Ljubljana related

31 Jan 2022, 15:10 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kako Pravilno Hraniti Ptice Pozimi?

How to Properly Feed Birds in Winter?

Written by Vanessa, translated by JL Flanner & G Translate

Pozimi lahko pticam pomagaš, tako da jim ponudiš primerno hrano, in jih nato od blizu opazuješ in spoznavaš.

In winter, you can help the birds by offering them suitable food, and then observe and get to know them closely.

Kako to početi, da jim ne škodiš?

How do you do that so you don't hurt them?

Ptice stalnice, ki pozimi ostanejo pri nas, lahko zaradi manjše količine hrane v naravi začnemo hraniti že pozno jeseni, najbolje pa takrat, ko zapade sneg.

Due to the small amount of food in the wild, you can start feeding birds that stay with us in winter in late autumn, and preferably when the snow falls.

V ptičjo krmilnico jim nasujemo mešanico sončničnih in konopljinih semen ter proso.

We can pour a mixture of sunflower and hemp seeds and millet into a bird feeder.

Sinice prav tako zelo rade uživajo v lojnih pogačah.

Titmouses also love to enjoy sebaceous cakes.

Nekatere vrste ptic imajo najraje jabolka in rozine.

Some species of birds prefer apples and raisins.

Da pa bi privabili velikega detla, mu lahko nastavimo orehe in arašide.

But to attract the great woodpecker, we can put out nuts and peanuts.

Ptic nikoli ne hranimo z ostanki človeške hrane, saj je preslana in premastna.

Birds are never fed leftover human food, as it is too salty and fatty.

Ščinkavci in vrabci se najpogosteje hranijo na tleh.

Finches and sparrows most often feed on the ground.

Hrano jim lahko nastavimo kar tja, dobro pa je, da jo zaščitimo pred dežjem in snegom.

We can set their food right there, but it’s good to protect it from rain and snow.

To lahko storimo tako, da nad krmiščem postavimo manjšo streho.

This can be done by placing a smaller roof over the feeding area.

Ptičja krmilnica lahko visi na žici. Paziti moramo le, da je čvrsto pritrjena.

The bird feeder can hang on a wire. We just have to make sure it is firmly attached.

Najbolje je, da jo obesimo na drevo ali postavimo v bližino grmovja.

It is best to hang it on a tree or place it near a bush.

Tako se ji lahko ptice postopoma približajo, obenem pa imajo varno zavetje pred plenilci, kot so mačke.

In this way, birds can gradually approach it, while at the same time having a safe shelter from predators such as cats.

Na krmiščih se zbira veliko ptic, zato se tam prenašajo različne bolezni, med njimi tudi ptičja gripa.

Many birds gather on feeding grounds, so various diseases are transmitted there, including bird flu.

Z njo se je okužilo več labodov v okolici Slovenske Bistrice. Tam so zato do danes veljali posebni zaščitni ukrepi.

Several swans in the vicinity of Slovenska Bistrica once became infected with this. To this day, special protective measures remain in place there.

Zelo pomembno je, da krmilnico temeljito očistimo vsak dan. Z zaščitnimi rokavicami moramo odstraniti vse ostanke hrane in iztrebke.

It is very important to clean the bird feeder thoroughly every day. We must remove all food debris and excrement with protective gloves.

Vedno poskrbimo še, da imajo ptice na voljo dovolj sveže hrane.

We always make sure that the birds have enough fresh food available.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

24 Jan 2022, 17:23 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Dinozavrsko jajce razkrilo skrivnosti razvoja ptic iz dinozavrov

A dinosaur egg has revealed the secrets of the development of birds from dinosaurs

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Dinozavri vedno znova burijo domišljijo otrok in znanstvenikov. V Veliki Britaniji se denimo te dni ukvarjajo z odkritjem velikanskega fosila ihtiozavra.

Dinosaurs always stir the imagination of children and scientists. In the UK, for example, they are currently working on the discovery of a giant ichthyosaur fossil.

Na Kitajskem pa so nedavno znanstveniki odkrili neverjetno ohranjeno jajce z zarodkom dinozavra, staro kar 66 milijonov let!

In China, however, scientists have recently discovered an amazingly preserved dinosaur embryo egg that is 66 million years old!

