How to Slovenia

11 Sep 2019, 14:30 PM

If you live in Slovenia then you can watch cable TV with Slovenian subtitles, and if you’re outside the country then RTV Slovenia has a good website and app. You can learn about that here, although it only offers Slovenian audio and subtitles, so not ideal for beginners.

If you know how to use .srt files you can get subtitles for your video files from various places online (such as podnapisi.net), while there are also services like Putlocker, where you’re confronted with a bunch of pop-up ads for gambling, dating sites, pornography and so on, with the possibility of streaming videos along with subtitles in the language of your choice.

Another option is Moj Video, where if you search for Slovenski podnapisi (Slovenian subtitles), you can find a number of movies in English, free to watch, with subtitles to practice your vocab and grammar.

I won’t speculate as to the full legality of all aspects of the site’s operation, but will say that it’s not plagued with pop-up ads, and while the videos are rather low resolution the key point here is being able to hear the audio in English and see a fair Slovenian translation on screen at the same time. You can dig around and see what’s on offer here.

If you’re learning Slovene, then check out all our stories on dual texts here

03 Sep 2019, 11:01 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako ukrotiti svoje učitelje

How to tame your teachers

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

V življenju boste srečali mnogo učiteljev.

You will meet many teachers in your life.

Nekatere boste oboževali: ti vas bodo navdihnili, povzdignili, veliko naučili, mogoče bodo celo vplivali na to, kaj boste postali, usedli se bodo v vaša srca.

Some you will adore: they will inspire you, elevate you, teach you a lot, they may even influence what you become, they will settle into your hearts.

Druge boste želeli poslati iz razreda: ti vas bodo naučili, kako se postaviti zase, kako krotiti jezo, kako se dokazati ali kako sprejeti nekoga, ki vam gre na živce.

You will want to send others out of the class: they will teach you how to stand up for yourself, how to temper your anger, how to prove yourself, or how to accept someone who gets on your nerves.

Naleteli boste tudi na dolgočasne, organizirane, zaskrbljene, materinske, hiperaktivne, z zdravjem obsedene učitelje in še mnoge, mnoge druge.

You will also come across boring, organised, anxious, maternal, hyperactive, health-obsessed teachers, and many, many more.

Mogoče vas bodo učili tudi taki učitelji, ki se jih kasneje sploh ne boste več spomnili.

You may also be taught by some teachers that you won’t remember at all.

Ljudje smo različni. In tako kot boste v življenju srečevali takšne in drugačne ljudi, takšne in drugačne prijatelje, sorodnike, šefe, tako boste srečali tudi takšne in drugačne učitelje. Ampak od vsakega se boste kaj naučili.

We humans are different. And just as you will meet many different people in your life, like different friends, relatives, bosses, so will you meet various teachers. But you will learn something from each.

Napotki, kako ukrotiti svojega učitelja

How to tame your teacher

Ko prideš v šolo, ga pozdravi. Majhna stvar, ki pomeni ogromno.

When you get to school, greet him. A small thing that means a lot.

Sem in tja ga malo pohvali. Takrat, ko si zasluži.

Praise him a little here and there. Just when he deserves it.

Delaj domačo nalogo. Preprosta matematika pravi: brez domače naloge = siten učitelj in dolgo predavanje o tem, kako vam domača naloga koristi, da je ne delate zanj in …; z domačo nalogo = srečen učitelj, brez predavanja.

Do your homework. Simple math says: no homework = annoying teacher and a long lecture about how your homework benefits you from working for it and…; homework = happy teacher, no lecture.

Bodi vljuden, učitelja spoštuj. Učitelj je vaš učitelj. Je nekdo, ki vas hoče nekaj naučiti, nekdo, ki vam hoče dobro, nekdo, ki vas ima rad. Če učitelj spoštuje vas, tudi vi spoštujte učitelja.

Be polite, respect the teacher. The teacher is your teacher. He is someone who wants to teach you something, someone who wants you well, someone who loves you. If the teacher respects you, you also respect the teacher.

