraj utihnilo, se je spremenilo tudi petje ptic. Pele so tišje, na nižjih frekvencah in uporabljale so širši razpon tonov,« je še dodala Elizabeth.

“The noise of the city has become similar to the noise from the time when our grandparents grew up in it. As the city almost fell silent, the birdsong also changed. They sang quieter, at lower frequencies, and used a wider range of tones, ”added Elizabeth.

Njihov napev je postal bolj podoben napevu ptičev na podeželju. Njihovo petje je bilo slišati dvakrat dlje kot ponavadi.

Their song became more like the songs of birds in the countryside. Their singing was heard twice as long as usual.

Tudi njihovo vedenje se je spremenilo. Samci so postali manj bojeviti.

Their behaviour has also changed. Males have become less combative.

>

Napev samca beloglavega vrabonada

The tune of a male white-crowned sparrow.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

01 Nov 2020, 21:26 PM

Learn Slovenian online with simple texts in Slovene and English.

Še en teden počitnic

Another week of vacation

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Vlada Janeza Janše je ukrepe za preprečevanje širitve novega koronavirusa podaljšala za teden dni.

The government of Janez Janša has extended the measures to prevent the spread of the new coronavirus for a week.

Vladni govorec Jelko Kacin je za Televizijo Slovenija že potrdil, da bodo osnovnošolci imeli še en teden počitnic, srednješolci pa se bodo prihodnji teden šolali na daljavo.

Government spokesman  Jelko Kacin has already confirmed for Televizija Slovenija that primary school students will have another week off, while secondary school students will study at a distance next week.

Po Evropi so ukrepi ponekod še strožji kot v Sloveniji. A v večini držav so se odločili, da šole ostanejo odprte.

In Europe, some places have measures that are even stricter than in Slovenia. But in most countries, they have decided to keep schools open.

Le na Češkem so šole zaprli 14. oktobra, predvidoma do 3. novembra.

Only in the Czech Republic were schools closed on October 14, probably until November 3.

V Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji in na Irskem ostajajo vrtci in šole odprti.

In Germany, France, the Netherlands, the United Kingdom and Ireland, kindergartens and schools remain open.

Tudi v Avstriji so šole še vedno odprte. V soboto bo vlada predvidoma odločala o tem, ali se bodo začeli šolati na daljavo srednješolci.

In Austria, schools are also still open. On Saturday, the government is expected to decide whether high school students will start distance learning.

Na Hrvaškem je minister za izobraževanje Radovan Fuchs poudaril, da šole niso žarišča okužb in da zato ni potrebe po šolanju na daljavo. Meni, da je varneje, da so otroci v šoli: »Če otroke pošljemo domov, tam ne bodo v samoizolaciji.«

In Croatia, Education Minister Radovan Fuchs emphasized that schools are not hotbeds of infections and that there is therefore no need for distance learning. He believes it is safer for children to be in school: "If we send children home, they will not be in isolation there."

Unicef, Unesco in Svetovna banka pozivajo države, naj šole tudi v času pandemije ostanejo odprte. Opozarjajo na škodo, ki jo je zapiranje izobraževalnih ustanov po svetu povzročilo zlasti v revnih državah.

UNICEF, UNESCO and the World Bank are urging countries to keep schools open even during a pandemic. They draw attention to the damage caused by the closure of educational institutions around the world, especially in poor countries.

Otroci v revnih državah so bili od začetka pandemije prikrajšani za skoraj štiri mesece šolanja, učenci v bogatejših državah, ki so se učili na daljavo, pa so izgubili šest tednov, so organizacije opozorile v poročilu, v katerem so analizirali razmere v 150 državah.

Children in poor countries have been deprived of nearly four months of schooling since the start of the pandemic, and students in richer countries who have studied at a distance have lost six weeks, the organizations warned in a report analysing the situation in 150 countries.

Ključno je ponovno odprtje šol in zagotavljanje prepotrebnih ur pouka, da bi nadomestili zamujeno, pravi vodja izobraževanja pri Unicefu Robert Jenkins.

The key is to reopen schools and provide much-needed lessons to make up for lost time, says UNICEF ​​Education Manager  Robert Jenkins.

»Ni nam treba iti daleč, da bi videli, kakšno opustošenje je pandemija povzročila pri izobraževanju otrok po vsem svetu.« V državah z nizkimi in srednjimi dohodki je to še večje, saj je dostop do učenja na daljavo omejen.

“We don’t have to go far to see what devastation the pandemic has caused in the education of children around the world.” In low- and middle-income countries this is even greater, as access to distance learning is limited.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

19 Oct 2020, 13:08 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Voda in milo, nedosegljivo razkošje

Water and soap, unattainable luxury

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Umivanje rok je skupaj z vzdrževanjem varne razdalje in kihanjem in kašljanjem v robček ali rokav najbolj učinkovit ukrep proti širjenju novega koronavirusa. Toda za milijone otrok po vsem svetu sta voda in milo nedosegljivo razkošje, na svetovni dan umivanja rok opozarja Unicef.

Washing hands, along with maintaining a safe distance and sneezing and coughing into a handkerchief or sleeve, is the most effective measure against the spread of the new coronavirus. But for millions of children around the world, water and soap are unattainable luxuries, warns UNICEF ​​on World Handwashing Day.

Če si temeljito umijemo roke z milom, se s tem zaščitimo pred številnimi nalezljivimi boleznimi, ne samo pred covidom-19. Preprosto, kajne? Žal ne. Mi, ki imamo čisto tekočo vodo na voljo na vsakem koraku, težko razumemo, da si milijoni ljudi po svetu nimajo možnosti umiti rok.

If we wash our hands thoroughly with soap, we protect ourselves from many infectious diseases, not just covid-19. Simple, right? Unfortunately, no. We, who have clean running water available at every turn, find it hard to understand that millions of people around the world do not have the opportunity to wash their hands.

»Pandemija koronavirusa je znova osvetlila ključno vlogo higiene rok pri preprečevanju širjenja bolezni. Obenem je izpostavila globalni izziv – umivanje rok z milom ostaja nedosegljivo milijonom otrok po svetu, tako v domačem okolju, v šoli, na begu,« je dejala Kelly Ann Naylor, namestnica vodje Unicefovih programov za vodo, higieno in sanitarije.

“The coronavirus pandemic has once again highlighted the key role of hand hygiene in preventing the spread of the disease. At the same time, it highlighted a global challenge - washing hands with soap remains out of reach for millions of children around the world, at home, at school, on the go, ”said Kelly Ann Naylor, Deputy Head of UNICEF's Water, Hygiene and Sanitation Programs.

»Nesprejemljivo je, da najbolj ranljive skupnosti ne morejo uporabiti najpreprostejših in hkrati najučinkovitejših ukrepov za zaščito sebe in svojih najdražjih pred boleznimi. Potrebno je takojšnje ukrepanje, da omogočimo umivanje rok z milom vsem in vsepovsod.«

“It is unacceptable that the most vulnerable communities cannot use the simplest and at the same time most effective measures to protect themselves and their loved ones from disease. Immediate action is needed to enable everyone to wash their hands with soap. "

Umivanje rok ni le prva obramba pred novim koronavirusom, temveč tudi pred pljučnico, kolero, drisko, grižo, tifusom, hepatitisom A ter številnimi drugimi nevarnimi boleznimi.

Hand washing is not only the first defence against the new coronavirus, but also against pneumonia, cholera, diarrhoea, dysentery, typhus, hepatitis A and many other dangerous diseases.

Le trije od petih ljudi na svetu imajo možnost za umivanje rok. To pomeni, da kar tri milijarde Zemljanov doma nima pogojev za umivanje rok z vodo in milom.

Only three out of five people in the world have the option to wash their hands. This means that as many as three billion people on Earth do not have the conditions to wash their hands with soap and water at home.

Skoraj 75 % prebivalcev najmanj razvitih držav doma nima osnovnih pogojev za umivanje rok. Skoraj polovica šol na svetu nima ustreznih prostorov za umivanje rok z vodo in milom.

Almost 75% of the population of the least developed countries do not have the basic conditions for washing their hands at home. Nearlt half of the schools in the world do not have adequate facilities for washing hands with soap and water.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Oct 2020, 20:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Z novimi ukrepi nad novi koronavirus

With new measures for the novel coronavirus

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Novi koronavirus se vse bolj širi. Vlada je zato pripravila nov nabor ukrepov, s katerimi želi preprečiti, da v bolnišnicah ne bi mogli pomagati vsem, ki potrebujejo zdravljenje.

The new coronavirus is spreading more and more. The government has therefore come up with a new set of measures to prevent hospitals from not being able to helping everyone in need of treatment.

Premier Janez Janša pravi, da bodo še naprej iskali načine, kako zajeziti širjenje virusa tako, da bo to čim manj prizadelo naše vsakdanje življenje.

Prime Minister Janez Janša says that they will continue to look for ways to curb the spread of the virus so that it will affect our daily lives as little as possible.

A takih ukrepov ni več veliko na voljo, saj že sedaj uporabljajo skoraj vse.

But such measures are no longer available, as they are already used by almost everyone.

A če se bo število okužb še povečevalo, bo vlada morala razglasiti epidemijo. To bi znova pomenilo strožje ukrepe.

But if the number of infections continues to rise, the government will have to declare an epidemic. This would again mean stricter measures.

Napovedal je, da bo vlada v prihodnjih dneh omejila strežbo v gostinskih lokalih, omejila število oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora (denimo v trgovinah, bankah in podobno) ter omejila zbiranje ljudi na največ deset. Predvidena je tudi prepoved obiskov v domovih za starejše in bolnišnicah, ponekod ta sicer že velja. Ukrepi naj bi začeli veljati v četrtek.

He announced that in the coming days the government will limit the service in restaurants, limit the number of people in enclosed public spaces according to the size of the space (for example in shops, banks and the like) and limit the gathering of people to a maximum of ten. A ban on visits to homes for the elderly and hospitals is also envisaged, but in some places it is already in force. The measures are expected to take effect on Thursday.

Če to ne bo dovolj, bi na voljo ostali le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev.

If this is not enough, only measures such as the closure of individual municipalities, the closure of restaurants and sports halls and the cessation of non-essential health services would remain available.

»Če bi število okuženih preseglo 140 na 100 tisoč prebivalcev v štirinajstih dneh ter bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od teh več kot 50 na intenzivni negi, bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi,« je posvaril.

"If the number of infected people exceeded 140 per 100,000 population in fourteen days and there were more than 250 patients in hospitals, of which more than 50 were in intensive care, we should declare an epidemic and take similar measures that we took in the spring," he said. warned.

Še vedno pa velja, da širjenje virusa lahko pomagamo zaustavljati, če se odgovorno obnašamo. Med najbolj učinkovitimi ukrepi, ki jih že vsi dobro poznamo, so še vedno vzdrževanje razdalje, redno umivanje rok ter kihanje in kašljanje v rokav.

However, it is still true that we can help stop the spread of the virus by behaving responsibly. Among the most effective measures we all already know well are still maintaining distance, washing your hands regularly, and sneezing and coughing into your sleeve.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

01 Oct 2020, 18:37 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ne meči hrane v smeti

Don't throw food in the trash

Written by Romana Dobnikar Šeruga translated by JL Flanner & G Translate

Na mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so mediji poročali o tem, koliko hrane vržemo v smeti, in opozarjali, kako narobe je to. Vendar en dan na leto ni dovolj! O tej temi bi morali govoriti in razmišljati vsak dan.

On International Food Loss and Food Waste Awareness Day, the media reported on how much food we throw in the trash and warned how wrong it was. But one day a year is not enough! We should talk and think about this topic every day.

Vsak Slovenec na leto zavrže kar 68 kilogramov hrane v smeti. Preračunajmo: to je 20 dekagramov ali skoraj štiri žemljice na dan. Ogromno hrane se izgubi že na poti do potrošnika, nato pa konča v smeti, skupaj z neprodano hrano iz trgovin in ostanki hrane iz gostiln, šol in družinskih miz.

Every Slovene throws as much as 68 kilograms of food a year in the trash. Let’s recalculate: that’s 20 decagrams, or almost four buns a day. A huge amount of food is lost already on the way to the consumer, it then ends up in the trash, along with unsold food from stores and leftover food from restaurant, school and family tables.

Združeni narodi so si zastavili cilj, da v desetih letih zmanjšamo količino odpadne hrane za polovico in hkrati odpravimo lakoto v svetu. Kako lahko to dosežemo?

The United Nations has set itself the goal of halving the amount of food waste in ten years while eliminating world hunger. How can we achieve this?

Viške hrane podarimo tistim, ki so še lačni. Nekateri živilski trgovci vsak večer ostanke sveže neprodane hrane predajo predstavnikom različnih človekoljubnih organizacij, da jih razdelijo tistim, ki hrane ne morejo kupiti. To je lep zgled. Toda iz trgovin pride samo deset odstotkov ostankov hrane. Najbolj potratno s hrano ravnamo v gospodinjstvih. Mi sami smo krivi za več kot polovico vse zavržene hrane, opozarja novinarka Dela Maja Prijatelj Videmšek.

We give surplus food to those who are still hungry. Some food retailers hand over leftovers of fresh unsold food to representatives of various humanitarian organisations every night to distribute to those who cannot buy food. This is a good example. But only ten percent of leftover food comes from stores. The most food waste is in households. We ourselves are to blame for more than half of all discarded food, warns Delo journalist Maja Prijatelj Videmšek.

Zato si moramo prizadevati, da kupimo in si pripravimo le toliko hrane, kolikor jo lahko pojemo. Ostanke shranimo in pojemo kasneje. Viške hrane pa lahko podarimo naprej. Zveza prijateljev mladine Slovenije vsako leto razpiše natečaj Evropa v šoli. Naslov letošnjega se glasi Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.

Therefore, we should strive to buy and prepare only as much food as we can eat. The leftovers are stored and eaten later. Surplus food can be donated. Every year, the Association of Friends of the Youth of Slovenia announces the Europe at School competition. This year's title is If the bread falls to the ground, pick it up and kiss it.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 Sep 2020, 18:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Tadej Pogačar veliki zmagovalec dirke po Franciji

Tadej Pogačar is the big winner of the Tour de France

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

V nedeljo se je s formalno parado šampionov do Elizejskih poljan v Parizu sklenila peklenska tritedenska kolesarska dirka po Franciji.

On Sunday, the three-week Tour de France cycling race concluded with a formal parade of champions to the Champs-Elysées in Paris.

Za Slovenijo je bila zgodovinska. Dvojno zmagoslavje sta na njej dosegla Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič.

It was historic for Slovenia. The Slovenians Tadej Pogačar and Primož Roglič achieved a double victory.

Primož je kar 11 etap vozil v rumeni majici vodilnega na dirki po Franciji. Na predzadnji, odločilni etapi, pa se je zgodil neverjeten preobrat. Na kronometru so mu pošle moči.

Primož rode as many as 11 stages in the yellow jersey of the leader of the Tour de France. On the penultimate, decisive stage, however, an incredible turnaround occurred. On the time trial his strength ran out.

Tadej, ki je danes dopolnil 22 let, je v 36,2 kilometra dolgi vožnji na čas kolo poganjal kot stroj, prehitel Primoža za skoraj dve minuti in oblekel rumeno majico.

Tadej, who turned 22 today, rode his bike like a machine in a 36.2-kilometer time trial, overtook Primož by almost two minutes and wore the yellow jersey.

»Šel sem na polno. Moje sanje so bile, da bi le nastopil na Touru, zdaj pa sem zmagal. To je neverjetno,« je po izjemni predstavi v kronometru 20. etape Toura dejal Tadej.

“I went full throttle. My dream was to just perform on the Tour, and now I’ve won. This is amazing," said Tadej after the exceptional performance in the time trial of the 20th stage of the Tour.

Primož je priznal, da je bil Tadej boljši in da preprosto v nogah ni imel dovolj moči.

Primož admitted that Tadej was better, and that he simply did not have enough strength in his legs.

Mnogi so Tadejevo vožnjo označili za eno izmed najboljših kolesarskih predstav posameznika vseh časov. Poleg rumene je osvojil tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih vzponih in belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Many have described Tadej's ride as one of the best individual cycling performances of all time. In addition to the yellow, he also won a polka dot jersey for the best on mountain climbs and a white jersey for the best young cyclist.

Njegov uspeh je še toliko večji, ker ob sebi ni imel tako močne ekipe kot Primož.

His success is even greater because he did not have such a strong team with him as Primož.

»Vsak dan v treh tednih smo naredili vse popolno. Vse smo natančno načrtovali. Pripravljeni smo bili na praznovanje,« je bil razočaran eden od kolesarjev v Primoževi ekipi Jumbo Visma.

“Every day for three weeks, we did everything perfectly. We planned everything carefully. We were ready for the celebration," said one of the riders in Primož's team, Jumbo Visma, who was disappointed.

Razplet prinaša lepo sporočilo: življenja ne gre načrtovati do podrobnosti; del življenja so presenečenja in za uspeh je treba vztrajati in dati vse od sebe.

This unfolding [of events] brings a nice message: life is not about planning down to the last detail, surprises are a part of life and for success you have to persevere and give your best.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

17 Sep 2020, 17:30 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Za TikTok v Ameriki še iščejo rešitev

They are still looking for a solution for TikTok in America

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Iztekel se je rok za spremembo lastništva priljubljene aplikacije TikTok.

The deadline to change ownership of the popular TikTok app has expired.

V kitajskem podjetju ByteDance, ki jo je ustvaril, iščejo rešitve, kako se izogniti prepovedi njene uporabe v Združenih državah Amerike.

The Chinese company ByteDance, which created it, is looking for solutions to avoid a ban on its use in the United States.

Za zdaj kaže, da ameriškega dela podjetja ne bo kupil Microsoft, kot se je sprva govorilo. Namesto tega naj bi v Kaliforniji ustanovili novo samostojno globalno podjetje.

For now, it appears that Microsoft will not buy the American part of the company, as was initially said. Instead, a new independent global company is to be set up in California.

V Beli hiši v Washingtonu, kjer živi in dela ameriški predsednik Donald Trump, so se popoldne pogovarjali, ali lahko Kitajci ohranijo večinski delež lastništva v novem podjetju. Manjšinski lastnik bi postal ameriško podjetje Oracle. Ta bi prevzel tudi upravljanje s podatki in tako poskrbel za njihovo varnost.

The White House in Washington, where US President Donald Trump lives and works, discussed in the afternoon whether the Chinese could retain a majority stake in the new company. The minority owner would be the American company Oracle. It would also take over the management of the data and thus ensure its security.

Po prvih podatkih še ni znano, ali se Trump s tem predlogom strinja.

According to initial reports, it is not yet known whether Trump agrees with this proposal.

Predsednik Trump je sicer avgusta napovedal, da bo TikTok prepovedal že 20. septembra, če Kitajci aplikacije ne bodo prodali Američanom.

President Trump announced in August that he would ban TikTok as early as September 20 if the Chinese did not sell the app to Americans.

Prepričan je namreč, da Kitajska prek aplikacije dostopa do podatkov o ameriških državljanih.

He is convinced that China has access to data on American citizens through the application.

Kitajsko podjetje je ves čas zatrjevalo, da podatkov ne zlorablja.

The Chinese company has always claimed that it does not misuse the data.

TikTok je zelo priljubljen predvsem med otroki in najstniki. Po svetu naj bi si ga naložila več kot milijarda uporabnikov.

TikTok is very popular, especially among children and teenagers. It is estimated to have been downloaded by more than a billion users worldwide.

Zadnja novice

Latest News

Po Trumpovih besedah je podjetje Oracle blizu tega, da sklenejo dogovor. Tega morajo nato potrditi še pristojni ameriški uradniki.

According to Trump, Oracle is close to reaching an agreement. This must then be confirmed by the relevant US officials.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 Sep 2020, 19:24 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Je branje še vrednota?

Is reading still a value?

Written by Sonja Merljak Zdovc translated by JL Flanner & G Translate

Koliko knjig se drenja na knjižnih policah tvojega doma?

How many books are on the bookshelves of your home?

Raziskave kažejo, da otroci, ki imajo doma veliko knjig, več berejo.

Research shows that children who have a lot of books at home read more.

Kaj pa drugega! Če ti je kdaj dolgčas in imaš v bližini množico knjig, ki te lahko popeljejo novim pustolovščinam naproti, lažje posežeš po njih.

What else! If you’re ever bored and have a lot of books nearby that can take you on new adventures, it’s easier to reach for them.

Včasih pa otroci potrebujete tudi malo spodbude. Še posebej v teh časih, ko dolgčas marsikdo raje preganja tako, da brska po TikToku in Instagramu ali pa igra Roblox in Minecraft.

But sometimes kids also need a little encouragement. Especially in these times when many people prefer to escape boredom by browsing TikTok and Instagram or playing Roblox and Minecraft.

Kaj lahko odrasli, učitelji in starši, naredijo, da otroci raje vzeli v roke knjige kot telefon ali računalnik?

What can adults, teachers and parents do that children would rather pick up a book than a phone or a computer?

O tem so se strokovnjaki pogovarjali na posvetu Branje kot vrednota, ki so ga pripravili ob mednarodnem dnevu pismenosti. Namenjen je bil razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture.

Experts discussed this at the conference Reading as a Value, which was prepared on the occasion of International Literacy Day. It was intended to reflect on raising awareness among the general public about the importance of reading, reading literacy and reading culture.

Na žalost tudi odrasli dobro vedo, da je tiste, ki ne berejo radi, težko pripraviti do tega, da posežejo po knjigi.

Unfortunately, even adults are well aware that it’s difficult to get those who don’t like to read to reach for a book.

»Glede na raziskavo Knjiga in bralci VI je izziv v tem, kako doseči tiste, ki ne berejo, in kako jih prepričati, zakaj je pametno brati. Izziv pa so tudi poti za dosego tega,« je na posvetu dejala Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo.

“According to the Book and Readers VI survey, the challenge is how to reach those who don’t read and how to convince them why it’s wise to read. The way to achieve this is also a challenge, "said Renata Zamida, director of the Public Book Agency, at the conference.

Eden od načinov spodbujanja branja je nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. V tem času te organizatorji med drugim vabijo bereš vsaj petnajst minut na dan.

One way to encourage reading is National Reading Month, which runs through October 11th. During this time, the organizers invite you, among other things, to read for at least fifteen minutes a day.

Bo šlo?

Will it work?

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Sep 2020, 09:45 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Računalnik Razkril Notranjost Živalskih Mumij

Computer Reveals Inside of Animal Mummies

Written by Urša Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Poznaš mumije iz starega Egipta? Seveda, le kdo jih ne?! A malokdo ve, da stari Egipčani niso mumificirali le ljudi, pač pa tudi živali.

Do you know mummies from Ancient Egypt? Of course, who doesn’t?! But few know that the Ancient Egyptians not only mummified humans but also animals.

Skupini znanstvenikov je uspelo s posebno metodo računalniške simulacije združiti na tisoče rentgenskih slik in tako pogledati v notranjost treh mumificiranih živali.

A group of scientists managed to combine thousands of X-ray images with a special method of computer simulation and thus look inside three mummified animals.

Na računalniškem zaslonu so zagledali okostje mačke, kače in ptice. Ob natančnejši analizi kosti so opazili številne podrobnosti, ki govorijo zgodbo o življenju in smrti teh živali pa tudi ljudi, ki so jih mumificirali.

They saw the skeletons of a cat, snake and bird on the computer screen. Upon closer analysis of the bones, many details were noticed that tell the story of the life and death of these animals as well as the people who mummified them.

Na podlagi mlečnih zob mačke so sklepali, da je šlo za mladiča, mlajšega od petih mesecev. Lega hrbtenice nakazuje, da je imela zlomljen vrat.

Based on the cat's milk teeth, it was concluded that it was a kitten younger than five months. The position of her spine indicates that she had a broken neck.

Po obliki okostja ptice in kače so lahko določili živalsko vrsto. Ptico so uvrstili med postovke, kača pa je mlada egipčanska kobra.

They were able to determine the species by the shape of the skeleton of the bird and snake. The bird has been classified as a kestrel, and the snake is a young Egyptian cobra.

Egipčanska kobra je imela zelo poškodovane ledvice, kar kaže, da ji je v času življenja primanjkovalo vode. Prav tako je imela vidne znake žrtvovanja v verskem obredu.

The Egyptian cobra had severely damaged kidneys, indicating that it lacked water during its lifetime. She also had visible signs of sacrifice in a religious ceremony.

Pogled v notranjost mumificiranih živali razkriva nove podatke o življenju in verovanju starih Egipčanov. Verjeli so, da s tem, ko truplo živali ali človeka spremenijo v mumijo, omogočijo prehod v posmrtno življenje.

A look inside the mummified animals reveals new information about the life and beliefs of the Ancient Egyptians. They believed that by turning the corpse of an animal or human into a mummy, they made the transition to the afterlife possible.

Mumificirane živali so na ta način pošiljali bogovom, omogočili so jim prehod v večnost. Premožni faraoni so mumificirali tudi svoje domače živali, da bi jim delale družbo tudi v posmrtnem življenju.

Mummified animals were sent to the gods in this way, allowing them to pass into eternity. Wealthy pharaohs also mummified their domestic animals to keep them company even in the afterlife.

»Uporabili smo najsodobnejšo znanstveno tehnologijo,« je rezultate komentiral vodja raziskave Richard Johnston. »S temi novimi orodji lahko na drugačen način pogledamo v življenje in smrt živali pred 2000 leti.«

“We used state-of-the-art scientific technology,” commented research leader Richard Johnston. "With these new tools, we can look at the life and death of animals 2,000 years ago in a different way."

Razvoj novih tehnologij in možnost pogleda v notranjost mumij na nek način že dokazujeta njihovo uspešno pot v večnost.

The development of new technologies and the possibility of looking inside mummies in a way already proves their successful path to eternity.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Aug 2020, 08:52 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Koš v zadnji sekundi

Basket in the last second

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Najbrž ni mladega košarkarja, ki ne bi sanjal teh sanj: vznemirjeni navijači odštevajo zadnje sekunde na najpomembnejši tekmi v karieri, tvoje moštvo izgublja za točko ali dve, žoga prileti v tvoje roke, stečeš, zajameš sapo, vržeš in zadeneš odločilni koš.

There’s probably no young basketball player who wouldn’t dream these dreams: excited fans count down the last seconds of the most important game of your career, your team is losing by a point or two, the ball lands in your hands, you run, catch your breath, throw and score the deciding basket.

Iz takih sanj so narejeni filmi.

Movies are made from such dreams.

In take sanje so uresničile enemu najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, enaindvajsetletnemu Luki Dončiću, na četrti tekmi spopada med moštvom Dallas Mavericks in nasprotnikom LA Clippers.

And such a dream came true for one of the best Slovenian basketball players of all time, twenty-one-year-old Luka Dončić, in the fourth game of the clash between the Dallas Mavericks and the LA Clippers.

Luka je svoje moštvo, ki je med tekmo zaostajalo že za 21 točk, z odločilnim metom v zadnji sekundi podaljška popeljal do druge zmage v uvodnem krogu končnice lige NBA.

Luka led his team, which was already 21 points behind during the game, with a decisive throw in the last second of extra time to the second victory in the opening round of the NBA playoffs.

Žoga je njegove roke zapustila tik pred koncem tekme in padla v koš, ko je bila tabla že rdeča.

The ball left his hands just before the end of the match and fell into the basket when the board was already red.

Izid med obema moštvoma je sedaj izenačen, obe ekipi sta nanizali dve zmagi.

The result between the two teams is now equal, both teams have scored two wins.

Luka Dončić je tako odigral najboljšo tekmo v ligi NBA in to kljub temu, da si je slaba dva dni pred nastopom zvil levi gleženj.

Luka Dončić thus played the best game in the NBA league, despite the fact that less than two days before the performance he twisted his left ankle.

Zaradi zvina je predčasno končal tretjo tekmo uvodnega kroga končnice lige NBA. Pred vrnitvijo na igrišče je menil, da najbrž ne bo mogel igrati na vso moč. A nato je vendarle dosegel 43 točk, nanizal 17 skokov in 13 podaj. Dallas je tako premagal moštvo iz Los Angelesa z rezultatom 135:133.

Due to the sprain, he ended the third game of the opening round of the NBA playoffs prematurely. Before returning to the field, he felt that he would probably not be able to play at full strength. But then he still scored 43 points, scored 17 rebounds and 13 assists. Dallas thus defeated the team from Los Angeles with a score of 135: 133.

»Ko sem zadel za zmago in so vsi fantje poleteli proti meni, sem se počutil kot v nebesih,« je dejal Luka Dončić.

"When I scored for the victory and all the guys flew towards me, I felt like in heaven," said Luka Dončić.

Njegov met je drugi najdaljši v končnici lige, ki je v zadnjem trenutku odločil izid tekme.

His throw is the second longest in the league playoffs, deciding the outcome of the match at the last moment.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

20 Aug 2020, 16:28 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Zbogom, ledena plošča!

Goodbye, ice sheet!

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Še zadnja nedotaknjena ledena plošča na kanadskem severu je izgubila skoraj polovico svoje površine in se zrušila v morje.

The last untouched ice sheet in the Canadian north lost almost half of its surface and crashed into the sea.

»Nadpovprečne temperature zraka, vetrovi blizu obale in učinki odprtega morja so recept za odlom ledene plošče,« je dogodek na Twitterju komentirala kanadska služba za spremljanje stanja ledu (Canadian Ice Service).

"Above-average air temperatures, winds near the coast and the effects of the open sea are the recipe for breaking the ice sheet," the Canadian Ice Service commented on the event on Twitter.

Novica žal ni nepričakovana. Arktiko, območje med severnim tečajem in severnim tečajnikom, je tudi to poletje zajel vročinski val in po njej pustošijo številni gozdni požari. V sibirskem mestu Verhojansk so leta 1892 namerili najnižjo temperaturo na severni polobli, minus 68 stopinj Celzija. 20. junija letos pa so v do zdaj najhladnejšem naseljenem kraju na svetu zabeležili rekordno temperaturo: 38 stopinj Celzija. To je kar 18 stopinj več, kot je najvišja povprečna junijska dnevna temperatura.

Unfortunately, the news is not unexpected. The Arctic, the area between the North Pole and the North Circle, has also been hit by a heatwave this summer and is ravaged by numerous forest fires. In the Siberian city of Verkhoyansk, the lowest temperature in the northern hemisphere, -68° Celsius, was measured in 1892. On June 20 this year, a record temperature was recorded in the coldest inhabited place in the world so far: 38° Celsius. That’s as much as 18 degrees more than the highest average June daily temperature.

Julija je bilo arktičnega morskega ledu najmanj v zadnjih 40 letih. Območje večnega ledu se zadnjih 30 let segreva dvakrat hitreje od globalnega povprečja. Naraščajoče temperature talijo arktični morski led. Odprta voda, ki pri tem nastane, pa vpije še več sončnih žarkov, kar še bolj ogreje Arktiko. In začaran krog je sklenjen.

In July there was the smallest amount of Artic sea ice for the last 40 years. The permafrost has been warming twice as fast as the global average for the past 30 years. Rising temperatures are melting Arctic sea ice. The resulting open water absorbs even more sunlight, further warming the Arctic. And the vicious cycle is closed.

A ne talijo se samo mogočne ledene plošče in ledeniki, topi se permafrost, trajno zamrznjena tla, v katerih se skrivajo tudi do sto tisoč let stari virusi in bakterije. Kaj bi se zgodilo, če bi se odmrznili povzročitelji kakšnih starih nalezljivih bolezni? Temu problemu v času pandemije novega koronavirusa znanstveniki namenjajo veliko pozornosti. 

But it's not just mighty ice sheets and glaciers that are melting, permafrost is melting – permanently frozen soils that contain viruses and bacteria that are up to a hundred thousand years old. What would happen if the causes of some old infectious diseases thawed? Scientists are paying close attention to this problem during the new coronavirus pandemic.

»Bakterije lahko preživijo dolgo časa, to je v znanstvenih krogih sprejeto dejstvo. Vprašanje je le, kako dolgo. Milijon let? Petsto tisoč let? Petdeset tisoč let?« se za Unearthed sprašuje virolog Jean Michel Claverie.

“Bacteria can survive for a long time, this is a fact accepted in scientific circles. The question is just how long. A million years? Five hundred thousand years? Fifty thousand years? ”Asks virologist Jean Michel Claverie for Unearthed.

Če bo šlo tako naprej, na Arktiki leta 2050 ne bo več ledu.

If it goes on like this, there will be no more ice in the Arctic in 2050.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

12 Aug 2020, 17:26 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Eksplozija v Libanonu

Explosion in Lebanon

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Bejrut, glavno mesto Libanona, je prizadela huda nesreča. V torkovi eksploziji je umrlo najmanj 137 oseb, 5.000 ljudi je ranjenih, 300.000 meščanov pa je izgubilo streho nad glavo.

Beirut, the capital of Lebanon, was hit by a severe disaster. Tuesday's blast killed at least 137 people, injured 5,000 and left 300,000 citizens homeless.

V času eksplozije je bil v Bejrutu tudi znani slovenski borec za človekove pravice Tomo Križnar. Za dnevnik RTV SLO je povedal: »Poblisknilo je tako, kot gledamo v filmih ob jedrskih eksplozijah … Prišlo je v dveh valovih, naenkrat je vse ven zmetalo, potem nas je zagrnila črna noč …«

At the time of the explosion a well-known Slovenian human rights activist was also in Beirut, Tomo Križnar. He told the daily RTV SLO: “It flashed the way we see in movies during nuclear explosions… It came in two waves, suddenly everything was blown out, then we were enveloped in a black night…”

Kaj se je zgodilo?

What happened?

Zaradi neprimernega skladiščenja je v bejrutskem pristanišču razneslo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga pred leti zasegli na neki ladji. Amonijev nitrat se uporablja kot gnojilo in razstrelivo.

Due to improper storage, 2,750 tonnes of ammonium nitrate, seized on a ship years ago, exploded in the port of Beirut. Ammonium nitrate is used as a fertilizer and explosive.

Mesto je močno poškodovano. »Bejrut potrebuje hrano, Bejrut potrebuje obleke, hiše, material za gradnjo hiš. Bejrut potrebuje prostor za begunce,« pravi bejrutski guverner Marvan Abud.

The city is badly damaged. “Beirut needs food, Beirut needs clothes, houses, materials to build houses. Beirut needs space for refugees, ”says Beirut Governor Marvan Abud.

Številne države, organizacije in posamezniki so poslali na pomoč letala z reševalci, zdravstvene delavce in zdravstveno opremo.

Many countries, organizations and individuals have sent planes to the rescue with paramedics, medical staff and medical equipment.

Tragedija v mestu, ki je v zadnjih petdesetih letih doživelo več uničevalnih vojn, je opomnik, kako hude posledice imata lahko malomarnost in brezbrižnost oblasti pri zagotavljanju varnosti ljudem.

The tragedy in a city that has experienced several devastating wars in the last fifty years is a reminder of how severe the effects can be of the negligence and indifference of the authorities in ensuring the safety of the people.

Bejrutska eksplozija je »nedvomno ena največjih nejedrskih eksplozij v zgodovini«, so sporočili britanski strokovnjaki. Imela je približno desetino eksplozivne moči jedrske bombe, ki so jo ZDA med drugo svetovno vojno, 6. avgusta 1945, odvrgle na japonsko mesto Hirošima. Takoj je umrlo 80.000 ljudi, na desettisoče pa jih je umrlo kasneje zaradi izpostavljenosti sevanju.

The Beirut explosion is "arguably one of the largest non-nuclear explosions in history," British experts said. It had about a tenth of the explosive power of a nuclear bomb dropped by the U.S. on the Japanese city of Hiroshima during World War II on August 6, 1945. Eighty thousand people died instantly, and tens of thousands later died from radiation exposure.

