Slovene-English Dual Text: Nagovarjati Moramo Vse Vrste Raznolikosti

By , 14 Jun 2021, 15:39 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Nagovarjati Moramo Vse Vrste Raznolikosti YouTube

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nagovarjati moramo vse vrste raznolikosti

We need to address all kinds of diversity

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Junija praznujemo mesec ponosa LGBTI+ skupnosti. V soboto se tako začne slovenski teden ponosa, ki se bo zaključil s tradicionalno parado.

In June, we celebrate the LGBTI + Community Pride Month. On Saturday, the Slovenian Pride Week begins, which will end with a traditional parade.

Ta mesec so izbrali, ker so se junija 1969 pripadniki skupnosti množično uprli diskriminaciji. A mnogi se še vedno soočajo z različnimi težavami.

This month was chosen because in June 1969, members of the community resisted discrimination as a group. But many still face various problems.

V Sloveniji so mladi žrtve nasilja doma, v šoli in javnem prostoru. Do njih se neprimerno obnašajo tudi v zdravstvenih in socialnih službah, ugotavlja Anže Jurček s fakultete za socialno delo, ki je sodeloval v evropskem projektu Raznolikost in otroštvo.

In Slovenia, young people are victims of violence at home, at school and in public. They are also treated inappropriately in health and social services, says Anže Jurček from the Faculty of Social Work, who participated in the European project Diversity and Childhood.

Velika večina gejev in lezbijk je še vedno žrtev nasilja. Med podatki iz leta 2003 (53,3 odstotka) in tistimi iz leta 2014 (50,3 odstotka) ni občutnih razlik. Zaskrbljujoče pa je večje nasilje v šolah. To se je podvojilo z 22 na 44 odstotkov.

The vast majority of gays and lesbians are still victims of violence. There are no significant differences between the data from 2003 (53.3 percent) and those from 2014 (50.3 percent). Worrying, however, is the greater violence in schools. This doubled from 22 to 44 percent.

Podobno ugotavljajo druge raziskave, ki so pokazale, da so vse LGBT+ osebe v veliki meri (40 odstotkov) deležne diskriminacije in nasilja v šolah.

Similarly, other surveys have found that among all LGBT + people a large proportion (40 percent) face discrimination and violence in schools.

V evropskem projektu Raznolikost in otroštvo so prepoznavali tudi različne vrste nasilja nad njimi.

The European project Diversity and Childhood also identified different types of violence against them.

Pogosta sta psihično nasilje in nesprejemanje mladih v domačem okolju, kar lahko vodi v mladoletno brezdomstvo.

Psychological violence and rejection of young people in the home environment are common, which can lead to youth homelessness.

Naleteli so tudi na dobre prakse. V eni od srednjih šol, denimo, izvajajo krožek, ki dijakom omogoča pogovor o teh temah.

They also came across good practices. In one of the high schools, for example, they run a group that allows students to talk about these topics.

Tudi sodelujoči v projektu menijo, da se je o teh temah treba čim več pogovarjati.

The participants in the project also believe that these topics should be discussed as much as possible.

Predlagajo še izobraževanje strokovnjakov, da bodo znali prepoznavati tovrstno nasilje in se odzivati nanj.

They also suggest educating professionals to be able to recognize and respond to this type of violence.

Ustanove pa morajo po njihovih priporočilih s programi in plakati sporočati, da v njihovih prostorih spoštujejo raznolikost in da se mladi pri njih lahko počutijo varne.

However, according to their recommendations, institutions must communicate through programs and posters that they respect diversity on their premises and that young people can feel safe with them.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.