Pogovarjaj se z učiteljem. Učitelji se radi pogovarjamo s svojimi učenci. Če česa ne razumeš, mu povej.

Talk to your teacher. Teachers like to talk to our students. If you don't understand something, tell him.

Pomagaj sošolcem. Pri učenju, pri pospravljanju, pri pridobivanju prijateljev, v žalostnih dneh … Tako boste postali pravi junaki. Meni se zdi to veliko bolj pomembno kot najboljši uspeh.

Help your classmates. When you study, when you get dressed, when you make friends, on sad days ... You will become a real hero. I find this much more important than the greatest success.

Tako, dragi moji, boste odlično začeli svoje leto. Vse je lažje, če se razumete z učiteljem. Če mu zaupate, če ga spoštujete. In če boste vi spoštovali učitelja, bo tudi on spoštoval vas.

So, my dear, you will have a great start to your year. It's easier to get along with your teacher. If you trust him, if you respect him. And if you respect the teacher, he will respect you too.

In veste kaj?

And you know what?

Učitelj bo ukročen.

The teacher will be tamed.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

27 Aug 2019, 10:28 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Največji gozd na svetu izginja v plamenih

The world's largest forest is disappearing in flames

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Mladi za podnebno pravičnost se bodo popoldan zbrali pred brazilskim veleposlaništvom v Ljubljani.

Young People for Climate Justice will gather in the afternoon at the Brazilian Embassy in Ljubljana.

Protestirali bodo, ker menijo, da v Braziliji ne storijo dovolj, da bi zamejili požare v amazonskem pragozdu.

They will protest because they believe they are not doing enough in Brazil to contain fires in the Amazon forest.

Protesti so potekali tudi v Londonu, Amsterdamu, Dublinu. Finska je celo pozvala k prepovedi uvoza mesa iz Brazilije.

Protests have also taken place in London, Amsterdam, Dublin. Finland has even called for a ban on meat imports from Brazil.

Zakaj?

Why?

V amazonskem pragozdu že več dni zelo gori. Ogenj in gost dim sta vidna celo iz vesolja.

It has been burning in the Amazon for several days. Fire and dense smoke are visible even from outer space.

Amazonski pragozd je pol velik kot Evropa in je največji tropski pragozd na svetu.

The Amazon forest is as big as Europe, and is the largest tropical forest in the world.

Po podatkih brazilskega raziskovalnega inštituta INPE je bilo letos v pragozdu okoli 72 tisoč požarov, kar je 84 odstotkov več kot lani.

According to the Brazilian research institute INPE, there were about 72,000 fires in the primeval forest this year, 84 percent more than last year.

»Požari so posledica krčenja gozda v zadnjih mesecih,« je za BBC pojasnil okoljevarstvenik Ricardo Mello iz Svetovnega sklada za naravo (WWF).

"The fires are the result of deforestation in recent months," the environmentalist Ricardo Mello of the World Wildlife Fund (WWF) told the BBC.

Brazilski predsednik Jair Bolsonara je za tuje medije sicer dejal, da je zelo verjetno, da so požare podtaknile nevladne organizacije.

The Brazilian President Jair Bolsonaro, however, told foreign media that it is highly likely that the fires were started by NGOs.

A te pravijo, da je za požare odgovoren prav Bolsonara. Novi brazilski predsednik je dovolil, da pragozd izsekavajo bolj kot kdajkoli prej. S tem je omogočil več denarja gozdarstvu in kmetijstvu, a škodil naravi.

But they [the NGOs] say that Bolsonaro is responsible for the fires. The new Brazilian president has allowed more deforestation than ever. This means more money for forestry and agriculture, but harms nature.

Amazonski pragozd zagotavlja skoraj 10 odstotkov kisika, ki ga potrebujemo za življenje. Ustvarjajo ga drevesa, ki vsrkavajo tudi ogljikov dioksid iz ozračja in s tem zmanjšujejo segrevanje Zemlje.

The Amazon rainforest provides nearly 10% of the oxygen we need for life. It is created by trees that also absorb carbon dioxide from the atmosphere, thereby reducing the warming of the Earth.