Ob 8.15 po krajevnem času, natanko 75 let po eksploziji atomske bombe nad mestom, je včeraj v Hirošimi zadonel bronast zvon miru. Jedrske vojne ne bo nikoli več le, če bo jedrsko orožje popolnoma odstranjeno, je opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

At 8.15 am local time, exactly 75 years after the atomic bomb exploded over the city, a bronze peace bell rang in Hiroshima yesterday. There will never be a nuclear war only if nuclear weapons are completely removed, warned United Nations Secretary-General Antonio Guterres.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Aug 2020, 22:20 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Delfini ne sprejmejo vsakogar za prijatelja

Dolphins do not accept everyone as a friend

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Delfini so izbirčni pri tkanju prijateljskih vezi. Že v času odraščanja previdno tvorijo skupine, v katerih razvijajo spretnosti za življenje.

Dolphins are picky when weaving friendly ties. Already in adolescence, they carefully form groups in which they develop life skills.

V zalivu Shark Bay v Avstraliji delfine opazujejo že trideset let. V nedavno objavljeni raziskavi so znanstveniki razkrili, kako spletajo prijateljske mreže delfini vrste velika pliskavka. 

Dolphins have been observed in Shark Bay, Australia for thirty years. In a recent study, scientists revealed how dolphins of the porpoise species form friendly networks.

Med tretjim in četrtim letom zapustijo varno okolje staršev in se začnejo družiti z vrstniki.

Between the ages of three and four, they leave the safe environment of their parents and begin to socialize with their peers.

Posamezen mladič z eno družbo lahko ostane le nekaj minut, z drugimi pa preživi več časa in med njimi se izoblikujejo tesnejše vezi.

An individual pup can only stay with another for a few minutes, but spends more time with some and closer bonds are formed between them.

»Obdobje odraščanja je lahko priložnost za razvoj socialnih veščin, ki postanejo pomembne v odrasli dobi,« je vedenje mladih delfinov razložila soavtorica raziskave Allison A. Galezo.

“Growing up can be an opportunity to develop social skills that become important in adulthood,” explained co-author Allison A. Galezo of the behaviour of young dolphins.

Vzorci druženja se razlikujejo tudi glede na spol. Samice več časa preživljajo s sorodnicami ali same.

Social patterns also vary by gender. Females spend more time with relatives or alone.

Mladi samci pa tvorijo širšo socialno mrežo. Njihova trajnejša zavezništva so se obdržala tudi v odrasli dobi.

Young males, on the other hand, form a broader social network. Their more enduring alliances were maintained into adulthood as well.

Za samce so zavezništva pomembna zato, ker v skupinah po dva ali trije iščejo samice za parjenje. Za samice delfinov pa je pomembno, da imajo v času skrbi za mladiče dovolj energije in hrane.

For males, alliances are important because they look for females to mate with in groups of two or three. For female dolphins, however, it is important to have enough energy and food while caring for the pups.

Raziskovalci sklepajo, da se pri vrstah, pri katerih pride do spolne zrelosti kasneje v razvoju, oblikujejo bolj zapletene družbene vezi.

Researchers conclude that more complex social bonds are formed in species that reach sexual maturity later in development.

Oblikovanje skupnosti in odnosi med odraščanjem so pri ljudeh še mnogo bolj pestri in manj spolno določeni, kot jih poznajo delfini.

Community formation and relationships during adolescence are in humans even more diverse and less sexually defined than dolphins are familiar with.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 Jul 2020, 19:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

TikTok bo morda res ukinjen, a če že, za zdaj le v ZDA

TikTok may really be banned, but if so, for now only in the US

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Med tiktokerji se je razširila novica, da bodo priljubljeno družbeno omrežje TikTok kar ukinili. Menda naj bi to zahteval predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump.

News spread among tiktokers that the popular social network TikTok will be banned. Presumably, this was demanded by the President of the United States of America, Donald Trump.

Te je zaskrbelo, da ne boš več mogla spremljati priljubljenih tiktokerjev?

Worried that you won't be able to follow your favorite tiktokers anymore?

Brez skrbi. Donald Trump lahko vpliva le na dogajanje v Združenih državah Amerike.

No worries. Donald Trump can only influence what is happening in the United States.

Trump razmišlja, da bi TikTok ukinil, ker trdi, da ta ogroža nacionalno varnost, saj je TikTok v lasti kitajskega podjetja. Kitajska vlada naj bi tako imela dostop do številnih podatkov uporabnikov TikToka.

Trump is considering banning TikTok because he claims it threatens national security, as TikTok is owned by a Chinese company. The Chinese government is thus said to have access to the data from TikTok users.

Strokovnjaki pravijo, da ni čisto tako, je pa res, da so imeli v podjetju ByteDance težave z varovanjem podatkov in z varnostjo na spletu.

Experts say that's not quite the case, but it's true that ByteDance had problems with data protection and online security.

Res je tudi, da aplikacija zbira veliko podatkov. A tudi druga družbena omrežja zbirajo veliko podatkovčeprav manj kot TikTok. In znano je, da tuje države zlorabljajo tudi Facebook in Twitter.

It’s also true that the app collects a lot of data. But other social networks also collect a lot of data, although less than TikTok. And it’s also known that foreign countries abuse Facebook and Twitter.

Kljub temu pa velja biti na nekaj stvari pozoren, če uporabljaš aplikacijo. Na TikToku se obnašaj, kot se v resničnem življenju.

However, there are a few things to keep in mind when using the app. On TikTok, behave like you do in real life.

Preveri nastavitve zasebnosti, denimo glede lokacije in dovoljenja za dostop do različnih osebnih podatkov.

Check your privacy settings, such as location and permission to access various personal information.

Ne verjemi vsemu, kar vidiš, in novice raje preveri v verodostojnih medijih za otroke, ki jim lahko zaupaš, denimo v Časorisu.

Don’t believe everything you see, and rather check the news in credible media for kids you can trust, like in Časoris.

Če o nečem nismo pisali, to morda pomeni, da ni res ali da se ni zgodilo.

If we haven’t written about something, it may mean it’s not true or that it didn’t happen.

Lahko se zgodi, da kakšno novico spregledamo. V takem primeru nas opozori na to, še posebej, če te zanima kaj več o tej novici ali če imaš kakšno vprašanje, ki je povezano z njo. Nam lahko svoje vprašanje pošlješ na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in poskusili bomo poiskati odgovor nanj.

We may overlook some news. In such a case, let us know, especially if you are interested in more about this news or if you have any questions related to it. In such a case, you can send your question to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we will try to find the answer.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 Jul 2020, 17:06 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Se bojiš ognjenih črvov?

Are you scared of fireworms?

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Medije v poletnih dneh pogosto preplavljajo novice o nevarnih živalih, ki prebivajo v morju.

The media during summer days is often flooded with news about dangerous animals living in the sea.

Bolj ko je novica zastrašujoča in dramatična, hitreje se širi. V naslovih novinarskih prispevkov se zato rade šopirijo besede, ki ljudi prestrašijo. A običajno so pretirane in celo neresnične.

The more frightening and dramatic the news, the faster it spreads. In the headlines of journalists’ articles, therefore, they like to show off words that frighten people. But they are often exaggerated and even untrue.

Te je že srečala novica o invaziji ognjenih črvov, ki na kopalce prežijo v Jadranskem morju? O njih so pisali že lani, ko naj bi eden napadel plavalko, ki je nato potrebovala zdravniško pomoč.

Have you encountered the news about the invasion of fireworms that prey on bathers in the Adriatic Sea? They were written last year when one allegedly attacked a swimmer who then needed medical attention.

Ob natančnem branju in raziskovanju te vrste postane jasno, da ognjeni črvi ne napadajo ljudi. Res pa je, da ni prijetno, če nanje stopimo ali se jih kako drugače dotaknemo.

Upon careful reading and research on this species, it becomes clear that fireworms do not attack humans. It is true, however, that it is not pleasant to step on them or touch them in any other way.

Ognjeni črvi spadajo med mnogoščetince. Ta skupina večinoma morskih živali je ime dobila po številnih ščetinah, ki izraščajo iz njihovega telesa. Premikajo se počasi, veliki so okoli 15 centimetrov in so pod vodo zaradi svoje rdeče barve dobro vidni.

Fire worms are among the polychaetes. This group of mostly marine animals is named after the many bristles that grow out of their bodies. They move slowly, are about 15 centimeters in size and are clearly visible underwater due to their red color.

Prehranjujejo se z drugimi organizmi in rastlinami na morskem dnu, med drugim jedo tudi morske zvezde. Če se počutijo ogrožene, napnejo svoje bele ščetine, ki vsebujejo strup.

They feed on other organisms and plants on the seabed, including starfish. If they feel threatened, they push out their white bristles, which contain poison.

Ščetine lahko predrejo kožo in povzročijo srbečico in pekoč občutek na mestu vboda. Takrat je priporočljivo, da iglice odstranimo z lepljivim trakom in mesto vboda spiramo s hladno morsko vodo. Nato si namestimo v alkohol pomočene obkladke in namažemo s protivnetno kremo.

The bristles can penetrate the skin and cause itching and a burning sensation at the injection site. At that time, it is recommended to remove the needles with adhesive tape and rinse the injection site with cold sea water. Then place compresses soaked in alcohol and apply anti-inflammatory cream.

V nekaterih primerih lahko začutimo tudi slabost in vrtoglavico. Če se po nekaj urah še vedno slabo počutimo, strokovnjaki priporočajo obisk zdravnika.

In some cases, nausea and dizziness may also be felt. If we still feel unwell after a few hours, experts recommend a visit to the doctor.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Jul 2020, 22:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Pisani svet ptic

The colourful world of birds

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Si lahko predstavljaš svet še bolj pisan? V najnovejši raziskavi so pokazali, da kolibriji vidijo tudi ultravijolično svetlobo.

Can you imagine a world even more colourful? Recent research has shown that hummingbirds also see ultraviolet light.

»V primerjavi s kolibriji smo ljudje barvno slepi,« pravi vodja raziskave Mary Caswell Stoddard, profesorica ekologije in evolucijske biologije.

“Compared to hummingbirds, humans are colour-blind,” says research leader Mary Caswell Stoddard, a professor of ecology and evolutionary biology.

Ljudje barve zaznavamo s tremi različnimi receptorji, ki jim rečemo čepki. Z njimi vidimo rdečo, modro in zeleno barvo ter njihove kombinacije. Ptice pa imajo štiri vrste čepkov in poleg osnovnih treh barv vidijo tudi ultravijolično svetlobo.

People perceive color with three different receptors, called cones. With them we see red, blue and green and their combinations. Birds, on the other hand, have four types of cones and, in addition to the basic three colours, also see ultraviolet light.

»To ne pomeni, da ptice vidijo le eno barvo več. Vidijo denimo mešanico ultravijolične in rdeče ali pa ultravijolične in modre barve,« nadaljuje Stoddardova. 

“That doesn’t mean birds only see one colour more. They see, for example, a mixture of ultraviolet and red or ultraviolet and blue, ”Stoddard continues.

Za raziskavo so pripravili dve hranilnici: v eni so imeli kolibriji na voljo navadno, v drugi pa sladkano vodo.

Two reservoirs were prepared for the study: in one, hummingbirds had plain water available, and in the other, sweetened water.

Nad vsako hranilnico so postavili svetilko, ki je gorela v različnih barvah in barvnih kombinacijah. Pri eni barvi so vedno dobili sladkano vodo, pri drugi pa navadno.

A lamp was placed above each feeder, shining in different colours and colour combinations. They always got sweetened water for one colour and plain for the other.

Hranilnice so nenehno premikali in poskrbeli, da kolibriji niso mogli sladke vode zavohati. Tako so dokazali, da so se odločili le na podlagi razlike v barvi svetilke nad hranilnico.

The feeders were constantly moved and it was made sure that the hummingbirds could not smell the sweet water. They thus proved that they [the birds] chose only on the basis of the difference in the colour of the lamp above the feeder

»Mi nismo videli razlike med svetilko zelene in svetilko ultravijolično zelene barve, kolibriji pa so se vedno vračali k tisti s sladkano vodo,« pojasnjuje doktorski študent Harold Eyster.

“We didn’t see a difference between a green lamp and an ultraviolet green lamp, and hummingbirds always went back to the one with the sweetened water,” explains doctoral student Harold Eyster.

Poleg ptic ultravijolično svetlobo vidijo številne vrste plazilcev, rib in žuželk. Nekatere živali pa vidijo manj barv od nas. Psi in mačke imajo le dve vrsti čepkov, a bolje od nas vidijo ponoči.

In addition to birds, many species of reptiles, fish, and insects see ultraviolet light. Some animals, however, see fewer colours than we do. Dogs and cats have only two types of cones, but they see better than us at night.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Jul 2020, 19:59 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Fuj, meduza! Pa ni čisto tako

Ugh, jellyfish! Well, it's not quite like that

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Najbrž poznaš ta občutek, nemara te celo skrbi, da se mu v prihajajočih počitniških dneh ne bo mogoče izogniti.

You probably know this feeling, maybe you’re even worried that it won’t be avoided in the coming holidays.

To je tisti občutek, ko med brezskrbnim plavanjem v morju ob nogi začutiš nekaj sluzastega. Fuj! Meduza! Stik je res neprijeten, čeprav večina meduz ne opeče kože in ni nevarna.

It’s that feeling when you’re swimming without a care in the sea and feel something slimy with your foot. Ugh! Jellyfish! Touching one is really uncomfortable, although most jellyfish do not sting the skin and are not dangerous.

Meduzam delamo krivico. Njihova vloga v ekosistemu oceanov je izredno pomembna.

We do jellyfish an injustice. Their role in the ocean ecosystem is extremely important.

Meduze so izjemno raznolike. Znanstveniki predvidevajo, da je v oceanih vsaj tristo tisoč vrst meduz, ki jih še ne poznamo.

Jellyfish are extremely diverse. Scientists estimate that there are at least three hundred thousand species of jellyfish in the oceans that we do not yet know.

Veliko jih živi zelo globoko in številne imajo sposobnost bioluminiscence. To pomeni, da se lahko v čisti temi globokomorja svetijo v različnih barvah.

Many live very deep and many have the ability of bioluminescence. This means that in the pure darkness of the deep sea they can glow in different colours.

Pri meduzah znanstveniki iščejo tudi odgovor na skrivnost nesmrtnosti. Meduza z latinskim imenom Turritopsis dohrnii je namreč edini znani organizem, ki lahko čas prevrti nazaj in se iz odrasle živali prelevi v fazo polipa.

In jellyfish, scientists are also looking for an answer to the secret of immortality. The jellyfish with the Latin name Turritopsis dohrnii is the only known organism that can turn back time and transform from an adult animal into a polyp phase.

To je podobno, kot če bi se metulj lahko spremenil nazaj v gosenico. Proces pomladitve se lahko odvija v neskončnost, zato je ta vrsta praktično nesmrtna.

This is similar to if a butterfly could turn back into a caterpillar. The process of rejuvenation can take place indefinitely, so this species is virtually immortal.

Nekaterim živalim meduze nudijo zatočišče in varnost, za druge so hrana.

For some animals, jellyfish offer shelter and security, for others they are food.

Pravzaprav je skoraj vse življenje v oceanih odvisno od njih, tudi mi.

In fact, almost all life in the oceans depends on them, so do we.

Glede na raznolike ekosistemske storitve, ki jih nudijo, bi jim lahko rekli tudi lebdeči gozd oceanov. V tem gozdu domuje množica živih bitij, ki brez meduz ne bi mogla preživeti.

Given the diverse ecosystem services they offer, they could also be called a floating forest of the oceans. This forest is home to a multitude of living creatures that would not be able to survive without jellyfish.

Ali veš, da so ponekod meduze celo hrana za ljudi?

Do you know that in some places jellyfish are even food for humans?

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Jun 2020, 14:18 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Utrinki z mej za boljši svet

Moments from the borders for a better world

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Vsako minuto 20 ljudi zapusti dom, da bi ubežali vojni ali nasilju.

Every minute, 20 people leave home to escape war or violence.

Ob 20. juniju, svetovnem dnevu beguncev, v Organizaciji združenih narodov pravijo, da vsako dejanje šteje.

On June 20, World Refugee Day, the United Nations says every action counts.

Epidemija novega koronavirusa in protirasistični protesti so pokazali, da si moramo prizadevati za bolj vključujoč in enakopraven svet. Prav vsak lahko pomaga, da bomo skupaj bolje in lepše živeli.

The new coronavirus epidemic and anti-racist protests have shown that we must strive for a more inclusive and equal world. Everyone can help us together have better and more beautiful lives.

V Sloveniji bo eden od dogodkov ob svetovnem dnevu beguncev okrogla miza o migracijskih tokovih na balkanski poti, ki jo pripravljajo v Inštitutu ISCOMET iz Maribora v okviru projekta Snapshots from the Borders.

In Slovenia, one of the events on the occasion of World Refugee Day will be a roundtable on migration flows on the Balkan route, which is being prepared at the ISCOMET Institute in Maribor as part of the Snapshots from the Borders project.

V mednarodnem projektu sodeluje več kot 30 lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe iz 13 držav članic Evropske unije.

Taking part in the international project are more than 30 local communities and civil society organizations from 13 European Union member states

»Projekt je nastal na pobudo mesta Lampedusa v Italiji, tudi kot spomin na tragičen dogodek, ko je v prevrnjeni ladji, polni beguncev, 3. oktobra 2013, pred otokom umrlo več kot 360 ljudi,« pojasnjuje Franc Mlinar iz inštituta. Iz Slovenije pri projektu sodelujeta še Mestna občina Maribor in občina Črnomelj.

"The project was initiated by the city of Lampedusa in Italy, also in memory of the tragic event when more than 360 people died in front of the island in an overturned ship full of refugees on October 3, 2013," explains Franc Mlinar from the institute. The Municipality of Maribor and the Municipality of Črnomelj are also participating in the project from Slovenia.

S projektom želijo seznaniti javnost s stanjem na področju migracij in prispevati k odpravljanju strahov in predsodkov.

With the project, they want to inform the public about the situation in the field of migration and contribute to overcoming fears and prejudices.

»Sedaj migracije prikazujejo javnosti kot problem, ki ogroža varnost Slovenije. Zdi se, da so se ustavne in mednarodne obveznosti Slovenije pa tudi njene potrebe po delovni sili skrčile na fizično varovanje meje z ograjami ter s policijskimi in vojaškimi enotami ter na vračanje beguncev in migrantov na Hrvaško oziroma v Bosno in Hercegovino.«

"Migration is now portrayed to the public as a problem that threatens Slovenia's security. It seems that Slovenia's constitutional and international obligations, as well as its labour needs, have shrunk to the physical protection of the border with fences and police and military units, and to the return of refugees and migrants to Croatia and Bosnia and Herzegovina. "

S projektom želijo prispevati k oblikovanju sistema vključevanja tujcev v družbo, predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja, prispevati k oblikovanju stališč Slovenije do tega vprašanja v okviru EU in oblikovati mrežo evropskih obmejnih mest za izmenjavo izkušenj pri urejanju migracij in pri integraciji tujcev v lokalno okolje.

The project aims to contribute to the formation of a system of integration of foreigners into society, especially in the field of education and employment, to contribute to the formation of Slovenia's positions on this issue within the EU, and create a network of European border posts for exchanging experiences in migration and the integration of foreigners.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

17 Jun 2020, 15:58 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Za dinozavre je bil usoden kot, pod katerim je asteroid treščil na Zemljo

For the dinosaurs, the angle at which the asteroid crashed to Earth was fatal

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Številni raziskovalci se sprašujejo, zakaj so izumrli dinozavri.

Many researchers wonder why dinosaurs became extinct.

Vedo, da se je to zgodilo pred petinšestdesetimi milijoni let zaradi globalne zime, ki je nastala zaradi padca kometa ali asteroida.

They know that this happened sixty-five million years ago due to a global winter caused by the fall of a comet or asteroid.

V nedavno objavljeni raziskavi pa so raziskovalci s pomočjo računalniške simulacije pokazali, da razlog za izumrtje ni bil sam trk, ampak predvsem kot, pod katerim je asteroid treščil na Zemljo. Ta je znašal približno 60 stopinj.

In a recently published study, however, researchers used a computer simulation to show that the cause of the extinction was not the collision itself, but primarily the angle at which the asteroid crashed into Earth. This was about 60 degrees.

»Dinozavri so imeli smolo, da jih je doletel najbolj črn scenarij. Asteroid je na Zemljo priletel pod najbolj smrtonosnim kotom. Tako je nastalo največ plinov, to pa je sprožilo zaporedje dogodkov, ki so vodili do njihovega izumrtja,« je pojasnil vodja raziskave Gareth Collins iz Imperial College of London.

“The dinosaurs were unlucky to be hit by the worst scenario. The asteroid landed on Earth at the most deadly angle. This created the most gases, which triggered a series of events that led to their extinction,” explained study leader Gareth Collins of the Imperial College of London.

Ogromna količina žvepla, ki se je sprostila, je prekrila Sonce. Tedaj je poleg dinozavrov izumrlo 75 odstotkov vseh živečih vrst.

A huge amount of sulphur was released that covered the Sun. At that time, in addition to dinosaurs, 75 percent of all living species became extinct.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 Jun 2020, 19:24 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Protesti so se iz ZDA razširili tudi po Evropi

Protests from the US also spread across Europe

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Policisti so Georgea Floyda aretirali, ker naj bi hotel plačati s ponarejenim bankovcem. Če bi bil belec, ga policist za tak prekršek najverjetneje ne bi spravil na tla in mu nato s kolenom osem minut pritiskal na vrat, čeprav je govoril, da ne more dihati.

Police arrested George Floyd because he allegedly wanted to pay with a counterfeit banknote. If he were white, a police officer would most likely not put him on the ground for such an offense and then press his neck with his knee for eight minutes, even though he said he could not breathe.

Po njegovi smrti pa so se na ulice zgrnile množice, ki imajo dovolj rasizma in nasilja nad temnopoltimi. Ameriški časopis za otroke News-O-Matic poroča, da so temnopolti dvakrat pogosteje smrtne žrtve policistov kot belci.

After his death, however, crowds took to the streets and said enough with racism and violence against blacks. The American children's newspaper News-O-Matic reports that blacks are twice as likely to be killed by police officers as whites.

Večinoma miroljubni protesti se se ponekod sprevrgli v nasilne, zato so v nekaterih mestih uvedli policijsko uro. Predsednik Donald Trump je celo razmišljal, da bi na ulice poslal vojsko.

The mostly peaceful protests have turned violent in some places, so curfews were introduced in some cities. President Donald Trump even considered sending the army to the streets.

To se na srečo ni zgodilo.

Fortunately, this did not happen.

Protestnike v ZDA so podprli tudi v Evropi. V britanskem mestu Bristol so porušili spomenik trgovcu s sužnji, v Belgiji pa so s protesti opozarjali tudi na mračno preteklost te države. Pred mnogimi leti je namreč belgijski kralj Leopold II. sredi Afrike ustvaril zasebno kolonijo in prebivalce izkoriščal kot sužnje.

Protesters in the US were also supported in Europe. In the British city of Bristol, a monument to a slave trader was demolished, and in Belgium, protests also drew attention to the country's dark past. Many years ago, King Leopold II of Belgium created a private colony in the middle of Africa and exploited the population as slaves.

Kaj lahko naredite otroci, da bo rasizma manj? V News-O-Maticu svetujejo, da se o njem pogovarjate v šoli in s prijatelji, da veliko berete, da se seznanite z zgodovino in da postanete zavezniki tistih, ki potrebujejo vašo podporo.

What can children do to reduce racism? News-O-Matic advises you to talk about it at school and with friends, to read a lot, to get acquainted with history, and to become allies of those who need your support.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Jun 2020, 18:15 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Zvezde se premikajo, mar ne?

The stars are moving, aren't they?

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Zvezde se premikajo, mar ne? In najbolj jasno jih vidijo astronavti

The stars are moving, aren't they? And they are most clearly seen by astronauts

Bližajo se topli poletni večeri, ko bomo lahko preštevali zvezde.

Warm summer evenings are approaching, when we will be able to count the stars.

Zaradi vrtenja Zemlje se zdi, da zvezde potujejo, ozvezdja pa se zdijo stalna, saj se po njih celo orientiramo.

Because of the rotation of the Earth, the stars seem to travel, and the constellations seem constant, as we even orient ourselves by them.

Toda ali se ozvezdja res ne spreminjajo? Da bi dobili odgovor, moramo najprej izločiti utrinke in satelite.

But aren’t the constellations really changing? To get the answer, we must first eliminate shooting stars and satellites.

Utrinki so ostanki meteoritov, ki se ob stiku z atmosfero zaradi svoje velike hitrosti in trenja vnamejo in zgorijo.

Shooting stars are the remnants of meteorites that ignite and burn when in contact with the atmosphere due to their high speed and friction.

Satelite vidimo kot svetleče pikice, ki se počasi, a enakomerno premikajo. Vidimo jih, ker odbijajo sončno svetlobo, sami pa ne svetijo.

We see satellites as glowing dots that move slowly but steadily. We see them because they reflect sunlight and do not shine themselves.

Za zvezde pa velja, da oddajajo lastno svetlobo in toploto, ki nastajata z jedrskimi reakcijami na površini. 

Stars, on the other hand, emit their own light and heat, generated by nuclear reactions on the surface.

Znanstveniki so ugotovili, da se zvezde znotraj ozvezdij premikajo. Skoraj vse, ki jih vidimo, z različnimi hitrostmi krožijo okoli središča naše galaksije, ki ji pravimo Mlečna oziroma Rimska cesta.

Scientists have found that stars move within constellations. Almost everything we see orbits at different speeds around the centre of our galaxy, which we call the Milky Way.

S severne poloble lahko s prostim očesom avgusta vidimo galaksijo Andromedo, ki je nam najbližja. Z južne poloble lahko opazujejo še dve pritlikavi galaksiji, ki sta videti kot svetlobna oblaka.

From the northern hemisphere in August the naked eye can see the Andromeda galaxy, which is closest to us. From the southern hemisphere, it can observe two more dwarf galaxies that look like light clouds.

Toda zvezde se premikajo zelo počasi. Najhitreje se premika drobna Barnardova zvezda v ozvezdju Ophiuchus, tik nad ozvezdjem Škorpijona.

But the stars are moving very slowly. The fastest moving is the tiny Barnard's Star in the constellation Ophiuchus, just above the constellation Scorpio.

Ta »najhitrejša« zvezda bi potrebovala celih 350 let, da prepotuje razdaljo za debelino tvojega mezinčka.

This “fastest” star would take a full 350 years to travel the distance for the thickness of your little finger.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 May 2020, 15:38 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Virusi v tebi

Viruses in you

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Raziskovalci nevidnega sveta mikroorganizmov človeško telo vedno bolj razumejo kot ekosistem različnih organizmov.

Researchers of the invisible world of microorganisms increasingly understand the human body as an ecosystem of various organisms.

Kot recimo v gozdu domujejo različne vrste živali in rastlin, je tudi naše telo dom različnih bakterij in virusov.

Just as a forest is home to different species of animals and plants, our body is also home to various bacteria and viruses.

Raziskovalci najbolj poznajo bakterije v črevesju. Vedno več pozornosti posvečajo tudi virusom. Po zadnjih ocenah jih je v našem telesu veliko več kot bakterij. Velike večine jih sploh še ne poznamo, saj so ti tako zelo različni.

Researchers know the bacteria in the gut best. They are also paying more and more attention to viruses. According to the latest estimates, there are many more of them in our body than bacteria. We don't even know the vast majority of them yet, because they are so very different.

Celoten nabor virusov imenujemo virom. Od človeka do človeka se ta virom zelo razlikuje, pa tudi ljudje iz različnih delov sveta imajo zelo različne virome zaradi različnih prehranjevalnih in higienskih navad.

The whole set of viruses is called a virome. This virome varies greatly from person to person, and people from different parts of the world also have very different viromes due to different eating and hygiene habits.

Znanstveniki so izolirali različne ostanke virusnih genov iz blata dvojčkov in njune matere. Ugotovili so, da so bili njihovi virusi zelo različni virusi, pa tudi, da imajo zdravi ljudje v telesu ogromno virusov.

Scientists have isolated various remnants of viral genes from the faeces of the twins and their mother. They found that their viruses were very different viruses, and also that healthy people have a huge amount of viruses in their bodies.

Številni virusi nam pomagajo pri prebavi hrane. V debelem črevesju recimo bakteriofagi – virusi bakterij – uravnavajo številčnost bakterij. Tako varujejo naše telo pred okužbo.

Many viruses help us digest food. In the large intestine, for example, bacteriophages – bacterial viruses – regulate the amount of bacteria. This protects our body from infection.

Virusi ne živijo le v debelem črevesju. Svojo sled so pustili tudi na naših genih. Pred 25 milijoni let se je v genom višjih primatov vrinil retro virus.

Viruses don’t just live in the colon. They also left their mark on our genes. Twenty-five million years ago, a retrovirus entered the genome of higher primates.

Ta je povzročil razvoj novega organa pri samicah. Med nosečnostjo se od tedaj v maternici razvije placenta, ki omogoča preskrbo zarodka s hrano.

This led to the development of a new organ in females. During pregnancy, the placenta develops in the uterus, which allows the fetus to be supplied with food

Nova lastnost je zmanjšala smrtnost zarodkov in za vrsto predstavljala tako veliko prednost, da se je virus v našem genomu ohranil do danes.

This new trait reduced embryo mortality and was such a huge advantage for the species that the virus has survived in our genome to this day.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

20 May 2020, 12:19 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako narisati Totora

How to draw Totoro

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Ti gre risanje dobro od rok? Ali pa si med tistimi, ki le s težavo narišejo obraz, avto ali zajčka?

Are you good at drawing? Or are you among those who have a hard time drawing a face, a car, or a rabbit?

Če si med slednjimi in ti je obenem všeč japonski anime, te bo verjetno zanimalo, da si lahko ogledaš, kako narisati Totora.

If you’re among the latter and you like Japanese anime at the same time, you’ll probably be interested to see how to draw Totoro.

Ne poznaš Totora?

You don’t know Totoro?

To je gozdni duhec iz celovečerne risanke Moj sosed Totoro, ki po videzu spominja na zajca, malo pa tudi na mačko, sovo in rakuna.

This is a forest ghost from the feature-length cartoon My Neighbour Totoro, which looks like a rabbit, but also a bit like a cat, an owl and a raccoon.

Video z napotki za risanje je posnel producent filma Tošio Suzuki.

The video with drawing instructions was shot by the film’s producer, Toshio Suzuki.

V njem počasi in po korakih pojasni, kako začeti z risanjem in na kaj je treba biti posebej pozoren.

In it, slowly and step by step, he explains how to start drawing and what to pay special attention to.

Namenil ga je otrokom, ki morajo v teh koronačasih ostati doma. Če se bodo zamotili z risanjem, jim ne bo tako dolgčas.

He intended it for children who have to stay at home in these corona times. If they get distracted by drawing, they won’t be so bored.

Za japonske risane like je značilno, da imajo oči zelo narazen.

It is characteristic of Japanese cartoon characters that they have their eyes very apart.

Suzuki v videu poudari, da je to najpomembnejše navodilo tudi za risanje Totora.

Suzuki points out in the video that this is the most important instruction for drawing Totoro as well.

»Kot vidite, je med očmi veliko prostora,« pravi. »Na koncu je treba dodati samo še smrček in brčice, pa je.«

“As you can see, there’s a lot of space between the eyes,” he says. "In the end, you just need to add a snout and whiskers, and there it is."

Tak Totoro je zelo preprost, a še vedno tako simpatičen kot tisti iz risanke.

Such a Totoro is very simple, but still as likable as the one in the cartoon.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 May 2020, 14:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

V iskanju cepiva za novi koronavirus in vse viruse, ki pridejo za njim

In search of a vaccine for the new coronavirus and all the viruses that come after it

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Kdaj bomo lahko spet šli v šolo, se igrali s prijatelji, obiskali dedka in babico?

When will we be able to go to school again, play with friends, visit grandparents?

To sprašujete otroci po vsem svetu. In politiki odgovarjajo: Ne vemo.

This is what children all over the world are asking. And politicians reply: We don’t know.

Veliko je odvisno od tega, kdaj bodo znanstveniki odkrili cepivo za novi koronavirus. Potem namreč ne bo več nevarnosti, da bi tisti, ki nam virus manj škodi, okužili naše stare starše, ki jih virus veliko bolj ogroža.

Much depends on when scientists discover a vaccine for the new coronavirus. Then there will be no danger that those who are less harmed by the virus will infect their grandparents, who are much more endangered by the virus.

Med znanstveniki, ki iščejo cepivo, je tudi Američan David Ho. Zaradi njegovih zaslug za razvoj koktejla cepiv za bolezen aids, ga je leta 1996 revija Time razglasila za osebnost leta.

Among the scientists looking for the vaccine is also an American, David Ho. Due to his acclaim for the development of a cocktail of AIDS vaccines, in 1996 Time magazine named him Person of the Year.

Ko je leta 2002 na Kitajskem izbruhnila epidemija sarsa, se je začel zanimati za družino koronavirusov.

When an outbreak of SARS broke out in China in 2002, he became interested in the coronavirus family.

Nekateri predstavniki družine koronavirusov povzročajo le blažji prehlad, drugi smrtonosne bolezni, na primer sars in mers.

Some members of the coronavirus family cause only a mild cold, others deadly diseases such as SARS and MERS.

Ho je koronaviruse raziskoval že ob izbruhu bolezni sars in mers. A bila sta tako kratka, da je zanimanje zanju kmalu pojenjalo in znanstveniki so opustili iskanje zdravila.

Ho has already been researching coronaviruses since the outbreaks of SARS and MERS. But these were so short that interest in them soon fell and scientists abandoned the search for a cure.

Od samega začetka Ho pozorno spremljal izbruh epidemije novega koronavirusa. Kmalu mu je prijatelj, ustanovitelj podjetja Alibaba Jack Ma, ponudil denar za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu SARS-CoV-2.

From the very beginning, Ho closely monitored the outbreak of a new coronavirus epidemic. Soon, a friend, Alibaba founder Jack Ma, offered him money to develop a vaccine against the new SARS-CoV-2 coronavirus.

V laboratoriju na univerzi Columbia v New Yorku s sodelavci ne razmišlja le o cepivu za novi koronavirus, ampak o penicilinu za viruse: enem zdravilu (ali vsaj peščici njih) za vse bolezni.

In a lab at Columbia University in New York, he and colleagues are thinking not just about a vaccine for the new coronavirus, but about a penicillin for viruses: one drug (or at least a handful of them) for all diseases.

Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da naše zdravje najbolj ogrožajo virusi. Za bakterije, glivice, parazite in prione smo namreč že razvili bolj ali manj učinkovita zdravila, ali pa nas manj ogrožajo.

Experts say that our health is most endangered by viruses. We have already developed more or less effective drugs for bacteria, fungi, parasites and prions, or they are less threatening to us.

Določeni virusi, predvsem virusi gripe in koronavirusi, pa lahko znova ogrozijo človeštvo. Brez trajne rešitve se bodo epidemije, kot je zdajšnja, ponovile, opozarja David Ho.

However, certain viruses, especially influenza viruses and coronaviruses, can once again endanger humanity. Without a lasting solution, epidemics like the current one will recur, David Ho warns.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 May 2020, 09:11 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Šolanje jeseni brez šole in sošolcev?

Going to school in the autumn without school and classmates?

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Šole čez dober teden odpirajo vrata, a le za nekatere učence.

Schools will open their doors in a little over a  week, but only for some students.

Najprej, 18. maja, bodo šli v šolo prvčki, drugarčki in tretjarčki, nato maturanti, teden zatem verjetno še devetošolci.

First, on May 18th, there will be first graders, second graders and third graders, then those in the last year of high school, and then a week later there will probably be ninth graders.

Mnogi otroci ste zelo žalostni, ker se jim ne boste mogli pridružiti. Šestošolka Stela Sternad pravi: »Meni se to zdi nepravično.«

Many children are very sad that they will not be able to join them. Sixth-grader Stela Sternad says, "I find this unfair."

Sedaj je ministrica Simona Kustec napovedala, da bo tudi jeseni del pouka verjetno potekal na daljavo.

Now the [Education] Minister Simona Kustec has announced that in the autumn too some lessons will probably be held at a distance.