Izkopali so ga že leta 2000, vendar so ga najprej shranili v muzeju. Posvetili so se mu šele, ko so začeli razvrščati shranjene fosile.

It was excavated as early as 2000, but was first stored in a museum. They started working on it only when they began to sort the stored fossils.

Dinozavra so poimenovali Baby Yingliang po muzeju, v katerem je bil hranjen.

The dinosaur was named Baby Yingliang, after the museum where it was kept.

Znanstveniki sklepajo, da je ostal nepoškodovan zaradi zemeljskega plazu, ki ga je zaščitil pred zunanjimi vplivi.

Scientists conclude that it remained unharmed due to a landslide that protected it from external influences.

Plaz ga je prekril v trenutku, ko se je začel pripravljati na izvalitev. Glavo je postavil pod telo, razširil noge in ukrivil hrbet, kar spominja na izvalitev pri kokoši, kot jo poznamo danes.

The landslide covered it the moment it began to prepare to hatch. It placed its head under its body, spread his legs and bent it back, reminiscent of hatching in chickens as we know it today.

To odkritje bo raziskovalcem pomagalo pri podrobnejšemu raziskovanju sorodstva med pticami in dinozavri.

This discovery will help researchers investigate the kinship between birds and dinosaurs in more detail.

Dinozavra so uvrstili med oviraptorozavre. To je skupina dinozavrov s perjem, ki je bila v pozni kredi razširjena v Aziji in Severni Ameriki.

The dinosaur was classified as an oviraptor. This is a group of feathered dinosaurs that was widespread in the Late Cretaceous in Asia and North America.

Zarodek je od glave do repa meril le 27 centimetrov. Če bi dočakal odraslo dobo, bi najverjetneje dosegel dolžino dveh ali treh metrov, prehranjeval pa bi se z rastlinami.

The embryo measured only 27 centimetres from head to tail. If it reached adulthood, it would most likely reach a length of two or three meters, and would feed on plants.

Del njegovega telesa je še vedno prekrit s kamnom. Raziskovalci bodo uporabili napredne tehnike skeniranja, da bodo lahko ustvarili celotno sliko njegovega okostja.

Part of its body is still covered with stone. Researchers will use advanced scanning techniques to be able to create a complete picture of its skeleton.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 Jan 2022, 20:49 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Robot, ki so ga navdahnile ptice

A robot inspired by birds

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

S čim navdušujejo ptice?

Why are we fascinated by birds?

Ptice lahko letijo; ta brezmejna svoboda je človeštvo navdihovala vso zgodovino.

Birds can fly; this boundless freedom has inspired humanity throughout history.

A pomembno je tudi, da pristanejo na skoraj vsaki površini.

But it is also important that they can land on almost any surface.

Ta lastnost je dolgo vznemirjala znanstvenike.

This characteristic has long intrigued scientists.

Ekipa inženirjev univerze Stanford je sedaj ustvarila robota, ki lahko sedi, prenaša in lovi predmete tudi v zraku. Ujame lahko celo teniško žogico!

A team of Stanford University engineers has now created a robot that can sit, carry and hunt objects even in the air. It can even catch a tennis ball!

Navdih za njegova stopala in noge so našli pri sokolu selcu.

Inspiration for his feet and legs was found in the falcon.

Presenetilo nas je, da ptice pri pristajanju v zraku izvajajo enake prijeme ne glede na površino, na katero se spuščajo. Svojim nogam pustijo, da se prilagodijo raznolikosti in zahtevnosti površine. - William Roderick

We were surprised that the birds perform the same grips when landing in the air, regardless of the surface on which they land. They allow their feet to adapt to the diversity and complexity of the surface. – William Roderick

Vsaka robotova noga ima dva motorja; en skrbi za premikanje naprej in nazaj, drugi pa uravnava oprijem površine.

Each robot leg has two motors; one takes care of moving back and forth and the other regulates the grip of the surface.

Poseben oprijemalni mehanizem na koncu noge absorbira energijo pristanka in jo pretvori v silo oprijema. Sproži, razpre in zapre se v 20 milisekundah.

A special gripping mechanism at the end of the leg absorbs the landing energy and converts it into a gripping force. Triggers, unfolds and closes in 20 milliseconds.

Robot lahko tako pristane na katerikoli površini – na suhi ali na mokri, na gladki ali na grobi.

The robot can land on any surface - dry or wet, smooth or rough.

