How to Slovenia

19 Apr 2021, 21:41 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Živali pod stresom

Animals under stress

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Tudi živali se lahko znajdejo v hudi stiski.

Animals can also find themselves in dire straits.

Zaradi spreminjanja temperatur in krčenja gozdov jim zmanjkuje primernih zavetij in bivališč, zato so vse bolj v stresu. Podnebne spremembe namreč med drugim spodbujajo tudi tekmovalnost med posameznimi vrstami, kar živalim močno oteži preživetje.

Due to changing temperatures and deforestation, they are running out of suitable safe havens and homes, so they are increasingly under stress. Climate change, among other things, also encourages competition between individual species, which makes it very difficult for animals to survive.

Na udaru so predvsem sesalci v Atlantskem gozdu. To je drugi največji gozd v Južni Ameriki in nudi dom mnogim živalskim in rastlinskim vrstam. Njegova površina se zaradi človeških posegov vsako leto zmanjšuje. Zaradi izčrpavanja številnim vrstam grozi celo izumrtje.

Mammals in the Atlantic Forest are particularly affected. It is the second largest forest in South America and offers a home to many animal and plant species. Its area is decreasing every year due to human interventions. Because of its depletion, many species are even threatened with extinction.

Raziskovalna skupina, ki je preučevala tamkajšnje glodavce in vrečarje, je zato želela preveriti, kako različne živali ob čedalje bolj neugodnih razmerah doživljajo stres.

The research team, which studied rodents and marsupials there, therefore wanted to examine how different animals experience stress in increasingly unfavourable conditions.

Primerjali so stresne hormone tistih, ki živijo v bolj oškodovanih predelih gozda, in tistih, ki se zadržujejo v neokrnjenih predelih. Več tednov so analizirali njihovo dlako, saj se tam odlagajo stresni hormoni.

They compared the stress hormones of those living in more damaged areas of the forest and those staying in pristine areas. They analysed their hair for several weeks, as stress hormones are deposited there.

Ugotovili so, da je raven stresnih hormonov veliko višja pri živalih, ki živijo v predelih, na katere deforestacija bolj vpliva. Živali iz manj izpostavljenih okolij pa so kazale precej manjšo raven stresa.

They found that stress hormone levels were much higher in animals living in areas more affected by deforestation. Animals from less exposed environments, however, showed much lower levels of stress.

Stres sam po sebi za živali ni škodljiv. Lahko jim denimo omogoči hiter pobeg, saj se tako sprostijo dodatne zaloge energije. Toda dolgotrajni stres, pod kakršnim so ogrožene živali s poškodovanih območij, lahko pripelje do bolezni.

Stress in itself is not harmful to animals. For example, it can allow them to escape quickly, as this releases additional energy reserves. But prolonged stress, such as endangering animals from injured areas, can lead to disease.

»Če imamo na kupu veliko živali pod dolgotrajnim stresom, se lahko pri njih razvijejo novi virusi in druge bolezni. S teh živali bi se ti potem lahko prenesli naprej in prešli tudi na ljudi,« opozarja eden izmed raziskovalcev pri študiji David Kabelik.

“If we have a lot of animals all together under long-term stress, new viruses and other diseases can develop in them. These animals could then passed it on and pass it on to humans,” warns David Kabelik, one of the researchers in the study.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

12 Apr 2021, 13:54 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nov semafor protikoronskih ukrepov

New traffic light system for anti-corona measures

Written by Sandra Hanžič translated by JL Flanner & G Translate

Epidemija ne bo več omejevala pouka. Vsaj ne v tolikšni meri, kot ga je v zadnjem letu.

The epidemic will no longer limit lessons. At least not to the extent it has in the last year.

Vlada je sprejela nov semafor, ki s ponedeljkom sprošča in omogoča družbeno življenje, je sporočil zdravstveni minister Janez Poklukar.

The government has adopted a new traffic light system, which on Monday relaxes and enables social life, said Health Minister Janez Poklukar.

Nekaterim otrokom bodo tako omogočili, da šolsko leto zaključijo v učilnici.

Because of this some children will be allowed to finish the school year in the classroom.

V črni fazi, ki predvideva veliko število okuženih in hospitaliziranih zaradi koronavirusa, bodo po novem odprti vrtci, šole pa bodo odprte za prvo triado in otroke s posebnimi potrebami. Omejeno bo deloval še potniški promet, možne bodo brezkontaktne zunanje športne aktivnosti.

In the black phase, which envisages a large number of infected and hospitalized due to the coronavirus, kindergartens will now be open, and schools will be open for the first triad and children with special needs. There will be some limits on public transport, and contactless outdoor sports activities will be possible.

V malce manj strožji rdeči fazi bodo odprte še srednje šole, in sicer po modelu C. Zaključni letniki bodo ves čas fizično na šoli. Možno bo obiskati knjižnico, glasbeno šolo in ure baleta. Policijska ura bo odpravljena.