Čeprav je naša anketa pokazala, da to ne povzroča preveč preglavic, starši in strokovnjaki niso navdušeni.

Although our survey shows that this does not cause too many headaches, parents and professionals are not impressed.

Otroci potrebujete druženje z vrstniki in kvalitetno šolanje, pravijo.

Kids need socializing with peers and quality schooling, they say.

Opozarjajo, da ponekod učitelji še vedno pošiljajo le liste z navodili, drugod pa imajo denimo vzpostavljene videoučilnice in se učitelji držijo urnika.

They point out that in some places teachers are still sending only instruction sheets, while elsewhere, for example, they have video classrooms and teachers keep to the schedule.

Sprašujejo se, kaj bo denimo z otroki s posebnimi potrebami, ki niso vključeni v posebne zavode. Ti potrebujejo usmerjanje pri šolanju oziroma varstvo, če bodo ostali doma.

They wonder what will happen to children with special needs who are not attending special institutions. They need guidance in schooling or care if they stay at home.

»Šola je in bi morala ostati kljub epidemiji mnogo več kot le prostor za varovanje,« poudarja dr. Klara Skubic Ermenc, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije.

"Despite the epidemic, school is and should remain much more than just a place to be safe," says Dr. Klara Skubic Ermenc, President of the Association of Teachers' Associations of Slovenia.

»Izobraževanje na daljavo ni šolanje na domu, kjer so starši otrokovi učitelji, ampak vodeno poučevanje. V šoli se otroci učijo živeti skupaj z drugimi in se oblikujejo kot družbena bitja. Učenje v osami tega ne omogoča, hkrati pa ubija učenčevo voljo do učenja. Šola tudi spodbuja razvoj širših potencialov in kreativnosti. Nujno je, da se, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale, vsi učenci vrnejo v šole, čeprav po skrajšanem urniku, in doživijo šolo v polnem pomenu besede.«

“Distance education is not home-based education where parents are the child's teachers, but guided teaching. At school, children learn to live with others and to form themselves as social beings. Being alone doesn’t do this, and also kills the student's will to learn. School also encourages the development of broader potentials and creativity. It is imperative that when the epidemiological situation allows, all students will return to school, albeit on a shortened schedule, and experience school in the fullest sense of the word. "

Pa še to, pravi strokovnjakinja: šolski sistem naj se nemudoma začne pripravljati na jesen, da bodo šole tudi v drugačnih razmerah lahko spet opravljale svoje poslanstvo.

Moreover, says the expert: the school system should immediately begin to prepare for the autumn so that schools will be able to fulfil their mission again under different conditions.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

29 Apr 2020, 19:08 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nazaj v šolske klopi morda že 11. Maja

Maybe back to school May 11th

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Pogrešaš šolo?

Do you miss school?

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je včeraj namignila, da bi šole in vrtce morda odprli že 11. maja.

Education Minister Simone Kustec yesterday hinted that schools and kindergartens might be open as early as May 11th.

A ne veseli se prezgodaj! To je samo »prvi možni datum«.

But don't get happy too soon! This is only the "first possible date".

Preden šole znova odprejo svoja vrata, morajo pripraviti zaščitne ukrepe. Ti bodo tako učence kot učitelje varovali pred novim koronavirusom.

Before schools open their doors again they need to put safeguards in place. These will protect both students and teachers from the new coronavirus.

Bo treba v šoli nositi zaščitne maske? Tega še ne vemo. Verjetno pa zaščitni ukrepi v šolah ne bodo dosti drugačni od tistih, ki že veljajo v trgovinah, pisarnah in drugod, kjer prihaja v stik več ljudi.

Will we have to wear protective masks at school? We don't know yet. Most likely the safeguards in schools will not be much different from those already in place in shops, offices and elsewhere where more people come into contact.

To pa so:

These are:

Stroga pravila čiščenja in razkuževanja šolskih prostorov.

Strict rules for cleaning and disinfecting school premises.

Temeljito in pravilno umivanje rok: militi si jih moraš eno minuto in jih nato sprati s toplo vodo.

Wash your hands thoroughly and properly: wash them for one minute and then rinse them with warm water.

Pravilno kašljanje: kašljamo v robček, ki ga nato zavržemo, ali pa v komolec.

Proper coughing: cough in a handkerchief, which is then discarded, or in the elbow.

Z rokami se ne dotikamo oči, da ne prenesemo morebitne okužbe.

We do not touch our eyes with our hands to avoid any possible infection.

Primerna oddaljenost od drugih ljudi – najmanj meter in pol! To pomeni, da v šoli ne boš več sedela skupaj s svojo najboljšo prijateljico, saj bo najverjetneje vsak sedel v svoji klopi in v primerni oddaljenosti od sošolca spredaj in zadaj. Tudi med odmori in v šolski jedilnici bo druženje strogo omejeno.

Keep an adequate distance from other people - at least a metre and a half! This means that you will no longer sit with your best friend at school, since everyone is likely to be sitting on their own seat and at an appropriate distance from their classmates front and back. Even during breaks and in the school cafeteria, socialising will be strictly limited.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Apr 2020, 13:06 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Otroci so v šoli tudi na varnem, na toplem, niso lačni in niso žejni

Children are also safe, warm, not hungry and thirsty at school

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Da igra šola v življenju otrok zelo pomembno vlogo, nam je zdaj bolj jasno kot kdajkoli prej.

It is now more clear than ever that school plays a very important role in children's lives.

Poleg osnovne vloge, izobraževanja, ima še številne druge, pravi klinična psihologinja dr. Mateja Hudoklin iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Besides the basic role, education, there are many others, says clinical psychologist Dr. Mateja Hudoklin from the Counselling Center for Children, Adolescents and Parents.

V šoli se otroci družijo, navezujejo stike z vrstniki in odraslimi, se urijo v socialnih veščinah, učijo se uravnavati svoje vedenjske in čustvene odzive.

At school, children socialise, interact with peers and adults, learn social skills, learn to regulate their behavioural and emotional responses.

Ali je to enako pomembno za vse otroke?

Is this equally important for all children?

Marsikdaj zadovoljuje tudi tiste potrebe, ki bi jih moralo zadovoljevati ožje otrokovo okolje.

Many times it also meets the needs that should be satisfied by the child's environment.

Otroci so v šoli na varnem, na toplem, niso lačni in niso žejni. Šolsko življenje nudi strukturo, z vsemi pravili in odnosi in vse to otrokom daje občutek varnosti. Večina otrok v šoli najde prijatelje, simpatije, tudi odrasle vzornike.

Kids are safe, warm, not hungry or thirsty at school. School life offers a structure, with all the rules and attitudes, and it gives children a sense of security. Most children find friends, warmth, even adult role models at school.

Mnogi otroci vsega tega ne dobijo v družinskem okolju.

Many children do not get all this in a family setting.

Kako pa to, da ni šole, vpliva na otroke?

How does being out of school affect children?

Prve tedne je bilo ostajanje doma verjetno za večino otrok prijetno, mnogi so jih doživljali kot male počitnice.

For the first few weeks, staying home was probably enjoyable for most children, many experiencing it as a small vacation.

Sčasoma se ti občutki spreminjajo. Vedno bolj pogrešajo stike z vrstniki, aktivnosti.

Over time, these feelings change. They are increasingly missing peer contacts, activities.

Mnogi otroci težko samostojno delajo za šolo in potrebujejo pomoč staršev. To je lahko vir dodatnih napetosti doma. Mnoge tudi skrbi, kako bo z ocenami.

Many children find it difficult to work independently for school and need the help of their parents. This can be a source of additional tension at home. Many also worry about how the grades will be.

Negotovost povečuje zaskrbljenost in občutek tesnobe. Zdaj toliko bolj prihaja v ospredje, v kakšni družini in okolju živi otrok.

Uncertainty increases fear and anxiety. Now the family and environment a child lives in come to the fore.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

15 Apr 2020, 16:38 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Sanjava hobotnica in njene barve

A dreaming octopus and its colors

Written by Urša Adamič,, translated by JL Flanner & G Translate

Ali si lahko predstavljaš, da bi se tvoja barva kože spreminjala, medtem ko spiš?

Can you imagine your skin colour changing while you sleep?

Znanstveniki so posneli neverjetno prelivanje barv po telesu hobotnice, medtem ko spi. Prijetno in pomirjujoče jo je opazovati v teh nenavadnih časih.

Scientists have filmed the incredible flood of colour all over an octopus' body while it sleeps. It is enjoyable and reassuring to see her in these strange times.

Ali morda sanja? Ne vemo. O tem lahko le ugibamo.

Or maybe it’s dreaming? We do not know. We can only guess about that.

Obdobje, ko ponoči sanjamo, traja uro in pol do dve uri. Med spanjem naše telo prehaja skozi različne faze in tudi sanjamo v različnih fazah.

The period when we dream at night lasts an hour and a half to two hours. During sleep, our body goes through different phases, and we also dream in different phases.

Najbolj intenzivne sanje, ki si jih tudi najbolje zapomnimo, doživimo v fazi REM. Kratica pomeni hitro premikanje oči, ki je značilno za čas, ko sanjamo.

The most intense dreams, which we also remember best, are experienced in the REM phase. This acronym means rapid eye movement, which is typical of the time when we dream.

Raziskovalci so na različne načine preverili, če živali med spanjem tudi sanjajo. Iskali so fazo REM. Izkazalo se je, da večina sesalcev in ptic sanja, fazo REM so zabeležili tudi pri nekaterih plazilcih, medtem ko velja, da dvoživke in ribe ne sanjajo.

Researchers have found in various ways that animals also dream when sleeping. They were looking for the REM phase. It turns out that most mammals and birds dream, and the REM phase has also been recorded in some reptiles, while amphibians and fish do not dream.

Kaj pa nevretenčarji, med katere uvrščamo tudi hobotnice? V eni od raziskav so znanstveniki sicer prikazali, da tudi sipe med spanjem spreminjajo barvo kože. To bi lahko pomenilo, da sanjajo.

What about invertebrates, which include octopuses? In one study, scientists found that cuttlefish also change skin colour during sleep. It could mean they are dreaming.

Kljub raziskavam še vedno ni jasno, ali živali sanjajo v slikah in zvokih, tako kot mi, ali kako drugače. Žal nam tega verjetno nikoli ne bodo mogle povedati.

Despite research, it is still unclear whether animals dream in pictures and sounds, just like us, or otherwise. Unfortunately, they will probably never be able to tell us.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Apr 2020, 17:13 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Etični heker

Ethical hacker

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Etični heker svetuje, kako se zavarujemo pred zlorabami na spletu.

An ethical hacker advises how to protect against online abuse

Te dni, ko delamo in se šolamo od doma, prejemamo tudi številna obvestila, da moramo biti pozorni na spletno varnost.

These days, as we work and study from home, we are also receiving numerous announcements that we need to pay attention to online security.

Hekerji še pogosteje vdirajo v računalniška omrežja in povzročajo škodo. Kako se lahko zavarujemo, svetuje etični heker Edvin Rustemagić iz podjetja SIQ.

Hackers are even more likely to invade computer networks and cause damage. The ethical hacker Edvin Rustemagić of SIQ  advises on how to protect yourself.

A documentary on Slovenian hackers, with English subtitles

Za običajne hekerje smo že slišali, kdo so pa etični hekerji?

We've heard about ordinary hackers, but who are ethical hackers?

Etični hekerji razmišljamo, delujemo in uporabljamo ista orodja kot tipični hekerji.

Ethical hackers think, act and use the same tools as typical hackers.

Razlika je v tem, da ne škodimo podjetjem, ampak jim pomagamo pri odkrivanju ranljivosti in varnostnih pomanjkljivosti njihovih informacijskih sistemov.

The difference is that we are not harming companies, but helping them to identify the vulnerabilities and security flaws of their information systems.

Zakaj ste postali etični heker?

Why did you become an ethical hacker?

Že v osnovni šoli sem bil fasciniran nad računalništvom in hekanjem. Začelo se je s pisanjem raziskovalnih nalog na temo virusov in protivirusnih programov in s pridobivanjem znanja na takratnih družbenih omrežjih.

Back in elementary school, I was fascinated with computer science and hacking. It began with writing research papers on viruses and antivirus programs and gaining knowledge on the social networks of the time.

Ko sem v gimnaziji ugotovil, da poklic etičnega hekerja dejansko obstaja in da lahko počnem vse, kar počnejo hekerji, ter hkrati prispevam h krepitvi informacijske varnosti, se je moje življenje spremenilo.

When I found out in high school that the ethical hacker profession actually exists and that I can do whatever hackers do, and at the same time contribute to enhancing information security, my life changed.

Kakšen je vaš delovni dan?

What is your working day like?

Vsak delovni dan je drugačen. V ponedeljek recimo preverjam varnost strežnikov, v torek varnost bančne aplikacije, v sredo pa poskušam ponarejati e-poštna sporočila.

Every working day is different. On Monday, for example, I could check the security of the servers, on Tuesday the security of the banking application, and on Wednesday I could try to forge emails.

Ljudem v moji stroki ni nikoli dolgčas.

People in my field are never bored.

Na kaj morajo biti te dni pozorni otroci?

What do children need to be paying attention to these days?

Nikomur ne dajajte osebnih podatkov, imena in priimka, gesla, domačega naslova … Ne objavljajte slik brez dovoljenja staršev in ne pogovarjajte se s tujci.

Do not give anyone personal information, name, password, home address ... Do not post pictures without parental permission or speak to strangers.

Ne odpirajte sporočil od nekoga, ki ga ne poznate. Na računalnik ne nalagajte ničesar brez dovoljenja staršev.

Don't open messages from someone you don't know. Do not upload anything to your computer without parental permission.

Na neprimerna sporočila in vsebino nemudoma opozorite odraslo osebo, ki ji zaupate.

Immediately alert a trusted adult to inappropriate messages and content.

Predlagam tudi časovno omejitev za uporabo spleta, saj je zdaj idealen trenutek, da se povežemo in počnemo stvari, za katere po navadi zmanjka časa.

I also suggest a time limit for using the internet, because now is the perfect time to connect and do things that you usually don’t have time for.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

31 Mar 2020, 18:20 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Osamljene cvetoče češnje

Lonely flowering cherries

Written Romana Dobnikar  Šeruga translated by JL Flanner & G Translate

Japonsko sta ta teden pretresli dve novici: poletne olimpijske igre so prestavljene za leto dni in okoli cvetočih češenj v tokijskih parkih so postavili plastične trakove, da bi preprečili piknike pod njimi.

Japan was shaken by two news stories this week: the Summer Olympics have been postponed for a year and plastic barriers have been placed around flowering cherries in Tokyo's parks to prevent picnics underneath them.

Kaj je lepšega kot sedeti v parku in z najdražjimi uživati ob pogledu na cvetoče češnje? Na Japonskem je to pravi praznik, hanami. Izjemno je priljubljen tako med domačini kot obiskovalci iz tujine.

What is better than sitting in the park and enjoying the cherry blossoms with your loved ones? In Japan, this is a real holiday, hanami. It is extremely popular with both locals and visitors from abroad.

Japonski meteorologi vsako leto izdelajo celo napoved za sezono hanamija.

Every year, Japanese meteorologists even make a forecast for the hanami season.

Češnje so te dni že vzcvetele v Tokiu in njegovi okolici, v okolici Osake in Kjota pa jih pričakujejo naslednji teden. Bolj ko se pomikamo proti severu, kasneje cvetijo češnjeva drevesa.

In recent days cherries have already bloomed in Tokyo and its surroundings, and are expected next week in Osaka and Kyoto. The more we move north, the later the cherry trees bloom.

»Simbolika češnjevega cveta je poleg lepote tudi minljivost, kar je v teh nepredvidljivih časih, ko se svet bojuje proti koronavirusu, dobrodošlo sporočilo vsem ljudem,« pojasnjuje Maja Rome iz Genki centra, japonskega izobraževalnega in kulturnega centra, ki skrbi za širjenje japonske kulture in učenje japonščine v Sloveniji.

"In addition to beauty, the symbolism of cherry blossom is their fleeting nature, which in these unpredictable times, when the world is fighting the coronavirus, is a welcome message to all people," explains Maja Rome of Genki Center, a Japanese education and cultural centre that work to spread Japanese culture and learning Japanese in Slovenia.

»Prepoznavanje lepote življenja, kljub njegovi minljivi naravi, nam lahko daje optimizem tudi v težkih situacijah bolezni in smrti,« dodaja. 

"Recognizing the beauty of life, despite its fleeting nature, can give us optimism even in difficult situations of illness and death," she adds.

Tudi v Sloveniji se po japonskem vzoru zadnja leta družimo pod cvetočimi češnjevimi drevesi v ljubljanskem Botaničnem vrtu.

In Slovenia, too, following the Japanese model, we have been hanging out under the flowering cherry trees in the Ljubljana Botanical Garden for the past few years.

Zaradi koronavirusa to druženje letos odpade. Toda še vedno, pravi Maja Rome, lahko doma na svojem vrtu poleg češnjevih cvetov opazujemo tudi druga cvetoča pomladna drevesa, ki nam prav tako pričarajo občutek pomladne moči življenja.

Because of the coronavirus, this group activity is cancelled this year. But still, says Maja Rome, at home in her garden, besides cherry blossoms, we can see other flowering spring trees that also give us a sense of spring’s power of life.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 Mar 2020, 18:09 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

V Zagrebu so se stresla tla

The ground shook in Zagreb

Written by Romana Šeruga translated by JL Flanner & G Translate

Si se tudi ti, tako kot jaz, v nedeljo zjutraj navsezgodaj zbudila, ker si imela občutek, da se nekaj premika pod tvojo posteljo? In si potem spala naprej, prepričana, da se ti je to samo sanjalo?

Did you, like me, wake up early Sunday morning because you felt like something was moving under your bed? And then you slept on, sure you only dreamed it?

Tudi jaz sem si brezskrbno privoščila še urico spanca. Toda ob jutranji kavi sem ugotovila, da se mi ni sanjalo.

I also indulged in an hour of sleep without worry. But with morning coffee, I realized I had no dream.

»Danes ob 6.24 je potres z magnitudo 5,3 stresel Zagreb, čutili pa smo ga tudi v Sloveniji,« so poročali spletni portali.

"Today at 6:24, an earthquake with a magnitude of 5.3 shook Zagreb, and we also felt it in Slovenia," websites reported.

V hrvaškem glavnem mestu je močen potresni sunek poškodoval najmanj 17 ljudi, petnajstletna deklica je bila hudo ranjena.

In the Croatian capital, a powerful earthquake hurt at least 17 people and a 15-year-old girl was seriously injured.

Epicenter potresa je bil sedem kilometrov severno od Zagreba.

The epicenter of the quake was seven kilometres north of Zagreb.

Prebivalci so v strahu zbežali na ulice, med njimi tudi mamice z novorojenčki iz porodnišnice.

Residents fled the streets in fear, including midwives with newborns from the maternity ward.

Poškodovanih je veliko stavb, med njimi tudi bolnišnice, odlomil se je del zvonika zagrebške katedrale. V mestu je za nekaj časa zmanjkalo elektrike in vode.

Many buildings, including hospitals, were damaged and part of the bell tower of Zagreb Cathedral was broken. The city lacked electricity and water for a while.

»Ljudje stojijo na travnikih, številni sedijo v avtomobilih, saj nihče ne ve, kaj bo,« je prve vtise strnila Delova novinarka Zorana Baković.

"People are standing in the lawns, many are sitting in cars because nobody knows what will happen," were the first impressions of Delo journalist Zorana Baković.

V hladnem jutru so Zagrebčani dočakali še dva šibkejša popotresna sunka.

On a cold morning, the people of Zagreb experienced two weaker aftershocks.

Kljub naravni nesreči, ki jih je prizadela, niso smeli pozabiti na nevarnost širjenja novega koronavirusa in na pomen primerne varnostne razdalje do drugih ljudi.

Despite the natural disaster that struck them, the danger of the spread of the new coronavirus and the importance of an adequate safety distance from other people should not be forgotten.

Nedeljski potres je bil najhujši v zadnjih 140 letih v Zagrebu.

Sunday's earthquake was the worst in Zagreb in the last 140 years.

V Sloveniji se dobro spomnimo potresa leta 1998, ki je bil še močnejši. Velikonočni potres z magnitudo 5,6 je takrat prizadel Posočje.

In Slovenia, we remember well the 1998 earthquake, which was even stronger. The Easter earthquake with a magnitude of 5.6 affected the Soča Region.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Mar 2020, 11:43 AM

Looking for a distraction and a fun way to give your Slovene a workout? The check out some of the trailers for movies that were playing in local cinemas in the first three months of the year. All are in the original languages, with Slovene subtitles, apart from most of the kids’ movies, which are dubbed and this still of educational value. If you want to see all our dual text posts, then they can be found here.

Non-English

Action

Horror

Comedy

Kids

Drama

Documentary

NON-ENGLISH

ACTION

HORROR

COMEDY

KIDS

DRAMA

DOCUMENTARY

19 Mar 2020, 14:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Virus, kdo ali kaj si ti?

Virus, who or what are you?

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

So virusi živi ali niso živi?

Are viruses alive or not alive?

Na to vprašanje ni enostavnega odgovora. Virus se ne prehranjuje, ne diha in se ne premika sam.

There is no easy answer to this question. A virus does not feed, breathe and does not move alone.

Velika večina virusov za nas ni nevarna.

The vast majority of viruses are not dangerous to us.

»V človeku živi približno od 12 do 20 različnih vrst virusov. Z večino teh se čisto dobro razumemo,« je za RTV Slovenija povedal virolog Vincent Racaniello.

“There are about 12 to 20 different types of viruses in humans. Most of these get along with us just fine,” virologist Vincent Racaniello told RTV Slovenia.

Virusi so zelo majhni. Njihova zgradba je preprosta: sestavlja jih zaporedje genov, ki so obdani z maščobnim ovojem. Namesto okončin imajo na ovoju proteine, s katerimi se pritrdijo na celice.

Viruses are very small. Their structure is simple: they consist of a sequence of genes surrounded by an envelope of fat. Instead of limbs, they have proteins on the sheath that attach them to cells.

Sami po sebi virusi niso škodljivi. Večino časa naključno tavajo po prostoru in upajo, da se bodo zaleteli v kakšno celico.

Viruses in themselves are not harmful. Most of the time, they wander randomly around the room and hope to run into some cells.

V primeru, da virus najde pravo celico, se nanjo pritrdi in sprosti svoje gene. Celica jih začne prepisovati in nastanejo novi virusi.

If a virus finds the right cell, it attaches to it and releases its genes. The cell starts transcribing them and new viruses are generated.

Zaradi njihove preproste zgradbe jih lahko, dokler ne vstopijo v telo, zelo enostavno uničimo. Kako? Z milom!

Because of their simple structure, they can easily be destroyed before they enter the body. How? Soap!

V milu so prisotne molekule, ki razbijejo maščobni ovoj virusa. Učinkujejo hitro. Že če si roke natančno umivamo vsaj dvajset sekund, uničimo viruse, ki so se morda prilepili na naše prste.

There are molecules present in soap that break the fatty envelope of the virus. They work quickly. If we wash our hands carefully for at least twenty seconds, we destroy viruses that may have stuck to our fingers.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 Mar 2020, 16:24 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Našli prvi kos meteorita, ki je februarja preletel nebo nad Slovenijo

The first piece of the meteorite that flew over Slovenia in February found

Written by Urša Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Novo mesto ni več samo mesto na Dolenjskem.

Novo mesto is no longer just a town in Dolenjska.

Tako se od sedaj imenuje tudi kos meteorita, ki je skozi ozračje priletel 28. februarja in so ga našli v vasi Prečna pri Novem mestu. Zbudil je veliko pozornosti, saj so mnogi videli, kako leti čez jasno nebo.

It is now also the name of a piece of meteorite that flew through the atmosphere on February 28 and was found in the village of Prečna near Novo mesto. It attracted a lot of attention as many saw it flying across the clear sky.

Najditelj Gregor Kos je na dovozu pred hišo opazil nenavaden kamen. V izvidnico je poslal svojega sina Jerneja.

The finder Gregor Kos noticed a strange stone in the driveway in front of his house. He sent his son Jernei to take a look.

Kamen se je od ostalih v okolici razlikoval, zato sta takoj pomislila, da gre lahko za meteorit.

The stone was different from the others in the surrounding area, so they immediately thought it might be a meteorite.

Najdeni kos tehta 203 grame. Ob vstopu v zemeljsko atmosfero naj bi njegova celotna masa znašala od 5 do 90 ton, premer pa okoli štiri metre.

The piece found weighs 203 grams. When entering the earth's atmosphere, its total mass is estimated to have been between 5 and 90 tons and a diameter of about four metres.

Po prvih analizah sodi med navadne hondrite, ki so na Zemlji najbolj pogosti. Imajo črno zunanjost in svetlo notranjost.

According to initial analysis, it is one of the most common chondrites [stony meteorites that have not been modified due to melting or differentiation of the parent body] on Earth. It has a black exterior and a light interior.

Črna plast se imenuje žgalna skorja. Nastane med letom skozi atmosfero. Zaradi visoke hitrosti površina zagori, minerali na zunanji strani se stalijo in nastane steklasta snov.  

The black layer is called the firing crust. It is created during flight through the atmosphere. Due to the high speed the surface burns, the minerals on the outside melt and a glassy substance is formed.

»Poleg črne skorje so vidne tudi drobne kroglice milimetrskih velikosti, imenovane hondrule. Te nastanejo kot posledica mikrogravitacije v vesolju,« pojasnjuje geolog Bojan Ambrožič.

“In addition to the black crust, tiny millimetre-sized balls called chondrules are visible. They arise as a result of microgravity in space, ”explains geologist Bojan Ambrožič.

V okolici Novega mesta se verjetno nahaja še več deset takšnih kosov. Znanstveniki zato domačine prosijo, naj bodo pozorni na nenavadne kamne v svoji okolici.

There are probably dozens more such pieces around Novo mesto. Scientists therefore ask locals to pay attention to strange stones in their surroundings.

Časa za njihove najdbe namreč zmanjkuje, saj jih bo kmalu morda prerasla trava.

The time for finding them is running out, as they may soon be overgrown with grass.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Mar 2020, 17:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Novo vlado bo najverjetneje vodil Janez Janša

The new government is likely to be led by Janez Janša

Written by Katarina Bulatović translated by JL Flanner & G Translate

Ali kdaj prelomiš obljubo staršem, učiteljem, prijatelju?

Do you ever break a promise to your parents, teachers, friend?

Nikar se ne zgleduj po politikih, pri katerih ni to nič nenavadnega.

Do not look up to politicians, as this is not uncommon among them.

Stranki SMC in DeSUS sta pred parlamentarnimi volitvami leta 2018 zagotavljali, da ju sodelovanje z največjo stranko SDS ne zanima.

Before the 2018 parliamentary elections, the SMC and DeSUS parties promised they were not interested in working with the largest party, the SDS.

A ko je predsednik vlade Marjan Šarec januarja letos odstopil s položaja, sta si premislili. S stranko NSi in stranko SDS sta se začeli pogovarjati, ali bi lahko sestavili novo vlado pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše.

But when Prime Minister Marjan Šarec stepped down in January, they changed their minds. They discussed with the NSi party and the SDS party whether they could form a new government under the leadership of SDS President Janez Janša.

Kaj si želijo doseči v naslednjih dveh letih, so nazadnje zapisali v dokument, ki mu rečemo koalicijska pogodba. Dogovorili so se tudi, kdo predvidoma bi vodil katero od ministrstev.

What they want to achieve in the next two years they finally wrote down in a document called the Coalition Treaty. They also agreed on who would lead which of the ministries.

Sprva je kazalo, da bi lahko ljudje še letos znova šli na volitve. Vsi člani strank SMC, Desus in NSi se namreč niso strinjali s sodelovanjem. Nazadnje so popustili in tako verjetno preprečili predčasne volitve.

Initially, it appeared that people would go to the polls again this year. Indeed, not all SMC, DeSUS, and NSi party members agreed to participate. Finally, they relented and thus probably prevented early elections.

Predsednik republike Borut Pahor se bo predvidoma danes uradno sestal z Janezom Janšo. Nato ga bo poslancem v državnem zboru najbrž predlagal kot kandidata za predsednika vlade.

The President of the Republic of Slovenia Borut Pahor is expected to formally meet with Janez Janša today. Then he will probably propose him to the National Assembly as a candidate for the Prime Minister.

Ti bodo o njem glasovali prihodnji teden.

They will vote on it next week.

Če želi Janez Janša postati predsednik vlade, potrebuje vsaj 46 glasov.

If Janez Janša wants to become Prime Minister, he needs at least 46 votes.

To ne bi smelo biti ovira, saj ima SDS skupaj z ostalimi tremi strankami SMC, NSi, in DeSUS zagotovljenih predvidoma 48 glasov.

This should not be an obstacle, as the SDS together with the other three parties, the SMC, NSi, and DeSUS, has an estimated 48 votes.

Borut Pahor lahko državni zbor obvesti tudi, da ga ne bo predlagal. Potem ima dva dni časa, da poišče novega kandidata. Če ga ne najde, bi lahko šli na predčasne volitve.

Borut Pahor may also tell the National Assembly that he will not propose this. Then he has two days to find a new candidate. If he doesn't find one, he could go for an early election.

Svojo odločitev mora sporočiti najpozneje do petka.

He must report his decision by Friday at the latest.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 Feb 2020, 19:43 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako Preprečevati SARS-CoV-2 Okužbo

How to Prevent SARS-COV-2 Infection

Written by the Ministry of Education, Science and Sport (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), translated by JL Flanner & G Translate

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe:

Preventing SARS-CoV-2 infection is like with other infectious diseases that cause respiratory infections, and it is advisable to take daily preventive measures:

Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;

We avoid close contact with people who show the signs of an infectious disease;

Ne dotikamo se oči, nosu in ust;

We do not touch the eyes, nose and mouth;

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma;

In case we get sick, we stay at home;

Upoštevamo pravila higiene kašlja (kašljamo v robček, ki ga potem zavržemo, ali v komolec);

Follow the rules of cough hygiene (cough in a handkerchief, which is then discarded, or in the elbow);

Redno si umivamo roke z milom in vodo;

Wash our hands regularly with soap and water;

Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

If water and soap are not available, disinfect the hands using a dedicated hand sanitizer. The alcohol content of the hand sanitizer should be at least 60%. A hand sanitizer is for external use only. Surface cleaners / disinfectants are not intended for cleaning / disinfecting the skin.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

Given the current epidemiological situation, general use of protective masks is not necessary.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

in times of increased respiratory infections we avoid enclosed spaces that hold large numbers of people. We regularly ventilate enclosed spaces.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje najdete tudi informacije o mitih in resnicah, povezanih z novim koronavirusom, pa tudi pogosta vprašanja in odgovore.

The National Institute of Public Health website also provides information on myths and truths related to the new coronavirus, as well as frequently asked questions and answers.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Feb 2020, 19:44 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Luka Dončić na tekmi vseh košarkarskih zvezd dočakal svoj trenutek

Luka Dončić awaits his moment at the All-Star basketball game

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

Mladi slovenski košarkarski biser Luka Dončić je dočakal zgodovinski dan v svoji karieri – zaigral je na tekmi zvezd lige NBA All Star.

The young Slovenian basketball pearl Luka Dončić celebrated a historic day in his career - he played in an NBA All-Star game.

Ljubitelji košarke so z zanimanjem pričakovali zvezdniško tekmo v Chicagu, kjer je minuli konec tedna vladala prava norišnica.

Basketball fans were eagerly awaiting a star-studded game in Chicago, where a real mania took hold last weekend.

Vse skupaj se je začelo že v petek s tekmo vzhajajočih zvezd, na kateri je zaigral tudi Luka. Navdušil je s trojko kar s sredine igrišča!

It all started on Friday with the Rising Stars match, with Luka playing as well. He impressed with a three-pointer right from the middle of the field!

Na dobrodelnem dogodku pred obračunom je spoznal tudi nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, kar mu bo gotovo ostalo v lepem spominu.

He also met the former US President Barack Obama at a charity event before the showdown, which will surely remain in his memory.

Tekmi vzhajajočih zvezd je sledilo tekmovanje v metanju trojk, pa v zabijanju, v nedeljo pa je bila na vrsti tista prava tekma najboljših med najboljšimi.

The Rising Stars Game was followed by a Three-Point Contest and a Slam-Dunk Contest, and on Sunday it was the real match of the best of the best.

Luka je kot drugi Slovenec, po Goranu Dragiću, dobil priložnost zaigrati na tekmi All Star. Izbrali so ga navijači, košarkarji lige in novinarji.

Luka is the second Slovenian, after Goran Dragić, to be given the opportunity to play in the All-Star game. He was selected by fans, basketball players in the league and reporters.

Ni veliko manjkalo, da bi bil celo kapetan moštva. Ta vloga je nato pripadla LeBronu Jamesu, ki je ekipo popeljal do zmage. Rezultat je bil 157 : 155.

He came very close to being team captain. That role fell to LeBron James, who led the team to victory. The result was 157: 155.

Obramba na tekmi ni bila tako pomembna kot to, da so se gledalci in košarkarji zabavali ter zabili čim več košev.

The defence in the match was not as important as keeping the spectators and basketball players entertained and scoring as many baskets as possible.

Letos je bila tekma All Star posvečena nedavno preminulima Kobeju Bryantu in njegovi hčerki Gianni.

This year, the All-Star match was dedicated to the recently deceased Kobe Bryant and his daughter Gianna.

Vsi košarkarji LeBronove ekipe so na tekmi nosili dres s številko 2, ki jo je nosila Gianna, igralci moštva Giannisa Antetokounmpa pa so imeli na hrbtu 24, ki jo je nosil Kobe.

All of LeBron's team basketball players wore a number 2 jersey at the game, which was worn by Gianna, and Giannis Antetokounmpo's players had a 24 on their back, which was worn by Kobe.

Še ena dobra novica za slovenske navijače – Luka je potrdil, da bo igral za slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za olimpijske igre!

Another good news for Slovenian fans - Luka has confirmed that he will play for the Slovenian national team in qualifying for the Olympic Games!

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

11 Feb 2020, 18:30 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prvič v zgodovini je oskarja za najboljši film prejel film v tujem jeziku

For the first time in history, the Academy Award for Best Picture was received by a film in a foreign language

Written by Jelka Šutej Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Zadnja, 92. podelitev oskarjev je bila prelomna.

The last, the 92nd Academy Awards were groundbreaking.

Obe najbolj cenjeni nagradi, za najboljši film in najboljšo režijo, je namreč prejel film Parazit.

The two most prized awards, for Best Picture and Best Director, went to Parasite.

To je prvič, da so ju podelili filmu, v katerem igralci ne govorijo angleško.

This is the first time they have been awarded to a movie in which the actors do not speak English.

Dosedaj je bilo le deset filmov v tujem, ne angeškem jeziku nominiranih za najbolj pomembno nagrado – nagrado za najboljši film. A nobenemu še ni uspelo, da bi jo prejel.

So far, only ten films in a non-English language have been nominated for the most important award - the Best Picture Award. But none of them was successful and received it.

Parazit južnokorejskega režiserja Bong Joon Hoja pripoveduje o dveh družinah, ena je zelo revna, druga pa zelo bogata, in o tem, kaj se zgodi, ko se njihova življenja prepletejo.

South Korean director Bong Joon Ho's Parasite tells the story of two families, one very poor and the other very rich, and what happens when their lives intertwine.

Film je prejel še dve priznanji – za mednarodni (do lani tujejezični) film in za izvirni scenarij.

The film received two other awards - for international (until last year, foreign-language) film and for the Original Screenplay.

Za glavno moško in žensko vlogo sta oskarja prejela Joaquin Phoenix (za vlogo v filmu Joker) ter Renee Zellweger (za vlogo v filmu Judy).

The Oscars went to Joaquin Phoenix (for his role in the movie Joker) and Renee Zellweger (for her role in the movie Judy).

Brad Pitt je dobil svojega prvega oskarja za igro, in sicer v stranski igralski kategoriji (Bilo je nekoč … v Hollywoodu). Za stransko vlogo ga je prejela še Laura Dern (v filmu Zakonska zgodba).