Pri čem ta znanstveni preboj lahko pomaga?

What can this scientific breakthrough help with?

Znanstveniki menijo, da bi taki leteči roboti lahko sodelovali pri iskanju ter reševanju ali pri spremljanju požarov v naravi.

Scientists believe that such flying robots could be involved in search and rescue, or monitoring wildfires.

Dosedaj so morali v takih primerih lebedeti, odslej pa bi lahko marsikje tudi pristali in tako varčevali z energijo.

To date, they have had to hover in such cases, but from now on they could land in many places and thus save energy.

Ekologi pa bi z njimi lažje zbirati podatke, denimo v nedostopnih gozdovih.

It would also be easier for ecologists to collect data with them, for example in inaccessible forests.

Roboti, ki so jih navdahnile ptice, so združljivi tudi z drugimi tehnologijami, ne samo z droni.

Bird-inspired robots are also compatible with other technologies, not just drones.

»Želimo, da bi lahko pristali kjer koli – to je tisto, kar to tehnologijo naredi vznemirljivo,« pravi eden od sodelujočih strokovnjakov David Lentink.

“We want to be able to land anywhere - that’s what makes this technology exciting,” says one of the participating experts, David Lentink.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

10 Jan 2022, 15:25 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Najnaprednejši teleskop v vesolju

The most advanced telescope in space

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Božične praznike smo večinoma praznovali mirno.

We mostly celebrated the Christmas holidays peacefully.

Ampak napeto pa je bilo v vesoljskem centru v Francoski Gvajani, iz katerega so prav na božični dan izstrelili teleskop James Webb.

But it was tense at the space centre in French Guiana, from where the James Webb telescope was launched on Christmas Day.

Ta bo nadomestil Hubblov teleskop in nam prinesel še boljši pogled v vesolje.

This will replace the Hubble Space Telescope and give us an even better view of space.

Teleskop je v vesolje popeljala raketa Ariane 5. Ko se je od nje ločil, je upravljanje prevzela ameriška vesoljska agencija NASA.

The telescope was launched into space by the Ariane 5 rocket. When it separated from it, the US space agency NASA took over.

Orbito bo dosegel čez približno tri tedne. Končni cilj pa je od Zemlje oddaljen približno 1,5 milijona kilometrov.

It will reach orbit in about three weeks. The final destination is about 1.5 million kilometres from Earth.

Nato bo pol leta trajalo, da bo razgrnil svoj sončni ščit in glavno, 6,5-metrsko ogledalo. Pripravil bo inštrumente za fotografiranje nebesnih teles in za spektroskopijo ter se ohladil.

It will then take half a year for him to unfold his sun shield and main, 6.5-meter mirror. He will prepare instruments for photographing celestial bodies and for spectroscopy, and cool down.

Kaj bo njegova naloga?

What will its task be?

Preučeval bo nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku. Ta se je zgodil pred 13,8 milijarde let.

It will study the formation of the universe up to 200 million years after the Big Bang. This happened 13.8 billion years ago.

Poleg tega bo odkrival planete zunaj Osončja in iskal sledi življenja.

In addition, it will discover planets outside the Solar System and look for traces of life.

Znanstvenik John C. Mather, ki sodeluje pri projektu, je že pred leti dejal, da je zelo velika verjetnost, da bi nekje v vesolju našli življenje.

The scientist John C. Mather, who is involved in the project, said years ago that there is a very high probability that they would find life somewhere in space.

»Ne smemo biti presenečeni, če bomo življenje našli na Marsu, Evropi, Titanu ali drugje v Osončju in če bomo zaznali kisik okoli planetov, ki krožijo okoli druge zvezde.«

"We should not be surprised if we find life on Mars, Europe, Titan or elsewhere in the Solar System and if we detect oxygen around planets orbiting another star."

Teleskop so začeli graditi leta 2004, zaradi zapletov pa so ga dokončali šele konec lanskega leta.

Construction of the telescope began in 2004, but due to complications it was not completed until the end of last year.

Projekt se je podražil za trikrat od prvotnih načrtov in je danes vreden skoraj 9 milijard evrov.