In the slightly less strict red phase, secondary schools will be opened, according to model C. The final years will be in person at all times. It will be possible to visit the library, music school and ballet classes. Curfew will be lifted.

V oranžni fazi se bodo lahko na fakultete vrnili tudi študenti, dovoljeno bo gibanje med regijami.

In the orange phase, students will also be able to return to their faculties, and movement between regions will be allowed.

V rumeni fazi bodo srednje šole in fakultete odprte brez omejitev.

In the yellow phase, high schools and colleges will be open without restrictions.

Kot je poudaril Poklukar, v vseh fazah spodbujajo prostovoljno samotestiranje dijakov in študentov.

As Poklukar noted, in all phases they encourage voluntary self-testing of high school and university students.

“Ni večjih zadržkov, da ne bi mogli pravilno in zadostno uvesti samotestiranja. Samotestiranje je načrtovano 16. aprila. V naslednjih tednih bo ta metoda iz dneva v dan imela več privržencev med starši, otroki, učitelji in ravnatelji. Verjamem, da smo tako zrela družba, da tako resnih javnozdravstvenih ukrepov ni treba predpisati z dekretom.”

“There are no major uncertainties about not being able to properly and sufficiently introduce self-testing. Self-testing is scheduled for April 16th. In the coming weeks, this method will have more users day by day among parents, children, teachers and principals. I believe that we are such a mature society that such serious public health measures do not need to be prescribed by decree.”

Dijaki in učenci tretje triade bodo samotestiranje izvajali v šoli.

Pupils and students of the third triad will conduct self-testing at school.

Nošenje mask ne bo več obvezno na vseh javnih prostorih, pač pa le tam, kjer ne bo mogoče zagotoviti dovolj razdalje.

Wearing masks will no longer be mandatory in all public places, but only where sufficient distance cannot be maintained.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

06 Apr 2021, 13:48 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Čista voda je naša pravica

Clean water is our right

Written by Zorc-Rupnik, 9th grade, Brezovica Primary School near Ljubljana, translated by JL Flanner & G Translate

Dragi odrasli!

Dear adults!

Pred vami je izjemno odgovorna naloga: ubraniti morate VODO, da si jo bomo lahko tudi čez leta ali desetletja natočili iz pipe.

You have an extremely important task ahead of you: you have to protect WATER so that for years and decades we can run it out of the tap.

Voda ni last nikogar in je obenem last vseh. Zato si ne sme nihče vzeti pravice in opustiti skrbi zanjo ali celo pomagati tistim, ki jim je mar samo za denar, da jo onesnažijo. Tega, dragi odrasli, ne smete dovoliti. Na vas je, da SE ODLOČNO POSTAVITE V BRAN VODI, sicer bomo morali zaradi vaših zgrešenih odločitev trpeti prav mladi.

Water is not owned by anyone and is owned by everyone at the same time. Therefore, no one should take the right and give up caring for it, or even help those who only care about money to pollute it. You must not allow this, dear adults. It is up to you to DEFINITELY ACT IN DEFENSE OF THE WATER, otherwise we will have to suffer because of your wrong decisions.

You can also listen to this text in Slovene, as read by the author

In vi, ki ste glasovali za zakon, ki ogroža naše vode, morate vedeti nekaj: DOVOLJ STE STARI, da bi se lahko odločali pametnejše. Je vredno celotnim generacijam odvzeti tako osnovno dobrino, kot je voda? Se boste lahko pogledali v ogledalo?

And you who voted for a law that threatens our waters need to know something: YOU ARE OLD ENOUGH to be able to make smarter decisions. Is it worth depriving entire generations of such a basic commodity as water? Will you be able to look in the mirror?

Mene bi bilo – pa sem še otrok – ZELO SRAM, če bi nekoga namerno in zavestno oškodoval. Če prav vem, niste bili izvoljeni zato, da bi škodili Slovencem, ampak prav za nasprotno: da bi delali dobro za vse, ne samo zase.

I would be - and I am still a child - VERY ASHAMED if I intentionally and knowingly harmed someone. If I know correctly, you were not elected to harm Slovenes, but just the opposite: to do good for everyone, not just for yourself.

Pomislite na svoje otroke, vnuke, pravnuke … Si res želite, da bodo o vas razmišljali kot o nekom, ki je pomagal onesnažiti vodo v Sloveniji?

Think of your children, grandchildren, great-grandchildren… Do you really want them to think of you as someone who helped pollute the water in Slovenia?

Saj se zavedate, da smo še ena redkih držav, ki se lahko ponaša s tako čisto vodo? Zato JI MORAMO STOPITI V BRAN! In zato vas prosim, dragi odrasli, da se s svojim podpisom pridružite akciji VODE NE DAMO.