Brad Pitt won his first Oscar in the Supporting Actor actor category (Once Upon a Timein Hollywood). The supporting actor [Oscar] was also received by Laura Dern (for the movie Marriage Story).

Oskarja za najboljši prirejeni scenarij so podelili ustvarjalcem filma Zajec Jojo, satiri o fantiču in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju.

The Academy Award for Best Adapted Screenplay was awarded to the makers of Jojo Rabbit, a satire about a boy and his imaginary friend, Hitler.

Kot najboljši kratki film pa je slavil film The Neighbors’ Window. Med drugimi so oskarja za kostumografijo namenili filmu Čas deklištva, za scenografijo pa Tarantinovemu Bilo je nekoč … v Hollywoodu.

The best short film was The Neighbors' Window. Among others, the Oscars for costume design were given to the film Little Women, and for the set for Tarantino's Once Upon a Time…in Hollywood.

Morda so bili najbolj razočarani ustvarjalci filma Irec (režiser Martin Scorsese), ki je imel deset nominacij, toda nobenega ni osvojil

Perhaps the most disappointed were the makers of the movie The Irishman (directed by Martin Scorsese), which had ten nominations, but won none.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

04 Feb 2020, 10:35 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Z Big Benom slovo od Evropske unije

With Big Ben, farewell to the European Union

Written by Romana Dobnikar Šeruga , translated by JL Flanner & G Translate

Januarja ob enajstih zvečer po britanskem času (oziroma opolnoči po srednjeevropskem času) je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske po 47 letih članstva izstopilo iz Evropske unije.

On January 31, at eleven o'clock in the evening British time (or midnight Continental Europe time), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland left the European Union after 47 years of membership.

Na pročelje hiše na Downing Streetu 10, kjer je sedež britanskega premiera, so najprej projicirali posnetek slovitega Big Bena, kako odšteva minute do brexita, nato pa besedilo himne God Save the Queen (Bog obvaruj kraljico).

On the front of the building at #10 Downing Street, where the UK Prime Minister lives, they first projected a clip of the famous Big Ben counting down the minutes to Brexit, and then the lyrics of the national anthem, God Save the Queen.

Ta zgodovinski  trenutek so eni Britanci proslavljali, drugi obžalovali.

This historic moment was celebrated by some Britons, by others regretted.

»Za mnoge je to osupljivi trenutek upanja, trenutek, za katerega so si mislili, da ga ne bodo dočakali. In seveda mnogi so zaskrbljeni in čutijo izgubo,« je te mešane občutke strnil premier Boris Johnson.

“For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many of course who feel a sense anxiety and loss, ” as these mixed feeling were summed up by Prime Minister Boris Johnson.

Na referendumu pred tremi leti in pol so se namreč državljani le s tesno večino odločili za brexit oziroma za izstop svoje države iz Evropske unije. In ta trenutek je nazadnje le napočil.

In the referendum of three and a half years ago, only a narrow majority voted for Brexit, or for their country to withdraw from the European Union. And that moment has only just begun.

In kaj se je spremenilo s prvim februarjem?

And what has changed since the first of February?

Za zdaj nič. Slovenci na primer še vedno lahko potujemo v Veliko Britanijo samo z osebno izkaznico, pa tudi uporaba mobilnika nas bo tam stala enako kot doma. 

Nothing for now. For example, Slovenians can still travel to the UK with only their ID card, and using a mobile phone will cost us the same as at home.

Tudi Britanci še nekaj časa ne bodo čutili posledic dejstva, da v Bruslju, na sedežu Evropske unije, v evropskem parlamentu in drugih ustanovah Evropske unije ne bodo imeli več svojih predstavnikov.

Even the British will for some time not feel the consequences of the fact that in Brussels, the seat of the European Union, the European Parliament and other institutions of the European Union, they will no longer have their representatives.

Toda do konca leta 2020 se bosta morala London in Bruselj dogovoriti, v kakšnih odnosih bo Velika Britanija s članicami Evropske unije, ki jih je zdaj samo še 27. 

But by the end of 2020, London and Brussels will have to agree on what kind of relations the UK will have with the European Union, which now has only 27 [members].

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

27 Jan 2020, 17:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kitajci vstopajo v leto podgane

The Chinese are entering the Year of the Rat

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Več kot milijarda ljudi bo vstopila v novo leto.

More than a billion people will enter the new year.

Tega bodo poleg tistih, ki sledijo gregorijanskemu koledarju in novo leto praznujejo prvega januarja, pa tudi vseh tistih, ki uporabljajo julijanski koledar in so v novo leto vstopili trinajst dni kasneje, torej 14. januarja, sedaj praznovali še Kitajci.

In addition to those who follow the Gregorian calendar and celebrate the New Year on January 1, as well as all those who use the Julian calendar and who entered the New Year thirteen days later, i.e. January 14, the Chinese will now celebrate.

Kitajci sledijo luninemu koledarju, zato se začetek leta spreminja. Letošnje se začne 25. januarja in bo trajalo do 11. februarja 2021.

The Chinese follow the lunar calendar, so the beginning of the year changes. This year begins on January 25 and will last until February 11, 2021.

Njihov koledar uporabljajo tudi nekatere druge azijske države, denimo Koreja, Vietnam, Laos.

Their calendar is also used by some other Asian countries, such as Korea, Vietnam, Laos.

Kitajci verjamejo, da vsakemu letu vlada ena od dvanajstih živali iz horoskopa. Novo leto bo v znamenju podgane, ki je prvo znamenje horoskopa, zato bo to leto novih začetkov.

The Chinese believe that each year one of the twelve horoscope animals rules. The New Year will be marked by a rat, the first sign of the horoscope, so this will be a year of new beginnings.

Kitajci med praznovanjem uživajo v ognjemetih, obesijo rdeče lampijone in pripravijo tradicionalno hrano. Otrokom podarijo rdeče ovojnice z denarjem. Praznovanja zaznamuje rdeča barva, ki simbolizira srečo in radost.

During the celebration, the Chinese enjoy fireworks, hang red lanterns and prepare traditional food. They give children red envelopes of money. The celebration is marked by red, which symbolizes happiness and joy.

Na ta kitajski najpomembnejši družinski praznik obiščejo tudi sorodnike. Kitajska je po površini tretja NAJvečja država na svetu, zato je potovanje v tem času še posebej težavno.

This is the most important family holiday in China, and when go and visit relatives. China is the third largest country in the world in terms of surface area, so travelling is especially difficult during this time.

Letos bodo morali biti potniki še posebno pazljivi. Decembra se je po državi začel širiti skrivnostni virus. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije je do sedaj zaradi koronavirusa umrlo več ljudi, še veliko več pa je okuženih.

This year, travellers will have to be extra careful. In December, a mysterious virus began spreading across the country. According to the World Health Organization, some people have been killed and many more infected by coronavirus so far.

Virus naj bi se začel širiti z ene od tržnic v Vuhanu, na kateri so prodajali ribe in divjačino.

The virus is thought to have spread from one of the markets in Wuhan selling fish and game.

Podoben je nevarnemu virusu sars, ki se prav tako širi prek dihalnih poti.

It is similar to the dangerous SARS virus, which also spreads through the respiratory tract.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Jan 2020, 10:30 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Zakaj so medvedi po prespani zimi še vedno fit?

Why are bears still fit after a sleepy winter?

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Predstavljajte si, da bi celo zimo prespali.

Imagine sleeping all winter long.

Mišice bi izgubile svojo moč, na koži bi se pojavile odrgnine in verjetno bi bili sestradani. No, grizliji s tem nimajo težav.

[Your] muscles would lose their strength, there would be bruises on the skin and you’d probably be starving. Well, grizzlies have no problem with all that.

Grizli je podvrsta rjavega medveda, ki živi v Severni Ameriki. V nedavno objavljeni raziskavi so znanstveniki razkrili, kaj grizlijem pomaga, da ohranijo mišice tudi po prespani zimi.

Grizzlies are a subspecies of brown bear living in North America. In a recent study, scientists revealed what helps grizzlies retain their muscles after a sleepy winter.

V času zimskega spanja oziroma hibernacije medvedi izgubijo skoraj tretjino telesne mase.

During the winter sleep, or hibernation, bears lose almost a third of their body weight.

Zaradi upočasnjenega dihanja in srčnega utripa se upočasnita tudi prebava in nastajanje urina. Med zimskim spanjem medvedi kar nekaj mesecev ne izločajo urina in blata, zato pa se v njihovem telesu kopiči dušik.

Due to slow breathing and heart rate, digestion and urine production are also slowed down. During the winter sleep, bears do not excrete urine and faeces for several months, which is why nitrogen builds up in their bodies.

Dušik je ključna sestavina aminokislin, iz katerih so zgrajeni proteini, iz njih pa so sestavljene mišice.

Nitrogen is a key component of the amino acids that proteins are made of, which muscle is made of.

Znanstveniki so ugotovili, da medvedi med zimskim spanjem dušika ne izločijo iz telesa z urinom, pač pa se ta vgradi nazaj v mišice in tako prepreči njihovo razgradnjo.

Scientists have found that bears do not excrete nitrogen from the body during the winter sleep with urine, but that it goes back into the muscles to prevent their breakdown.

Izguba mišične mase je problematična pri ljudeh, ki zaradi bolezni dolgo časa ležijo.

Muscle loss is problematic for people who are lying down for a long time due to illness.

Tudi pri astronavtih, ki mišic v breztežnostnem prostoru v vesolju ne morejo uporabljati, se te postopoma začnejo razgrajevati.

Also in astronauts who are unable to use their muscles in the weightlessness of space they gradually begin to break down.

S poznavanjem mehanizma ohranjanja mišične mase bi lahko olajšali tako življenje v vesolju kot tudi na Zemlji.

Knowing the mechanism of preserving muscle mass could make life easier in space as well as on Earth.

Slovar / Dictionary

Proteini (oziroma beljakovine) so sestavljeni iz aminokislin in imajo v telesu zelo različne vloge, med drugim so pomembni tudi pri izgradnji mišic.

Proteins (or proteins) are made up of amino acids and play very different roles in the body, including being important in muscle building.

Aminokisline so molekule iz dušika, vodika, kisika in ogljika, ki predstavljajo osnovno gradbeno enoto proteinov.

Amino acids are molecules of nitrogen, hydrogen, oxygen and carbon, which are the basic building blocks of proteins.

Dušik je kemijski element, ki se nahaja v ozračju in je pomemben gradnik v vseh živih bitjih. Iz telesa ga izločamo s sečnino oziroma urinom.

Nitrogen is a chemical element that is found in the atmosphere and is an important building block in all living things. It is excreted in the body with urea or urine.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Jan 2020, 15:16 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

NAJ Slovenska Beseda Leta 2019 Je Podnebje

The Slovenian Word of the Year is “Climate”

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Katera beseda je v minulem letu najbolj opisala spremembe v našem življenju?

Which word has made the most changes in our lives over the past year?

Jezik je namreč živ in se nenehno spreminja, tako kot svet okoli nas.

Language is alive and constantly changing, just like the world around us.

Slovaropisci zato vsako leto tuhtajo, katero besedo bi imenovali za besedo leta.

Every year, dictionary writers think of which word to name word of the year.

Leta 2015 so za besedo leta celo izbrali nebesedo – ? smejkota, ki toči solze smeha.

In 2015, they even chose as word of the year something that was not a word – ? a laughing face that cries tears of laughter.

Besedo leta v angleščini izbirajo ustvarjalci treh velikih slovarjev. Pri Collinsu so izbrali besedno zvezo podnebni protest, pri Oxfordu pa podnebna kriza.

The word of the year in English is chosen by the creators of three large dictionaries. At Collins, they chose the phrase “climate protest” and at Oxford “climate crisis”.

V Merriam-Websterju so izbrali v angleščini spolno nevtralni zaimek they, ki nadomešča zaimka on in ona. Ameriški jezikoslovci so ga izbrali tudi za besedo desetletja.

At Merriam-Webster, they chose the gender-neutral pronoun “they” in English, which replaces the pronouns “he” and “she”. It has also been chosen by American linguists as the word of the decade.

Od leta 2016 izbiramo tudi slovensko besedo leta. Finalistke izbora ZRC SAZU za besedo leta 2019 so postale besede:

Since 2016, we have also selected the Slovenian Word of the Year. The finalists of the 2019 ZRC SAZU selection for the word were:

brezogljični – carbon-free

milenijec – millennial

nebralec – non-reader

novinec – newcomer

podnebje – climate

prisilka – coercion

skiro – scooter

šarcizem – sarcasim

trgovinska vojna – trade war

volk – wolf

Beseda, ki je najbolj zajela duha leta 2019, je podnebje. Zanjo je glasovalo 563 sodelujočih.

The word that most captured the spirit of 2019 is climate. A total of 563 people voted for it.

Beseda podnebje je tudi Delova beseda leta..

The word “climate” is also Delo's Word of the Year.

Najbolj izvirna nova beseda je likotisk – tisk lika oziroma oblike, kar naj bi postal slovenski izraz za 3D tiskanje.

The most original new word is likotisk - the printing of a character or shape, which is to become the Slovenian term for 3D printing.

Najbolj iskana beseda v slovarju Fran je tehnikalije.

The most searched word in the Fran dictionary is technical.

Letos smo pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije izbirali tudi kretnjo leta. To je ustava.

This year, with the support auspices of the Association of the Deaf and Hard of Hearing of Slovenia, we also chose the gesture of the year. It's “constitution”.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

07 Jan 2020, 16:39 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Avstralija gori

Australia is burning

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Požari, ki od septembra divjajo po Avstraliji, postajajo vse hujši.

The fires that have been spreading across Australia since September are growing.

V njih je do sedaj umrlo več kot dvajset ljudi in okoli pol milijarde živali.

Today, more than twenty people have died and around half a billion animals.

Med njimi so tudi koale in kenguruji, ki živijo samo na tej celini.

 Among these are also kangaroos, which only live on this continent.

Mnogi po svetu spremljajo dogajanje v Avstraliji. Sprašujejo se, ali bo ta zaradi uničujočih požarov postala bolj glasna v boju proti podnebnim spremembam.

Many around the world are following events in Australia. They think maybe the devastating fires will it become more active in fighting climate change.

Za zdaj ne kaže tako, saj predsednik vlade Scott Morrison in nekateri lokalni mediji ne želijo prikazati vseh posledic divjanja ognja.

So far, it doesn’t seem so, as the Prime Minister Scott Morrison and some of the local media don’t want to show all the consequences of the raging fire.

»Vlada je šele zdaj uradno zaprosila za mednarodno pomoč. Ogromno se govori o načrtnem požiganju gozdov, da bi ti lahko postali zazidljive površine. Umirajo živali, ki so že tako ogrožene. Avstralci so požarov vajeni, ampak tako obsežnih še niso doživeli. Zanje je povsem običajno, da imajo en avto parkiran pred hišo in drugega na plaži, kjer bi lahko, če bi bilo treba, preživeli nekaj dni,« pripoveduje Slovenka Anja Kovačič, ki že eno leto živi na tej celini.

“The government has now formally invited international assistance. There is a lot of talk about the planned burning of forests so that it can become areas for building. Animals already at risk are dying. Australians are used to fires, but have not yet experienced so vast ones. It is completely common for them to have one car parked in front of their house and another one on the beach, where they could spend a few days if necessary, ”said Slovenian Anja Kovačič, who has been living on this continent for a year.

Temperature se bodo naslednja dva meseca samo še dvigale, kar verjetno pomeni še večjo katastrofo.

The temperature will only continue to rise over the next two months, which means more disasters.

»Trenutno so v Avstraliji poletne počitnice. Mnogi zato niso bili v službi, ampak doma in so lahko reševali svoje domove ali bežali pred zublji. Sicer bi bilo najverjetneje ogroženih še več življenj.«

“Currently it’s the summer holidays in Australia. Many people were therefore not at work, but at home and and so were able to save their property or run away from the flames. Otherwise even more lives would be endangered.”

V Avstraliji, ki je najbolj suha poseljena celina na svetu, so požari običajni.

In Australia, which is the driest continent in the world, fires are common.

»Toda okoljevarstveniki so napovedovali, da bodo vse pogostejši in da bodo njihove posledice hujše kot v preteklosti,« dodaja pisateljica Carolyne Lee iz Melbourna.

"But environmentalists have predicted that they will increasingly have worse consequences than in the past," added Melbourne-based writer Carolyne Lee.

»Večina ljudi upa, da bo ta katastrofa vlado prisilila v ukrepanje proti podnebnim spremembam. Dosedaj je namrež zgorelo območje, dvakrat večje od Slovenije.«

“Most people are hoping that this disaster will force the government to take action on climate change. To date, an area twice the size of Slovenia has been burned.”

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Dec 2019, 16:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Romana Dobnikar Seruga, translated by JL Flanner & G Translate

Brexit, misija nemogoče?

Brexit, mission impossible?

Z brexitom bomo hitro opravili, je pred volitvami obljubljal Boris Johnson, premier in vodja britanskih torijcev.

Brexit will be done quickly, Boris Johnson promised before the election, the Prime Minister and leader of the British Tories.

Vodja laburistov in opozicije v parlamentu Jeremy Corbyn pa je napovedoval, da bo njegova vlada dosegla nov sporazum o brexitu, ki ga bodo nato državljani potrdili ali zavrnili na referendumu. 

Labour and opposition leader Jeremy Corbyn, however, has announced that his government will reach a new Brexit agreement, which citizens will then either confirm or reject in a referendum.

V Veliki Britaniji danes volijo nove poslance in novo vlado. Zmagovalca čaka težka naloga, saj je vprašanje brexita oziroma izstopa Velike Britanije iz Evropske unije (EU) med državljane vneslo velik razdor. Eni so prepričani, da bi bilo življenje boljše brez EU, drugi menijo ravno nasprotno.

In Britain today, new MPs and a new government are being elected. The winner will have a difficult task as the issue of Brexit, or the UK's exit from the European Union (EU), has caused great disagreement among citizens. Some believe that life would be better without the EU, others think the opposite.

Negotov je položaj državljanov EU, ki živijo v Veliki Britaniji, in položaj Britancev, ki živijo v drugih državah EU. Nerešeno pa je tudi vprašanje meje z Irsko – ta bo po brexitu edina kopenska meja med Veliko Britanijo in EU.

The situation of EU citizens living in the UK and the situation of Britons living in other EU countries is uncertain. The issue of the border with Ireland is also unresolved - it will be the only land border between the UK and the EU after Brexit.

Uresničitev brexita se je v zadnjih treh letih izkazala za misijo nemogoče. Politiki so razdeljeni: eni se zavzemajo za čim hitrejši izstop iz EU, drugi bi radi nov referendum, tretji pa bi nanj najraje pozabili.

The realisation of Brexit has proven impossible for the past three years. Politicians are divided: one group is in favour of leaving the EU as soon as possible, the other would like a new referendum and the third would rather forget it.

V parlamentu niso hoteli potrditi še nobenega predloga sporazuma »o ločitvi«, zato je bil rok za brexit že trikrat prestavljen. 

They did not want to approve any proposal for a "divorce agreement" in Parliament, so the Brexit deadline had already been postponed three times.

Zaradi tega je konservativna premierka Theresa May julija letos odstopila. Nasledil jo je Boris Johnson, ki prav tako ni dobil zadostne podpore v parlamentu.

As a result, Conservative Prime Minister Theresa May resigned in July this year. She was succeeded by Boris Johnson, who also did not receive sufficient support in Parliament.

Predlagal je nove volitve, saj je računal na to, da bo v novem parlamentu več konservativnih poslancev.

He called a new election, as he hoped there would be more Conservative MPs in the new Parliament.

Kako bodo odločili volivci, se bo pokazalo danes.

How voters will decide will be revealed today.

Zadnja novica

Latest news

Na volitvah v Veliki Britaniji so prepričljivo zmagali konservativci Borisa Johnsona.

In the UK election, the Conservative Boris Johnson won.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Dec 2019, 19:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Otroci berejo bolje, vendar manj radi

Children read better, but they like it less

Written by Vita, translated by JL Flanner & G Translate

Že običajni šolski testi so pomembni, nacionalni in mednarodni preizkusi znanja pa so celo tako zelo pomembni, da o njih pišemo tudi mediji.

Even normal school tests are important, but national and international tests of knowledge are so important that the media write about them.

Po treh letih tako spet vemo, kako pismeni so slovenski petnajstletniki v primerjavi s tistimi iz drugih držav.

After three years, we know again how literate Slovenian 15-year-olds are in comparison to those from other countries.

Rezultati raziskave Pisa 2018, ki primerja znanje in spretnosti petnajstletnih učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah, so pokazali, da so na vseh področjih testiranja uspešnejši od mednarodnega povprečja.

The results of the Pisa 2018 survey, which compares the skills of 15-year-old pupils in OECD member states and partner countries, show that they are more successful than the international average in all tested areas.

Raziskava, v kateri je sodelovalo kar 79 držav, je preverjala bralno, naravoslovno in matematično pismenost. Tokrat je bil poseben poudarek na bralni pismenosti.

The survey, which involved 79 countries, examined literacy, science, and mathematics. This time, there was a particular emphasis on reading literacy.

A pismenost se kljub temu vsako leto manjša. Nacionalna koordinatorka raziskave PISA Klaudija Šterman Ivančič meni, da so bili testi tokrat drugačni, kar bi lahko razložilo slabše rezultate.

However, literacy is decreasing every year. National PISA Coordinator Claudia Sterman Ivancic believes that the tests were different this time, which could explain the poorer results.

Pri bralni in naravoslovni pismenosti so se dekleta odrezala opazno bolje kot fantje, pri matematični pismenosti pa so oboji dosegli enake rezultate.

In literacy and science literacy, girls performed significantly better than boys, and in mathematical literacy both achieved the same results.

Zaskrbljujoči pa so rezultati na področju motivacije in počutja.

The results with regard to motivation and well-being are of concern.

Učenke, predvsem pa učenci, vedno bolj neradi berejo. Branje se vse bolj zdi izguba časa in berejo samo, ko morajo.

Students, and especially male students, are increasingly reluctant to read. Reading increasingly seems a waste of time, and they only read when they have to.

Šolarji z učitelji slovenščine niso zadovoljni. V primerjavi z učenci iz drugih držav so zelo slabo ocenili njihovo podporo in obveščanje o napredku. Za njihovo navdušenje nad poučevanjem slovenščine pa so jim dali celo najslabšo oceno.

Schoolchildren are not happy with Slovenian teachers. Compared to students from other countries, their support and communication with regard to progress was very poorly evaluated. They were given the worst grade for their enthusiasm for teaching Slovenian.

Inteligenca je za mnoge nekaj, česar ne morejo spremeniti oziroma na njej graditi. Slovenski učenci pa so tudi med tistimi v OECD, ki najmanj pogosto zaznavajo pozitivna čustva, kot sta ponos in radost. Tretjina jih je poročala, da se pogosto ali vedno počutijo žalostne, dobra polovica pa, da so pogosto ali vedno zaskrbljeni.

For many, intelligence is something they cannot change or build on. Slovenian students are also among those in the OECD who are least likely to feel positive emotions, such as pride and joy. A third reported that they often or always felt sad, and a good half said they were often or always worried.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

29 Nov 2019, 12:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Že Odštevamo do Prižiga Lučk

We’re Already Counting Down to the Lights

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

Preden zima razveseli s prvim snegom in še preden nastopi adventni čas, nas v decembrsko vzdušje popelje tradicionalni prižig lučk.

Before the winter hits with the first snow and before the arrival of Advent, we get into a December mood with the traditional atmosphere of the lights.

Danes pozno popoldan, na zadnji petek pred adventom, bo Ljubljana zažarela med bučnim odštevanjem zbrane množice.

Late this afternoon, on the last Friday before Advent, Ljubljana will light up along with sounds of the crowd gathered there.

Pred prižigom luči bo zbrane kot vsako leto nagovoril župan Zoran Janković. Delovati bodo začele tudi stojnice ob Ljubljanici in koncertna prizorišča z umetniškim programom za male in velike.

Mayor Zoran Janković will address the crowd before the lights come on. Also starting are stalls along the Ljubljanica River and concert venues with an art program for children and adults.

Na Kongresnem trgu bo zrasel Čarobni gozd, v katerem bodo najmlajši obiskovalci vsak dan ustvarjali pod zvezdnatim nebom. Zveni zares pravljično, mar ne?

There will be a Magic Forest in Congress Square, in which the youngest visitors will be creative every day under the starry sky. Sounds really fabulous, doesn't it?

Tudi zato je v prazničnem času Ljubljana polna obiskovalcev: tako domačinov kot tudi turistov iz različnih delov sveta.

That is why during the festive season Ljubljana is full of visitors: both locals and tourists from different parts of the world.

Naše glavno mesto ni edino, ki bo zažarelo v praznični okrasitvi. Pridružili se mu bodo še številni drugi kraji in naravni parki.

Our capital is not the only place that will glow with festive decoration. It will be joined by many other places and nature parks.

Rekordno število lučk bo zasvetilo v kraju številnih rož in cvetlic, v Mozirskem gaju, od koder so sporočili, da se jih bo prižgalo kar 1,5 milijona.

A record number of lights will brighten up in the place of many flowers in Mozirje Grove, with reports saying that as many as 1.5 million will be lit.

Nekaj tisoč se jih bo prižgalo tudi v parku Arboretum Volčji potok.

Several thousand will also be lit at the Volcji Potok Arboretum Park.

Že novembra bodo praznične lučke prižgali tudi v Celju, Mariboru in Kopru.

In November, holiday lights will also be lit in Celje, Maribor and Koper.

Ljubljansko okrasitev si je zamislil slovenski slikar Zmago Modic, ki jo je idejno načrtoval kar 20 let.

The Ljubljana decorations were designed by the Slovenian painter Zmago Modic, who has been working on them for 20 years.

V Kopru bodo lahko obiskovalci ob prižigu lučk drsali na največjem zunanjem drsališču v državi, ki bo merilo 850 kvadratnih metrov.

In Koper, visitors will be able to skate with the lights at the largest outdoor skating rink in the country, measuring 850 square meters,.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Nov 2019, 18:00 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Energija iz Umetnega Lista

Energy from an artificial leaf

Written by Urša Adamič,, translated by JL Flanner & G Translate

Znanstveniki so razvili tehnologijo, ki posnema proces fotosinteze v zelenih listih rastlin.

Scientists have developed a technology that mimics the process of photosynthesis in the green leaves of plants.

Na ta način bi lahko v prihodnosti iz zraka izločali toplogredni plin ogljikov dioksid in ga pretvarjali v gorivo, ob tem pa bi celo nastajal kisik, ki ga dihamo.

In this way, in the future, emissions of the greenhouse gas carbon dioxide could be converted into fuel, and even the oxygen we breathe could be produced.

To je zelo pomembno, saj je ravno včeraj 11 tisoč znanstvenikov z vsega sveta, tudi iz Slovenije, znova opozorilo, da moramo sprejeti temeljite ukrepe za ohranitev našega planeta, sicer nam grozi podnebna katastrofa.

This is very important, because yesterday 11,000 scientists from all over the world, including from Slovenia, again warned that we must take thorough measures to preserve our planet, otherwise we are in danger of climate catastrophe.

Zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov, kot sta ogljikov dioksid in metan, je eden od ključnih korakov, ki jih moramo narediti, če želimo ohraniti planet.

Reducing greenhouse gas emissions, such as carbon dioxide and methane, is one of the key steps we need to take to keep the planet safe.

Gorivo lahko pridobivamo na podoben način, kot rastline proizvajajo sladkorje, ki so njihov vir energije.

We can produce fuel in the same way that plants produce sugars, which are their source of energy

Vodja raziskovalne skupine Yimin Wu je za angleški časopis Independent povedala: »S tehnologijo smo dosegli približno 10-odstotno uspešnost pretvorbe sončne energije v gorivo. To je že precej boljši izkoristek od tistega, ki je prisoten v naravni fotosintezi in znaša približno en odstotek.«

The head of the Yimin Wu research group told the English-language newspaper The Independent: "Technology has achieved about 10% success in converting solar energy into fuel. This is already a much better yield than that present in natural photosynthesis, at about one percent."

In kako vse skupaj deluje? Iz vode in ogljikovega dioksida pod vplivom svetlobe nastajajo kisik in energetsko pomembne molekule. Pri rastlinah je to sladkor, pri novi tehnologiji pa metanol.

And how does it all work? Under the influence of light, water and carbon dioxide produce oxygen and energy molecules. For plants, this is sugar and for the new technology it is methanol.

V prihodnosti bo tehnologija, ki so jo razvili, lahko pomembno prispevala k omejevanju segrevanja ozračja zaradi toplogrednih plinov.

In the future, the technology they developed will be able to make a significant contribution to limiting the warming of the atmosphere due to greenhouse gases.

Poleg tega bi lahko predstavljala tudi pomemben nov vir energije. Metanol denimo danes že uporabljajo kot gorivo v nekaterih dirkalnih avtomobilih.

In addition, it could also represent an important new energy source. For example, methanol is already used as a fuel in some race cars today.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

14 Nov 2019, 18:21 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Benetke pod vodo, in to že drugo leto zapored!

Venice underwater for the second year in a row!

Written by Romana Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Benetke, ena največjih turističnih znamenitosti na svetu, so znova v središču svetovne pozornosti. Tokrat ne zaradi rekordnega števila obiskovalcev, temveč zaradi rekordnih poplav. Tri četrtine mesta je pod vodo.

Venice, one of the biggest tourist attractions in the world, is once again in the spotlight. This time not because of the record number of visitors, but because of record flooding. Three quarters of the city is underwater.

Na slovitem Trgu svetega Marka je bilo vode do kolen, cerkev svetega Marka pa je poplavilo šestič v njeni 1200-letni zgodovini. Od tega so jo štiri poplave opustošile v zadnjih 20 letih! Kako je to mogoče?

At the famous St. Mark's Square the water was knee-deep, and St. Mark's Church flooded for the sixth time in its 1,200-year history. Of these, four floods have ravaged her in the last 20 years! How is this possible?

Hude poplave so neposredna posledica podnebnih sprememb, je prepričan beneški župan Luigi Brugnaro. Poplavna voda, ki je segala kar 1,87 metra visoko, bo v mestu pustila trajen pečat, je še zapisal na Twitterju.

Severe flooding is a direct consequence of climate change, said Venetian Mayor Luigi Brugnaro. The flood water, which reached 1.87 meters high, will leave a lasting mark in the city, he wrote on Twitter.

Za visoko vodo v Benetkah je kriva kombinacija visoke plime in neurja, ki ga je prinesel jugo, pojasnjujejo meteorologi. Včerajšnja je bila druga najvišja zabeležena v zgodovini mesta. Benetke so bile poplavljene tudi lani.

The high water in Venice is blamed on a combination of the high tide and storms from the south, meteorologists explain. Yesterday was the second highest recorded in city history. Venice was also flooded last year.

Čeprav s podnebnimi spremembami ne moremo povezati samo enega dogodka, so vse pogostejše poplave razlog za zaskrbljenost. Benetke so še posebej na udaru, saj se pogrezajo, morska gladina svetovnih morij pa se dviga.

Although no one event can be linked to climate change, increasing floods are a cause for concern. Venice is particularly in shock as it sinks while the world’s sea level rises.

Morje je v torek zvečer poplavilo tudi Koper, Izolo in Piran. Neuradno naj bi šlo za drugo največjo plimo v zadnjih 50 letih. 

The sea also flooded Koper, Izola and Piran on Tuesday night. Unofficially, this is supposed to be the second highest tide in the last 50 years.

Huda neurja so divjala tudi v hrvaški Istri in Dalmaciji. V Dubrovniku so izmerili rekordni val, visok 10,87 metra.

Severe storms also raged in Croatian Istria and Dalmatia. A record wave 10.87 meters high was measured in Dubrovnik.

V Avstraliji pa od minulega petka divja 150 požarov.

In Australia, however, 150 fires have been burning since last Friday.

Požari v avstralskih prostranstvih, rečejo jim bush fires, so v tem letnem času običajna nevšečnost. A zaradi bolj vročega in sušnega podnebja so vse pogostejši in močnejši.

Fires in the Australian outback, called bush fires, are a common nuisance at this time of year. But because of the hotter and drier climate, they are becoming more and more frequent and stronger.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Nov 2019, 15:08 PM

Ženske so še vedno slabše plačane kot moški

Women are still paid less than men

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Ženske že drugi dan niso prejele plačila za svoje delo. In tako bo vse do konca leta.

For the second day, women were not paid for their work. And so it will be until the end of the year.

V resnici ni čisto tako. Ženske bodo prejemale plačilo tudi v novembru in decembru.

In truth this is not quite the case. Women will also be paid in November and December.

A ker so za enako delo v povprečju slabše plačane kot moški, razliko v plačilu prikazujemo s podatkom, od katerega dne v letu simbolično delajo zastonj.

But because they are paid less than men on average for the same work, we can indicating the difference in pay with data showing from which day they work symbolically for free.

Temu dnevu rečemo tudi evropski dan enakega plačila. Letos je to 4. november.

This day is also called European Equal Pay Day. This year is November 4th.

Iz Evropske komisije so sporočili, da je plačna vrzel v Evropski uniji 16-odstotna. Od lanskega leta, ko je znašala 16,2 odstotka, je torej za malenkost manjša.

The European Commission said the wage gap in the European Union was 16%. Since last year, when it stood at 16.2 percent, it is slightly smaller.

Preračunano v dneve bi lahko rekli, da bodo ženske letos za svoje delo plačo prejemale en dan več. Lani je bil namreč evropski dan enakega plačila 3. november.

In terms of days, it could be said that women will receive one day of pay more for their work this year. Last year was European Equal Pay Day on November 3rd.

V Sloveniji je plačna vrzel polovico nižja od povprečja Evropske unije, in sicer znaša osem odstotkov. To je dobro, saj Slovenijo ta podatek uvršča na 6. mesto v Evropski uniji.

In Slovenia, the wage gap is half lower than the European Union average of eight percent. This is good, as Slovenia is ranked 6th in the European Union.

A strokovnjaki ob tem opozarjajo, da plačna vrzel najhitreje narašča prav pri nas.

But experts point out that the pay gap is widening the fastest in our country.

Poleg tega ženske še vedno pogosteje delajo v slabše plačanih poklicih, redkeje napredujejo in so premalo zastopane na vodstvenih položajih.

In addition, women are still more likely to work in lower-paying careers, be less frequently promoted and under-represented in management positions.

Po mnenju devetih od desetih Evropejcev in Evropejk je nedopustno, da so ženske za enako delo slabše plačane od moških.

According to nine in ten Europeans, it is unacceptable that women are paid less than men for equal work.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

30 Oct 2019, 16:01 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Divali, praznik svetlobe

Divali, a festival of light

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Dnevi postajajo vse krajši in odkar smo spet premaknili uro, se zdi, da nas večji del dneva obdaja tema.

The days are getting shorter, and since we’ve moved the clock again, most of the day seems to be in darkness.

Prav zato so v teh dneh še toliko bolj pomembni prazniki, ki slavijo svetlobo.

That's why holidays celebrating the light are all the more important these days.

Eden takih je tudi indijski praznik luči divali.

One such is the Indian festival of light Divali.

Traja pet dni in v tem času se Indijci podajo na ulice, da bi s procesijami počastili duhovno zmago svetlobe nad temo, dobrega nad zlom, znanja nad nevednostjo in upanja nad obupom.

It lasts for five days, during which time Indians take to the streets for parades to mark the spiritual victory of light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance, and hope over despair.

Med festivalom svetlobe domačini očistijo domove ter jih okrasijo z oljenkami in svečami in se tako poklonijo boginji Lakšmi.

During the festival of light, the locals clean their homes and decorate them with lamps and candles to pay homage to the goddess Lakshmi.

V številnih mestih v tem času pripravijo razkošne ognjemete. Ti dodatno onesnažujejo že tako umazan zrak v tej državi, zato od lani namesto običajnih pirotehničnih sredstev uporabljajo taka, ki so bolj prijazna okolju.

Magnificent firework displays are put on in many cities during this time. They add pollution to the already dirty air in this country, so since last year they use environmentally friendly ones instead of the usual pyrotechnics.