The cost of the project has risen three times since the original plans, and is worth almost 9 billion euros today.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Jan 2022, 19:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Dobre novice iz Slovenije v letu 2021

Good news from Slovenia in 2021

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Po čem si boš najbolj zapomnila leto 2021? Po koroni in vseh zoprnijah, povezanih z epidemijo, gotovo. Toda kateri so bili drugi dogodki, pomembni za vso Slovenijo?

What will you remember most about 2021? After the coronavirus and all the annoyances associated with the epidemic, of course. But what were other important events for the whole of Slovenia?

Na srečo so nas slovenski športniki tudi leta 2021 znova večkrat razveselili z zmagami in medaljami.

Fortunately, Slovenian athletes once again delighted us several times in 2021 with victories and medals.

V Tokiu so na olimpijskih igrah osvojili tri zlate, eno srebrno in eno bronasto medaljo, na paraolimpijskih igrah pa še dve odličji.

In Tokyo, they won three gold, one silver and one bronze medal at the Olympic Games, and two more medals at the Paralympic Games.

Kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta znova zmagala na dveh od treh velikih večetapnih dirk.

Cyclists Tadej Pogačar and Primož Roglič won two of the three big multi-stage races again.

Plezalka Janja Garnbret je dokazala, da je najboljša športna plezalka na svetu.

Climber Janja Garnbret has proven to be the best sports climber in the world.

Nordijski smučarji so na svetovnem prvenstvu šestkrat stopili na zmagovalni oder, odbojkarji so tretjič zaigrali v finalu evropskega prvenstva in tretjič osvojili srebrno medaljo.

The Nordic skiers took the podium six times at the World Championships, the volleyball players played in the European Championship final for the third time and won the silver medal for the third time.

Dobra novica je bila tudi končana obnova Cukrarne. Nekdanja »ljubljanska sramota« na obrežju Ljubljanice je postala nova mestna znamenitost – muzej sodobne umetnosti.

The good news was also the completed renovation of Cukrarna [a former sugar factory]. The former "Ljubljana shame" on the banks of the Ljubljanica has become a new city landmark - the Museum of Contemporary Art.

Za državo Slovenijo je bilo pomembno tudi šestmesečno predsedovanje Evropski uniji. Od 1. julija do 31. decembra je vodila vrsto pomembnih srečanj in se trudila usklajevati različne interese vseh 27 članic Unije pri številnih pomembnih zadevah. Kot država, v kateri je pravica do pitne vode zapisana v ustavo, je na primer dosegla sprejem sklepov o svetovnem pomenu vode. Pomanjkanje vode vpliva na mir in varnost, zato je pomembno učinkovito upravljanje voda.

The six-month presidency of the European Union was also important for the state of Slovenia. From 1 July to 31 December, it chaired a series of important meetings and sought to reconcile the different interests of all 27 members of the Union on a number of important issues. As a country where the right to drinking water is enshrined in the constitution, for example, it has reached conclusions on the global importance of water. Water scarcity affects peace and security, so effective water management is important.

In ne nazadnje: risom v Sloveniji se obetajo boljši časi! Evrazijskega risa (Lynx lynx), so pred izumrtjem rešili s priseljevanjem risov iz Romunije in Slovaške. Prva dva sta prišla spomladi 2019. Letos pa so pet risov naselili na Gorenjskem.

And last but not least: lynx in Slovenia are promised better times! The Eurasian lynx (Lynx lynx), was saved from extinction by importing lynx from Romania and Slovakia. The first two came in the spring of 2019. This year, five lynx settled in Gorenjska.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

21 Dec 2021, 20:00 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Na Slovenija ima talent je zmagala Tajda Korče!

Tajda Korče won Slovenia's Got Talent!

Written by Sandra Hanžič,  translated by JL Flanner & G Translate

Šov Slovenija ima talent je sinoči dobil novo zmagovalko!

The show Slovenia’s Got Talent got a new winner last night!

Kaj so tekmovalci pripravili za finale osme sezone?

What did the contestants prepare for the finals of the eighth season?

Tina Pezdirec je nastopila s posebej zanjo predelano pesmijo iz filma Ledeno kraljestvo, Martin Arbi s svojo pesmijo Edina, Marko Stanković z rokersko balado Knocking on Heaven’s Door in Ana Grdadolnik z božično zimzeleno uspešnico All I Want For Christmas Is You.

Tina Pezdirec performed a specially adapted song from the film Frozen, Martin Arbi with his song Edina, Marko Stanković with the rock ballad Knocking on Heaven’s Door and Ana Grdadolnik with the evergreen Christmas hit All I Want For Christmas Is You.