You realize that we are a rare country that can boast such clean water? That's why WE HAVE TO ACT IN HER DEFENSE! And that is why I am asking you, dear adults, to join the WE DO NOT GIVE WATER campaign with your signature.

Ker je časa malo in je država zaprta, pred vrati pa so še prazniki, je treba podpise oddati do sobote, 3. aprila 2021.

As time is short and the country is closed, there are still holidays coming, signatures must be submitted by Saturday, April 3, 2021.

Kje vse jih lahko pustite, si oglejte na spletni strani.

See where you can leave them on the website.

Hvala, ker boste dokazali, DA VAM JE MAR.

Thank you for proving THAT YOU CARE.

Hvala, ker se zavedate, da vaša generacija ni edina na svetu – česar se nekateri žal ne.

Thank you for realizing that your generation is not the only one in the world - which some unfortunately do not.

Hvala, ker boste poskrbeli za zadostno število podpisov, da bomo lahko sprožili postopek za razpis referenduma.

Thank you for providing us with a sufficient number of signatures so that we can initiate the procedure for calling a referendum.

Hvala v mojem imenu in v imenu mnogih prihodnjih generacij.

Thank you on my behalf and on behalf of many future generations.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

29 Mar 2021, 15:49 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Šolska vrata se bodo spet zaprla

The school door will close again

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

Javno življenje se bo v prihodnjih dneh že tretjič povsem ustavilo. Med 1. in 12. aprilom se bomo lahko gibali le v svoji regiji.

Public life will come to a complete standstill for the third time in the coming days. Between April 1 and 12, we will only be able to move around in our own region.

Odprte bodo samo najnujnejše storitvene dejavnosti, kot so živilske trgovine, pošte in banke, nekoliko okrnjen bo javni prevoz.

Only the most urgent service activities, such as food shops, post offices and banks, will be opened, and public transport will be slightly curtailed.

Hkrati s tem se bodo zaprle tudi šole, otroci pa se boste šolali na daljavo.

At the same time, schools will be closed and children will be educated at a distance.

Pri tem bodo tri izjeme, je naštela ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Vrtci in prva triada osnovnih šol bodo odprti za nujno varstvo, odprti bodo še zavodi za otroke s posebnimi potrebami.

There will be three exceptions, said Education Minister Simona Kustec. Kindergartens and the first triad of primary schools will be open for emergency care, as well as institutions for children with special needs.

Smo v bitki s časom. Tempo cepljenja zagotavlja, da bomo stopnjo precepljenosti, ki resno pomaga pri zaustavljanju epidemije, dosegli v juniju. Do takrat je treba sprejeti dodatne ukrepe predvsem zaradi razširjenosti angleškega seva koronavirusa, ki se širi hitreje in predstavlja večji pritisk na bolnišnične kapacitete.

We are in a battle with time. The pace of vaccination ensures that full vaccination, which will really help to stop the epidemic, will be reached in June. Until then, additional measures need to be taken mainly due to the prevalence of the English coronavirus strain, which is spreading faster and putting more pressure on hospital capacity.

Neukrepanje bi pomenilo najmanj nekaj 100 dodatnih smrti do junija, je napovedal Janša po današnjem sestanku s predstavniki parlamentarnih strank, predsednikom republike in vladno svetovalno skupino za covid-19.

Failure to act would mean at least some 100 additional deaths by June, PM Janša announced after today's meeting with representatives of parliamentary parties, the President of the Republic and the government's advisory group for covid-19.

Leto epidemije pušča posledice. Epidemična fizična in psihična izčrpanost nas prav gotovo vse najedata. Zadnje dni so podatki skrb vzbujajoči. Z ukrepi si kupujemo čas, da precepimo najbolj rizične skupine prebivalstva.

The year of the epidemic is having repercussions. An epidemic of physical and mental exhaustion is certainly consuming us all. In recent days the data is has been worrying. With these measures, we are buying time to vaccinate the most at-risk groups of the population.

Po 12. aprilu se vsi osnovnošolci in dijaki vračajo v šolske klopi, razen če bi prišlo do kakšne izredne situacije, so zagotovili vsi sodelujoči na današnji novinarski konferenci.

After April 12, all elementary and high school students will return to school, unless there is an emergency, all participants at today's press conference assured.

Čeprav okužbe v šolah predstavljajo le majhen delež vseh okužb, so bile zaprte vse od sredine oktobra.

Although school infections account for only a small proportion of all infections, they have been closed since mid-October.

Letos so se vanje postopoma vrnili najprej otroci s posebnimi potrebami, nato prvo triletje, zatem vsi preostali razredi osnovnih šol in zaključni letniki srednjih šol, nato pa še preostali oddelki.