Pragozd je še pomemben, ker nudi dom več kot trem milijonom živalskih vrst in rastlin.

The forest is even more important because it provides a home to over three million animal species and plants.

Kaj lahko ti narediš, da bodo gozdove čim manj izsekavali?

What can you do to minimize deforestation?

Varčuj pri porabi energije in pazljivo izbirajo živila. Brazilski kmetje naj bi pragozd krčili ravno zato, da dobijo površine za pridelavo hrane oziroma za pašo govedi.

Save energy and choose foods carefully. Brazilian farmers are said to have carried out deforestation in order to obtain areas for food production or the grazing of cattle.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

23 Aug 2019, 21:20 PM

August 23, 2019

Recently a hiker was bitten by a snake when she attempted to grab it. Apparently, she did so believing there were no poisonous snakes in Slovenia.

There are eleven species of snakes living in Slovenia, three of which are equipped with a venom delivery mechanisms and a fourth is considered as half poisonous, since its fangs are placed in the back of its mouth, meaning it can only deliver venom to its prey while in the process of swallowing, and is therefore not dangerous to humans.

A snake bite is rarely fatal, but has to be taken very seriously. No deaths have been recorded as a consequence of a snake bite since Slovenian independence, perhaps because in critical situations people receive the medical attention they need.

What to do in case you get bitten by a snake

Snakes are generally fearful animals and will retreat if they sense our presence. They only attack if they feel threatened, and sometimes prefer to escape rather than bite even if they are being stepped on. Their fangs are 2-4.5 mm long, which means that boots and even thicker clothing can prevent them from penetrating the skin.

Dotted fang wounds that could bleed a little or not at all are 0.6- 1 cm apart, although in a 2015 case of a horn viper biting through a tracksuit, the fang marks were an unexpected 1.5cm apart from each other. Swelling and pain occur around the wound and the skin turns blue and red along the lymphatic vessels, while local lymphatic nodes swell.

roka-po-ugrizu-modrasa ukc ljubljana.jpg
Hand after a nose-horn viper's bite (two little bite dimples are visible at the thumb's MP joint) Photo: UKC Ljubljana
 

In some cases signs of general poisoning can occur, with nausea, chills, dizziness, rapid breathing and heartbeat, and even shock, although these are extremely rare with Slovenian snake bites.

If you get bitten, it is important to stay calm and lie down or adopt a semi-seated position on the ground and call the general emergency number 112. If possible, take a picture of the snake that bit you, though the medical procedures and even the antidote are the same for the bites of all three poisonous snakes found in Slovenia. If you can, cover the wound with a sterile gauze and immobilize it if possible, but do not cut or suck on the wound.

Slovenia’s poisonous snakes: Nose-horned viper, European adder and European asp

All three species of Slovenian venomous snakes belong to the family of vipers: Vipera ammodytes or a nose-horned viper (modras); Viperra aspis or an European asp (Slo: laški gad); and Vipera berus or a common European adder (navadni gad). All three are characterised by their thick bodies and short tails (with the same width of a body a non-venomous snake would usually be much longer than a viper), triangular head that is quite distinct from the neck, and vertical pupil slit, similar to cats.  Slovenian vipers often have a distinctive singular or double zigzag pattern on their backs, but sometimes it disintegrates into undefined lines or completely disappears in darker to black specimens.  The easiest of the three to recognise is the nose-Horned viper or modras, with its distinctive horn at the tip of its nose.

modras H. Krisp cc by 3.0.jpg
Nose-horned viper  Photo: H. Krisp, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
 
800px-Vipera_aspis_aspis Felix Reimann cc by.jpg
European asp       Photo: Felix Reimann, CC BY-SA 3.0., Wikipedia
 
Hugorme CC BY-SA 3.0 navadni gad.jpg
Common European adder    Photo: Hugorme, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
 

Venom comparisons:

 Snake species   lethal dose     injected amount of venom per bite
 Cobra (Naja naja)     15 mg     210 mg
 Black mamba     120 mg  1000 mg
 Nose-horned viper   75 mg   20 mg
 European adder      75 mg  10 mg

                      

Slovenia’s half- and non-poisonous snakes

An interesting species of snake that hasn’t been recorded since the mid-1990s is the so called European cat snake or Telescopus fallax (Slo: kačjeoka kača, also črnostrel).  Although Telesocpus is in fact equipped with venom, its fangs are placed so deep in the back of its mouth that it can only inject it while already swallowing its prey. The European cat snake is therefore not dangerous to humans or any other large animals.