Duo s harfo, glasbenici De Liri, sta združili pesmi Orion in Od višine se zvrti.

The harp duo, musicians De Liri, combined the songs Orion and Od višine se zvrti.

Gimnastičarka Tajda Korče je na oder prišla v škatli, akrobatka Tamia Šeme je bruhala ogenj, Maša Ferme je prikazala poslastico s hulahup obroči.

Gymnast Tajda Korče came on stage in a box, acrobat Tamia Šeme breathed fire, Maša Ferme showed a trick with hula hoop rings.

Mama in hči, Suzana in Julija, sta odplesali zgodbo o prepirih med otroki in njihovimi starši.

Mother and daughter, Suzana and Julija, danced a story about quarrels between children and their parents.

Deseti finalist, hrvaški pevec Dino Petrić, ni nastopil, saj se je okužil s koronavirusom. Je pa mešanico slovenskih božično-novoletnih pesmi, ki jo je želel predstaviti v finalu, objavil na YouTubu.

The tenth finalist, Croatian singer Dino Petrić, did not perform as he contracted the coronavirus. However, he posted a mixture of Slovenian Christmas and New Year's songs, which he wanted to present in the finals, on YouTube.

V superfinale sta se uvrstili Tamia Šeme in Tajda Korče. Največ telefonskih glasov pa je zbrala Tajda.

Tamia Šeme and Tajda Korče qualified for the super finals. Tajda collected the most phone votes.

»Še vedno čakam, da se zbudim. Hvala za vsak glas, hvaležna sem za čisto vse,« je po razglasitvi zmage presenečena povedala voditeljema oddaje Petru Polesu in Sašu Staretu. Prav njun zlati gumb jo je iz avdicije popeljal v polfinale.

“I’m still waiting to wake up. Thank you for every vote, I am grateful for everything,” she said to the hosts of the show, Peter Poles and Sašo Staret, after the announcement of the victory. It was their golden button that took her from the audition to the semifinals.

Če imaš tudi ti kakšen talent, se lahko prijaviš za tekmovanje v novi, deveti sezoni oddaje!

If you also have some talent, you can apply to compete in the new, ninth season of the show!

Jan Plestenjak, ki je nastopil med telefonskim glasovanjem, je vse pevske finaliste še povabil, da nastopijo z njim na valentinovem koncertu v Stožicah.

Jan Plestenjak, who performed during the telephone voting, invited all the singing finalists to perform with him at a Valentine's Day concert in Stožice.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

13 Dec 2021, 10:13 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Cepivo ali zdravilo proti novemu koronavirusu?

A vaccine or medicine against a new coronavirus?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Zadnje čase pogosto slišimo o zdravilih proti bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus.

Lately, we often hear about drugs against the disease caused by the new coronavirus.

Kako ločimo cepivo od zdravila?

How do we distinguish a vaccine from a drug?

»Cepiv in zdravil ne moremo primerjati, saj popolnoma drugače učinkujejo. S cepivom poskušamo preprečiti bolezen, z zdravili pa bolezen zdravimo,« pojasnjuje specializant infektologije David Zupančič.

"Vaccines and medicines cannot be compared, because they work completely differently. We try to prevent the disease with vaccines, and we treat the disease with drugs, ”explains David Zupančič, a specialist in infectology.

»Bolj svetujemo cepljenje kot poskuse, da bolezen prebolimo in pozdravimo.«

"Vaccination is more advisable than trying to get over and cure the disease."

Covid-19 je virusno obolenje, zato ga ne moremo zdraviti z antibiotiki. Ti delujejo le na bakterijske okužbe.

COVID-19 is a viral disease, so it cannot be treated with antibiotics. These only work on bacterial infections.

Pri virusnih okužbah običajno pustimo, da se imunski sistem spopade z okužbo.

In viral infections, we usually let the immune system fight the infection.

Ob tem blažimo simptome, znižamo denimo telesno temperaturo in veliko počivamo. Tega ne smemo enačiti z zdravljenjem.

At the same time, we alleviate the symptoms, such as reducing our body temperature and resting a lot. This should not be equated with treatment.

Zdravila proti novemu koronavirusu pridejo v poštev le pri hujših potekih bolezni kot zadnja izbira, saj imajo mnogo stranskih učinkov.