Posebnost divalija je tudi rangoli: slikovite in pisane umetnine iz različnih pisanih naravnih materialov, kot so na primer cvetni listi, pesek, moka in riž.

A specialty of Divali are Rangoli: colourful artworks made of various colourful natural materials, such as petals, sand, flour and rice.

Divali, ki se je letos začel 25. in končal 29. oktobra, je eden od najbolj radoživih in priljubljenih praznikov na hindujskem koledarju. Datum njegovega začetka ni vsako leto enak. Povezan je s koncem žetve in mlado luno.

Divali, which began this year on the 25th and ended on the 29th of October, is one of the most joyous and popular holidays in the Hindu calendar. Its start date is not the same every year. It is associated with the end of the harvest and the young moon.

Kot državni praznik ga obeležujejo v mnogih državah, poleg Indije še v Maleziji, Singapurju, Nepalu in na Šrilanki.

It is celebrated as a national holiday in many countries, and other than India in Malaysia, Singapore, Nepal and Sri Lanka.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 Oct 2019, 09:13 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Saga o brexitu se nadaljuje

The Brexit saga continues

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Saj ni res, pa je, bi lahko rekli po sobotnem dogajanju v britanskem parlamentu.

It can’t be true, it is, one might say, after what happened in the British Parliament on Saturday.

Saga o brexitu se nadaljuje in nihče ne ve, kaj se bo zgodilo 31. oktobra.

The Brexit saga continues and no one knows what will happen on October 31st.

Bo Velika Britanija ostala v Evropski uniji? Ali jo bo zapustila?

Will the UK stay in the European Union? Will she leave it?

To si želi britanski premier Boris Johnson, ki je ob nastopu svojega premierstva dejal, da bi raje ležal mrtev v blatnem jarku, kot prestavil izstop Velike Britanije iz EU.

This is what British Prime Minister Boris Johnson wants, who said at the start of his term as Prime Minister that he would rather be dead in a ditch than move the UK's exit from the EU.

Britanski poslanci običajno delajo med tednom. Tokrat so prvič po letu 1982 v poslanske klopi sedli v soboto. Glasovati bi morali o najnovejšem dogovoru, ki sta ga v četrtek predstavila predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in britanski premier Johnson.

British MPs usually work during the week. This time, for the first time since 1982, they sat on the benches on Saturday. They were going to vote on the latest deal presented by European Commission President Jean-Claude Juncker and British Prime Minister Johnson on Thursday.

A se je znova zapletlo.

But it got complicated again.

Eden od poslancev je namreč na glasovanje dal dopolnilo, ki so ga poslanci nato v večini podprli. Namen dopolnila je preprečiti izstop brez dogovora po pomoti, če parlamentu do 31. oktobra ne bi uspelo sprejeti vse ključne zakonodaje.

One of the MPs proposed an amendment, which was then overwhelmingly supported by the others. The purpose of the amendment is to prevent a no deal Brexit by mistake if all key the legislation was not passed by Parliament by 31 October.

Ker je to dopolnilo onemogočilo sobotno glasovanje o dogovoru, je bil premier Johnson prisiljen poslati pismo predsedniku Evropskega sveta in predstavniku voditeljev EU Donaldu Tusku.

With the amendment complicating Saturday's vote on the deal, Prime Minister Johnson was forced to send a letter to the President of the European Council and the representative of EU leaders, Donald Tusk.

A Johnson tega pisma ni podpisal.

But Johnson did not sign this letter.

Še več, priložil je podpisano pismo, v katerem pravi, da je bil v prošnjo prisiljen. EU je še pozval, naj ne potrdi novega odloga.

Moreover, he enclosed a signed letter stating that he had been forced into making the request. The EU also said there should not be a new delay.

Zapleti okoli brexita bi bili smešni, če ne bi mnogi Britanci in Evropejci menili, da je odhod Velike Britanije iz EU slaba in celo škodljiva poteza.

The complications surrounding Brexit would be ridiculous if many Britons and Europeans did not consider the UK's departure from the EU a bad and even harmful move.

Številni Britanci so zato v soboto v Londonu protestirali in pozivali k ponovnemu referendumu.

A number of Britons therefore protested in London on Saturday, calling for a referendum.

Tisti, ki so glasovali za odhod, pa vztrajajo, da je treba voljo državljanov, izraženo na referendumu, spoštovati.

Those who voted in favour [of leaving], however, insist that the will of the citizens, as expressed in the referendum, must be respected.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here. All our stories on Brexit and Slovenia are here

17 Oct 2019, 11:33 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Eliud Kipchoge odtekel maraton svojega življenja

Eliud Kipchoge ran the marathon of his life

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

Najboljši maratonec na svetu Eliud Kipchoge je dokazal, da za človeka ni meja. Da je mogoče čisto vse. Le dovolj si je treba želeti, a obenem tudi presneto garati!

The best marathon runner in the world, Eliud Kipchoge, has proven that there is no limit for people. That everything is possible. You only need to desire it, and also work hard!

Kenijec je v soboto odtekel maraton svojega življenja. Kot prvi človek je maratonsko razdaljo, 42 kilometrov in 195 metrov, pretekel v manj kot dveh urah.

The Kenyan ran the marathon of his life on Saturday. He became the first person to run the marathon distance of 42 kilometres and 195 metres  in less than two hours.

Natanko eno uro, 59 minut in 40 sekund je potreboval za štiri kroge in še malo po središču glavnega avstrijskega mesta.

In exactly one hour, 59 minutes and 40 seconds he took four laps and a little more in the centre of the Austrian capital.

Si predstavljaš, kako hitro je to? Toliko časa povprečen tekač potrebuje za polmaratonsko razdaljo.

Can you imagine how fast this is? It takes as long for the average runner to cover the distance of a half marathon.

Mednarodna atletska zveza njegovega dosežka ne bo priznala kot uradni svetovni rekord.

The International Athletics Association will not recognise his achievement as an official world record.

Dogodek je bil namreč del posebnega projekta, šlo je za preizkus človeških zmogljivosti. Tekmovalec je bil samo on, Dunaj je bil načrtno izbran, prav tako dan in začetek teka.

The event was part of a special project, it was a test of human capacity. He was the only competitor, Vienna was specially chosen, as was the day and start of the run.

Kipchoge je pri tem teku imel veliko pomočnikov. Ob sebi je ves čas imel sedem tekačev, ki so mu narekovali tempo na večinoma ravninski trasi in poskrbeli za to, da ga veter ne bi preveč oviral.

Kipchoge had many assistants in this run. He had seven runners with him at all times, setting the pace on the mostly flat route and making sure that the wind didn't obstruct him too much.

Tik pred ciljem so se sotekači umaknili, da je Kipchoge sam in z velikim nasmehom na obrazu prečkal ciljno črto.

Just before the finish line, his teammates retreated to watch Kipchoge cross it with a big smile on his face.

Morda še bolj kot čas je bilo neverjetno to, da ni kazal nobenih znakov utrujenosti. Kot da bi se zgolj sprehodil po jutranji časopis.

Perhaps even more remarkable at the was the fact that he showed no signs of fatigue. It was just like he was taking a stroll for a morning newspaper.

Eliud Kipchoge je res pravi navdih. Ne le za vse tekače po svetu, ampak za vse nas, da pozabimo na izgovore in dobimo nov zagon.

Eliud Kipchoge is a true inspiration. Not just for all runners around the world, but for all of us to forget the excuses and make a fresh start.

Dan kasneje je svetovni rekord v maratonu podrla šenjegova rojakinja Brigid Kosgei.

A day later, the world record for the marathon was broken by Senj's countryman Brigid Kosgei.

Na maratonu v Chicagu je z rezultatom 2:14:04 za več kot minuto izboljšala šestnajstletni rekord Paule Radcliffe.

At the Chicago Marathon she beat Paula Radcliffe's sixteen-year record with a time of 2:14:04.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Oct 2019, 20:27 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Mačja navezanost

Cat attachment

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Mačke veljajo za bolj samostojne in manj navezane na človeka kot psi. Pa je res tako?

Cats are considered more independent and less attached to humans than dogs. Is that really so?

Nedavno objavljena raziskava se je posvetila mačkam in njihovi navezanosti na skrbnike.

A recently published study focused on cats and their attachment to their caregivers.

Izkazalo se je, da se mačke glede na izkušnje ob odraščanju lahko navadijo na življenje v samoti, v skupini ali skupaj s človekom.

As it turns out, cats can grow accustomed to living alone, in a group or together with a human, as they grow up.

Raziskovalci so do spoznanja prišli tako, da so izvedli vedenjski poskus. Mucke, stare od 3 do 8 mesecev, so skupaj z lastnikom dali v sobe, ki jih prej niso poznale.

The researchers came to the conclusion by conducting a behavioral experiment. The kittens, aged 3 to 8 months, were placed with their owners in rooms they weren’t familiar with.

Tam je vsak par mucke in lastnika dve minuti preživel skupaj, nato je lastnik odšel in mucka je ostala sama.

Each pair of kittens and owners spent two minutes together there, then the owner left and the kitten was left alone.

Po dveh minutah se je lastnik vrnil in raziskovalci so lahko opazovali mačje vedenje ob ponovni združitvi.

After two minutes, the owner returned and researchers were able to observe the cat's behavior when they were reunited.

Obstaja več načinov navezanosti.

There are several kinds of attachment.

Pri muckah so razlikovali med varno in negotovo navezanostjo.

In kittens, a distinction was made between secure and uncertain attachment.

Na podlagi iskanja telesnega stika, stresa ob odhodu lastnika in vedenja ob njegovi vrnitvi so mlade mucke razporedili v dve skupini.

Based on the search for physical contact, the stress of the owner leaving and the behaviour upon their return, the young kittens were divided into two groups.

Dobra polovica mačk je izkazala varno navezanost na človeškega lastnika.

More than half the cats showed secure attachment to their human owner.

To je zelo podobno število kot pri domačih psih in ljudeh.

This is a very similar number to that [found] for domestic dogs and humans.

Z raziskavo so tako ovrgli splošno prepričanje, da so mačke na svoje človeške prijatelje manj navezane kot psi.

The research thus disproved the general belief that cats are less attached to their human friends than dogs.

Vedenje mačke je torej odvisno od vzgoje in izkušenj iz mladosti ter podedovanih lastnosti.

The behavior of cats therefore depends on their upbringing and experience from a young age and inherited traits.

A še bolj kot mucke so na svoje ljubljenčke navezani ljudje.

But even more than kittens, people are attached to their pets.

Zaradi te močne navezanosti so se v Ameriki in na Kitajskem že razvila podjetja, ki ponujajo možnost kloniranja živali po smrti.

Due to this strong attachment, companies in America and China have already developed the possibility of cloning animals after death.

Da umetno ustvarijo novo žival, potrebujejo le nekaj celic z DNK.

They only need a few cells with DNA to artificially create a new animal.

Od leta 2015 so tako na Kitajskem klonirali že 40 psov, letos pa so klonirali tudi prvo mačko.

Since 2015, 40 dogs have been cloned in China, and this year the first cat was cloned.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Oct 2019, 18:19 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Pri Krisu ni bilo vprašanje, ali pomagati, ampak kako to storiti

For Chris, it wasn't a question of helping, but of how to do it

»Še vedno ne dojamem, kaj se je zgodilo,« pravi Ana Jerak, mama devetnajstmesečnega Krisa s prirojeno mišično boleznijo.

"I still don't understand what happened," says Ana Jerak, the mother of nineteen-month-old Kris with a congenital muscular disease.

Družini je v manj kot petih dneh uspelo zbrati veliko denarja. Celo več, kot ga potrebujejo za zelo drago zdravilo, ki lahko dečku reši življenje.

The family managed to raise a lot of money in less than five days. Even more than they need for a very expensive drug that can save the boy's life.

To ne bi bilo mogoče brez pomoči številnih po vsej Sloveniji, ki so pomagali zbirati denar.

This would not have been possible without the help of many around Slovenia who helped raise money.

Eden od prvih, ki je izvedel za Krisovo zgodbo, je bil televizijski voditelj Edi Pucer. Zanjo mu je povedal Krisov nono. Sočasno so se Krisovi starši obrnili tudi na druge medije.

One of the first to find out about Kris' story was television presenter Edi Pucer. He was told by Kris's grandfather. At the same time, Kris's parents also turned to other media.

Ko so številni Slovenci izvedeli, da Kris potrebuje njihovo pomoč in da bi lahko, če bi vsi stopili skupaj in prispevali vsak en evro, dečku pomagali do zdravila, ki ga potrebuje, se je snežna kepa začela kotaliti.

When many Slovenes learned that Kris needed their help and that if they all came together and contributed one euro each, they could help the boy with the medicine he needed, the snowball began to roll.

»Čar te akcije zbiranja denarja je bil, da nikogar ni bilo treba prositi za pomoč. Mediji smo Krisovo zgodbo objavili, vsak, ki je slišal zanjo, pa je takoj hotel pomagati po svojih močeh. In tako smo skupaj dosegli nemogoče,« pravi Edi Pucer.

“The charm of this money-raising campaign was that no one had to ask for help. We released Kris's story to the media, and everyone who heard about it immediately wanted to help. And so together we have achieved the impossible, ” says Edi Pucer.

Pomagali so tudi otroci. Mnogi so rekli, da bodo prispevali svoje denarčke. Osemletni Jaka, ki ima tudi sam hude zdravstvene težave, saj ima cerebralno paralizo, pa je Krisu podaril svojo hokejsko palico Anžeta Kopitarja.

Children also helped. Many said they would contribute their own money. Eight-year-old Jaka, who also has serious health problems because of cerebral palsy, donated his hockey stick from Anz Kopitar for Chris.

Ko so ljudje izvedeli za Krisovo zgodbo, za mnoge ni bilo več vprašanje, ali pomagati, ampak kako to storiti.

When people found out about Kris's story, for many, it was no longer a question of helping, but of how to do it.

Mnogi tako sedaj poznajo Krisovo bolezen in druge redke bolezni, ki jih lahko imajo otroci.

Many now know about Kris’s disease and other rare diseases that children may have.

Slovenija je majhna država, vendar včasih je to njena prednost. Zaradi svoje majhnosti se mnogi med sabo poznajo. In potem beseda da besedo in lahko se zgodijo čudovite stvari.

Slovenia is a small country, but sometimes it is an advantage. Because of its small size, many people know each other. And then word spreads and wonderful things can happen.

Ponosni smo lahko, da znamo tudi stopiti skupaj. 

We can be proud that we are able to pull together.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Sep 2019, 09:18 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ukradli ste mi sanje, ukradli ste mi otroštvo

You stole my dream, you stole my childhood

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Ukradli ste mi sanje, ukradli ste mi otroštvo

Greta Thunberg je svetovne voditelje nagovorila z mešanico žalosti in jeze v glasu.

Greta Thunberg addressed world leaders with a mixture of sadness and anger in her voice.

Ti so se na podnebnem vrhu v New Yorku zbrali pred 74. zasedanjem generalne skupščine Organizacije združenih narodov.

They gathered at the New York Climate Summit before the 74th Session of the United Nations General Assembly.

»Kako si drznete! S svojimi praznimi besedami ste mi ukradli sanje, ukradli ste mi otroštvo,« je dejala s solzami v očeh.

“How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words,” she said with tears in her eyes.

Obtožila jih je še, da so zanemarili izsledke znanstvenikov.

She also accused them of neglecting the scientists' findings.

»Smo tik pred množičnim izumrtjem, vi pa govorite samo o denarju in pripovedujete pravljice o večni gospodarski rasti. Kako si drznete!«

“We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!”

In dodala: »Če se boste odločili, da nas boste razočarali, vam ne bomo nikoli oprostili.«

She added: "If you decide to disappoint us, we will never forgive you."

Še s petnajstimi otroki je naslovila peticijo na OZN. Pozivajo k odgovornosti držav, ki najbolj prispevajo k podnebnim spremembam.

Will fifteen other children she has petitioned the UN. They are calling for the accountability of the countries that contribute most to climate change.

Greta Thunberg je pred švedskim parlamentom ob petkih vztrajala sama. Sčasoma so se Petkom za prihodnost pridružili posamezni protestniki. Že pol leta kasneje je njen protest prerasel v globalno gibanje.

Greta Thunberg protested alone in front of the Swedish Parliament on Fridays. Eventually, more individual protesters joined her Fridays for Future protests. Half a year later, her protest grew into a global movement.

Otroci in odrasli po vsem svetu se že drugič množično podajajo na ulice. Zahtevajo, naj politiki poskrbijo za prihodnost planeta.

For the second time, children and adults alike are taking to the streets en masse. They demand that politicians take care of the future of the planet.

V Sloveniji bodo spet protestirali v petek, 27. septembra, ob 11.55.

They will protest again in Slovenia on Friday, September 27 at 11:55.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Sep 2019, 12:00 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Gliste iz pradavnine

Ancient worms

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

V fosiliziranem iztrebku pume, starem približno 17 tisoč let, so paleontologi odkrili ostanke najstarejšega parazita do sedaj.

In the fossilized excrement of a puma about 17,000 years old, palaeontologists have discovered the remains of the oldest parasite known to date.

Glista, katere jajčeca so našli, je danes zelo pogosta pri mačkah, psih in lisicah.

The worms, the eggs of which were found, are very common in cats, dogs and foxes today.

Dolgo so mislili, da se je na divje živali razširila z domačih, vendar to odkritje kaže, da morda ni bilo tako. V času, ko je puma izločila svoj iztrebek z jajčecami gliste, na tistem območju namreč še ni bilo ljudi, torej tudi domačih živali ne.

It has long been thought that the worms spread to wildlife from domestic animals, but this finding suggests that may not have been the case. At the time when the puma passed its faeces with the worm eggs there were no humans in the area, so no domestic animals.

Fosilizirani iztrebki se imenujejo korpoliti in ne smrdijo.

Fossilized faeces are called corpolites and do not stink.

Na prvi pogled so zelo podobni kamnu. Za znanstvenike so pomembni, ker vsebujejo molekule DNK, ki so prava zakladnica informacij.

At first look they are very similar to stone. They are important to scientists because they contain DNA molecules that are a real treasure trove of information.

Iz njih lahko razberejo veliko različnih podatkov o življenju živali in ljudi v davni preteklosti.

From them we can take a lot of different information about the lives of animals and humans in the ancient past.

Tako danes bolje razumemo, s čim se je prehranjeval tiranozaver ali kaj so imeli na jedilniku ljudje v mlajši kameni dobi v Turčiji.

Thus, today we better understand what a tyrannosaur ate or what people in the Early Stone Age in Turkey had on the menu.

Najstarejše zaporedje DNK so znanstveniki sicer izolirali iz konjske kosti, ki se je ohranila v permafrostu v zahodni Kanadi. Pripadala je vrsti divjih konj, ki so živeli pred 700 tisoč leti.

Scientists have isolated the oldest DNA sequences from horse bone preserved in permafrost in western Canada. It belonged to a kind of wild horse that lived 700,000 years ago.

DNK prvih Skandinavcev, ki so skandinavski polotok naselili pred približno 10 tisoč leti, pa so našli kar v prazgodovinski različici žvečilnih gumijev iz brezovega lubja.

The DNA of the first Scandinavians, who settled the Scandinavian peninsula about 10,000 years ago, was found in a prehistoric version of birch bark gum.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

11 Sep 2019, 17:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

V iskanju druge Zemlje

In search of another Earth

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Koliko Zemlji podobnih planetov in Soncu podobnih zvezd je v naši galaksiji?

How many Earth-like planets and Sun-like stars are in our galaxy?

Planeti, ki za kroženje porabijo približno toliko časa kot Zemlja in ki so obenem tudi približno enako veliki kot Zemlja, se po najnovejših ugotovitvah pojavljajo v bližini vsake četrte zvezde.

Planets that spend about as much time in orbit as the Earth, and are about the same size as the Earth, seem to appear near every fourth star, according to the latest findings.

Keplerjev vesoljski teleskop, ki danes sicer ne deluje več, je od leta 2009 v Mlečni cesti iskal Zemlji podobne planete, ki krožijo okoli zvezd, podobnih Soncu.

The Kepler space telescope, which is no longer working today, searched for Earth-like planets orbiting Sun-like stars in the Milky Way since 2009.

Astronomi so z njim opazovali več kot 530 tisoč zvezd in več kot 2,500 planetov.

Astronomers observed more than 530,000 stars and more than 2,500 planets.

Pri določanju Zemlji podobnih planetov so upoštevali dve lastnosti: velikost planeta in čas, ki ga potrebuje, da obkroži svojo zvezdo.

In determining Earth-like planets, they took into account two characteristics: the size of the planet and the time it takes to orbit its star.

Ugotovili so, da je čas kroženja Zemlji podobnih planetov od 237 do 500 dni, njihova velikost pa se giblje med tremi četrtinami ter eno in pol velikosti Zemlje.

They found that the time of orbit of Earth-like planets was 237 to 500 days, with their size ranging between three-fourths and one-half that of the Earth.

Raziskovalci so želeli bolje razumeti proces nastajanja planetov in poiskati takšne, ki bi omogočali pogoje za življenje.

Researchers wanted to better understand the process of planet formation and find those that would provide living conditions.

Še posebej so se osredotočili na iskanje biomarkerjev v njihovi atmosferi, molekul, ki bi lahko nakazovale, da je na teh planetih življenje.

They were particularly focused on finding biomarkers in their atmospheres, molecules that could indicate that life is on these planets.

»Toda raziskava življenja na eksoplanetih predstavlja zahteven izziv, za katerega bo potrebna veliko obsežnejša vesoljska misija,« meni eden od vodilnih raziskovalcev Eric B. Ford.

"But exploring life on exoplanets presents a difiicult challenge that will require a much larger space mission," says one of the leading researchers, Eric B. Ford.

Zanimanje za eksoplanete, ki so podobni Zemlji, v astronomiji ni novost. Pred dvema letoma so odkrili, da se okoli majhne zvezde Trappist-1, ki je od nas oddaljena 39 svetlobnih let, vrti sedem Zemlji podobnih planetov.

The interest in Earth-like exoplanets is not new to astronomy. Two years ago, it was discovered that seven Earth-like planets revolve around the tiny star Trappist-1, 39 light-years away.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

11 Sep 2019, 14:30 PM

If you live in Slovenia then you can watch cable TV with Slovenian subtitles, and if you’re outside the country then RTV Slovenia has a good website and app. You can learn about that here, although it only offers Slovenian audio and subtitles, so not ideal for beginners.

If you know how to use .srt files you can get subtitles for your video files from various places online (such as podnapisi.net), while there are also services like Putlocker, where you’re confronted with a bunch of pop-up ads for gambling, dating sites, pornography and so on, with the possibility of streaming videos along with subtitles in the language of your choice.

Another option is Moj Video, where if you search for Slovenski podnapisi (Slovenian subtitles), you can find a number of movies in English, free to watch, with subtitles to practice your vocab and grammar.

I won’t speculate as to the full legality of all aspects of the site’s operation, but will say that it’s not plagued with pop-up ads, and while the videos are rather low resolution the key point here is being able to hear the audio in English and see a fair Slovenian translation on screen at the same time. You can dig around and see what’s on offer here.

If you’re learning Slovene, then check out all our stories on dual texts here

03 Sep 2019, 11:01 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako ukrotiti svoje učitelje

How to tame your teachers

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

V življenju boste srečali mnogo učiteljev.

You will meet many teachers in your life.

Nekatere boste oboževali: ti vas bodo navdihnili, povzdignili, veliko naučili, mogoče bodo celo vplivali na to, kaj boste postali, usedli se bodo v vaša srca.

Some you will adore: they will inspire you, elevate you, teach you a lot, they may even influence what you become, they will settle into your hearts.

Druge boste želeli poslati iz razreda: ti vas bodo naučili, kako se postaviti zase, kako krotiti jezo, kako se dokazati ali kako sprejeti nekoga, ki vam gre na živce.

You will want to send others out of the class: they will teach you how to stand up for yourself, how to temper your anger, how to prove yourself, or how to accept someone who gets on your nerves.

Naleteli boste tudi na dolgočasne, organizirane, zaskrbljene, materinske, hiperaktivne, z zdravjem obsedene učitelje in še mnoge, mnoge druge.

You will also come across boring, organised, anxious, maternal, hyperactive, health-obsessed teachers, and many, many more.

Mogoče vas bodo učili tudi taki učitelji, ki se jih kasneje sploh ne boste več spomnili.

You may also be taught by some teachers that you won’t remember at all.

Ljudje smo različni. In tako kot boste v življenju srečevali takšne in drugačne ljudi, takšne in drugačne prijatelje, sorodnike, šefe, tako boste srečali tudi takšne in drugačne učitelje. Ampak od vsakega se boste kaj naučili.

We humans are different. And just as you will meet many different people in your life, like different friends, relatives, bosses, so will you meet various teachers. But you will learn something from each.

Napotki, kako ukrotiti svojega učitelja

How to tame your teacher

Ko prideš v šolo, ga pozdravi. Majhna stvar, ki pomeni ogromno.

When you get to school, greet him. A small thing that means a lot.

Sem in tja ga malo pohvali. Takrat, ko si zasluži.

Praise him a little here and there. Just when he deserves it.

Delaj domačo nalogo. Preprosta matematika pravi: brez domače naloge = siten učitelj in dolgo predavanje o tem, kako vam domača naloga koristi, da je ne delate zanj in …; z domačo nalogo = srečen učitelj, brez predavanja.

Do your homework. Simple math says: no homework = annoying teacher and a long lecture about how your homework benefits you from working for it and…; homework = happy teacher, no lecture.

Bodi vljuden, učitelja spoštuj. Učitelj je vaš učitelj. Je nekdo, ki vas hoče nekaj naučiti, nekdo, ki vam hoče dobro, nekdo, ki vas ima rad. Če učitelj spoštuje vas, tudi vi spoštujte učitelja.

Be polite, respect the teacher. The teacher is your teacher. He is someone who wants to teach you something, someone who wants you well, someone who loves you. If the teacher respects you, you also respect the teacher.

Pogovarjaj se z učiteljem. Učitelji se radi pogovarjamo s svojimi učenci. Če česa ne razumeš, mu povej.

Talk to your teacher. Teachers like to talk to our students. If you don't understand something, tell him.

Pomagaj sošolcem. Pri učenju, pri pospravljanju, pri pridobivanju prijateljev, v žalostnih dneh … Tako boste postali pravi junaki. Meni se zdi to veliko bolj pomembno kot najboljši uspeh.

Help your classmates. When you study, when you get dressed, when you make friends, on sad days ... You will become a real hero. I find this much more important than the greatest success.

Tako, dragi moji, boste odlično začeli svoje leto. Vse je lažje, če se razumete z učiteljem. Če mu zaupate, če ga spoštujete. In če boste vi spoštovali učitelja, bo tudi on spoštoval vas.

So, my dear, you will have a great start to your year. It's easier to get along with your teacher. If you trust him, if you respect him. And if you respect the teacher, he will respect you too.

In veste kaj?

And you know what?

Učitelj bo ukročen.

The teacher will be tamed.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

27 Aug 2019, 10:28 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Največji gozd na svetu izginja v plamenih

The world's largest forest is disappearing in flames

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Mladi za podnebno pravičnost se bodo popoldan zbrali pred brazilskim veleposlaništvom v Ljubljani.

Young People for Climate Justice will gather in the afternoon at the Brazilian Embassy in Ljubljana.

Protestirali bodo, ker menijo, da v Braziliji ne storijo dovolj, da bi zamejili požare v amazonskem pragozdu.

They will protest because they believe they are not doing enough in Brazil to contain fires in the Amazon forest.

Protesti so potekali tudi v Londonu, Amsterdamu, Dublinu. Finska je celo pozvala k prepovedi uvoza mesa iz Brazilije.

Protests have also taken place in London, Amsterdam, Dublin. Finland has even called for a ban on meat imports from Brazil.

Zakaj?

Why?

V amazonskem pragozdu že več dni zelo gori. Ogenj in gost dim sta vidna celo iz vesolja.

It has been burning in the Amazon for several days. Fire and dense smoke are visible even from outer space.

Amazonski pragozd je pol velik kot Evropa in je največji tropski pragozd na svetu.

The Amazon forest is as big as Europe, and is the largest tropical forest in the world.

Po podatkih brazilskega raziskovalnega inštituta INPE je bilo letos v pragozdu okoli 72 tisoč požarov, kar je 84 odstotkov več kot lani.

According to the Brazilian research institute INPE, there were about 72,000 fires in the primeval forest this year, 84 percent more than last year.

»Požari so posledica krčenja gozda v zadnjih mesecih,« je za BBC pojasnil okoljevarstvenik Ricardo Mello iz Svetovnega sklada za naravo (WWF).

"The fires are the result of deforestation in recent months," the environmentalist Ricardo Mello of the World Wildlife Fund (WWF) told the BBC.

Brazilski predsednik Jair Bolsonara je za tuje medije sicer dejal, da je zelo verjetno, da so požare podtaknile nevladne organizacije.

The Brazilian President Jair Bolsonaro, however, told foreign media that it is highly likely that the fires were started by NGOs.

A te pravijo, da je za požare odgovoren prav Bolsonara. Novi brazilski predsednik je dovolil, da pragozd izsekavajo bolj kot kdajkoli prej. S tem je omogočil več denarja gozdarstvu in kmetijstvu, a škodil naravi.

But they [the NGOs] say that Bolsonaro is responsible for the fires. The new Brazilian president has allowed more deforestation than ever. This means more money for forestry and agriculture, but harms nature.

Amazonski pragozd zagotavlja skoraj 10 odstotkov kisika, ki ga potrebujemo za življenje. Ustvarjajo ga drevesa, ki vsrkavajo tudi ogljikov dioksid iz ozračja in s tem zmanjšujejo segrevanje Zemlje.

The Amazon rainforest provides nearly 10% of the oxygen we need for life. It is created by trees that also absorb carbon dioxide from the atmosphere, thereby reducing the warming of the Earth.

Pragozd je še pomemben, ker nudi dom več kot trem milijonom živalskih vrst in rastlin.

The forest is even more important because it provides a home to over three million animal species and plants.

Kaj lahko ti narediš, da bodo gozdove čim manj izsekavali?

What can you do to minimize deforestation?

Varčuj pri porabi energije in pazljivo izbirajo živila. Brazilski kmetje naj bi pragozd krčili ravno zato, da dobijo površine za pridelavo hrane oziroma za pašo govedi.

Save energy and choose foods carefully. Brazilian farmers are said to have carried out deforestation in order to obtain areas for food production or the grazing of cattle.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

19 Aug 2019, 19:25 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Janja Garnbret Prva Plezalka S Petimi Zlatimi Medaljami

Janja Garnbret First Climber With Five Gold Medals

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

»Nepredstavljivo je, kaj mi je uspelo v tej sezoni,« je dejala Janja Garnbret.

“It is inconceivable what I have achieved this season,” said Janja Garnbret.

Svetovna prvakinja je postala še v težavnostnem plezanju.

The World Champion became even more confident in climbing.

Uspešna je bila tudi Mia Krampl, ki je dosegla drugo mesto.

Mia Krampl was also successful, finishing second.

Že dva dni prej je Janja Garnbret navijače razveselila z osvojitvijo zlate kolajne v balvanskem plezanju.

Two days earlier, Janja Garnbret had already been cheered by fans for the gold medal in bouldering.

V tej disciplini je kot prva športnica na svetu drugič zapored ubranila naslov svetovne prvakinje.

In this discipline, she is the first athlete in the world to defend the title of world champions for the second time.

»Oba naslova mi res veliko, veliko pomenita in res sem vesela, da sem obdržala mirno glavo,« je po osvojitvi naslova dejala plezalka.

"Both titles really mean a lot to me, and I'm really happy to keep my head calm," said the climber after winning the title.

»Jaz samo uživam in plezam tako, kot znam,« je po osvojitvi dveh zlatih medalj na Japonskem dejala mlada Korošica.

"I just enjoy the climb as I know it," said the young girl from Korošica after winning two gold medals in Japan.

Jutri se bo potegovala še za tretje odličje na tem prvenstvu.

Tomorrow she will compete for a third in this championship.

V nedeljo se je že uvrstila tudi na olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Tokiu.

On Sunday she also made it to the Olympics, which will be in Tokyo next year

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Aug 2019, 09:17 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Mladost naj bi bila norost, a tudi mladi imajo svoje skrbi

Youth is supposed to be madness, but young people also have their concerns

Kolikokrat si zaželiš, da bi že enkrat odrasla? Takrat lahko sama odločaš, kdaj se boš učila, jedla čokolado ali igrala video igre.

How many times have you wished you could grow at once? You could then decide when to study, eat chocolate or play video games.

Fino, kajne?

Fine, right?

Vendar svet dobrih 300,000 mladih, ki pri nas vstopajo v svet odraslih, ni vedno rožnat. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu mladih opozarjajo mladinske organizacije.

However, the world of over 300,000 young people entering the adult world is not always rosy. Youth organizations are drawing attention to this on today's International Youth Day.

slovenain memes slovene memes jazjaz (4).jpg

Learn Slovene with memes here

»Največji izziv današnjih mladih je zagotovo ustrezna rešitev stanovanjskega vprašanja,« pravi Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva pri Mladinskem svetu Slovenije (MSS).

"The biggest challenge for today's youth is certainly the proper solution to the housing problem," says Jasmina Opec Vöröš, head of advocacy at the Youth Council of Slovenia (MSS).

Mladi, ki želijo zapustiti dom, v katerem so živeli kot otroci, težko najamejo, kaj šele kupijo stanovanje. Teh primanjkuje oziroma so tako draga, da si jih mladi nikakor ne morejo privoščiti, dodaja Jasmina Opec Vöröš.

Young people who want to leave the home they lived in as children find it difficult to rent, let alone buy, an apartment. They are scarce or so expensive that young people cannot afford them at all, adds Jasmina Opec Vöröš.

Brezposelnost med mladimi se je v zadnjih letih sicer zmanjšala, a mnogi še vedno ne zaslužijo dovolj.

Although youth unemployment has decreased in recent years, many still do not earn enough.

Njihova plača ne zadošča za najemnino, banke pa tistim brez rednih prihodkov ne želijo posoditi denarja.

Their pay is not enough for rent, and banks do not want to lend money to those without regular income.

»To vpliva na osamosvajanje mladih, saj si težko ustvarijo družino,« poudarja sogovornica.

"This affects the independence of young people, because they have a difficult time starting a family," said one interviewee.

Dan mladih od leta 1999 obeležujemo na pobudo generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN).

Youth Day has been celebrated since 1999 at the initiative of the United Nations General Assembly.

Tema letošnjega je preoblikovanje izobraževanj. OZN si želi, da bi izobraževanje postalo dostopno za vse mlade.

The theme of this year is the transformation of education. The UN wants education to be accessible to all young people.

»Velik izziv je tudi zagotavljanje delovnih mest za visoko izobražene mlade, predvsem v krajih, ki niso večja mestna središča,« še opozarja Jasmina Opec Vöröš.

"It is also a great challenge to provide jobs for highly educated young people, especially in places other than major urban centres," points out Jasmina Opec Vöröš.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Aug 2019, 10:46 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Fortnite je zelo drugačen od resničnega življenja

Fortnite is very different from real life

Blaž Lešnik je edini Slovenec, ki se mu je uspelo uvrstiti na največji turnir v igranju videoigre Fortnite.

Blaž Lešnik is the only Slovenian who has managed to qualify for the biggest Fortnite video game tournament.

V kvalifikacijah za nastop na zaključnem turnirju je prek spleta sodelovalo okoli 40 milijonov igralcev z vsega sveta.

About 40 million players from around the world participated online in the qualifications for the final tournament.

Brez trdega dela tudi pri igranju videoigric ni uspeha, pravi šestnajstletni srednješolec, ki ga soigralci poznajo pod vzdevkom K1nzell in ki nastopa za Team Atlantis.

Without the hard work of playing video games, there is no success, says the sixteen-year-old high school student, known by teammates under the alias K1nzell, who plays for Team Atlantis.