This year, children with special needs gradually returned to them, then the first three years, then all the remaining classes of primary schools and the final years of secondary schools, and then the remaining departments.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Mar 2021, 17:00 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Meta Hrovat za zaključek sezone na tretjem mestu

Meta Hrovat in third place for the end of the season

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Najboljši alpski smučarji in smučarke sveta so si na finalu svetovnega pokala v Lenzerheideju v Švici razdelili kristalne globuse.

The best alpine skiers in the world shared crystal globes at the World Cup final in Lenzerheide, Switzerland.

Smučar in smučarka, ki ob koncu sezone svetovnega pokala osvojita največ točk, dobita veliki kristalni globus. Najboljši v posameznih disciplinah – slalomu, veleslalomu, superveleslalomu in smuku – pa prejmejo mali kristalni globus.

The skier who has the most points at the end of the World Cup season gets a big crystal globe. The best in individual disciplines - slalom, giant slalom, super-giant slalom and downhill - receive a small crystal globe.

Velika kristalna globusa sta letos visoko v zrak dvignila Slovakinja Petra Vlhova in Francoz Alexis Pinturault.

Large crystal globes were lifted high into the air this year by Slovakia's Petra Vlhova and France's Alexis Pinturault.

Pinturault je osvojil tudi mali kristalni globus v veleslalomu. Najboljša veleslalomistka sezone je medtem postala Italijanka Marta Bassino.

Pinturault also won the small crystal globe in the giant slalom. The best giant slalom skier of the season, meanwhile, was Italian Marta Bassino.

V slalomu, kjer morajo smučarji in smučarke obvladovati hitre in kratke zavoje, sta mala kristalna globusa dobila Avstrijca – Marco Schwarz in Katharina Liensberger.

In the slalom, where skiers have to master fast and short turns, the small crystal globes were won by the Austrians - Marco Schwarz and Katharina Liensberger.

Bitko za mala kristalna globusa v smuku in superveleslalomu so dobili Švicar Beat Feuz in Italijanka Sofia Goggia ter Švicarka Lara Gut Behrami in Avstrijec Vincent Krichmayr.

The battle for the small crystal globes in downhill and super-giant slalom was won by Swiss Beat Feuz and Italian Sofia Goggia, as well as Swiss Lara Gut Behrami and Austrian Vincent Krichmayr.

Tudi slovenski navijači so bili ta konec tedna lahko zadovoljni. Alpska smučarka Meta Hrovat je namreč na zadnjem veleslalomu sezone dosegla tretje mesto!

Slovenian fans could also be satisfied this weekend. Alpine skier Meta Hrovat finished third in the last giant slalom of the season!

Meta pravi, da je za njo težka sezona, polna vzponov in padcev. Ampak z uvrstitvijo na stopničke bo lahko zadovoljna odšla na počitnice.

Meta says it’s a tough season for her, full of ups and downs. But by placing on the podium, she will be able to go on vacation satisfied.

»Velikokrat sem se morala pobrati, včasih nisem vedela, kako se bom. A sem se in sezono zaključila na zelo lep način,« je povedala 23-letnica, ko se je razveselila svojega četrtega tretjega mesta v svetovnem pokalu.

“Many times I had to pick myself up, sometimes I didn’t know how I was going to pick myself up. But I ended the season in a very nice way," said the 23-year-old, as she rejoiced at her fourth third place in the World Cup.

Sezona v smučarskih skokih se bo sklenila prihodnji konec tedna – fantje bodo tradicionalno tekmovali v Planici, dekleta v Čajkovskem v Rusiji.

The ski jumping season will end next weekend - the boys will traditionally compete in Planica, the girls in Chaykovsky in Russia.

Zelo napeto bo, saj je Nika Križnar na predzadnjih tekmah osvojila drugo in tretje mesto ter ima rumeno majico!

It will be very tense, as Nika Križnar won second and third places in the penultimate matches and has the yellow jersey!

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

15 Mar 2021, 13:02 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Sesalec, ki leže jajca, »švica« mleko in nima zob?

A mammal that lays eggs, "sweats" milk and has no teeth?

Written by Dora Adamič translated by JL Flanner & G Translate

Ta žival je kljunaš in živi samo v Avstraliji.

This animal is a platypus and lives only in Australia.

Je delno vodna mesojeda žival s strupenimi kremplji. Ima kljun, ki spominja na račjega, kratke noge s plavalno kožico med prsti in sploščen rep, ki je podoben bobrovemu.

It is a partially aquatic carnivore with venomous claws. It has a bill resembling a duck, short legs with a swimming skin between the toes and a flattened tail resembling a beaver.

Videti je torej kot mešanica različnih vrst in velja za eno najbolj zanimivih živali.

It thus appears to be a series of different species, and is considered the most interesting of animals.

Uvrščamo ga med sesalce, vendar ima veliko lastnosti, ki ga od sesalcev ločijo.

