Slovene-English Dual Text: Etični Heker

By , 08 Apr 2020, 17:13 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Etični Heker pixabay.com CC-by-0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Etični heker

Ethical hacker

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Etični heker svetuje, kako se zavarujemo pred zlorabami na spletu.

An ethical hacker advises how to protect against online abuse

Te dni, ko delamo in se šolamo od doma, prejemamo tudi številna obvestila, da moramo biti pozorni na spletno varnost.

These days, as we work and study from home, we are also receiving numerous announcements that we need to pay attention to online security.

Hekerji še pogosteje vdirajo v računalniška omrežja in povzročajo škodo. Kako se lahko zavarujemo, svetuje etični heker Edvin Rustemagić iz podjetja SIQ.

Hackers are even more likely to invade computer networks and cause damage. The ethical hacker Edvin Rustemagić of SIQ  advises on how to protect yourself.

A documentary on Slovenian hackers, with English subtitles

Za običajne hekerje smo že slišali, kdo so pa etični hekerji?

We've heard about ordinary hackers, but who are ethical hackers?

Etični hekerji razmišljamo, delujemo in uporabljamo ista orodja kot tipični hekerji.

Ethical hackers think, act and use the same tools as typical hackers.

Razlika je v tem, da ne škodimo podjetjem, ampak jim pomagamo pri odkrivanju ranljivosti in varnostnih pomanjkljivosti njihovih informacijskih sistemov.

The difference is that we are not harming companies, but helping them to identify the vulnerabilities and security flaws of their information systems.

Zakaj ste postali etični heker?

Why did you become an ethical hacker?

Že v osnovni šoli sem bil fasciniran nad računalništvom in hekanjem. Začelo se je s pisanjem raziskovalnih nalog na temo virusov in protivirusnih programov in s pridobivanjem znanja na takratnih družbenih omrežjih.

Back in elementary school, I was fascinated with computer science and hacking. It began with writing research papers on viruses and antivirus programs and gaining knowledge on the social networks of the time.

Ko sem v gimnaziji ugotovil, da poklic etičnega hekerja dejansko obstaja in da lahko počnem vse, kar počnejo hekerji, ter hkrati prispevam h krepitvi informacijske varnosti, se je moje življenje spremenilo.

When I found out in high school that the ethical hacker profession actually exists and that I can do whatever hackers do, and at the same time contribute to enhancing information security, my life changed.

Kakšen je vaš delovni dan?

What is your working day like?

Vsak delovni dan je drugačen. V ponedeljek recimo preverjam varnost strežnikov, v torek varnost bančne aplikacije, v sredo pa poskušam ponarejati e-poštna sporočila.

Every working day is different. On Monday, for example, I could check the security of the servers, on Tuesday the security of the banking application, and on Wednesday I could try to forge emails.

Ljudem v moji stroki ni nikoli dolgčas.

People in my field are never bored.

Na kaj morajo biti te dni pozorni otroci?

What do children need to be paying attention to these days?

Nikomur ne dajajte osebnih podatkov, imena in priimka, gesla, domačega naslova … Ne objavljajte slik brez dovoljenja staršev in ne pogovarjajte se s tujci.

Do not give anyone personal information, name, password, home address ... Do not post pictures without parental permission or speak to strangers.

Ne odpirajte sporočil od nekoga, ki ga ne poznate. Na računalnik ne nalagajte ničesar brez dovoljenja staršev.

Don't open messages from someone you don't know. Do not upload anything to your computer without parental permission.

Na neprimerna sporočila in vsebino nemudoma opozorite odraslo osebo, ki ji zaupate.

Immediately alert a trusted adult to inappropriate messages and content.

Predlagam tudi časovno omejitev za uporabo spleta, saj je zdaj idealen trenutek, da se povežemo in počnemo stvari, za katere po navadi zmanjka časa.

I also suggest a time limit for using the internet, because now is the perfect time to connect and do things that you usually don’t have time for.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.