Slovene-English Dual Text: Utrinki a Mej za Boljši Svet

By , 25 Jun 2020, 14:18 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Utrinki a Mej za Boljši Svet instagram.com/snapshots.eu

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Utrinki z mej za boljši svet

Moments from the borders for a better world

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Vsako minuto 20 ljudi zapusti dom, da bi ubežali vojni ali nasilju.

Every minute, 20 people leave home to escape war or violence.

Ob 20. juniju, svetovnem dnevu beguncev, v Organizaciji združenih narodov pravijo, da vsako dejanje šteje.

On June 20, World Refugee Day, the United Nations says every action counts.

Epidemija novega koronavirusa in protirasistični protesti so pokazali, da si moramo prizadevati za bolj vključujoč in enakopraven svet. Prav vsak lahko pomaga, da bomo skupaj bolje in lepše živeli.

The new coronavirus epidemic and anti-racist protests have shown that we must strive for a more inclusive and equal world. Everyone can help us together have better and more beautiful lives.

V Sloveniji bo eden od dogodkov ob svetovnem dnevu beguncev okrogla miza o migracijskih tokovih na balkanski poti, ki jo pripravljajo v Inštitutu ISCOMET iz Maribora v okviru projekta Snapshots from the Borders.

In Slovenia, one of the events on the occasion of World Refugee Day will be a roundtable on migration flows on the Balkan route, which is being prepared at the ISCOMET Institute in Maribor as part of the Snapshots from the Borders project.

V mednarodnem projektu sodeluje več kot 30 lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe iz 13 držav članic Evropske unije.

Taking part in the international project are more than 30 local communities and civil society organizations from 13 European Union member states

»Projekt je nastal na pobudo mesta Lampedusa v Italiji, tudi kot spomin na tragičen dogodek, ko je v prevrnjeni ladji, polni beguncev, 3. oktobra 2013, pred otokom umrlo več kot 360 ljudi,« pojasnjuje Franc Mlinar iz inštituta. Iz Slovenije pri projektu sodelujeta še Mestna občina Maribor in občina Črnomelj.

"The project was initiated by the city of Lampedusa in Italy, also in memory of the tragic event when more than 360 people died in front of the island in an overturned ship full of refugees on October 3, 2013," explains Franc Mlinar from the institute. The Municipality of Maribor and the Municipality of Črnomelj are also participating in the project from Slovenia.

S projektom želijo seznaniti javnost s stanjem na področju migracij in prispevati k odpravljanju strahov in predsodkov.

With the project, they want to inform the public about the situation in the field of migration and contribute to overcoming fears and prejudices.

»Sedaj migracije prikazujejo javnosti kot problem, ki ogroža varnost Slovenije. Zdi se, da so se ustavne in mednarodne obveznosti Slovenije pa tudi njene potrebe po delovni sili skrčile na fizično varovanje meje z ograjami ter s policijskimi in vojaškimi enotami ter na vračanje beguncev in migrantov na Hrvaško oziroma v Bosno in Hercegovino.«

"Migration is now portrayed to the public as a problem that threatens Slovenia's security. It seems that Slovenia's constitutional and international obligations, as well as its labour needs, have shrunk to the physical protection of the border with fences and police and military units, and to the return of refugees and migrants to Croatia and Bosnia and Herzegovina. "

S projektom želijo prispevati k oblikovanju sistema vključevanja tujcev v družbo, predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja, prispevati k oblikovanju stališč Slovenije do tega vprašanja v okviru EU in oblikovati mrežo evropskih obmejnih mest za izmenjavo izkušenj pri urejanju migracij in pri integraciji tujcev v lokalno okolje.

The project aims to contribute to the formation of a system of integration of foreigners into society, especially in the field of education and employment, to contribute to the formation of Slovenia's positions on this issue within the EU, and create a network of European border posts for exchanging experiences in migration and the integration of foreigners.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.