V finale na teniškem stadionu v New Yorku se jih je uvrstilo sto, med njimi tudi Blaž, ki je zasedel 30. mesto. Za nagrado si je prislužil 45 tisoč evrov.

One hundred made it to the finals at the New York Tennis Stadium, including Blaž, who finished 30th. He won a prize of €45,000.

Kako je potekal turnir?

How did the tournament go?

V New York smo odpotovali približno teden dni pred turnirjem. Tam smo potem večino časa trenirali, da smo se privadili igranju v drugačnem okolju.

We travelled to New York about a week before the tournament. We then trained there most of the time to get used to playing in a different environment.

V nedeljo smo odšli na stadion okoli štiri ure pred začetkom tekmovanja. Približno ob enih popoldan so organizatorji poskrbeli za koncert DJ-ja Marshmella.

On Sunday, we went to the stadium about four hours before the start of the competition. At about one in the afternoon, the organisers arranged for a concert by DJ Marshmello.

Takoj po koncu se je začel turnir.

Immediately after this finished the tournament began.

Potekal je odlično, saj sem po četrti igri zasedel 5. mesto. Zaradi nesreče in povečanega števila igralcev v mojem izbranem »landing stepu« Sunny Steps pa potem ni več potekalo vse po načrtih.

It went great as I finished 5th after the fourth game. This was by chance and due to the increased number of players in my chosen "landing step", Sunny Steps, then everything went as planned.

Kako so potekale priprave na tekmovanje?

How did the preparations for the competition go?

Fortnite igram že približno dve leti, torej odkar obstaja.

I've been playing Fortnite for about two years now, so they were happening all that time.

Vsak dan sem v igranje vložil veliko ur, kar se je na koncu tudi izplačalo.

Every day I played for many hours, which eventually paid off.

Fortnite je igra, ki združuje bojevanje, raziskovanje in gradnjo virtualnega sveta. Kaj je tebi pri igri še posebno všeč?

Fortnite is a game that combines fighting, exploring and building a virtual world. What do you particularly like about the game?

Fortnite je edinstvena videoigra. Takoj me je zelo pritegnila, saj je bila edina, ki vsebuje grajenje.

Fortnite is a unique video game. It immediately caught my attention as it was the only one which includes creativity.

V kakšnem smislu?

In what sense?

Všeč mi je, kako je lahko vsak posamezen igralec oziroma njegov način igranja drugačen od ostalih.

I like how each individual player or their way of playing can be different from the others.

V Fortnitu si lahko zelo kreativen, zaradi česar si lahko boljši od večine.

You can be very creative in Fortnite, and this can make you better than most.

V igri je tudi kar nekaj nasilja. Kako to razumeš?

There is also quite a bit of violence in the game. How do you understand that?

Na to ne gledam kot na nasilje, saj je igra zelo različna od resničnega življenja.

I do not view this as violence, as the game is very different from real life.

Koliko časa na dan posvetiš Fortnitu?

How much time a day do you dedicate to Fortnite?

Več ur, da lahko ostanem na tako visokem nivoju, kar je pa tudi zelo težko.

Many hours to stay at such a high level, which is also very difficult.

Kaj še počneš v prostem času?

What else do you do in your spare time?

Veliko časa mi vzame šola, zato večino prostega časa posvetim igranju oziroma treniranju Fortnita.

A lot of the time I have school, so I spend most of my free time playing or coaching Fortnite.

Kaj si še želiš doseči?

What else do you want to achieve?

V prihodnosti se ob igranju želim posvetiti še snemanju videov in predvajanju igranja v živo na Twitchu oziroma YouTubu.

In the future, when I play I want to focus on video recording and live streaming on Twitch or YouTube.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 Jul 2019, 16:56 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prvi človek na Luni spremenil svet

The first man on the Moon changed the world

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

»Majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.«

"A small step for a man, but a giant leap for mankind."

To so znamenite besede, ki jih je pred 50 leti izrekel ameriški astronavt Neil Armstrong in se za vedno zapisal v zgodovino človeštva.

These are the famous words spoken 50 years ago by American the astronaut Neil Armstrong and forever written in the history of mankind.

Skupaj z Buzzom Aldrinom in Michaelom Collinsom je 16. julija 1969 v misiji Apollo 11 na raketi Saturn 5 poletel v vesolje.

Together with Buzz Aldrin and Michael Collins, on July 16, 1969, in Apollo 11, the Saturn 5 rocket flew into space.

Štiri dni kasneje sta Armstrong in Aldrin kot prva na svetu pristala na površju Lune.

Four days later, Armstrong and Aldrin were the first from Earth to land on the surface of the Moon.

Na Luni sta bili dve uri in pol, nabrala sta vzorce prahu in kamenja, se fotografirala in v njeno površje zapičila ameriško zastavo.

They spent two and a half hours on the Moon, collected dust and stone samples, took photographs, and planted the American flag on its surface.

Odprava Apolla 11 se je na Zemljo vrnila 24. julija. Tedaj so se trije astronavti prvič predstavili javnosti. Sprejeli so jih kot narodne junake.

The Apollo 11 returned to Earth on July 24th. The three astronauts were then first introduced to the public. They were greeted as national heroes.

ZDA in Sovjetska zveza sta tedaj tekmovali, katera bo v osvajanju vesolja prva.

The United States and the Soviet Union were then competing who would be the first in the conquest of space.

Čeprav je bil pristanek na Luni za Američane velika zmaga, je ta dogodek tudi za vedno spremenil družbo. To je bil uspeh za človeštvo, ne le za Američane.

Although landing on the Moon was a great victory for the Americans, this event also changed society forever. It was a success for humanity, not just for Americans.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 Jul 2019, 20:17 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Evroposlanci bodo odločali, kdo bo najpomembnejši vodja v EU

Europeans will decide who will be the most important leader in the EU

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Ta teden bo za vse organe Evropske unije pomemben. Evropski poslanci bodo jutri odločali, kdo bo predsednik ali predsednica Evropske komisije.

This week will be important for all bodies of the European Union. MEPs will decide tomorrow who will be president of the European Commission.

Kandidatka za to mesto je Ursula von der Leyen. To je 60-letna zdravnica in ekonomistka, ki prihaja iz Nemčije.

The candidate for this place is Ursula von der Leyen. This is a 60-year doctor and economist who comes from Germany.

Njena izvolitev za zdaj ni gotova. Za to potrebuje absolutno večino glasov evropskih poslancev, torej vsaj 376 od 751.

Her election is not decided. This requires an absolute majority of the MEPs, at least 376 out of 751.

Za zdaj so ji glasove obljubili v največji politični skupini, Evropski ljudski strani. Drugi dve veliki skupini, socialisti (S&D) in liberalci (Prenovimo Evropo), še oklevata.

For now, support for her has been promised in the largest political group, the European People's Party. The other two big groups, the Socialists (S&D) and the Liberals (Transform Europe), are still hesitating.

Novi predsednik ali predsednica bo trenutnega predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja na položaju nasledil 1. novembra.

The new president will succeed Jean-Claude Juncker, the current President of the European Commission, on 1 November.

Voditelji drugih organov Evropske unije so že izbrani.

The leaders of other European Union bodies have already been selected.

Evropski svet bo vodil Belgijec Charles Michel. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU bo Španec Josep Borrell. Evropski parlament bo vodil Italijan David-Maria Sassoli. Francozinja Christine Lagarde pa bo skrbela za Evropsko centralno banko.

The European Council will be led by the Belgian Charles Michel. Spain's Josep Borrell will be EU High Representative for Foreign Affairs. The European Parliament will be led by the Italian David-Maria Sassoli. France's Christine Lagarde will take care of the European Central Bank.

Evropska komisija odloča o strategiji Evropske unije, predlaga nove predpise in upravlja s proračunom EU, ima pa tudi pomembno nalogo pri razvoju pomoči državam.

The European Commission decides on the European Union’s strategy, proposes new regulations and manages the EU budget, but also has an important task in developing help for countries.

Sestavlja jo 28 komisarjev, med katerimi je v vsakem mandatu tudi Slovenec. Kandidati za ta položaj iz naše države bodo znani predvidoma v četrtek.

It consists of 28 commissioners, one of whom is also a Slovenian. The candidates for this position from our country will be known on Thursday.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Jul 2019, 15:16 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ukrepajmo zdaj tudi mi!

Let's take action now!

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

To poletje ima vlada na mizi pomembne podnebne dokumente.

This summer, the government has important climate documents on the table.

To so dokumenti, s katerimi lahko sprejme tako odločne ukrepe, da bo Slovenija lahko sledila ciljem pariškega podnebnega sporazuma.

These are the documents with which it can take such decisive measures so that Slovenia can follow the goals of the Paris Climate Agreement.

»Da bi podnebne spremembe postale prednostna naloga politikov in da bi jih vlada obravnavala kot problem, ki zadeva vsakega posameznika, smo se odločili, da bomo z nujnim pozivom. Želimo, da se vlada tega problema loti tako, da bo preprečila podnebno katastrofo, ki nam sicer preti,« pravi Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra (PIC), ki je skupaj s številnimi drugimi organizacijami pobudnik poziva.

"In order for climate change to become a priority for politicians and to treat it as a problem that affects every individual, we decided to make an urgent appeal. We want the government to deal with this problem in a way that will prevent the climate catastrophe that is threatening us, "says Katarina Bervar Sternad of the Legal Information Center (PIC), who is making this call along with many other organizations.

Zaradi podnebnih sprememb lahko pride do poplav, suš, plazov pa tudi drugih nevarnosti, ki so povezane s podnebjem in okoljem, v katerem živimo.

Climate change can lead to floods, droughts, avalanches as well as other dangers associated with the climate and environment in which we live.

»To je nekaj, čemur nihče ne more ubežati,« dodaja Katarina Bervar Sternad.

"This is something that no one can escape," adds Katarina Bervar Sternad.

Znanstveniki pravijo, da se Zemlja ne sme segreti za več kot za 1,5 stopinje Celzija nad ravnijo v predindustrijski dobi, torej v času, ko še ni bilo tovarn. To je pol stopinje manj, kot so sprva menili. Ugotovili so namreč, da smo okolju doslej že preveč škodili, zato morajo biti ukrepi toliko bolj koreniti.

Scientists say that the Earth cannot warm by more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, that is, at a time when there were no factories. This is half a degree less than they initially thought. They have found that we have already done too much damage to the environment, so the measures taken must be more radical.

»Preprečiti moramo vse, kar lahko prispeva k slabšanju okolja, v katerem živimo,« poudarja Katarina Bervar Sternad.

"We must prevent everything that can contribute to the deterioration of the environment in which we live," stresses Katarina Bervar Sternad.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Jul 2019, 17:12 PM

Another in our occasional series of Slovenian memes, aka jazjaz ("me me"), to provide relatively simple, relatively amusing sentences in the target language of choice for many of our readers, with a translation under each image. See earlier posts here.

slovenain memes slovene memes jazjaz (5).jpg

When you finish writing a test and your classmates start telling you the correct answers.

slovenain memes slovene memes jazjaz (3).jpg

Finally, a parking space for fat people who like barbecues! ("fat" here is "strong", so something of a euphemism)

slovenain memes slovene memes jazjaz (6).jpg

Him: Why do you never tell me when you've had an orgasm? / Her: I don't want to call you at work.

slovenain memes slovene memes jazjaz (8).jpg

Nine-year-old me when I saw the moon in the daytime. "Impossible"

slovenain memes slovene memes jazjaz (7).jpg

This could be us...but the potatoes are not going to plant themselves

slovenain memes slovene memes jazjaz (1).png

 

Austrians are Germanized Slovenes. Change my mind

slovenain memes slovene memes jazjaz (9).jpg

Is 5 big? / Depends on the context / Perecentage? No / Grade? Yes

slovenain memes slovene memes jazjaz (4).jpg

When your cat has watched too much Masterchef

slovenain memes slovene memes jazjaz (2).jpg

When I was born I had two choices / A big penis or good memory / What did you choose? / I don't remember

Learning Slovene? Check out all our dual texts here

28 Jun 2019, 15:13 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Od ljubezni do nasilja je včasih le majhen korak

It's only a small step from love to violence

V Sloveniji se redkokdaj pripetijo grozljivi dogodki kot iz filmov ali televizijskih nadaljevank.

In Slovenia there rarely happen horrific events like in movies or TV shows.

Toda letos ste celo otroci slišali, da si je neko dekle hotelo odrezati dlan, da bi dobila denar od zavarovalnice.

But this year, even children heard that some girl wanted to cut off her hand to get money from an insurance company. [See details here]

https://www.total-slovenia-news.com/news/3211-woman-cuts-off-own-hand-in-ljubljana-fraud-case

V to naj bi jo prepričal njen fant, Sebastien Abramov, ki se je prej pisal Sebastjan Colarič, a je nato spremenil ime in priimek. Abramov je sicer osumljen tudi, da je marca 2015 umoril svoje prejšnje dekle Saro Veber.

She was persuaded by her boyfriend Sebastian Abramov, who was previously named Sebastjan Colaric, , but then changed his surname. Abramov is also suspected of murdering his previous girlfriend Saro Weber in March 2015.

Zadnje dni pa se je veliko ljudi pogovarjalo o hudem napadu na mariborsko sodnico. Ko je pred dobrimi desetimi dnevi v soboto ob pol enih ponoči prišla domov, so jo napadli in tako zelo pretepli, da je še vedno v bolnišnici.

In recent days, many people have talked about a severe attack on a Maribor judge. When she arrived home on Saturday afternoon, about ten days ago, she was attacked, and she was beaten so badly that she is still in hospital.

Policisti so preiskovali, ali je bil razlog za napad povezan z njeno službo ali z zasebnim življenjem.

The police investigated whether the cause of the attack was linked to her job or private life.

Sodniki namreč sodijo tudi hudim zločincem in že večkrat se je zgodilo, da so jim ti zato grozili.

Specifically, judges often enouncter the worst criminals, and many times they have been threatened.

A policisti so zdaj sporočili, da je bil napad povezan s sodničinim zasebnim življenjem.

But the police have now reported that the attack was linked to a judge's private life.

Sodnica je, poroča mariborski časopis Večer, nameravala zapustiti svojega partnerja.

The judge, according to the Maribor newspaper Večer, intends to leave her partner.

Policisti so zoper domnevnega storilca podali kazensko ovadbo zaradi poskusa umora. Po informacijah novinarjev Večera je domnevni storilec tega hudega napada prav sodničin partner, ki ga sicer policisti še nikoli niso obravnavali zaradi nasilja v družini.

The police have filed a criminal complaint against the alleged perpetrator for attempted murder. According to Večer's reporters, the alleged perpetrator of this serious attack is the judge's partner, whom the police have never dealt with before with regard to domestic violence.

Nasilja v družini je tudi v Sloveniji precej.

Domestic violence is also not rare in Slovenia.

V nevladnih organizacijah večkrat povedo, da se najhujše nasilje nad ženskami običajno zgodi tedaj, ko te partnerju, naj bo to mož ali fant, povedo, da ga bodo zapustile.

In NGOs, they often say that the worst violence against women usually happens when a partner, whether a husband or boyfriend, is told to leave.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

19 Jun 2019, 10:47 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Domače Naloge in Prosti Čas

Homework and Free Time

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Šola je že skoraj zaprla vrata za dobra dva meseca.

School is almost over for the next two months.

Marsikje zadnje dneve pouka namenjajo potepanju po domačem kraju ali širši okolici, za tabore ali pa za sproščeno zabavo na šolskem igrišču.

Many of the last days of school are devoted to travelling around the countryside or wider area, going to camps, or having relaxing fun on the school playground.

Domače naloge in popoldansko delo za šolo so že daljna preteklost, saj imate učenci ocene že zaključene.

Homework and afternoon work for school are in the distant past, as students have already completed their grades.

Ali pač? V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) še niso pozabili na delo za šolo, ki ga otroci opravite doma.

Or have they? The Association of Parents of the Parents of Slovenia (ZASSS) has not yet forgotten the work for the school that you take home.

Predstavili so izsledke raziskave, ki so jo opravili med starši osnovnošolcev.

The results of research carried out by parents of elementary school students have been presented.

In kaj so ugotovili?

And what did they find?

»Anketa je pokazala, da le dobra petina učencev opravi vse domače naloge, učenje in drugo delo za šolo, v manj kot eni uri. Četrtina jih potrebuje za to uro do dve, slaba petina dve do tri ure. Približno petnajst odstotkov otrok potrebuje kar tri do štiri ure, preostala petina pa celo več kot štiri ure,« pravi dr. Anton Meden, predsednik ZASSS.

"The survey showed that only just over a fifth of students do all homework, learning and other work for the school in less than an hour. A quarter of them need up to two hours for this, one-fifth between two to three hours. Approximately fifteen percent of children need about three to four hours, while the remaining fifth even more than four hours," says Dr. Anton Meden, President of ZASSS.

slovene english dual text homework.JPG

Šolsko delo doma v urah. Vir: ZASSS /  School work at home in hours. Source: ZASSS

Domače naloge so namenjene ponavljanju snovi, kar je za učenje koristno, meni Meden, saj možgani s ponavljanjem znanje utrdijo.

Homework is intended for repetition of content, and this is useful for learning, says Meden, since the brain gains knowledge by repeating it.

»A razlike v obsegu domačega dela so velike. Družinam, kjer otroci za to porabijo veliko časa, zmanjka časa za druge dejavnosti. V veliki večini primerov za pomoč šolarjem poskrbijo družinski člani. Iz nekaterih povezav med podatki pa lahko sklepamo, da imajo učenci, ki jim starši doma ne morejo pomagati, slabše ocene.«

"And the differences with regard to homework are great. Families where children spend a lot of time for this run out of time for other activities. In the vast majority of cases, family members help schoolchildren. By examining the data we can conclude that pupils whose parents cannot help them parents have worse grades. "

Anketa, ki so jo med osnovnošolci opravili v Zavodu za šolstvo, je pokazala nekoliko drugačne podatke.

A survey, which was carried out among primary school students by the Institute of Education, showed slightly different data.

Po njihovih podatkih za domače naloge porabi večina (55,9 odstotka) učencev do 30 minut, nadaljnjih 29,3 odstotka pa do ene ure. Za učenje porabi 64,3 odstotka učencev do ene ure dnevno, izjema je učenje pred testi, ko se učijo dlje.

According to their data for homework, the majority (55.9 percent) of pupils spend up to 30 minutes, followed by 29.3 percent up to one hour. With regard to studying, 64.3 percent of pupils spend up to 1 hour a day, except for before tests when they study more.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Jun 2019, 17:46 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Sabina Lavrič, translated by JL Flanner & G Translate

Roglič na zgodovinskih stopničkah

Roglic on the historic podium

V nedeljo se je po nešteto klancih, padcih, odrgninah, okvarah koles ter krčih v utrujenih nogah sklenila peklenska tritedenska kolesarska dirka po Italiji.

On Sunday after a countless hills, falls, abrasions, bruises and bumps in tired legs, a thrilling three-week cycling race was concluded in Italy.

Zadnja, 21. etapa je že močno izžete kolesarje pripeljala v Verono, kjer jih je čakala še zadnja 17-kilometrska vožnja na čas.

The final 21st stage brought the already exhausted riders to Verona, where they were waiting to start the last 17-kilometer ride on time.

Slovenski kolesar Primož Roglič, ki je predtem dobil oba kronometra, je bil na njej deseti.

The Slovenian cyclist Primož Roglič, who had previously won both time trials, was starting in tenth place.

Primož je vso dirko optimistično zrl proti rožnati majici in verjel, da bi si jo kot zmagovalec lahko nadel.

Primož was optimistic about the pink t-shirt and hoped that he could be the winner.

Na koncu si je mladi Zasavec prikolesaril skupno tretje mesto. To je zgodovinski uspeh za slovensko kolesarstvo. Dopolnil ga je še Jan Polanc s 14. mestom.

In the end, the young man from Zasavje made do with third place. This is a historic success for Slovenian cycling. Jan Polanc also got 14th place.

Primoža so na zadnjih etapah dirke bodrili tudi številni slovenski navijači.

Primož, in the last stages of the race, was also supported by a number of Slovenian fans.

Hvaležen jim je bil, čeprav je zaradi nespametne poteze enega od njih izgubil nekaj dragocenih sekund. Navijač ga je nekaj sekund potiskal v klanec, a mu je s tem naredil medvedjo uslugo, saj so Primožu za kazen zaostanek povečali za dodatnih deset sekund.

He was grateful to them, even though one of them made him lose valuable seconds because of an unwise move. The cheerleader pushed him to the slaughter for a few seconds, but he did so with a “bear’s favour” [idiom: a well-intentioned action that causes harm], as Primož got a ten-second penalty.

Primož je v Verono prispel na četrtem mestu v skupnem seštevku. Za tretjim mestom je zaostajal 23 sekund.

Primoz arrived in Verona in fourth place. He was 23 seconds behind the person in third.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Jun 2019, 22:28 PM

Continuing our series of dual texts, here's a documentary from 2015 looking back at 20 years of hacking in Slovenia - in Slovene with English subtitles.

03 Jun 2019, 16:22 PM

Pajek, ki je hitrejši od rakete

A spider that's faster than a rocket

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Pajki raziskovalce vedno znova presenečajo s svojimi metodami preživetja.

Spider researchers are always surprised by their survival methods.

Z mišicami v zadku nit preplete v zaporedne zanke, te pa ga nato kot nekakšna frača izstrelijo proti središču njegove trikotne mreže.

With muscles in its back, [the triangle weaver  spider] weaves thread into successive loops, and then, like a kind of catapult, shoots itself toward the centre of its triangular web.

Proti plenu leti s pospeškom, ki je približno šestindvajsetkrat večji od pospeška vesoljske rakete.

It flies towards its prey with an acceleration about twenty-six times that of a space rocket.

Plen ob tem še zavije v pajčevino, zato ta nima nobenih možnosti za pobeg.

In addition, the prey moves towards the web, so it has no chance of escaping.

Poleg človeka je ta pajek edina živalska vrsta, pri kateri so opisali in posneli tako spretno kopičenje oziroma povečanje energije.  

Other than humans, this spider is the only animal species that is able to obtain such a skilful accumulation or increase of energy.

A tudi druge živali zmorejo podobno neverjetne podvige.

And other animals can have similar incredible achievements.

Rak bogomolčar recimo z ogromno močjo razbije lupine školjk in polžev, s katerimi se prehranjuje. Moč njegovega udarca je glede na njegovo velikost primerljiva z močjo, ki bi jo potreboval človek, da bi zalučal teniško žogico v orbito Zemlje.

A mantis shrimp, for example, breaks the shells of the shellfish and snails on which it feeds using enormous power. For its size, the strength of its strike can be compared to that a person would need in order to throw a tennis ball into the orbit of the Earth.

Bolhe pa imajo v svojem telesu poseben mehanizem, kot nekakšno vzmet, ki shranjuje mehansko energijo in jim omogoča izredno hitre premike. Po potrebi to vzmet sunkovito sprostijo, zato se njihove zadnje noge v milisekundi iztegnejo.

Fleas have a special mechanism in the body, like a kind of spring that stores mechanical energy and that allows them to move extremely quickly. If necessary, this spring is released, so their back legs are extended in milliseconds.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Jun 2019, 11:55 AM

Kmetija (The Farm) is a reality show / competition set on a farm, with attractive contestents and beautiful scenary, but for our purposes there's added appeal - relatively simple, everyday Slovenian with good, clear subtitles, hosted the singer Saša Lendero. Enjoy it.

The Farm Slovenia 2015 from DRG on Vimeo.

If you're learning Slovenian then you can find all our dual texts here

21 May 2019, 11:08 AM

Google, Huawei in Jaz

Goofle, Huawei and Me

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Imaš pametni telefon Huawei, na njem gledaš videe na YouTubu in te skrbi, da odslej to ne bo več mogoče?

Do you have a Huawei smartphone, watch videos on YouTube, and worry that this will not be possible anymore?

Kar brez skrbi. Na tvoji napravi tudi v prihodnje ne bo nič drugače kot doslej.

But no worries. Your device won’t be anything like this in the future.

Kaj se je zgodilo, da je mnoge lastnike telefona znamke Huawei začelo skrbeti?

What happened to make many Huawei owners start to worry?

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden odločil, da ameriška podjetja ne smejo več uporabljati tujih telekomunikacijskih sistemov, ki bi lahko ogrozila nacionalno varnost Združenih držav Amerike.

The US President Donald Trump decided last week that US companies should no longer use foreign telecommunication systems that could jeopardize the national security of the United States.

Nekaj dni kasneje so v podjetju Google, ki je lastnik YouTuba, prekinili sodelovanje s podjetjem Huawei. Temu namreč očitajo, da uporablja svojo tehnologijo za vohunjenje.

A few days later, Google's owner, which also owns YouTube, discontinued cooperation with Huawei. They are accused of using spying technology.

Kaj to pomeni za lastnike njihovih telefonov?

What does this mean for the owners of their phones?

Tisti, ki že imate telefon, boste lahko še naprej uporabljali YouTube ali denimo Gmail.

Those who already have a phone will be able to continue to use YouTube or Gmail.

Vse naprave, ki so jih že prodali ali so na zalogi v trgovinah, bodo delovale kot doslej. V podjetju Huawei bodo zanje še naprej zagotavljali tudi varnostne posodobitve.

All devices that have already been sold or stocked in stores will operate as before. Huawei will continue to provide security updates to them.

Drugo vprašanje pa je, kako bo odločitev Googla vplivala na naslednje serije pametnih telefonov.

Another question is how Google's decision will affect the next series of smartphones.

Doslej se je namreč pokazalo, da morajo proizvajalci pametnih telefonov uporabljati operacijski sistem android, ki so ga razvili v Googlu, če želijo preživeti.

So far, it has been shown that smartphone manufacturers must use the Android operating system, developed by Google, in order to survive.

V podjetju Nokia so denimo poskusili z operacijskim sistemom Microsofta, a se njihova odločitev ni obnesla.

Nokis tried the Microsoft operating system, but their decision did not work out.

Android uporablja osemdeset odstotkov pametnih telefonov. Izjema so telefoni znamke iPhone, ki uporabljajo sistem iOS.

Android is used in eighty percent of smartphones. The exception is iPhones, which use the iOS system.

V Huaweiju bi sicer lahko uporabljali odprtokodni android, a bi ta bil zelo okleščen, saj ne bi vključeval izdelkov podjetja Google.

In Huawei it would be possible for Huawei to use open-source Android, but this would be a very closed system, as it would not include Google products.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 May 2019, 12:13 PM

Another in out series of "dual text" videos, with audio in Slovene and subtitles in English, or vice versa. This one follows Vesna Klančar, a Slovenian plus-sized model on her way to a fashion show in Bologna. Klančar also wrote and directed the documentary, with Amelisa Eminić and Julia Minet in the technical crew. All of your dual textsto help you learn the language can be found here.

Beauty Has No Size from Kino Otok on Vimeo.

09 May 2019, 15:00 PM

Kdaj bo javnosti predstavljen dojenček Susseški?

When will the Sussexes’ baby be presented to the public?

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Britanci, pa tudi vsi, ki spremljajo dogajanje na britanskem dvoru, so dočakali rojstvo novega kraljevega dojenčka.

The British, as well as everyone who watches events in the British court, awaited the birth of a new royal baby.

Meghan Markle, žena princa Harryja, je v ponedeljek rodila zdravega fantiča.

Meghan Markle, wife of Prince Harry, gave birth to a healthy boy on Monday.

Britanci zdaj nestrpno čakajo, kdaj ga bodo lahko videli. Ob tem pa še pobirajo stave, kako mu bo ime.

The British are now eagerly waiting to see him. At the same time, they are still putting bets on his name.

Po prvih informacijah naj bi vojvoda in vojvodinja Susseška svojega sina predstavila prav danes.

According to the first information, the Duke and the Duchess of Sussex will present their son today.

S tem sta prekinila tradicijo, po kateri člani kraljeve družine novorojenčke javnosti pokažejo že nekaj ur po rojstvu.

With this, they have broken the tradition that newborn members of the royal family are shown to the public a few hours after their birth.

A porod lahko mlade mame zelo utrudi, zato je odločitev, da se vojvodinja Susseška z dojenčkom javnosti pokaže nekaj dni kasneje, smiselna in razumljiva. Tako bosta oba že dovolj spočita.

But giving birth can be very tiring for young mothers, so the decision to show the Duchess of Sussex with the baby to the public a few days later is sensible and understandable. So that both of them have had enough rest.

Dojenček je sedmi v vrsti za kraljevi prestol. Pred njim je njegov oče princ Harry.

The baby is the seventh in line to the throne. In front of him in his father, Prince Harry.

Svoje občutke ob rojstvu prvorojenca je novopečeni očka opisal v čustvenem pogovoru z novinarji.

He described his feelings as a new father at the birth of his first-born in an emotional conversation with reporters.

»Zelo sem vesel, da lahko naznanim, da sva z Meghan zgodaj zjutraj dobila otroka, in sicer zdravega sina. Mama in otrok se počutita zelo dobro. To je bila neverjetna izkušnja, bolj posebna, kot sem si lahko kdaj koli zamišljal,« je med drugim dejal.

"I'm very happy to announce that Meghan and myself had a baby early this morning, a very healthy boy. Mother and baby are doing incredibly well. It's been the most amazing experience I could ever possibly imagine, "he said, among other things.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

04 May 2019, 01:13 AM

Citizens of Ljubljana talk about gender equlity in a documentary made by Barbara Kapelj and Tadeja Pungerčar, produced by the city government of Ljubljana.

 

01 May 2019, 09:59 AM

This documentary, from 2011, tells the story of the first black African leader in (as the producers put it) “Eastern Europe” – the then recently elected Mayor of Piran, Peter Bossman. An inspirational story for anyone who’s moved to Slovenia, and especially for anyone struggling to learn the Language – in Slovene with English subtitles.

30 Apr 2019, 18:39 PM

Izberi svojo prihodnost

Choose your future

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

 Mesec dni pred evropskimi volitvami, ki bodo v Sloveniji 26. maja, se je začela predvolilna kampanja.

A month before the European elections that will be held in Slovenia on 26 May, the pre-election campaign began.

Vsi, ki kandidirajo za poslance v Evropski parlament, lahko začnejo nagovarjati volivce, naj glasujejo ravno zanje.

All those who will run to become Members of the European Parliament can begin to encourage voters to vote for them.

To lahko dosežejo z nastopi na javnih prireditvah, s plakati in oglasi. Vse pogosteje volivce nagovarjajo tudi po družbenih omrežij.

They can do this by having public events, posters and ads. More and more voters are also getting information from social networks.

Svoje liste so že vložili Slovenska nacionalna stranka, Dobra država, Slovenska demokratska stranka in Slovenska ljudska stranka, Stranka Alenke Bratušek, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, DOM – Domovinska liga, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Lista Marijana Šarca, Gibanje Zedinjena Slovenija, Stranka modernega centra, Povežimo se in Levica.

The following parties have already submitted their lists [of candidates] The Slovenian National Party, the Good State, the Slovenian Democratic Party (SDS) and the Slovenian People's Party, the Alenka Bratušek Party, Nova Slovenija - Christian Democrats (NSi), the Social Democrats, DOM - the Homeland League, the Democratic Party of Pensioners of Slovenia (DeSUS), the List of Marijana Šarec, the Movement of the United Slovenia , Modern Centre Party (SMC), Connect and Levica (the Left).

Rok za vložitev kandidatnih list se izteče nocoj ob polnoči.

The deadline for filing the candidates’ papers expires at midnight tonight.

K udeležbi na volitvah spodbujajo tudi v Evropskem parlamentu. Pripravili so kratek film Izberi svojo prihodnost (film je v angleščini, a je opremljen s slovenskimi podnapisi, ki jih lahko vklopiš v nastavitvah). Gledalce nagovarja k premisleku o prihodnjih generacijah, ki bodo čutile posledice teh volitev.

Participation in the elections for the European Parliament is also being promoted. A short film has been prepared, Choose Your Future (the film is in English, but it has Slovenian subtitles that you can turn on in the settings). It encourages viewers to reflect on the fact that future generations will feel the consequences of these elections.

Kakšna bo torej podoba Evrope v prihodnosti? Odločitev je v rokah tistih, ki se bodo konec maja odpravili na volitve.

What will be the image of Europe in the future? The decision is in the hands of those who will go to the polls at the end of May.

Po podatkih iz raziskave Eurobarometer je približno tretjina državljanov EU (35 odstotkov) prepričana, da bodo maja oddali svoj glas, tretjina jih je še neodločena (32 odstotkov).

According to a Eurobarometer survey, about a third of EU citizens (35 percent) are certain that they will vote in May, with a third being still undecided (32 percent).

Med mladimi z volilno pravico jih je kljub temu, da so najbolj naklonjeni EU (75 odstotkov), zgolj 21 odstotkov dejalo, da bodo zagotovo šli na volitve. 34 odstotkov pa jih je še neodločenih, so sporočili iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Among young people with voting rights, despite the most in favour of the EU (75 percent), only 21 percent said they would definitely go to the polls. Thirty-four percent are still undecided, the European Parliament office in Slovenia said.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R3tErFvAgag" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

23 Apr 2019, 08:36 AM

Napadi na Šrilanki

Attacks on Sri Lanka

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Prazniki bi morali biti čas radosti in miru.

Holidays should be a time of joy and peace.

A na velikonočno nedeljo so na otoku Šrilanka odjeknile eksplozije.

And on Easter Sunday, explosions erupted on the island of Sri Lanka.

Med napadi na tamkajšnje cerkve in hotele je umrlo skoraj tristo ljudi. Še veliko več je bilo hudo poškodovanih.

Nearly three hundred people died during attacks on local churches and hotels. Many more were seriously injured.

Mnogi so bili v času napadov pri velikonočni maši. Številni drugi so ravno v tistem času zajtrkovali v hotelskih jedilnicah.

At the time of the attacks many were attending Easter Mass. A number of others were having breakfast in hotel dining rooms at that time.

Šrilanška vlada pravi, da je za napade odgovorna majhna radikalna teroristična skupina NTJ.

The Sri Lankan government says that the small radical terrorist group NTJ is responsible for the attacks.

Po napadih se je izvedelo, da so bili šrilanški policisti opozorjeni na možnost napada.

After the attacks, it was learned that the Sri Lankan police had been warned about the possibility of an attack.

Sedaj pristojni ugotavljajo, zakaj teh opozoril niso upoštevali.

Now, the authorities are investigating why these warnings were not taken seriously.

V državi so razglasili izredne razmere. Zaradi tega bodo lahko policisti in vojaki morebitne osumljence priprli in zaslišali brez posebnega dovoljenja sodišča.

A state of emergency has been declared in the country. As a result, police officers and soldiers will be able to detain and question potential suspects without the special permission of the court.

Na Šrilanki so med državljansko vojno v preteklosti že doživeli podobne izbruhe nasilja. A tokratni napad je zaradi svoje neusmiljenosti in velikega števila žrtev močno pretresel državo. Mnogi napovedujejo, da bodo morala miniti leta, preden se bo rana, ki so jo otoku zadali napadalci, zacelila.

Because of civil war, Sri Lanka has already experienced similar outbreaks of violence in the past. This attack, because of its ruthlessness and the large number of victims, has shaken the country hard. Many predict that it will take years before the wounds that the attackers have made on the island will heal.

Danes je na Šrilanki dan žalovanja.

Today is a day of mourning in Sri Lanka.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

19 Apr 2019, 15:16 PM

I’m always on the hunt for interesting videos related to Slovenia, and – as someone who’s learning the language – also looking out anything that can help in this regard. One thing that seems to work well is Slovenian subtitles, so I can read along while hearing the English, pausing to make notes when needed.

Related: Slovene with Subtitles: Watching TV for Fun and Profit

Because April 20th is once more upon us, and thus a cannabis-themed post seems in order, the time has come to share these three travel documentaries that focus on the cultivaction and use of this widely valued, and widely demonised, plant.

All our posts on learning Slovene are here

15 Apr 2019, 11:12 AM

Veš, kaj ješ?

Do you know what you eat?

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

So ti všeč slastno dišeči rogljički ali žepki?