It is classified as a mammal, but has many properties that distinguish it from mammals.

Mladiči se izvalijo iz jajca in tako nekaj mesecev popolnoma odvisni od matere.

The pups hatch from the egg and thus become completely dependent on the mother for a few months.

Kljunaši denimo ležejo jajca, čeprav za sesalce velja, da potomce skotijo. Njihovi mladiči se za razliko od ptičjih na začetku prehranjujejo z materinim mlekom.

Platypuses, for example, lay eggs, although mammals are meant to give birth to offspring. Their pups are different from birds as they start feeding on their mother’s milk.

Mleko izločajo kar skozi kožo po vsem telesu. Običajno ga sesalci izločajo skozi bradavice.

They secrete milk through the skin all over the body. Usually mammals only secrete it through the nipples.

Prehranjujejo se z majhnimi vodnimi živalmi, vendar v nasprotju z večino sesalcev nimajo zob. V kljunu imajo samo dve plošči, s katerima meljejo hrano.

They feed on small aquatic animals, but unlike most mammals, they have no teeth. They have only two plates in their beak with which to grind food.

Ker je kljunaš tako nenavadna žival, bo znanstvena skupina iz Københavna raziskala njegov celotni genski zapis, da bi ugotovila izvor njegovih lastnosti.

Because the platypus is such an unusual animal, a Copenhagen scientific team will research its entire genetic record to determine the origin of its traits.

»Z vidika genetike je kljunaš dejansko mešanica sesalcev, ptičev in plazilcev, čeprav ga uvrščamo med sesalce,« pravi profesor Guojie Zhang in dodaja: »Genski zapis nam bo pomagal razumeti, zakaj drugi sesalci skotijo svoje potomce, kljunaši pa jih izvalijo iz jajc.«

"From a genetic point of view, the PLATYPUS is actually a mixture of mammals, birds and reptiles, although we classify it as a mammal," says Professor Guojie Zhang.

Zaradi podobnosti z različnimi živalskimi vrstami so kljunaši zelo zanimivi za proučevanje evolucije.

Because of their similarities to different species, platypus are very interesting with regard to studying evolution.

Z njimi si lahko pomagamo pri razumevanju sorodnosti različnih živali ter pri spoznavanju našega skupnega prednika.

They can help us understand the kinship of different animals and get to know our common ancestor.

V preteklosti so jih lovili zaradi njihovega krzna in skoraj iztrebili. Danes so zaradi nizke številčnosti uvrščeni med zaščitene vrste, izumrtje pa jim trenutno ne grozi.

In the past, they were hunted for their fur and nearly exterminated. Today, due to their low numbers, they are classified as a protected species, and are not currently threatened with extinction.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Mar 2021, 16:11 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Bolje par dobrih kosov kot polna omara cenenih cunj

Better a pair of good pieces than a closet full of cheap rags

Written by Sandra Hanžič translated by JL Flanner & G Translate

Poznaš rek manj je več?

You know the saying less is more?

Tega bi lahko uporabili tudi pri napolnjenosti naših omar.

This could also be used when filling our closets.

V raziskavi o ravnanju z odpadnimi oblačili so raziskovalci namreč ugotovili, da smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli kar 12,3 kilograma oblačil na osebo. Evropsko povprečje znaša »le« 11 kilogramov.

In research on the management of waste clothing, the researchers found that in Slovenia in 2019 we discarded as much as 12.3 kilograms of clothing per person. The European average is "only" 11 kilograms.

Poceni oblačil ne bomo imeli dolgo v omari, saj se hitro uničijo, popravilo pa se pogosto ne splača. Njihovo pogosto menjavanje potegne za sabo še veliko porabo vode, energije in kemikalij, ki jih uporabljamo pri njihovi proizvodnji. Obenem oblačila prej ali slej postanejo odpadek in na odlagališčih povzročajo dodatne težave.

We won’t have cheap clothes in the closet for long, as they are quickly damaged and repair is often not worth it. Their frequent change entails the high consumption of the water, energy and chemicals that we use in their production. At the same time, clothes sooner or later become waste and cause additional problems in landfills.

Bolje je imeti par dobrih kosov kot polno omaro cenenih cunj – pa čeprav izgledajo kul, pravi Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja.

It's better to have a couple of good pieces than a closet full of cheap rags – even though they look cool, says Katja Sreš from the Ecologists Without Borders association.

Zakaj? Zato, ker običajno pri izdelavi takšnih oblačil na drugem koncu sveta ne pazijo ne na zdravje delavcev ne na naše zdravje, saj vsebujejo polno kemikalij.

Why? Because usually when making such clothes on the other side of the world they don’t pay attention to either the health of the workers or our health, as they contain a lot of chemicals.