1024px-Mediterranean_Cat_Snake.jpg
Photo: Jeffrey Sciberras, CC BY-SA 3.0, Wikipedia
 

Non-venomous snakes can sometimes resemble venomous ones, which is unfortunate, as people scare them away from their gardens, where they should have been most welcome. Entirely without venom are:

four-lined snake or Elaphe quatuorlineata (Slo: progasti gož); 
progasti goz Carlo Catoni.jpg
Photo: Carlo Catoni, CC BY-SA 2.5, Wikipedia
 
aesculapian snake or Zamenis longissimus (Slo: navadni gož);
navadni goz Raffinger Enikö.jpg
Photo: Raffinger Enikö, CC BY-SA 2.5, Wikipedia
 
smooth snake Coronella austriaca (Slo: smokulja);
1024px-CoronellaAustriaca2 Christian Fischer.jpg
Photo: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
dice snake or Natrix tessellatta (Slo: kobranka);
Mircea Nita dice snake by 2.0 flickr.jpg
Photo: Mircea Nita, CC BY 2.0, Flickr
  
grass snake or Natrix natrix (Slo: belouška);
Grass-Snake-Natrix-Natrix-Snake-CC0 Public Domain.jpg
Photo: MaxPixel CC0
  
western whip snake or Hierophis viridiflavus (Slo: črnica);
črnica wikicommons Hectonichus cc by-sa 4.0.jpg
Photo: Hectonichus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
 
and the Balkan whip snake or Hierophis gemonensis (Slo: belica)
balkan whip snake Benny Trapp cc by 3.0 wiki commons.jpg
Photo: Benny Trapp, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
 
22 Aug 2019, 20:40 PM

August 22, 2019

Recently, a new two-lane roundabout between Šenčur and Kranj (also Kranj highway exit) has been completed, and many aren't quite sure what rules govern it, since most of the roundabouts in Slovenia are simple one-lane ones.

The police directorate in Kranj therefore issued an explanatory video on the options a driver has depending on their point of entrance.

Since the video is in Slovenian, it might make more sense if keeping the following rules in mind: vehicles already in the roundabout have the right of way. Changing lanes inside the roundabout is not allowed. It is therefore very important to take the right entrance lane before entering this rotary intersection.

19 Aug 2019, 19:25 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Janja Garnbret Prva Plezalka S Petimi Zlatimi Medaljami

Janja Garnbret First Climber With Five Gold Medals

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

»Nepredstavljivo je, kaj mi je uspelo v tej sezoni,« je dejala Janja Garnbret.

“It is inconceivable what I have achieved this season,” said Janja Garnbret.

Svetovna prvakinja je postala še v težavnostnem plezanju.

The World Champion became even more confident in climbing.

Uspešna je bila tudi Mia Krampl, ki je dosegla drugo mesto.

Mia Krampl was also successful, finishing second.

Že dva dni prej je Janja Garnbret navijače razveselila z osvojitvijo zlate kolajne v balvanskem plezanju.

Two days earlier, Janja Garnbret had already been cheered by fans for the gold medal in bouldering.

V tej disciplini je kot prva športnica na svetu drugič zapored ubranila naslov svetovne prvakinje.

In this discipline, she is the first athlete in the world to defend the title of world champions for the second time.

»Oba naslova mi res veliko, veliko pomenita in res sem vesela, da sem obdržala mirno glavo,« je po osvojitvi naslova dejala plezalka.