Do you like deliciously fragrant croissants or pastry pockets?

Jih imaš raje z marmelado ali čokolado?

Do you prefer marmalade or chocolate?

Pa veš, kako jih pripravijo? Hm, ta odgovor je pa najbrž že malo bolj zapleten!

Do you know how to make them? Well, that answer is probably a bit more complicated!

A morda niti ni tako pomembno, da veš, kako jih pripravijo. Bolj je pomembno, da jih pripravijo iz zdravih sestavin.

But it’s maybe not be so important to know how to prepare them. It’s more important to prepare them from healthy ingredients.

Odslej denimo ne bodo smeli vsebovati transmaščobnih kislih.

From now on, they will not be allowed to contain trans fatty acids.

Te so namreč zdravju škodljive, zato so jih prepovedali. V 100 gramih maščob sta po novem lahko le še 2 grama transmaščobnih kislin.

They are harmful to health, so they have been banned. Only 2 grams of trans fatty acids can be added to every 100 grams of fat after the new rules.

Če bodo inšpektorji odkrili, da kdo prodaja rogljičke in druge izdelke, ki imajo več teh kislin, ga bodo kaznovali.

If inspectors find that someone sells croissants and other products that have more of these acids, they will be penalized.

Veliki trgovci in proizvajalci pravijo, da so pripravljeni na nova pravila.

Large traders and manufacturers say they are ready for the new rules.

Transmaščobne kisline škodijo predvsem srcu in žilam.

Trans fatty acids mainly harm the heart and veins.

Najbolj znano živilo, ki jih vsebuje, je margarina. Čeprav jo znajo narediti tako, da vsebuje manj teh škodljivih kislin, vsi izdelovalci sladkih dobrot še ne uporabljajo sodobno izdelane margarine.

The most famous food containing these is margarine. Although it can be made in such a way that it contain less of these harmful acids, not all manufacturers of sweet treats use such margarines.

Strokovnjaki zato svetujejo, da smo pozorni predvsem na živila, kot so piškoti ali rogljički, ki so narejeni v velikih količinah oziroma ki so industrijsko narejeni.

Experts therefore advise us to pay particular attention to foods, such as biscuits or croissants, which are made in large quantities or which are industrially made.

Ker so v živilih še druge škodljive snovi, so v Sloveniji pred kratkim predstavili aplikacijo, ki spremlja sestavine v živilih.

Since there are other harmful substances in foods, an app has been recently introduced in Slovenia that monitors ingredients in foods.

Imenuje se Veš, kaj ješ? Lahko jo naložiš na telefon in na preprost način izveš, koliko škodljivih snovi ima neko živilo.

It's called Do you know what you eat? You can install it on a phone and easily find out how many harmful ingredients a food has.

Če zasveti rdeča luč, je bolje, da se mu izogneš. Rumena barva sporoča, da je treba biti previden; ne pretiravaj s količino. In če se pokaže zelena, je živilo primerno zate.

If the red light turns on, it's better to avoid it. If it’s yellow, thius tells you to be cautious; do not overdo it. And if it turns green, the food is good for you.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Apr 2019, 11:49 AM

Brexit znova odložen

Brexit postponed again

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Se spomniš brexita?

Do you remember Brexit?

To je tisti referendum, na katerem so volivci v Veliki Britaniji odločili, da ne želijo biti več del Evropske unije.

This is the referendum in which voters in the UK decided that they did not want to be part of the European Union anymore.

Takrat je veljalo, da bodo Evropsko unijo zapustili 29. marca letos. Toda bolj ko se je bližal ta datum, bolj je kazalo, da iz te moke ne bo kruha.

Then it was said that the UK would leave the European Union on March 29 this year. But the closer it came to this date, the more it seemed that there would be “no bread from this flour”. [Idiom: nothing would come from this].

Kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh z britanskim izstopom iz Evropske unije, ne ve nihče. Poslanci so doslej zavrnili še vse predloge britanske vlade.

Nobody knows what will happen in the coming days with Britain’s exit from the European Union. [British] MPs have so far rejected all proposals by the British government.

Brexit naj bi se namesto 29. marca zgodil 12. aprila.

Brexit is due to happen on April 29th instead of March 29th.

A premierka Theresa May je znova zaprosila za podaljšanje časa za izstop.

Prime Minister Theresa May again asked for an extension of the exit date.

Če Britanci ne bodo želeli sodelovati na evropskih volitvah, ki bodo med 23. in 26. majem, bodo morali poslanci sporazum o ločitvi Velike Britanije in Evropske unije potrditi še pred 22. majem.

If the British do not want to participate in the European elections of May 23-26, MPs will have to confirm the agreement on the separation of Great Britain and the European Union before May 22.

V zadnjem mesecu je sicer šest milijonov Britancev podpisalo peticijo, s katero želijo preklicati brexit.

In the past month, six million Britons signed a petition calling for Brexit to be cancelled.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

01 Apr 2019, 16:54 PM

Memi in gifi ostajajo vsem na voljo

Memes and gifs remain available to everyone

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Evropski poslanci so znova odločali o zelo pomembnem dokumentu.

MEPs decided again on a very important document.

Tega so eni željno pričakovali, drugi pa so menili, da bo zaradi njega virtualni svet drugačen, kot je bil doslej.

Some were happy to accept it, while others thought that it would make the virtual world very different to before.

In znova so ga podprli.

And they [the MEPs] supported it once again.

Velika tehnološka podjetja, kot sta Google in Facebook, so direktivi nasprotovala. Na njihovi strani so bili tudi vsi tisti, ki so prepričani, da zaradi direktive ne bodo več mogli dostopati do informacij na enak način kot doslej.

Large tech companies, such as Google and Facebook, opposed the directive. On their side were also all those who are convinced that because of the directive they will no longer be able to access information in the same way as before.

Večina glasbenikov, igralcev, pisateljev in novinarjev pa jo je težko pričakovala.

Most musicians, actors, writers and journalists were really looking forward to it.

Tehnološka podjetja, ki na spletnih platformah, kot je na primer YouTube, ponujajo pesmi ali videoposnetke, bodo morala njihovim ustvarjalcem plačati nadomestilo za uporabo.

Technology companies that offer songs or videos on online platforms, such as YouTube, will have to pay their creators compensation for their use.

Tega doslej niso počela, čeprav zaradi teh vsebin, ob katerih objavljajo oglase, zaslužijo veliko denarja.

Until now, they did not do this, although they show ads earn a lot of money with this content

Po drugi strani pa marsikateri glasbenik ali pisec komaj živi od svojega dela.

On the other hand, many musicians or writers can barely live from their work.

Tehnološka podjetja so podprli tudi številni posamezniki, ki so se bali, da ne bodo mogli več ustvarjati memov ali gifov.

Technology companies have also [financially] supported many individuals who feared that they would no longer be able to create memes or gifs.

Bali so se, da bodo s tem kršili avtorske pravice denimo fotografa in da bodo zato kaznovani.

They feared that if they violated the copyright of a photographer they would be punished.

Poslanci so prav zato izrecno zapisali, da lahko avtorska dela še naprej uporabljamo za citiranje ali za ustvarjanje memov.

For this reason, MEPs have explicitly stated that copyright works can continue to be used for citations or the creation of memes.

Tudi ti lahko torej še naprej svoje videoposnetke objavljaš na YouTubu, prijatelju pa brez skrbi pošlješ gif ali se nasmeješ novem memu. 

So, you can continue to post your videos on YouTube, can send your gifs without worrying, or smile at the new meme.

Direktivo morajo države članice EU prenesti v svojo zakonodajo, zato ne bo začela veljati še vsaj tri leta.

The directive still needs to be transposed by the EU Member States into their legislation, and therefore it will not enter into force for at least three years.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here, while you can study with some Slovenian memes here

25 Mar 2019, 21:27 PM

Bakterije na elektriko

Bacteria [running] on electricity

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Raziskovalci so v termalnih vrelcih našli bakterije, ki dihajo in se prehranjujejo z elektriko.

Researchers have found bacteria in thermal springs that breathe and feed on electricity.

Narodni park Yellowstone v Združenih državah Amerike ima veliko termalnih izvirov, ki so posledica največjega izbruha vulkana v zgodovini Zemlje.

Yellowstone National Park in the United States has many thermal springs as a result of the largest volcanic eruption in the history of the Earth.

V teh bazenih vroče vode živijo različne vrste termofilnih bakterij. To so bakterije, ki živijo pri visokih temperaturah.

The hot water in these pools is home to various types of thermophilic bacteria. These are bacteria that live at high temperatures.

Temperatura v termalnih vrelcih se giblje med 45 °C in 95 °C. Zaradi termofilnih bakterij so termalni vrelci pogosto močnih svetlih barv.

The temperature in thermal springs varies between 45 °C and 95 °C. Because of the thermophilic bacteria, thermal springs often have strong, bright colours.

Raziskovalci so v štiri vrelce položili kovinske palice, priključene na elektriko. Te so predstavljale vir elektronov oziroma električnega toka.

The researchers placed metal bars connected to electricity in four hot springs. These were sources of electrons or electric currents.

Po 32 dneh se je na tej palici zbrala raznolika skupina bakterij, ki so se prehranjevale z elektroni.

After 32 days, a variety of bacteria that feed on electrons were gathered on these rods.

Usmerjeno gibanje elektronov imenujemo električni tok. Predstavljamo si ga lahko kot tok vode v cevi, le da je namesto tekočine neskončno številko malih kroglic, imenovanih elektroni.

The directional motion of electrons is called an electric current. We can imagine it as a flow of water in a tube, but instead of a liquid, there is an infinite number of small balls called electrons.

Elektroni so ključni za nastajanje energije v našem telesu.

The electrons are the key to generating energy in our body.

Ljudje in živali jih pridobivamo tako, da zaužijemo sladkor. Iz sladkorja se elektron vključi in sproži proces nastajanja energije v celicah. Na koncu pristane na molekuli kisika in ga izdihnemo.

Humans and animals obtain electrons by consuming sugar. From this sugar electrons bond and initiate the process of energy generation in cells. Finally, the electrons jump onto oxygen molecules and are exhaled.

Termofilne bakterije v termalnih vrelcih v parku Yellowstone pa elektrone vzamejo s površine, na kateri rastejo, in jih izločajo v okolico. Na ta način ustvarjajo neke vrste šibek električni tok.

The thermophilic bacteria in the thermal springs of Yellowstone Park take electrons from the surfaces on which they grow, and emit them into the environment. In this way, they create a kind of weak electric current.

Takšne bakterije bi lahko v prihodnosti pomenile prenosni in neodvisni vir električne energije. Njihova vloga pa je pomembna tudi pri razgrajevanju nevarnih odpadkov.

In the future such bacteria could be a portable and independent source of electricity. They could also be important in disposing of hazardous waste.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Mar 2019, 10:36 AM

Captain and his Friday (Kapitan in njegov Petek) is an ethnographic documentary from 2014, presented here first in Slovene with English subtitles, and then in Slovene with Slovene subtitles. The Captain of the title is Mirko Bogić, while Friday is his companion, Savina Gorišek. At the time of filming Mirko was 97 and Savina 84, with both still sailing in Piran Bay, as they have done together for more than 40 years. The film takes the viewer through their daily routine, where they demonstrate that age is not an obstacle for an active life, full of love for each other and the sea.

18 Mar 2019, 12:06 PM

Pijani od števila pi

Drunk from the number pi

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Malokatero število je tako uporabno, kot je število pi.

Pi is a small number that’s very useful.

Brez njega ne moremo izračunati ploščine kroga ali elipse niti prostornine krogle.

Without it, we cannot calculate the circumference of the circle or ellipse or the volume of a sphere.

Tako pomembno je, da ima celo svoj dan. In to danes. Današnji datum je 14. 3., v obrnjenem zapisu pa je to začetek števila pi.

It is so important that it has even its own day. And that’s today. Today's date is 14 March [14 3], but in reverse this is the beginning of the number pi.

Neskončno število decimalk števila pi je izziv za preizkus učenja na pamet. Vsako leto zato po vsem svetu na današnji dan potekajo tekmovanja v recitiranju števila pi.

As a series of endless decimal places, pi is a challenge to learn. Thus every year competitions are held all over the world to recite pi on this day.

Letos so takšno tekmovanje že trinajstič organizirali na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko.

This year, for the 13th time, this competition was organized at the Ljubljana Faculty of Mathematics and Physics.

Slovenski rekorder v recitiranju števila pi je Nik Škrlec.

The Slovenian record holder for reciting pi is Nik Škrlec.

»Na 50. ponovitvi predstave Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk smo s pomočjo gledalcev zbrali nekaj sredstev, in tako bo tekmovanje prvič v zgodovini imelo nagradni sklad! Zelo si želim, da bi kdo podrl moj rekord … tudi zato, ker bi se rad še kdaj preizkusil v recitiranju decimalk. Moj naslednji cilj je 31.415 decimalk. Potem pa 314.159, ampak to je bolj načrt za takrat, ko bom v pokoju.«

"At the 50th performance of the show Let everything go into pi or how I remembered 3,141 decimal places we collected some funds with the help of the audience, so the competition will have a prize fund for the first time in history! I very much want someone to break my record ... because I would like to try again in reciting it. My next goal is 31,415 decimal places. Then 314.,159, but that's more a plan for when my retirement. "

Tekmovanja ne potekajo zgolj v recitiranju, pač pa tudi v peki pi-t in pisanju pi-ezije.

Competitions are not only for recitation, but also in baking pi[e] and writing pi-etry.

V vseh treh kategorijah se preizkušajo tudi dijaki Gimnazije Novo mesto.

In all three categories, students of the Novo Mesto Gymnasium are also tested.

»Pri številu pi mi je najbolj všeč, da se nadaljuje v neskončnost, kot domišljija in nepredvidljivost ljudi,« pravi Nika Sara Pavlin, ki se bo preizkusila v pisanju pi-ezije.

"The number pi is my favourites, because it continues to infinity, like the imagination and the unpredictability of people," says Nika Sara Pavlin, who will enter the competition for writing of pi-etry.

Slovarček

Glossary

Pi-ezija je literarna oblika, lahko proza ali poezija, pri kateri število črk v zaporednih besedah ustreza decimalkam števila pi.

Pi-etry is a literary form, wich can be prose or poetry, in which the number of letters in successive words corresponds to those in the number pi.

Primer: Jan v vodi k očetu hudomušno je zaplul.  

3, 1  4  1  5  9  2  6

Example: Jan in the water to [his] father is madly squandering.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

11 Mar 2019, 21:14 PM

Zakaj imajo zebre proge?

Why do zebras have stripes?

Written by Urša, translated by JL Flanner & G Translate

Zebre so konjem podobne prebivalke afriških savan.

Zebras are horse-like residents of the African savannah.

Krasi jih črno-bel kožuh. Vsaka zebra ima edinstven progasti vzorec, ki je njen prepoznavni znak, tako kot pri ljudeh prstni odtis.

They are covered in black and white fur. Each zebra has a unique striped pattern, which is its recognisable sign, just like a human fingerprint.

Znanstveniki so dolgo mislili, da je njihov kožuh bel in proge črne, a so kasneje ugotovili, da je ravno obratno.

For a long time scientists thought that their fur was white and the stripes were black, but later they found it was the opposite.

In zakaj so zebre progaste?

And why are zebras striped?

Da se lažje skrijejo? Da s progami med tekom zmedejo plenilce? Ali da se z njimi hladijo Za nobeno od hipotez niso imeli dovolj trdnih dokazov.

To make it easier to hide? So that the stripes confuse predators when they are running together? Or to cool them? None of these hypotheses has enough hard evidence.

Raziskovalci so nato leta 2014 postavili še eno hipotezo. Progasti vzorec bi lahko zebre varoval pred obadi. Svojo idejo so pred kratkim preverili in podkrepili s preprostim poskusom.

The researchers then put forward another hypothesis in 2014. A striped pattern could protect the zebras from horse flies. They recently checked and found support for their idea with a simple experiment.

Oblikovali so tri skupine živali. V prvi skupini so bile zebre, v drugi konji in v tretji konji, preoblečeni v zebre.

Three groups of animals were formed. In the first group, zebras, in another horse,s and in the third horses made to look like zebras.

Vse tri skupine so na terenu natančno opazovali in snemali. Šteli so, koliko obadov jih obletava in koliko jih na njih tudi pristane.

All three groups were closely watched and recorded in the field. They [the researchers] were counting how many flies were flying around [the animals], and how many landed on them.

Vse živali je obletavalo približno enako število obadov. Ti namreč svoj plen izberejo na podlagi vonja. A da lahko pristanejo, morajo žival tudi dobro videti.

All animals had about the same number of flies around them. They choose their prey on the basis of smell. But if they are to be able to land, then the animal must also look good.

Izkazalo se je, da so obadi manj uspešno pristajali na hrbtih zeber in konj, preoblečenih v zebre. Zebre so bile tudi bolj uspešne pri odganjanju obadov z repom in s trzanjem s kožo.

It turned out that the flies were less successful in landing on the backs of zebras and the horses made to look like zebras. The zebras were also more successful in repelling [flies] with their tails and with twitching their skin.

Rezultati torej nakazujejo, da proge zebram pomagajo, da se zaščitijo pred nadležnimi obadi. Zaščita pred letečimi krvosesi pa je v afriških savanah zelo pomembna, saj ti prenašajo številne nalezljive bolezni.

The results thus indicate that zebra stripes help to protect themselves against annoying horse flies. Protecting against flying bloodsuckers is very important in the African savannah, because they transmit a number of infectious diseases.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

04 Mar 2019, 10:27 AM

Stopetdeseti rojstni dan tabele, ki krasi kemijske učilnice

The 150th birthday of table that decorates chemistry classrooms

Written by Katja Žerjavič, translated by JL Flanner

Vse v našem vesolju je zgrajeno iz atomov.

Everything in our universe is built from atoms.

Znanstveniki so izračunali, da je vseh atomov v vesolju približno 1080. To je velika številka, saj enici sledi kar 80 ničel.

Scientists have calculated that there are about 1080 atoms in the universe This is a large number, with 80 zeros.

Tudi v tvojem telesu je ogromno teh majcenih delcev: okrog 1027.

There are also a lot of these tiny particles in your body: around 1027.

Vendar telo sestavlja le 40 različnih vrst atomov. Te imenujemo kemijski elementi. Med njimi je največ kisika, ogljika, vodika, dušika in kalcija.

However, the body is made up of only 40 different types of atoms. We call these chemical elements. Among them, the most common are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen and calcium.

Skupno poznamo 118 elementov. Osemindevetdeset jih najdemo v naravi, druge pa smo izdelali v laboratorijih ali jedrskih reaktorjih.

All together know 118 elements. Eighty-eight are found in nature, while others are produced in laboratories or nuclear reactors

Elementi so razporejeni v periodni sistem, ki ga je pred 150 leti zasnoval ruski kemik Dimitrij Ivanovič Mendelejev. Letos zato praznujemo mednarodno leto periodnega sistema. Po svetu se vrstijo dogodki, s katerimi želijo otroci in odrasli počastiti spomin na to odkritje. Do 1. marca imaš še čas, da denimo sodeluješ pri pripravi Mendelejevega mozaika.

The elements are arranged in a periodic system, which was developed by the Russian chemist Dmitri Ivanovich Mendeleev 150 years ago. This is why we’re celebrating the International Year of the Periodic Table. There are events around the world that children and adults will take part in to mark this discovery. On March 1st you can, for example, take part in the preparation of the Mendeleev mosaic.

Dmitri_Mendeleev_1890s.jpg

Dmitri Mendeleev. Source: Wikipedia, public domain

Mendelejev je triinšestdeset takrat znanih elementov je v tabelo razvrstil tako, da je tiste s podobnimi lastnostmi postavil skupaj: na eno stran kovine, na drugo pline.

Mendeleev classified thirty-six of the known elements in the table in such a way that he put together those with similar properties: one side for metals, the other for gases.

Šele 30 let kasneje so znanstveniki ugotovili zgradbo atoma in da prav ta določa lastnosti elementov. Tisti, ki jih sestavljajo atomi s podobnim številom protonov, imajo podobne kemične lastnosti.

Only 30 years later scientists discovered the structure of the atom, and that this determines the properties of the elements. Those that are made up of atoms with a similar number of protons have similar chemical properties.

Mendelejev je podrobno opisal tudi elemente, ki jih še niso odkrili. Še ko je živel, so z novoodkritimi zapolnili tri prazne prostore. Zadnjega pa smo umetno pridobili pred komaj štirimi leti. V prihodnosti bomo morda odkrili ali izdelali še kakšnega.

Mendeleev also described in detail elements that had not yet been discovered. During his life, three of the empty spaces were filled with new ones. The most recent element was made artificially just four years ago. In the future we may discover or produce something else.

Simboli elementov so enaki po vsem svetu. Uporabljamo lahko le začetnico (npr. O za kisik) ali začetnico in drugo črko (npr. He za helij) imena. Ta izhajajo iz mnogih jezikov, večinoma pa iz latinščine in grščine.

The symbols of the elements are the same throughout the world. We can also use only the initials (e.g. O for oxygen) or the initials and the second letter (e.g. He for helium). They come from many languages, but mostly from Latin and Greek.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

26 Feb 2019, 11:08 AM

Kreator za Princeske

Creator for Princesses

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Sam je nosil oblačila črne in bele barve.

He wore black and white clothes himself.

Toda oblačila, ki jih je ustvarjal, so bila lahko zelo barvita. Manekenke so se po modni brvi sprehajale v čudovitih kreacijah. Te so bile enkrat živo rdeče, drugič v barvi fuksije, tretjič bledo rožnate, četrtič sinjemodre.

But the clothes that he created could be very colourful. Models walked in beautiful creations along the catwalk. One time these were vividly red, another time fuchsia, a third time pale pink, the fourth blue.

Karl Lagerfeld je bil eden najbolj znanih modnih oblikovalcev minulega stoletja.

Karl Lagerfeld was one of the most famous fashion designers of the past century.

Umrl je v Parizu, star 85 let.

He died in Paris, 85 years old.

Številni modni poznavalci so se od njega poslovili z zapisi na družbenih omrežjih.

Many fashion insiders said farewell to him with posts on social networks.

Pevka Lily Allen je na Instagramu zapisala: »Zaradi tebe sem se počutila kot princeska.«

The singer Lily Allen wrote on Instagram: "Because of you I felt like a princess."

Najbrž ni bila edina.

She was probably not the only one.

Lagerfeld ni oblikoval le oblačil za ženske, ki lahko zanje porabijo veliko denarja.

Lagerfeld did not only design clothes for women who can spend a lot of money on them.

Bil je namreč prvi od številnih znanih modnih oblikovalcev, ki so oblikovali kolekcijo oblačil za H&M.

He was the first of many famous fashion designers to design a clothing collection for H&M.

Od leta 1983 je bil tudi kreativni direktor luksuzne modne hiše Chanel.

Since 1983 he was also the creative director of the luxury fashion house Chanel.

Ves ta čas je ustvarjal tudi oblačila pod svojo blagovno znamko: obleke, majice, hlače in celo bodije za dojenčke, otroke in mlade.

All this time he also created clothing under his own brand: clothes, t-shirts, trousers and even onesies for babies, children and youngsters.

Mladostna, a še vedno šik, brezčasna, a vendar moderna, so jih predstavili na spletni strani Karl.com.

Young, but still chic, timeless, but modern, there are presented on the website Karl.com.

Ta oblačila so seveda dražja od tistih, ki so bila na voljo leta 2004 v trgovinah H&M.

Of course, these clothes are more expensive than those that were available in 2004 in H&M stores.

Kdo ve, morda se tudi zaradi njih kakšno dekle počuti kot princeska.

Who knows, maybe some girls feel like a princess because of them.

Slovarček

Glossary

Modni kreator je oseba, ki uresničuje svoje izvirne zamisli na področju mode.

A fashion designer is a person who realises their original ideas in fashion.

Šik pomeni čeden, urejen, eleganten.

Chic means good-looking, smart, elegant.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Feb 2019, 10:12 AM

Opravičilo Predsednika Evropskega Parlamenta

Apology from the President of the European Parliament

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Včasih se je treba spominjati tudi stvari, ki niso lepe. V Evropi se pogosto spominjamo tragičnih dogodkov iz prve in druge svetovne vojne, ki se ne smejo ponoviti.

Sometimes you should also remember things that are not beautiful. In Europe, we often remember the tragic events of the First and Second World Wars that must not be repeated.

Tudi Evropska unija se je porodila iz želje po miru.

The European Union also emerged from a desire for peace.

Prav zato so mnoge Slovence in Hrvate, celo Italijane, močno vznemirile besede predsednika evropskega parlamenta, Italijana Antonia Tajanija.

That is why many Slovenes and Croats, even Italians, were very upset by the words of the President of the European Parliament, Antonio Tajani.

Na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb v Bazovici, kjer se Italijani spominjajo umrlih med drugo svetovno vojno in po njej, je namreč izrekel besede: »Naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci.«

At a ceremony marking the day of remembrance for the victims of the foib in Bazovica, where the Italians remember the dead during and after the Second World War, he said: "Long live Trieste, long live Italian Istria, long live Italian Dalmatia, long live Italian’s who were expelled."

Tajani sicer ni bil edini italijanski politik, ki je ob tem dnevu spomina pozabil omeniti fašizem, zaradi katerega so trpeli in umrli številni Slovenci. A kot predsednik evropske ustanove ne bi smel dajati izjav, ki vodijo h krhanju odnosov med državami članicami.

Tajani was not the only Italian politician who, on this day of remembering, forgot to mention Fascism under which many Slovenes suffered and died. And as President of a European institution, he should not have made statements that could break the relations between member states.

Tajani se je sprva poskušal izmotati, da so ga narobe razumeli. Mnogi so mu na družabnih omrežjih sporočili, da ga niso.

Tajani initially tried to dismiss the issue by saying he was misunderstood. Many people told him on social networks that he was not.

Predsednik Borut Pahor je še na dogodku ob razpisu volitev poslancev v evropski parlament med drugim dejal: »Pričakujem, da se bo Tajani v celoti ogradil od svojih besed.«

President Borut Pahor, when speaking about the [upcoming] election of MEPs to the European Parliament, said, among other things: "I expect Tajani to completely reject his words."

Popoldne se je Tajani sestal s poslanci iz Slovenije in Hrvaške. Po sestanku je sporočil: »Iskreno obžalujem in se opravičujem, da sem uporabil besede, ki so morda užalile vaše državljane.«

In the afternoon, Tajani met with members from Slovenia and Croatia. After the meeting, he said: "I sincerely regret and apologise for using the words that may have offended your citizens."

Na koncu je še dodal: »Vse oblike totalitarizmov si zaslužijo odločno obsodbo, žrtve fašizma, nacizma in komunizma pa je treba obravnavati z enakim spoštovanjem.«

Finally, he added: "All forms of totalitarianism merit clear condemnation; victims of Fascism, Nazism and Communism must be treated with the same respect."

  Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Feb 2019, 16:09 PM

One of the most searched for personalities on TSN, Laura Unuk has already made her mark on the global chess scene, having won the under-16 and under-18 World Championships. While you can study some of her games here, this video is an interview that’s conducted in Slovene but has good English subtitles (just hit the CC button if they don’t play automatically).

You’ll hear her describe how she got started in chess, the physical aspects of the game, her ambitions, and her view of women as players. Although not yet a Grandmaster, at just 19 years old Ms Unuk’s got plenty of time to make the move up from Woman International Master, and we'll do our best to follow her progress in the years ahead.

10 Feb 2019, 15:30 PM

Prešernove nagrade za največje umetnike

Prešeren awards for the greatest artists

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

O kulturi se zadnje čase veliko govori.

There has been a lot of talk about culture recently.

Ne zato, ker bi nenadoma vsi postali bolj kulturni. Niti ne zato, ker bi množično začeli obiskovati galerije, muzeje ali gledališke predstave ali ker bi nenadoma vzljubili umetnost.

Not because everyone suddenly would become more cultured. Nor because a lot of people have been visiting galleries, museums or theatre performances, or because they suddenly love art.

O kulturi se veliko govori, ker sta se v začetku letošnjega leta pripetila dva precej neljuba dogodka.

There is much talk about culture, because at the beginning of this year, there were two rather unfortunate events.

Prvi je povezan s krajo. Drugi pa z nasiljem.

The first is related to stealing. The other to violence.

Boris Kobal, gledališki režiser in dramatik, je namreč prevedel delo italijanskega dramatika Alda Nicolaja. Toda potem ni rekel, da ga je prevedel, ampak, da ga je sam napisal. Takšnemu ukradenemu delu se reče plagiat. In plagiati so kaznivi.

Boris Kobal, a theatre director and playwright, translated the work of the Italian playwright Aldo Nicolaj. But then he did not say that he had translated it, but that he had written it himself. This kind of theft is called plagiarism. And plagiarism is punishable.

Dejan Prešiček, minister za kulturo, pa je nedavno odstopil, ker so mu očitali, da kriči na svoje podrejene in jih trpinči. Takšnemu ravnanju se reče mobing. Poleg tega naj bi kršil tudi zakon, ker je z vozilom ministrstva prevažal inštrumente. To pa se ne sme.

Dejan Prešiček, Minister of Culture, recently resigned because he was accused of screaming at his subordinates and bullying them. Such behaviour us called mobbing. In addition, he allegedly broke the law because he transported some musical instruments using a Ministry vehicle. This is not allowed.

Mnogi ljubitelji kulture in umetnosti so v teh dneh opozarjali, da bi bilo lepo, če bi toliko besed kulturi namenili tudi druge dni v letu.

Many lovers of culture and art felt at this time that it would be nice if as many words were devoted to the word culture on other days of the year.

Kajti na področju kulture se dogaja tudi veliko lepega in dobrega.

Because in the field of culture, there is also a lot of that is beautiful and good.

Na predvečer kulturnega praznika bodo mnogo tega tudi posebej nagradili.

On the eve of a cultural holiday [Prešeren Day, 8 February], many will also be rewarded.

Podelili bodo namreč Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. To so  najvišja priznanja na področju umetnosti.

They will be given the Prešeren Prizes and Prešeren Fund awards. These are the highest awards in the field of art.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov in režiser Filip Robar Dorin.

The Prešeren Prize for Lifetime Achievement is costume designer and stage designer Bjanka Adžić Ursulov and director Filip Robar Dorin.

Za svoje ustvarjanje v zadnjih treh letih pa priznanja prejmejo pesnik Jure Jakob, dirigentka Martina Batič, skladatelj Tomaž Svete, igralka Maruša Majer, animator Dušan Kastelic ter arhitekta Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva.

Jure Jakob, conductor Martina Batič, composer Tomaž Svete, actress Maruša Majer, animator Dušan Kastelic and architect Aljoš Dekleva and Tina Gregorič Dekleva receive awards for their creation in the last three years.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

04 Feb 2019, 09:20 AM

Osebni podatki so dragoceni, zato jih moramo varovati

Personal data is valuable, so we need to protect it

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Osebni podatki so dragoceni, zato jih moramo varovati

Personal data is valuable, so we need to protect it

Ali veš, kaj vse so osebni podatki?

Do you know what personal information is?

Seveda, to je vendar preprosto: ime in priimek, telefonska številka, starost, naslov in še kaj.

Of course, this is simple: the first and last name, phone number, age, address and more.

Related: Learning Slovene as a foreigner - an interview with two Slovenian teachers

Jih razkriješ, če te kdo prosi zanje? Itak da ne, najbrž odločno odkimavaš.

Will you reveal these if anyone asks you for them? Of course not, you're probably shaking your head.

Kaj pa, če bi ti kdo naročil, da mu razkrij številko ali naslov, zato da začneš igrati spletno igrico?

What if someone asks you to reveal a telephone number or address to start playing an online game?

Hm, tu bi se morda že malo zapletlo.

Um, there might be a little complication here.

»Bi neznancu na cesti povedal, kako ti je ime, kje živiš in kam hodiš po pouku? Najbrž ne, kajne? S tem, ko deliš svoje podatke na spletu, narediš točno to: ljudem poveš vse o sebi. Tistim, ki jih poznaš, in tistim, ki jih ne,« v razmislek svetuje učiteljica Nina Jelen.

"Would you tell a stranger in the street what your name is, where you live and where you are going after school? Probably not, right? By sharing your data online you do exactly that: tell people about yourself. To those you know, and those you do not," advises teacher Nina Jelen.

In dodaja:

And she adds:

Kadar te v igricah prosijo za ime in priimek, si raje izmisli vzdevek.

When they ask you for a first and last name in a game, it’s better to invent a nickname.

Svojih podatkov ne deli po spletu. Še posebej, če nisi prepričan, kdo je na drugi strani.

Do not share your data online. Especially if you are not sure who is on the other side.

Kadarkoli te prime, da bi objavil nekaj o sebi, si predstavljaj, da sredi tvojega mesta stoji pano s tvojimi podatki. Vsi ga lahko vidijo, vsi lahko te podatke hranijo in jih pošiljajo naprej.

Whenever you’re asked to reveal something about yourself, imagine that there is a billboard with your data in the middle of your city. Everyone can see it, everyone can keep this information and send it on.

45323496_1980359655384856_7435501130055942144_n.jpg

Seven years married / two months. See more Slovenian memes here

Tudi odrasli še ne vedo dobro, kako varovati svoje osebne podatke. Pol leta po sprejetju uredbe o varstvu podatkov (GDPR) informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik pravi: »Glavni izzivi so povezani s hitrim tehnološkim razvojem.«

Adults do not even know how to protect their personal information. Half a year after the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR), Information Commissioner Mojca Prelesnik says: "The main challenges are related to rapid technological development."

Nadzor je po njenih besedah lahko učinkovit zgolj v prepletu s preventivo. Zato pripravljajo smernice in gradiva, denimo v obliki infografik in vprašalnikov, je dejala ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov na okrogli mizi v Hiši EU.

According to her, such controls can only be effective when used together with prevention. Therefore, guidelines and materials have been prepared, such as in the form of infographics and questionnaires, she said during the European Day for the Protection of Personal Data at a round-table in the House of the EU [in Ljubljana].

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Jan 2019, 07:34 AM

Sovražnost postaja politično orodje

Hatred is becoming a political tool

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Žalostnih ali grozljivih stvari, ki so se nam zgodile, se ne spominjamo radi.

We do not like to remember the sad or horrible things that happened to us.

A spomine je treba ohraniti, da ne pozabimo. Ljubljene osebe, ki je ni več. Ali tragičnih dogodkov, ki se ne smejo ponoviti.

But memories should be kept in mind so that we do not forget. A beloved person who is gone. Or tragic events that cannot be repeated.

Žalostne in grozljive stvari se namreč ne dogajajo samo enemu človeku, ampak tudi velikim skupinam ljudi.

Sad and horrible things do not only happen to one person, but also to large groups of people.

Med takimi je holokavst.

Among these is the Holocaust.

Z besedo holokavst označujemo množični poboj Judov in pripadnikov nekaterih drugih narodov, ras ali etničnih skupin med drugo svetovno vojno.

The word Holocaust denotes the mass murder of Jews and members of some other nations, races or ethnic groups during World War II.

Mnoge med njimi so ubili v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Preživeli so tisti, ki so dočakali 27. januar 1945. Takrat so ruski vojaki vkorakali v taborišče in jih osvobodili.

Many of them were killed in the Auschwitz concentration camp. Those who survived until January 27, 1945 lived. At that time, Russian soldiers marched into the camp and freed them.

Prav zaradi grozot, ki so se zgodile med drugo svetovno vojno, so po njej sestavili Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. V tej piše, da se vsi rodijo svobodni in imajo enake pravice.

It was precisely because of the horrors that took place during the Second World War that the General Declaration on Human Rights was drawn up. It says that all are born free and have the same rights.

Vsako leto 27. januarja po svetu pripravijo številne dogodke v spomin in opomin.

Every year, on 27 January around the world, numerous events are prepared to remember and mark the events.

V Evropski komisiji so pred tem dnem objavili rezultate raziskave o mnenju Evropejcev glede antisemitizma. Ta je pokazala na velik razkorak v doživljanju antisemitizma. 89 odstotkov Judov pravi, da se je antisemitizem v zadnjih petih letih močno povečal. Enako meni 36 odstotkov splošne javnosti.