Drugs against the new coronavirus are only considered in more severe cases as the last resort, as they have many side effects.

Poleg tega delujejo na različne načine in moramo biti pri njihovi uporabi previdni.

In addition, they work in different ways, and we need to be careful when using them.

V zadnjem času se veliko govori o protivirusnem zdravilu remdesivir, ki zavira razmnoževanje virusa.

There has been a lot of talk lately about the antiviral drug remdesivir, which inhibits the replication of the virus.

Poznamo tudi zdravljenje s protitelesi, ki se tarčno vežejo na virus. Obstaja več vrst protiteles – nekatera pomagajo imunskemu sistemu pri prepoznavanju in uničevanju virusa, druga pa lahko zaustavijo njegovo razmnoževanje.

We also know of treatment with antibodies that target the virus. There are several types of antibodies – some help the immune system recognize and destroy the virus, while others can stop it from reproducing.

V kasnejši fazi, ko lahko pride do pljučnice, so zelo učinkoviti steroidi. Steroidi zavirajo naš imunski sistem, da ne pride do prehudega vnetja, ki lahko povzroči hude poškodbe organov.

At a later stage, when pneumonia can occur, steroids are very effective. Steroids suppress our immune system to prevent excessive inflammation, which can cause severe organ damage.

Če steroide uporabimo prezgodaj, lahko zavremo lastno obrambo proti virusu in poslabšamo stanje.

If we use steroids too early, we can slow down our own defences against the virus and make the condition worse.

»V Sloveniji se za zdravljenje covida-19 uporabljajo steroidi, protivirusno zdravilo remdesivir, infuzije protiteles, v posebnih pogojih tudi druga monoklonska protitelesa. Na poti pa sta še dve zelo obetavni novi protivirusni zdravili, ki ju že nestrpno pričakujemo,« dodaja David Zupančič.

"In Slovenia, steroids, the antiviral drug remdesivir, antibody infusions and, under special conditions, other monoclonal antibodies are used to treat COVID-19. There are two other very promising new antiviral drugs on the way, which we are already looking forward to, "adds David Zupančič.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

07 Dec 2021, 12:03 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Hov hov, se slišimo?

Woof, woof, can we hear you?

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Kakšno veselje prevzame psa, ko se njegov lastnik vrne domov, čeprav je bil zdoma denimo samo eno uro!

What a joy it is for a dog when their owner returns home, even if he has only been away for an hour, for example!

Psi čas dojemajo drugače kot mi, zato se jim lahko zdi ena ura dolga celo večnost.

Dogs perceive time differently than we do, so one hour may seem like an eternity.

Čas, ko lastnika ni doma, je še posebej težek za pse, ki so lastnika dobili med epidemijo. Zaradi množičnega zaprtja so bili namreč ves čas z lastnikom, zdaj, ko ljudje zopet hodimo v službo in šolo, pa lahko manj časa preživimo z našimi kosmatimi prijatelji.

The time when their owner is not at home is especially difficult for dogs who got their owner during the epidemic. Due to the lockdown, they were with their owner all the time, and now that people are going to work and school again, we can spend less time with our furry friends.

Pes, ki je bil prej vajen človeške družbe, lastnika toliko bolj pogreša.

A dog that was previously accustomed to human company misses its owner all the more.

Raziskovalka in pasjeljubka Ilyena Hirskyj-Douglas se je zato domislila rešitve. To je pasji telefon (Dog Phone), prek katerega lahko pes pokliče lastnika.

Researcher and dog lover Ilyena Hirskyj-Douglas thus came up with a solution. This is a dog phone through which a dog can call their owner.

Ko se senzor v žogi premakne, sproži videoklic na računalniku. Sporazumevanje je obojestransko, saj tudi lastnik lahko pokliče psa.

When a sensor in the ball moves, it triggers a video call on the computer. Communication is mutual, as the owner can also call the dog.

Raziskovalka je pasji telefon preizkušala s svojim 10-letnim labradorcem Zachom, ki jo je proti koncu klical že petkrat na dan.

The researcher tested the dog phone with her 10-year-old Labrador Zach, who called her five times a day towards the end.

Marsikateri klic, ki ga je Zach opravil, se je najverjetneje zgodil nehote. Enkrat jo je denimo poklical, ker je ponesreči premaknil žogico, ko je iskal igrače v svoji posteljici.