"Both titles really mean a lot to me, and I'm really happy to keep my head calm," said the climber after winning the title.

»Jaz samo uživam in plezam tako, kot znam,« je po osvojitvi dveh zlatih medalj na Japonskem dejala mlada Korošica.

"I just enjoy the climb as I know it," said the young girl from Korošica after winning two gold medals in Japan.

Jutri se bo potegovala še za tretje odličje na tem prvenstvu.

Tomorrow she will compete for a third in this championship.

V nedeljo se je že uvrstila tudi na olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Tokiu.

On Sunday she also made it to the Olympics, which will be in Tokyo next year

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

18 Aug 2019, 22:13 PM

August 18, 2019

There are close to seventy milk vending machines in Slovenia, enabling consumers to come and get as much or as little raw milk from local farms as they need in their own container or one that can be bought from the machine itself.

The first milk vending machines were introduced in some European states (Switzerland, Italy and France) in the mid-1990s, while the first milk machine arrived in Slovenia in 2009, and soon many more joined it. Milk machines became increasingly popular among the population, who preferred raw milk straight from the farmer instead of treated milk from retailers. Many farmers, who get the full purchase price from the vending machines (1 EUR/L), but  only 30% of that from milk merchants, believe that the raw milk safety scare of 2011 was in fact orchestrated by milk traders, who were worried about the future of their business once farmers were given direct access to consumers through the milk machines.

Eight years later, milk sales through vending machines have not been yet reached their pre-scare levels, but are certainly on the rise again. Moreover, with the plastic waste problem that has hit the minds of Western consumers after China banned imports of recyclables beginning with 2018, milk vending machines make more sense now than ever, as a way to support farmers,  reduce waste and get a higher quality product.

The milk in the machines has to be changed every 24 hours and is kept at 4 degrees Celsius. A list of milk vending machines in Slovenia can be found here.

And this is how they are used:

13 Aug 2019, 09:17 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Mladost naj bi bila norost, a tudi mladi imajo svoje skrbi

Youth is supposed to be madness, but young people also have their concerns

Kolikokrat si zaželiš, da bi že enkrat odrasla? Takrat lahko sama odločaš, kdaj se boš učila, jedla čokolado ali igrala video igre.

How many times have you wished you could grow at once? You could then decide when to study, eat chocolate or play video games.

Fino, kajne?

Fine, right?

Vendar svet dobrih 300,000 mladih, ki pri nas vstopajo v svet odraslih, ni vedno rožnat. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu mladih opozarjajo mladinske organizacije.

However, the world of over 300,000 young people entering the adult world is not always rosy. Youth organizations are drawing attention to this on today's International Youth Day.

slovenain memes slovene memes jazjaz (4).jpg

Learn Slovene with memes here

»Največji izziv današnjih mladih je zagotovo ustrezna rešitev stanovanjskega vprašanja,« pravi Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva pri Mladinskem svetu Slovenije (MSS).

"The biggest challenge for today's youth is certainly the proper solution to the housing problem," says Jasmina Opec Vöröš, head of advocacy at the Youth Council of Slovenia (MSS).

Mladi, ki želijo zapustiti dom, v katerem so živeli kot otroci, težko najamejo, kaj šele kupijo stanovanje. Teh primanjkuje oziroma so tako draga, da si jih mladi nikakor ne morejo privoščiti, dodaja Jasmina Opec Vöröš.

Young people who want to leave the home they lived in as children find it difficult to rent, let alone buy, an apartment. They are scarce or so expensive that young people cannot afford them at all, adds Jasmina Opec Vöröš.

Brezposelnost med mladimi se je v zadnjih letih sicer zmanjšala, a mnogi še vedno ne zaslužijo dovolj.

Although youth unemployment has decreased in recent years, many still do not earn enough.

Njihova plača ne zadošča za najemnino, banke pa tistim brez rednih prihodkov ne želijo posoditi denarja.

Their pay is not enough for rent, and banks do not want to lend money to those without regular income.

»To vpliva na osamosvajanje mladih, saj si težko ustvarijo družino,« poudarja sogovornica.