Before this day, the European Commission published the results of a survey on the opinions of Europeans on anti-Semitism. This has shown a huge gap in the experience of anti-Semitism. Eighty-nine percent of Jews say that anti-Semitism has increased sharply over the past five years. At the same time, only 36% of the general public think this way.

Povprečno le štirje od desetih Evropejcev menijo, da je holokavstu v šolah namenjene dovolj pozornosti, 34 odstotkov vprašanih pa jih ne ve, da je zanikanje holokavsta kaznivo dejanje.

On average, only four out of ten Europeans believe that the Holocaust is given enough attention in schools, and 34% of respondents do not know that Holocaust denial is a crime.

Po besedah prvega podpredsednika Komisije Fransa Timmermansa sovražnost spet postaja politično orodje, judovske skupnosti pa prepogosto živijo v strahu pred diskriminacijo, zlorabo in celo nasiljem.

According to the First Vice-President of the Commission, Frans Timmermans, hostility is again becoming a political tool, and the Jewish communities are too often living in fear of discrimination, abuse and even violence.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Jan 2019, 08:28 AM

Britanski poslanci so zavrnili sporazum o brexitu

British MPs have rejected a Brexit agreement

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

V Veliki Britaniji je bil včeraj pomemben dan.

In the UK, yesterday was an important day.

Poslanci so zvečer glasovali o tem, ali podpirajo sporazum med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Ta določa, na kakšen način naj Velika Britanija zapusti Evropsko unijo.

MPs voted in the evening whether they supported an agreement between the United Kingdom and the European Union. It sets out how the UK should leave the European Union.

Britanska premierka Theresa May se je o sporazumu dolgo dogovarjala s predstavniki Evropske unije v Bruslju.

British Prime Minister Theresa May agreed on a long-standing deal with representatives of the European Union in Brussels.

Toda poslanci so zavrnili ta dogovor. Premierka ima sedaj na voljo tri dneve, da pripravi tako imenovani plan B.

But the MPs rejected this agreement. The Premier now has three days now to prepare the so-called Plan B.

  1. marca se namreč izteče rok za brexit. Lahko se celo zgodi, da Velika Britanija zapusti Evropsko unijo brez dogovora.

On March 29, the deadline for Brexit expires. It may even happen that Britain leaves the European Union without an agreement.

Brexit oziroma odločitev o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije so britanski volivci izglasovali na posebnih volitvah, ki se jim reče referendum. Leta 2016 je dobra polovica odločila, naj njihova država po 43 letih zapusti Evropsko unijo.

British voters voted in favuor of Brexit or the decision for the UK to leave the European Union in a special elections called a referendum. In 2016, more than half decided that their country should leave the European Union after 43 years.

Mnogi so že kmalu obžalovali svojo odločitev. Želeli so, naj jim omogočijo ponovno glasovanje.

Many soon regretted their decision. They wanted to vote again.

Tudi njih so zastopali poslanci, ki so glasovali proti sporazumu o ločitvi med Veliko Britanijo in EU.

They were also represented by MPs who voted against the Withdrawal Agreement between Great Britain and the EU.

A proti sporazumu niso bili samo tisti, ki so se premislili, in tisti, ki že od samega začetka niso bili za razhod. Premierke niso podprli niti tisti, ki želijo, da Velika Britanija zapusti Evropsko unijo.

However, the deal was opposed not only by those who changed their minds, but also those who had been “Remainers” from the very beginning. The Premiere was not even supported by those who want Britain to leave the European Union.

Prepričani so namreč, da je sporazum v takšni obliki slab za Veliko Britanijo.

They are convinced that the agreement in this form is bad for Great Britain.

Otroci tedaj niso mogli voliti. Lahko pa so povedali, kaj si o brexitu mislijo.

Children could not vote. They could have said what they thoughr about Brexit.

»Morali bi ostati,« je v britanskem časopisu First News dejala tedaj devetletna Madeleine. »Da smo del Evropske unije, ni še nikomur škodovalo. Pomaga tudi preprečevati vojne, ker smo prijatelji z mnogimi državami.«

"We should stay," said nine-year-old Madeleine in the First News newspaper in Britain. "Being part of the European Union has not hurt anyone. It also helps to prevent wars because we are friends with many countries. "

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Jan 2019, 14:12 PM

Skupini delfinov si delita Tržaški zaliv

Dolphins share the Gulf of Trieste

Written by Dr. Katja Žerjavič., translated by JL Flanner

Delfine najbolj ogrožajo ribolov, onesnaženo okolje in podnebne spremembe.

Dolphins are most endangered by fishing, the polluted environment and climate change.

Na srečo pa delfini sodijo med karizmatične živalske vrste. Proučujejo jih mnogi biologi in s tem jih tudi pomagajo ohraniti.

Fortunately dolphins are a charismatic species. They are studied by many biologists, who thus help them to survive.

Nekatere vrste so kljub temu že zelo ogrožene in njihovo število se hitro zmanjšuje.

However, some species are already very vulnerable, and their numbers are rapidly decreasing.

Med njimi zaenkrat še ni velikih pliskavk. To so tisti delfini, ki živijo tudi v našem morju.

There are the common bottlenose dolphins are not among these yet. These are the dolphins that live in our seas.

Tilen Genov iz društva Morigenos je že pred mnogimi leti s sodelavci začel raziskovati družabno življenje velikih pliskavk v Tržaskem zalivu.

Tilen Genov from the Morigenos Society began collaborating with colleagues many years ago to explore the social life of large porpoises in the Gulf of Trieste.

Med drugim so opazili, da se na istem območju zaliva nahajata dve skupini delfinov, vendar nikoli istočasno. Ena skupina se je vedno zbrala zjutraj, druga pa zvečer.

Among other things, it has been observed that there are two dolphin groups in the same area of the bay, but never at the same time. One group was always meeting there in the morning, the other in the evening.

Casoris - Tilen Genov-Morigenos dolphins genov_etal_2018_infographic_light.jpg

Image: Tilen Genov, Morigeno

To jih je presenetilo, saj takšnega ločevanja glede na del dneva doslej še niso zasledili.

This surprised the researchers, as they had not yet seen such segregation according to the time of day.

»Če se delfini zberejo na nekem območju vsak dan ob istem času, jih lahko ogrozita ribolov in pomorski promet,« pojasnjuje raziskovalec morskih sesalcev.

"If dolphins gather in a certain area every day at the same time, they can be endangered by fishing and maritime traffic," explains the marine mammal researcher.

»Poznavanje časovnih vzorcev je za učinkovito varstvo živali izredno pomembno. Če vemo, kdaj bodo priplavali, lahko te dejavnosti prestavimo na takrat, ko je živali manj ali ko se ravno ne prehranjujejo oziroma ko počivajo.«

"Knowing time patterns is of vital importance for the effective protection of animals. If we know when they will swim, we can move certain activities to when fewer animals are there, or when they are not eating or resting. "

Ugotovili so še, da so delfini zelo izbirčni pri tem, s kom se družijo. V vsaki skupini so bili dolgoletni prijatelji, ki pa so se delfinom iz druge skupine izogibali.

They also found that dolphins are very picky about who they hang out with. Each group was made up of long-standing friends who avoided dolphins from the other group.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here, while all our posts on the Slovene language are here

07 Jan 2019, 12:14 PM

Snežak na koncu Osončja

Snowman at the end of the Solar System

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Kaj imajo skupnega rdečkasti snežak na koncu Osončja in nova spoznanja o rojstvu planetov?

What does a reddish snowman at the end of the Solar System have to do with new insights on the birth of planets?

Na novega leta dan je vesoljsko plovilo Nova obzorja oziroma New Horizons na Zemljo poslalo prve posnetke najbolj oddaljenega nebesnega telesa v zgodovini raziskovanja vesolja. Poimenovali so ga Ultima Thule.

On New Year's Eve, the New Horizons spacecraft sent back to Earth the first images of the farthest celestial body yet encountered in the history of space exploration. It is called Ultima Thule.

Njegova oblika je posebna in nenavadna. Spominja namreč na rdečega snežaka.

Its shape is special and unusual. It resembles a red snowman.

Ultima Thule. Vir: NasaUltima Thule. Vir: Nasa

Znanstveniki v ameriški vesoljski agenciji Nasa pravijo, da česa takega še niso videli.

Scientists at the US Space Agency NASA say that they have not seen anything like this.

»Plovilo Nova obzorja je kot časovni stroj. Popeljalo nas je v čas, ko je nastalo Osončje. Opazujemo lahko rojstvo planetov, zamrznjeno v času,« je dejal znanstvenik Jeff Moore.

“The New Horizon spacecraft is like a time machine. It took us to the time when the Solar System was being formed. We can observe the birth of planets, frozen in time," said scientist Jeff Moore.

Oblika nebesnega telesa ni zanimiva le zaradi tega, ker je nenavadna, ampak tudi zato, ker bo znanstvenikom razkrila, kako so pred štirimi milijardami let in pol nastali planeti.

The shape of the celestial body is not only interesting because it is unusual, but also because it will reveal to scientists how the planets were created four and a half billion years ago.

»In to ne le tisti v našem Osončju, ampak tudi tisti, ki krožijo okoli drugih zvezd v galaksiji,« je dodal Nasin znanstvenik.

"And it's not just those in our Solar System, but also those that circulate around other stars in the galaxy," added the NASA scientist.

Ultima Thule je od Zemlje oddaljen več kot šest milijard kilometrov. Nahaja se v Kuiperjevem pasu, ki se razteza daleč za orbito Neptuna, najbolj oddaljenega planeta našega Osončja.

Ultima Thule is more than six billion kilometres from Earth. It is located in the Kuiper belt, which extends far beyond the orbit of Neptune, the farthest planet of our Solar System.

Astrofizik dr. Brian May, znan tudi kot član skupine Queen, je dvanajstletnemu potovanju plovila Nova obzorja posvetil tudi posebno skladbo.

The Astrophysicist Dr. Brian May, also known as a member of the group Queen group, wrote a special song to mark the twelve-year journey of New Horizon.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

27 Dec 2018, 10:05 AM

Ilka Štuhec spet na stopničkah

Ilka Štuhec returns to the podium

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Smučarski navdušenci so si lahko oddahnili.

Ski fans can relax.

Priljubljena alpska smučarka Ilka Štuhec se je po letu dni in pol znova povzpela na stopničke.

The beloved Alpine skier, Ilka Štuhec, is back on the podium after a year and a half.

Na smuku v Val Gardeni je prepričljivo zmagala.

She won a convincing victory at Val Gardena.

»Od srca se mi je odvalila velika skala,« je dejala smučarka po nastopu.

"A great weight has been lifted from my shoulders (literally: “a great rock has rolled out of my heart") ,” said the skier after her performance.

Dodala je, da si je zastavila visoke cilje. Zdelo se ji je, da so celo previsoki, saj jih ni mogla doseči. Ilka namreč dolgo ni smučala zaradi poškodbe kolena.

She added that she set high goals. It seemed that they were even too high, because they could not be reached. Ilka did not ski for a long time because of a knee injury.

Sedaj ji je zato lažje pri srcu. Ko je stala na zmagovalnem odru, je razmišljala: »Da je čudovito spet super smučati in stati na najvišji stopnički.«

Now it's easier for her. When she stood on the winning podium, she thought: "It's wonderful to ski again and stand on top of the slope."

Ilka Štuhec je v svetovnem pokalu sedaj zmagala osmic, petkrat je na najvišji stopnički stala prav v smuku.

Ilka Štuhec has now won her eighth World Cup, and five of these are for downhill skiing.

Po številu zmag v svetovnem pokalu je zdaj prehitela Matejo Svet in se izenačila z Bojanom Križajem. S petimi smukaškimi zmagami pa je tudi najboljša slovenska smukačica. Tina Maze je zlato medaljo v smuku osvojila le štirikrat.

In terms of the number of World Cup victories, she now has more than Mateja Svet and is equal to Bojan Kriza. With five ski wins, she is also the best Slovenian skier. Tina Maze won the gold medal only four times.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Dec 2018, 10:13 AM

December 18, 2018

While Paul McCartney is said to sometimes fly in for some fishing it’s not often that a triple-A superstar visits Slovenia for show, and even rarer that they sit down for an interview with the local media. It was thus a special day in 1996 when David Bowie was in the country, and a day that was made even more special for Marcel Štefančič, the veteran journalist who over the years has written about everything from politics to cinema, but at this time got to sit down with the Starman himself. It’s a surprisingly good interview, given how Bowie couldn’t have known it would have such a wide audience, or such a long life, but for our purposes the focus is on the subtitles and their educational potential. So relax, maybe grab a pen and paper, and learn a little Slovene with the Dame.

Unfortunately, only a small portion of the interview is available online.

16 Dec 2018, 15:44 PM

Protestirajo otroci, protestirajo odrasli

Protesting children, protesting adults

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

 Vsakdo ima pravico do izobraževanja in vsakdo ima pravico do počitka. Vsakdo ima pravico do dela in vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo.

Everyone has the right to education and everyone has the right to time off. Everyone has the right to work and everyone has the right to such a standard of living that provides them and their family with health and well-being.

To med drugim piše v splošni deklaraciji človekovih pravic. Sprejeli so jo 10. decembra pred sedemdesetimi leti v Parizu.

This is said, among other things, in the Universal Declaration of Human Rights. It was adopted on December 10, 1970 in Paris.

Ob letošnjem svetovnem dnevu človekovih pravic v Združenih narodih (ZN) poudarjajo, da so človekove pravice univerzalne in večne; pripadajo vsem enako, ne glede na starost, spol ali barvo kože.

This year's World Human Rights Day in the United Nations (UN) marks that human rights are universal and eternal, and belong the same to everyone, regardless of age, sex or colour of their skin.

To na primer pomeni, da imajo tudi otroci pravico do zdravega življenjskega okolja.

For example, this means that children also have the right to a healthy living environment.

Odrasli na to pogosto pozabijo. Otroci jih zato vse glasneje opozarjajo, naj vendar poskrbijo za okolje in s tem za prihodnost otrok in planeta. Ker jim niso prisluhnili, so denimo že protestirali otroci na Švedskem in otroci v Avstraliji.

Adults often forget about this. Children are thus warning them, loudly, that they should take care of the environment and thus the future of both young people and the planet. For example, because adults ignore them children in Sweden and Australia have already protested.

In tudi zdaj ne kaže, da se bodo svetovni voditelj uspeli dogovoriti, kako bodo na primer izpeljali, kar so sklenili pred tremi leti v Parizu.

And now it does not seem like global leaders will succeed in agreeing on how to achieve what they set out three years ago in Paris.

V tem mestu pa sedaj že več tednov protestirajo odrasli v rumenih jopičih.

Now in the same city, for weeks now, people in yellow jackets have been protesting protest.

Na ulice so se odpravili, ker je francoska vlada želela zvišati cene goriva. Zbrani denar je želela nameniti ravno zaščiti okolja. A ljudje so se uprli, ker menijo, da si goriva po taki ceni ne morejo privoščiti.

They went to the streets because the French government wanted to raise fuel prices. The aim was to collect money to protect the environment. But people resisted because they felt that they could not afford fuel at this price.

Vlada se je nato odločila, da goriva ne bo podražila.

The government then decided not to raise the price of fuel.

Kljub temu so se protesti v Parizu nadaljevali. Protestniki zdaj zahtevajo nižje davke, višjo minimalno plačo in več ugodnosti za upokojene. Njihovi pohodi niso več mirni, saj pri tem sežigajo vozila in razbijajo izložbe. Tudi ta konec tedna je bilo nekaj ljudi celo ranjenih.

Nevertheless, the Paris protests continued. Demonstrators now demand lower taxes, a higher minimum wage and more benefits for retired people. Their marches are no longer peaceful, as they burn vehicles and break up store displays. This weekend there were even some people who were wounded.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Dec 2018, 20:58 PM

Ukrepajmo zdaj!

Let's take action now!

Written by Dr. Katja Žerjavič, translated by JL Flanner

Ukrepajmo zdaj!

Let's take action now!

»Ukrepajte zdaj!« voditeljem držav sporoča sir David Attenborough.

"Take action now!" says Sir David Attenborough.

»Soočamo se s svetovno katastrofo, ki smo jo povzročili mi. Podnebne spremembe so naša največja grožnja,« je na sestanku o podnebnih spremembah še dejal sloviti raziskovalec narave.

"We are facing a global catastrophe that we have caused. Climate change is our biggest threat, "said the famous explorer of nature at a meeting on climate change.

»Če ne bomo ničesar storili, bo naša civilizacija propadla in večina živih bitij bo izumrla.«

"If we do nothing, our civilisation will collapse and most of the living beings will die out."

Svetovni voditelji so se zbrali na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah v mestu Katovice na Poljskem. Dva tedna bodo razpravljali, kako izpolniti obljube, ki so jih dali pred tremi leti na podnebni konferenci v Parizu.

World leaders gathered at the United Nations Conference on Climate Change in Katowice, Poland. For two weeks they will discuss how to fulfil the promises they made three years ago at a climate conference in Paris.

Takrat so se obvezali, da se povprečna temperatura ozračja ne bo povišala za več kot dve stopinji Celzija v primerjavi s temperaturo pred 100 leti. Pa tudi, da bomo izpust toplogrednih plinov v naslednjih 20 letih zmanjšali za polovico.

At that time, they pledged not to increase the average temperature of the atmosphere by more than two degrees Celsius compared to the temperature 100 years ago. They also planned to cut greenhouse gas emissions by half over the next 20 years.

Politiki se zdaj o tem pogovarjajo z velikim cmokom v grlu.

Politicians are now talking about this with a big lump in their throat.

Zadnja štiri leta so namreč najbolj vroča leta, odkar uradno merimo temperaturo. Tudi količina toplogrednih plinov se spet povečuje.

The last four years have been the hottest years ever since we officially measure the temperature. The amount of greenhouse gases is also increasing again.

Mnogim opazovalcem njihovega srečanja se ne zdi prav, da so si za kraj sestanka izbrali prav Poljsko. Ta država proizvede večino svoje električne energije iz premoga, to pa pomeni, da njena električna energija ni čista. Obenem pa srečanje denarno podpirata dve veliki premogovni podjetji.

Many observers of their meeting do not seem right to choose Poland as the place of the meeting. This country produces most of its electricity from coal, which means that its electricity is not clean. At the same time, the two big coal companies are financially supported by the meeting.

Sir David danes v tej državi zastopa ljudi, ki že občutijo posledice podnebnih sprememb. Voditeljem v njihovem imenu sporoča: »Čas se izteka. Ljudje želijo, da vi, ki odločate, ukrepate zdaj. Svet je v vaših rokah.«

Sir David today in this country represents people who already feel the effects of climate change. He says to leaders on their behalf: "Time is running out. People want you to act now. The world is in your hands."

Ali mu bodo prisluhnili, bomo izvedeli 14. decembra, ob koncu konference.

Whether they will listen to him, we will find out on December 14, at the end of the conference.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

03 Dec 2018, 18:00 PM

Z lučkami v veseli December

With lights in Festive December

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner and G Translate

Čeprav so številni trgovski centri v prazničnih lučkah zažareli že sredi novembra, se veseli december v Ljubljani začenja zadnji dan predzadnjega meseca v letu.

Although in many shopping centres in the festive lights have been burning since mid-November, we are looking forward to December in Ljubljana starting on the last day of the last month of the year.

Ob 17.15 bo župan Ljubljane Zoran Janković slovesno prižgal novoletne lučke. Gorele bodo do 6. januarja, ko se zaključijo novoletni prazniki.

At 17:15 [30 November], Ljubljana Mayor Zoran Janković will solemnly turn on the New Year's lights. They will stay on until January 6, when New Year's holidays are over.

Na Kongresnem trgu pa je že zaživela tudi zmajska Ledena dežela.

In Congress Square a dragon’s Land of Ice has also been brought to life.

Related: Turning on the Christmas lights in Slovenia

Tudi drugi kraji se bodo za dober mesec dni odeli v svojo najlepšo praznično podobo.

Other places will for a good month put on their most beautiful festive appearances.

Veseli december je namreč čas radosti in druženja, pa tudi spokoja, upanja in miru. V mesecu, ko je dan najkrajši in noč najdaljša, svetlobo v temo prinašamo prav z množico okrasnih lučk.

Happy December is a time of joy and socialising, as well as rest, hope and peace. In the month when the day is shortest and the night is the longest, we bring light into the dark with a host of decorative lights.

Letos smo veliko pozornosti namenjali tudi plastičnim odpadkom. »Ti prodirajo v vse pore našega življenja. O tem priča tudi izbor Collinsovega slovarja za besedo leta. Ta je namreč postala beseda ‘single-use’, kar pomeni ‘za enkratno uporabo‘,« pojasnjujejo naravovarstveniki, ki so zato začeli s kampanjo Plastika naša vsakdanja.

This year we paid a lot of attention to plastic waste. "This gets into all parts of our lives. The Collins's Dictionary of the word for the summer is evidence of this. It was the term 'single-use', which means 'one-time use'," explain some conservationists, who started a campaign about plastics in everyday life.

Related: December at Ljubljana Castle is full of festive spirit

In tudi zato so se organizatorji decembrskih prireditev v Ljubljani potrudili in poskrbeli, da bo embalaža, ki jo bodo uporabljali na prazničnih stojnicah, iz razgradljivih materialov.

That is why the organizers of the December events in Ljubljana made every effort to ensure that the packaging that they will use on the festive stalls will be made of degradable materials.

Iz teh bo celo ognjemet. Tako so se odločili, da bi med uživanjem decembrskih radosti čim manj škodili okolju.

This approach also extended to the fireworks that will be used. [The organisers] thus decided to minimize harm to the environment while enjoying the joys of December.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Nov 2018, 18:31 PM

Dobili smo nov kilogram

We have a new kilogram

Written by Dr. Katja Žerjavič, translated by JL Flanner

Pred več kot dvesto leti so meroslovci določili, koliko tehta en kilogram: točno en liter vode.

More than two hundred years ago, metrologists determined how much one kilogram weighs: exactly one litre of water.

Kmalu so ugotovili, da takšno merilo ni najbolj natančno. Izdelali so kilogramski valj iz platine, ki je bolj zanesljivo in priročno merilo. Poimenovali so ga mednarodni prototipni kilogram.

They soon found that such a criterion was not the most accurate. They made a one kilogram platinum cylinder, which is a more reliable and convenient measure. It was called the International Prototype of the Kilogram.

Ta valj je edini predmet na svetu, ki tehta točno en kilogram. Shranjen je pod tremi steklenimi zvonovi v trezorju Mednarodnega biroja za uteži in mere v Parizu.

This cylinder is the only object in the world that weighs exactly one kilogram. It is stored under three glass bells in the vault of the International Bureau of Weights and Measures in Paris.

Naredili so še 67 njegovih kopij, ki so spravljene v laboratorijih po vsem svetu. Občasno jih zmerijo in primerjajo z izvirnikom.

There were also 67 copies made, which are stored in laboratories around the world. Occasionally they are measured and compared with the original.

Odkrili so, da so se mase valja in kopij sčasoma spremenile. To je velik problem za inženirje in znanstvenike, ki morajo meriti izredno natančno.

It was found that the masses of the cylinder and the copies changed over time. This is a major problem for engineers and scientists, who need to measure extremely accurately.

Meroslovci so se zato odločili, da morajo kilogram ponovno določiti, vendar tokrat še bolj natančno.

Metrologists therefore decided to re-determine the kilogram, but this time even more precisely.

Minuli petek so zato na mednarodnem sestanku izglasovali, da od maja prihodnje leto kilogram ne bo več določen s predmetom, ampak z zapleteno fizikalno enačbo.

Last Friday, at an international meeting, they voted that from May next year the kilogram will no longer be determined by an object, but by a complex physical equation.

Kilogram bo seveda še vedno tehtal en kilogram.

A kilogram will, of course, still weigh one kilogram.

»Ponovna določitev je podobna prenovi kleti v hiši. Na koncu je hiša od zunaj videti enako, vendar je zaradi boljših temeljev manj verjetno, da se bo porušila,« je pojasnil Michael de Podesta, raziskovalec iz londonskega nacionalnega laboratorija za fiziko.

"Redefining is similar to renovating the cellar in a house. In the end, the house looks the same from the outside, but it is less likely to collapse due to better foundations, "explains Michael de Podesta, a researcher at the London National Laboratory of Physics.

Znanstveniki bodo v prihodnosti lahko natančno računali maso, pri tem pa jim ne bo treba uporabiti kovinskega valja.

In the future scientists will be able to more accurately calculate mass, but will not need to use a metal cylinder.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here. 

19 Nov 2018, 16:30 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children, and each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text. 

Kdo je prepričal volivce na lokalnih volitvah?

Who convinced voters in local elections?

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Ljubljančani so izvolili sedanjega župana Zorana Jankovića.

The people of Ljubljana elected Zoran Janković, the current mayor.

V Mariboru se bosta v drugem krogu pomerila podjetnik Aleksander Saša Arsenovič in Franc Kangler, ki je že županoval v tem mestu.

In Maribor, entrepreneurs Aleksander Saša Arsenovič and Franc Kangler, who has already been mayor of this city, will move to the second round.

V Kopru je največ glasov dobil sedanji župan Boris Popovič, v Celju prav tako sedanji župan Bojan Šrot, toda v Kopru bo odločilen drugi krog, v katerem bo poleg Popoviča še Aleš Bržan.

In Koper, the majority of votes were won by the current mayor Boris Popovič, while in Celje the current mayor Bojan Šrot also stays sin charge, although in Koper there will also a second round, with Popovič facing Aleš Bržan.

V Murski Soboti, Novem mestu in Velenju so nove stare župane dobili že kmalu po zaprtju volišč: to so dr. Aleksander Jevšek, Gregor Macedoni in Bojan Kontič.

In Murska Sobota, Novo mesto and Velenje, returning mayors were announced shortly after the closure of the polling stations: these are Dr. Aleksander Jevšek, Gregor Macedoni and Bojan Kontič.

Na Ptuju pa se bosta v drugem krogu pomerila Nuška Gajšek in dr. Štefan Čelan, v Novi Gorici Matej Arčon in dr. Klemen Miklavič in V Slovenj Gradcu Tilen Klugler in Andrej Čas.

In Ptuj, Nuška Gajšek and dr. Štefan Čelan, Nova Gorica Matej Arčon and dr. Klemen Miklavič and V Slovenj Gradec Tilen Klugler and Andrej Čas.

V mnogih krajih so volivci na lističih lahko obkrožili le eno številko pred imenom kandidata in tam izbira ni bila težka.

In many places, voters could circle only one number in front of the candidate's name on the ballot and there were no difficult choices.

Drugje je bilo bolj napeto, saj krajani do poznih večernih ur niso vedeli, kdo bo odločal o prihodnosti kraja.

It was somewhat more tense elsewhere, since people did not know until late into the evening what would decide the future of the place.

Letošnje lokalne volitve so pustile pečat. Na volišča se je namreč odpravilo več ljudi kot pred štirimi leti in več kot na državnozborskih volitvah.

This year's local elections made an impressions, with more voters than four years ago, and more than in the National Assembly elections [earlier this year].

To je spodbudna novica, saj o prihodnosti odločajo tisti, ki gredo voliti, in ne tisti, ki ostanejo doma.

This is encouraging news, because the future is decided by those who go to vote, and not those who stay at home.

Volivna udeležba po Sloveniji je bila do zaključka redakcije 46,92 odstotka, v ponedeljek pa so podatki kazali, da je glasovalo 50,61 ljudi. Najvišja udeležba je bila v Solčavi, kjer je glas oddalo 84,23 odstotka volivnih upravičencev. Po ponedeljkovih podatkih je bila najnižja v Vojniku (35,47).

Voter participation throughout Slovenia was said to be 46.92 percent by the end of voting, and on Monday data showed that 50.61 people voted. The highest participation was in Solčava, where 84.23% of voters turned up. According to Monday's data, the lowest was in Vojnik (35.47).

Drugi krog volitev bo 2. decembra.

The second round of elections will take place on December 2nd.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, and find all our dual texts here.

11 Nov 2018, 11:52 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children, each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text, along with a translation.

Nova dajatev za Facebook in Google?

New fee for Facebook and Google?

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner and G Translate

Po podatkih Unesca približno 67 milijonov otrok po svetu ne obiskuje šole.

According to UNESCO, around 67 million children around the world do not attend school.

Nekateri morajo namesto tega delati. Drugim tega ni treba početi, vendar niso zato prav nič srečni. Če se ne bodo šolali, se namreč nikoli ne bodo naučili brati, pisati in računati.

Some have to work instead. Others do not have to go to school, but they are not very happy about it. If they do not go to school, they will never learn to read, write and count.

Ljudje, ki tega ne znajo, so “nepismeni”. V življenju jim je zato lahko zelo težko.

People who do not know this are “illiterate”, and life can be very difficult for them.

Zadnja leta je takšnih, ki jim je težko, vse več. Zaradi razvoja novih tehnologij namreč velja, da je pismen tisti, ki poleg branja, pisanja in računanja obvlada še digitalno in medijsko pismenost.

In recent years things have been getting more and more difficult for them. Due to the development of new technologies, being literate now means, in addition to reading, writing and doing math, that one also has the ability to master digital and media literacy.

Medijska pismenost je širok pojem, ki vključuje na primer digitalno, informacijsko in vizualno pismenost. Pomeni sposobnost kritične, ustvarjalne in varne rabe medijev in medijskih vsebin v vseh možnih oblikah.

Media literacy is a broad concept, which includes, for example, digital, information and visual literacy. It means the ability to make critical, creative and safe use of media and media content in all possible forms.

To pa ni čisto preprosto!

This is not so easy!

V Veliki Britaniji zato prav te dni razmišljajo, kako bi otrokom omogočili, da bi postali medijsko pismeni.

In the United Kingdom, they are now thinking about how to enable children to become media literate.

Domislili so se, da bi tehnološka podjetja, kot so Google, Facebook in Twitter, britanski vladi odslej plačevala posebno dajatev.

They though that technology companies, such as Google, Facebook and Twitter, would now pay a special levy to the British government.

Ta podjetja po njihovem mnenju namreč sama ne storijo dovolj, da bi zaščitila svoje uporabnike pred različnimi spletnimi pastmi, kot so lažne novice ali enostranska politična propaganda.

In their opinion, these companies do not do enough to protect their users from various online traps, such as fake news or one-sided political propaganda.

Z dajatvijo bi vlada dobila denar za plačilo učiteljev, ki bi otroke učili, kako do različnih medijev in medijskih vsebin kritično dostopati in jih presojati.

With the levy, the government would get money to pay teachers to instruct children how to access and evaluate different media and media content.

Zaenkrat je to še ideja.

For now, this is still just an idea.

Britanski politiki bodo do zime pripravili dokument, v katerem bodo bolje pojasnili potrebne ukrepe. Potem bo sledila razprava, ali je njihov predlog dober.

But by the winter British politicians will prepare a document in which they will better explain the measures needed. Then a debate will be follow if the proposal is thought to be good.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, with all our dual texts here.

04 Nov 2018, 10:36 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as an English-Slovene dual text.

Evropa si želi manj plastičnih smeti

Europe wants less plastic waste

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner and G Translate

Plastični odpadki se kopičijo vsepovsod: na smetiščih, v mestih, v hribih, v morju.

Plastic waste accumulates everywhere: at dumps, in cities, in the mountains, in the sea.

Na svetu jih je toliko, da bi lahko prekrili Slovenijo, kup smeti pa bi bil visok 14 metrov.

There’s so much plastic waste in the world that it could cover Slovenia, and the pile of trash would be 14 meters high.

Nič čudnega torej, da je 87 odstotkov Evropejcev zaskrbljenih.

It’s no wonder that 87 percent of Europeans are worried.

Nekateri smo dovolj ozaveščeni, da se trudimo živeti brez nepotrebnih plastičnih izdelkov. Med njimi so slamice, vrečke, jedilni pribor in lončki za kavo.

Some of us are sufficiently aware of the problem that we are trying to live without unnecessary plastic products. Among these are straws, bags, cutlery and disposable coffee pods.

A kljub trudu posameznikov ti izdelki še niso izginili s prodajnih polic.

But despite the efforts of individuals, these products have not disappeared from supermarket shelves.

Greenpeaceovo poročilo kaže, da mnoga podjetja uporabljajo vse več plastike za enkratno uporabo.

A Greenpeace report shows that many companies use more and more disposable plastics.

Da se to ne bi več dogajalo, bi lahko poskrbeli politiki.

If this is going to stop, it will need work from politicians.

Evropski poslanci danes sprejemajo Direktivo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje.

MEPs today adopted a directive to reduce the environmental impact of certain disposable plastic products.

Čeprav večina politikov direktivo načelno podpira, še ne vemo, ali bo res sprejeta.

Although most politicians support the directive in principle, we do not yet know if it will be accepted.

Ni namreč čisto jasno, katere plastične izdelke naj bi direktiva omejila ali prepovedala.

It is not quite clear which plastic products should be restricted or banned by the directive.

Tisti, ki niso zadovoljni s sedanjim predlogom, zanj morda ne bodo glasovali, četudi se zavedajo, da moramo vsi skupaj nekaj narediti.

Those who are not happy with the current proposal may not vote for it, even if they think that we must do something.

Stališče do direktive je sprejela tudi slovenska vlada. Sporočila je, da jo načeloma podpira.

The Slovenian Government has adopted the directive, saying that it supports it in principle.

Na hrvaškem otoku Zlarin pa so se domačini kar sami odločili, da ne bodo več uporabljali plastike. Pravijo, da bodo to lahko izpeljali. Kupci bodo morali za vsak plastični lonček plačati kavcijo, torej nekaj kun drobiža, ki jo bodo dobili nazaj, ko bodo lonček vrnili.

On the Croatian island of Zlarin, the locals themselves decided not to use plastics again. They say they can do this. Customers will have to pay a deposit for each plastic pot, that is, a few kuna that will get them back when the pot is returned.

Vse pa bo odvisno od ljudi, pravijo pobudniki ideje Zlarin – otok brez plastike.

Everything will depend on people, say the initiators of the idea of ​​Zlarin - an island without plastic.

Zadnja novica

Latest news

Poslanci so podprli prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

MEPs backed the ban on disposable plastic products.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, or read another English-Slovene dual text here.

27 Oct 2018, 19:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

19 Oct 2018, 10:50 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

12 Oct 2018, 15:21 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

06 Oct 2018, 16:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

28 Sep 2018, 11:56 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

21 Sep 2018, 16:50 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

14 Sep 2018, 18:30 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

07 Sep 2018, 09:56 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

30 Aug 2018, 11:27 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

20 Aug 2018, 13:58 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

09 Aug 2018, 13:45 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

03 Aug 2018, 16:44 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

27 Jul 2018, 11:50 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

19 Jul 2018, 15:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

10 Jul 2018, 14:45 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

29 Jun 2018, 15:46 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

19 Jun 2018, 06:39 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

11 Jun 2018, 10:45 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

04 Jun 2018, 14:08 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

28 May 2018, 18:47 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

21 May 2018, 13:06 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

14 May 2018, 10:11 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

07 May 2018, 15:39 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

01 May 2018, 11:05 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

24 Apr 2018, 15:57 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

16 Apr 2018, 14:32 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

09 Apr 2018, 15:43 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

31 Mar 2018, 08:12 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

24 Mar 2018, 11:03 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

18 Mar 2018, 16:26 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

10 Mar 2018, 13:02 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

03 Mar 2018, 13:10 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

24 Feb 2018, 11:24 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

17 Feb 2018, 16:02 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

10 Feb 2018, 12:03 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

03 Feb 2018, 13:04 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

27 Jan 2018, 14:06 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

20 Jan 2018, 14:22 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

13 Jan 2018, 13:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

06 Jan 2018, 13:27 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

28 Dec 2017, 10:12 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.

21 Dec 2017, 10:22 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

08 Oct 2017, 11:25 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation

01 Oct 2017, 13:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation

25 Sep 2017, 18:41 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article from there and post it here, along with an English translation

Page 1 of 17

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.