Če se že moramo odreči oblačilom, ki so še uporabna, svetuje izmenjavo med prijatelji ali prodajo prek spleta. Lahko jih tudi podarimo humanitarnim organizacijam ali odložimo v zabojnike za tekstil.

If we have to give up clothes that are still useful, she advises exchanging then among friends or selling them online. They can also be donated to humanitarian organizations or placed in textile containers.

Oblačila, ki so že čisto uničena, pa odpeljemo v najbližji zbirni center za odpadke.

Clothes that are already been completely damaged can be taken to the nearest waste collection centre.

Raziskavo so izvedle organizacije Ekologi brez meja, Focus in Pravična trgovina, ki že leta opozarjajo na probleme hitre mode.

The survey was conducted by Ecologists Without Borders, Focus and Fair Trade, which has been drawing attention to the problems of fast fashion for years.

To so hiperprodukcija, nizke cene in slaba kakovost oblačil. Vse našteto pa vpliva na planet.

These are overproduction, low prices and poor quality clothing. All of the above affect the planet.

Zato 23. aprila pripravljajo Dan v rabljenih oblačilih in pozivajo vse, da si takrat nadenete rabljena oblačila.

Therefore, on April 23, they are preparing a Day in Used Clothes and urge everyone to wear used clothes at that time.

Če bomo dlje nosili svoja oblačila, bomo lahko zmanjšali količino odpadkov!

If we wear our clothes longer, we will be able to reduce the amount of waste!

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

01 Mar 2021, 16:50 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Na svetovnem prvenstvu padajo snežinkaste medalje

Snowflake medals are falling at the World Championships

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Oberstdorf je srečen kraj za slovenske skoke in smučarski tek.

Oberstdorf is a happy place for Slovenian ski jumping and cross-country skiing.

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju smo upali na dobre rezultate, ampak da bomo veseli toliko medalj v obliki snežink že na samem začetku prvenstva, pa nismo pričakovali!

We hoped for good results at the World Nordic Skiing Championships, but did not expect so many medals in the shape of snowflakes at the very beginning of the Championships!

Že prvi dan je za veselje poskrbela smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki je pritekla bronasto medaljo v šprintu. To je disciplina, na kateri se morajo tekmovalci zelo hitro preteči kratkotrajno izteči.

Already on the first day the cross-country skier Anamarija Lampič took care of the joy, winning a bronze medal in the sprint. This is a discipline in which competitors have to ski very quickly for a short run.

Z Evo Urevc sta nato še skupaj prišprintali do brona na tekmi dvojic. Na zadnji predaji štafete Anamarija ni popolnoma verjela vase, a vendarle ujela najhitrejše, na ciljni ravnini prehitela Rusinjo in name Evi v objem pritekla na tretjem mestu.

With Eva Urevc she then sprinted to bronze in the doubles race. At the last handover of the relay, Anamarija did not fully believe in herself, but still caught the leader, overtook the Russian on the finish line and together with Eva tookn third place.

Navdušili so tudi smučarske skakalke in skakalci. Ema Klinec je postala svetovna prvakinja, skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogelj in Uršo Bogataj je v ekipni tekmi osvojila še srebro.

The ski jumpers also impressed. Ema Klinec became the world champion, and together with Nika Križnar, Špela Rogelj and Urša Bogataj she also won silver in the team competition.

Anže Lanišek je na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto medaljo.

Anže Lanišek won a bronze medal at the world championships.

Šele pogled v zgodovino pokaže, kako redke so medalje na svetovnih prvenstvih. 60 let po začetkih skokov v Planici je prvo osvojil Franci Petek, 14 let kasneje Benkovič, nato dve Peter Prevc in zdaj Lanišek.

A look at history alone shows how rare medals are at the world championships [for Slovenia]. Franci Petek won the first 60 years after the start of the jumps in Planica, 14 years later Benkovič, then two by Peter Prevc and now Lanišek.

Za slovenske ženske smučarske skoke je Emino zlato sploh prva medalja na velikih tekmovanjih.

For Slovenian women's ski jumping, Ema's gold is the first medal in a major competition.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Feb 2021, 14:37 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Znanstveniki iščejo izvor virusa

Scientists are looking for the source of the virus

Written Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

O virusu, ki povzroča bolezen covid-19, vemo že zelo veliko. Njegov izvor pa ostaja neznanka. Kaj se je zgodilo, da je nastal virus, ki je ustavil svet?

We already know a great deal about the virus that causes the disease covid-19. Its source, however, remains unknown. What happened to create the virus that stopped the world?

Znanstveniki kot detektivi iščejo sledi, ki bi razkrile podrobnosti njegovega nastanka. V začetku februarja so pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije končno odpotovali na Kitajsko.

Scientists, likes detectives, are looking for clues that would reveal the details of its origin. In early February, they finally travelled to China under the auspices of the World Health Organization.