"This affects the independence of young people, because they have a difficult time starting a family," said one interviewee.

Dan mladih od leta 1999 obeležujemo na pobudo generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN).

Youth Day has been celebrated since 1999 at the initiative of the United Nations General Assembly.

Tema letošnjega je preoblikovanje izobraževanj. OZN si želi, da bi izobraževanje postalo dostopno za vse mlade.

The theme of this year is the transformation of education. The UN wants education to be accessible to all young people.

»Velik izziv je tudi zagotavljanje delovnih mest za visoko izobražene mlade, predvsem v krajih, ki niso večja mestna središča,« še opozarja Jasmina Opec Vöröš.

"It is also a great challenge to provide jobs for highly educated young people, especially in places other than major urban centres," points out Jasmina Opec Vöröš.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Aug 2019, 10:46 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Written by Katarina Bulatović, translated by JL Flanner & G Translate

Fortnite je zelo drugačen od resničnega življenja

Fortnite is very different from real life

Blaž Lešnik je edini Slovenec, ki se mu je uspelo uvrstiti na največji turnir v igranju videoigre Fortnite.

Blaž Lešnik is the only Slovenian who has managed to qualify for the biggest Fortnite video game tournament.

V kvalifikacijah za nastop na zaključnem turnirju je prek spleta sodelovalo okoli 40 milijonov igralcev z vsega sveta.

About 40 million players from around the world participated online in the qualifications for the final tournament.

Brez trdega dela tudi pri igranju videoigric ni uspeha, pravi šestnajstletni srednješolec, ki ga soigralci poznajo pod vzdevkom K1nzell in ki nastopa za Team Atlantis.

Without the hard work of playing video games, there is no success, says the sixteen-year-old high school student, known by teammates under the alias K1nzell, who plays for Team Atlantis.

V finale na teniškem stadionu v New Yorku se jih je uvrstilo sto, med njimi tudi Blaž, ki je zasedel 30. mesto. Za nagrado si je prislužil 45 tisoč evrov.

One hundred made it to the finals at the New York Tennis Stadium, including Blaž, who finished 30th. He won a prize of €45,000.

Kako je potekal turnir?

How did the tournament go?

V New York smo odpotovali približno teden dni pred turnirjem. Tam smo potem večino časa trenirali, da smo se privadili igranju v drugačnem okolju.

We travelled to New York about a week before the tournament. We then trained there most of the time to get used to playing in a different environment.

V nedeljo smo odšli na stadion okoli štiri ure pred začetkom tekmovanja. Približno ob enih popoldan so organizatorji poskrbeli za koncert DJ-ja Marshmella.

On Sunday, we went to the stadium about four hours before the start of the competition. At about one in the afternoon, the organisers arranged for a concert by DJ Marshmello.

Takoj po koncu se je začel turnir.

Immediately after this finished the tournament began.

Potekal je odlično, saj sem po četrti igri zasedel 5. mesto. Zaradi nesreče in povečanega števila igralcev v mojem izbranem »landing stepu« Sunny Steps pa potem ni več potekalo vse po načrtih.

It went great as I finished 5th after the fourth game. This was by chance and due to the increased number of players in my chosen "landing step", Sunny Steps, then everything went as planned.

Kako so potekale priprave na tekmovanje?

How did the preparations for the competition go?

Fortnite igram že približno dve leti, torej odkar obstaja.

I've been playing Fortnite for about two years now, so they were happening all that time.

Vsak dan sem v igranje vložil veliko ur, kar se je na koncu tudi izplačalo.

Every day I played for many hours, which eventually paid off.

Fortnite je igra, ki združuje bojevanje, raziskovanje in gradnjo virtualnega sveta. Kaj je tebi pri igri še posebno všeč?

Fortnite is a game that combines fighting, exploring and building a virtual world. What do you particularly like about the game?

Fortnite je edinstvena videoigra. Takoj me je zelo pritegnila, saj je bila edina, ki vsebuje grajenje.

Fortnite is a unique video game. It immediately caught my attention as it was the only one which includes creativity.

V kakšnem smislu?

In what sense?

Všeč mi je, kako je lahko vsak posamezen igralec oziroma njegov način igranja drugačen od ostalih.

I like how each individual player or their way of playing can be different from the others.

V Fortnitu si lahko zelo kreativen, zaradi česar si lahko boljši od večine.

You can be very creative in Fortnite, and this can make you better than most.

V igri je tudi kar nekaj nasilja. Kako to razumeš?

There is also quite a bit of violence in the game. How do you understand that?

Na to ne gledam kot na nasilje, saj je igra zelo različna od resničnega življenja.

I do not view this as violence, as the game is very different from real life.

Koliko časa na dan posvetiš Fortnitu?

How much time a day do you dedicate to Fortnite?

Več ur, da lahko ostanem na tako visokem nivoju, kar je pa tudi zelo težko.

Many hours to stay at such a high level, which is also very difficult.

Kaj še počneš v prostem času?

What else do you do in your spare time?

Veliko časa mi vzame šola, zato večino prostega časa posvetim igranju oziroma treniranju Fortnita.

A lot of the time I have school, so I spend most of my free time playing or coaching Fortnite.

Kaj si še želiš doseči?

What else do you want to achieve?

V prihodnosti se ob igranju želim posvetiti še snemanju videov in predvajanju igranja v živo na Twitchu oziroma YouTubu.

In the future, when I play I want to focus on video recording and live streaming on Twitch or YouTube.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

31 Jul 2019, 11:53 AM

July 31, 2019

As evident from the video above, the possibility of hitting a wild animal while driving is quite high in Slovenia. The hunters’ association thus recommends special attention be paid in the early evening hours and in the areas where warning signs are placed.

In the event of a collision, the driver should first take care of their own safety by putting on a reflective vest, then marking the roadway with a triangle for the safety of other drivers and calling the emergency number 112 to inform the centre about the accident.

The emergency centre operator will then send the hygiene service to remove the animal carcass or hunters to follow the injured animal and assess its chances of survival. The procedure should be observed in support of the sustainable management of the hunting area. The removal of a deer or any other game animal by oneself is against the law. According to the provisions of the veterinary legislation, such meat is considered as potentially tainted and consequently unsuitable for consumption, as it has not been examined and established whether or not it contains infectious diseases that can be transmitted.

29 Jul 2019, 13:25 PM

Recent figures from the Statistical Office of the Republic of Slovenia show that 45 adoptions were recorded in the country in 2018. Before their adoption 31 of these children lived in Slovenia, while 14 children were adopted from abroad, coming from eight different countries. In 24 of these 45 cases the child was adopted by a couple, got two new parents, while in 20 cases the child was adopted by a spouse/partner of the child’s biological parent, a so-called partner adoption.

As this latter might be of interest to our readers, we got in touch the a local Center za socialno delo and found out what papers are needed if you plan on adopting you’re Slovenian’s partner’s child. Not that the whole process can take up to one year, and that some of the documents (such as health and criminal background) should be no more than six months old.

The eight documents needed are:

Izisek iz rojstne matične knjige – Birth certificate

Izpisek iz poročne knjige  –  Marriage certificate

Potrdilo o nekaznovanju – Criminal record check

Potrdilo o tem, da ni vložena pravnomočna obtožnica in bila izdana obsodilna sobda – Certificate showing you have not been convicted of a crime (if you have no convictions, this is covered by the criminal record check)

Zdavniško potrdilo – Health test (including a thorough drug test)

Potrdilo o državljanstvu  – Citizenship papers (passport)

Potrdilo o zaposlitvi in obseme dohodku za zadnje tri mesece – Details of your employment and income for previous three months

Potrdilo, da vlagateljema niso bile odvzete roditeljske pravice oz. nista postavljena pod skrbništvo – A certificate showing that you have not lost your parental rights (not available in all countries)

Page 3 of 14

New Total Croatia Info Site

total-croatia-montenegro.jpg

Editorial

Photo of the Week

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.