Prve zaznane okužbe z virusom pri ljudeh so povezovali z obiski tržnice v Wuhanu. Neodvisni raziskovalci so zato želeli odkriti, kako je virus zašel tja. Predstavili so dva najbolj verjetna scenarija.

The first detected virus infections in humans were associated with market visits in Wuhan. Independent researchers therefore wanted to find out how the virus got there. They presented the two most likely scenarios.

Prva možnost je, da je virus nastal nekje drugje in da je v Wuhan prišel z zamrznjeno hrano. Virus se tako sicer ohrani, a znanstveniki še ne vedo, če ostane nalezljiv.

The first possibility is that the virus originated elsewhere and came to Wuhan with frozen food. The virus was thus preserved, but scientists do not yet know if it would remain contagious.

Druga verjetnejša možnost je, da je iz netopirjev prešel na ljudi prek vmesnega gostitelja. Na tržnici v Wuhanu so prodajali različne živali, ki bi lahko bile vmesni gostitelji.

Another more likely possibility is that it passed from bats to humans through an intermediate host. The markets in Wuhan sold a variety of animals that could be intermediate hosts.

»Poznavanje prehodov med gostitelji in tega, kakšne spremembe prinašajo virusu in kako učinkujejo na gostitelja, je zelo pomembno. Tako lažje predvidimo, kje bi do njih še lahko prišlo, in ustrezno ukrepamo,« pojasnjuje virologinja Katarina Prosenc Trilar z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Knowing the transitions between hosts and what changes they bring to the virus and how they affect the host is very important. This makes it easier to predict where they might occur and take appropriate action, "explains virologist Katarina Prosenc Trilar from the National Laboratory for Health, Environment and Food.

Znanstveniki pa so ovrgli možnost, da bi virus ušel iz laboratorija. Preverili so varnostne sisteme laboratorija v Wuhanu in ugotovili, da bi to bilo zelo malo verjetno.

But scientists have ruled out the possibility of the virus escaping from a lab. They checked the security systems of the laboratory in Wuhan and found that this would be very unlikely.

Štirinajstdnevni obisk skupine znanstvenikov na Kitajskem je šele začetek ugotavljanja, kaj se je zgodilo.

A fourteen-day visit by a group of scientists to China is just the beginning of figuring out what happened.

Pomemben je bil za vzpostavitev dobrih odnosov, saj se bo raziskovanje še nadaljevalo. Iskanje izvora virusa lahko traja desetletja.

It was important to establish good relations as the research will continue. Finding the source of a virus can take decades.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

15 Feb 2021, 14:44 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Prihaja leto bivola

The year of the Ox is coming

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Vhod v veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske ob Ljubljanici že nekaj dni krasita dve čudoviti rdeči lanterni. Znak, da se bliža veliko praznovanje. V petek se začne kitajsko novo leto!

The entrance to the Embassy of the People's Republic of China along the Ljubljanica has been adorned with two beautiful red lanterns for several days now. A sign that a big celebration is approaching. Chinese New Year begins on Friday!

Za 1,4 milijarde prebivalcev Kitajske in za Kitajce, ki živijo po svetu, je to najpomembnejši praznik v letu. Tudi za približno tisoč Kitajcev, ki živijo v Sloveniji.

For the 1.4 billion people of China and for the Chinese living around the world, this is the most important holiday of the year. Also for about a thousand Chinese people living in Slovenia.

Na Kitajskem običajno uporabljajo isti koledar kot mi, a novo leto določajo po luninem koledarju. Zato je lahko kateri koli dan med 21. januarjem in 20. februarjem.

In China, they usually use the same calendar as us, but the New Year is determined by the lunar calendar. Therefore, it can be any day between January 21st and February 20th.

Vsako leto ima svoje živalsko znamenje. Jutri se konča leto podgane, v petek pa začne leto bivola!

Every year has its own animal sign. Tomorrow is the year of the rat, and Friday is the year of the ox!

Praznovanje novega leta je hkrati tudi praznik pomladi. Traja dva tedna in se zaključi s praznikom lantern.

Celebrating the New Year is also a spring holiday. It lasts for two weeks and ends with the Lantern Festival.

Kitajci si vzamejo veliko časa za praznovanje v družinskem krogu. Zaposleni dobijo vsaj sedem dni dopusta, učenci pa kar mesec dni počitnic. Revnejši Kitajci, ki delajo daleč od doma, obiščejo svoje otroke, zakonce in družinske člane samo za vsako novo leto.

The Chinese take a lot of time to celebrate in with their families. Employees get at least seven days off, and students get a month off. Poorer Chinese who work far from home visit their children, spouses and family members just for each New Year.

Praznujejo več dni, obiščejo sorodnike, odidejo v tempelj, občudujejo ulične povorke in ognjemete ter delajo strašen hrup s petardami.

They celebrate for several days, visit relatives, go to the temple, admire street processions and fireworks, and make a terrifying noise with firecrackers.

Veliko družin pa za novo leto gleda priljubljeno televizijsko novoletno oddajo. V njej nastopajo najboljši kitajski pevci, plesalci in akrobati.

Many families, however, watch the popular New Year's TV show for the New Year. It features the best Chinese singers, dancers and acrobats.

Pred novoletnimi prazniki ljudi zajame huda potovalna mrzlica. V mesecu dni se jih na pot odpravi vsaj 400 milijonov.

Before the New Year holidays, people are gripped by a severe travel fever. At least 400 million of them set off during the month.

Toda letos na avtobusih, vlakih in letalih ni pretirane gneče. Oblasti želijo preprečiti nov izbruh covida-19. Zato so uvedle različne ukrepe, poroča dopisnik BBC-ja iz Šanghaja. Kdor želi na potovanje, se mora denimo testirati ob odhodu od doma, ob prihodu na cilj potovanja, ob vrnitvi domov pa spet na točki odhoda in točki vrnitve.

But this year, buses, trains and planes are not overcrowded. The authorities want to prevent a new outbreak of covid-19. That is why they have introduced various measures, reports the BBC correspondent from Shanghai. For example, those who want to travel must be tested when leaving home, arriving at their destination, and again when going home at both the points of departure and return.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

09 Feb 2021, 10:56 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Ali roboti postajajo ljudje?

Are robots becoming humans?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Roboti nam postajajo čedalje bolj podobni! Lahko čutijo bolečino in predvidevajo dejanja robota ob sebi.

Robots are becoming more and more like us! They can feel pain and anticipate the actions of the robot next to them.

Na Univerzi Columbia je znanstvena skupina ustvarila robota, ki čuti empatijo in lahko predvideva dejanja drugega robota.

At Columbia University, a scientific team has created a robot that senses empathy and can predict the actions of another robot.

Večina ljudi sicer to počne ves čas. Ko osebo bolje poznamo, lahko predvidevamo njena dejanja in odzive, kar nam pogosto olajša skupno življenje.

Most people do this all the time. When we know a person better, we can anticipate his actions and reactions, which often makes life easier for us.

Zato so raziskovalci pripravili poskus, pri katerem so enemu robotu na različna mesta postavljali zeleno piko, proti kateri se je moral premakniti. Pri tem so mu lahko postavili tudi oviro, da pike ni mogel videti.

Therefore, the researchers prepared an experiment in which they placed a green dot in different places, which a robot had to move towards. They were also able to put an obstacle in his way so that he could not see the dot.

S ptičje perspektive je dogajanje prek kamere opazoval inteligenten robot, ki z njim ni komuniciral.

From a bird's eye view, the events were observed via a camera by an intelligent robot who did not communicate with him [the other robot].

Ta ni vedel, kaj pomeni zelena pika in kaj ovire na robotovi poti. Kljub temu je sčasoma začel sklepati, kam robot želi iti in kaj je njegov cilj.

He [the intelligent robot] didn't know what the green dot meant and what the obstacles in the robot's path were. Nevertheless, he eventually began to infer where the robot wanted to go and what his goal was.

Opazovalni robot je lahko celo predvidel, da se robot ne bo premaknil proti zeleni piki, če je zaradi ovire ne bo videl.

The observation robot could even predict that the robot would not move toward the green dot if it could not see it due to an obstacle.

»Roboti verjetno ne bodo več dolgo naprave, ki samo sledijo navodilom,« meni vodja študije profesor Hod Lipson.

"Robots are unlikely to be devices that just follow instructions for much longer," said study leader Professor Hod Lipson.

Do podobnega zaključka kot Lipson so prišli tudi raziskovalci na univerzi na Japonskem. Naredili so robota, občutljivega za bolečino, ki lahko svoja čustva pokaže na obrazu.

Researchers at a university in Japan came to a similar conclusion as Lipson. They made a pain-sensitive robot that can show its emotions on its face.

Robota z otroškim obrazom so prekrili z umetno kožo in mu dodali čutilni sistem za bolečino.

The robot with a child's face was covered with artificial skin and a sensory system for pain was added to it.

Ob različnih dotikih so se njegovi izrazi na obrazu spreminjali. Ko je na koži začutil bolečino, se je celo skremžil.

The expressions on his face changed with different kinds of touch. When he felt pain in his skin, he even cringed.

Takšni preboji pri razvoju robotov bodo nekega dne pripomogli k izdelavi realističnih robotov, ki bodo razumeli naša čustva, predvidevali naša dejanja in bodo lahko tudi bolje skrbeli za nas.

Such breakthroughs in robot development will one day help to create realistic robots that will understand our emotions, anticipate our actions, and also be able to take better care of us.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 7 of 26

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.