Many of the calls Zach made most likely happened unintentionally. He called her once, for example, because he accidentally moved the ball while looking for toys in his crib.

A ko ga je poklicala ona, se je le redko javil. Da lahko o tem pes sam odloča, je prednost naprave.

But when she called him, he rarely answered. The fact that the dog can decide for himself is an advantage of the device.

»Lastnik lahko spremlja, kje je pes, ga pokliče ali nahrani na daljavo. Toda vse je odvisno od lastnika in pes pri tem nima nobene izbire,« pojasnjuje Ilyena Hirskyj-Douglas.

“The owner can monitor where the dog is, call him or feed him remotely. But it all depends on the owner and the dog has no choice, ”explains Ilyena Hirskyj-Douglas.

»Sedaj ima lahko tudi pes izbiro. Čeprav morda ne razumemo njegove odločitve, to ne pomeni, da se ne bi smel odločati.«

“Now the dog can also have a choice. Although we may not understand his decision, this does not mean that he should not make a decision. "

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

28 Nov 2021, 20:33 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kmalu bodo zažarele praznične lučke

Festive lights will be on soon

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

Le še nekaj dni nas loči do veselega decembra in kmalu bo tu tudi prva adventna nedelja. V številnih krajih po Sloveniji se pripravljajo na prižig lučk.

Only a few more days separate us until merry December, and soon the first Sunday of Advent will be here as well. In many places in Slovenia, they are preparing to turn on the lights.

V Ljubljani in Mariboru jih bodo prižgali že jutri, drugod jim bodo kmalu sledili.

They will be lit in Ljubljana and Maribor tomorrow [26 November], and will soon be followed elsewhere.

Poleg tradicionalnih meteoritov in lampijončkov bodo v Ljubljani postavili še približno 850 skulptur in 50 kilometrov dolgo svetlobno verigo.

In addition to traditional meteorites and lanterns, about 850 sculptures and a 50-kilometer-long light chain will be erected in Ljubljana.

Mesto bo krasilo tudi deset smrek in 79 »zelenih« dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili naravi. Največja smreka že stoji na Prešernovem trgu. Visoka je 15 metrov in tehta 3 tone.

The city will also be adorned with ten spruces and 79 "green" trees, which will be returned to nature after the holidays. The largest spruce is already standing on Prešeren Square. It is 15 meters high and weighs 3 tons.

Drevesa na Wolfovi ulici bodo pomagali okrasiti učenci bližnjih šol.

The trees on Wolfova ulica will be decorated with the help of students of nearby schools.

Tudi ti lahko pomagaš krasiti Ljubljano: in sicer gozdičke na Stritarjevi (od Prešernovega trga do Mestne hiše) in Čopovi ulici (od Prešernovega trga proti Slovenski cesti). Pri tem na občini pozivajo, da ne kupuj novih okraskov, ampak uporabi tiste, ki jih že imaš doma.

You can also help decorate Ljubljana: namely the woods on Stritarjeva (from Prešeren Square to the Town Hall) and Čopova ulica (from Prešeren Square towards Slovenska cesta). In doing so, the municipality urges you not to buy new ornaments, but to use the ones you already have at home.

Na bližnjem Gallusovem nabrežju bodo spet stale jaslice iz slame v naravni velikosti. Le malenkost večje so od otrok.

Life-size straw cribs will once again stand on the nearby Gallus Embankment. They are only slightly larger than children.

Praznično okrasitev je tretjič zapored načrtoval arhitekt Urban Modic. Kakšne novosti je pripravil?

The festive decoration was planned for the third time in a row by the architect Urban Modic. What innovations has he prepared?

Tristrano piramido na Prešernovem trgu, z lučkami povezana drevesa ob Ljubljanici in okrasitev od Vodnikovega trga do Cukrarne.

The three-sided pyramid on Prešeren Square, trees connected with lights along the Ljubljanica, and decorations from Vodnikov trg to Cukrarna.

Na silvestrovo bo mesto razsvetlil petminutni ekološki ognjemet. Lani pa je ognjemet odpadel zaradi epidemije.

On New Year's Eve, the city will be lit by a five-minute ecological fireworks display. Last year, however, the fireworks were called off due to an epidemic.

V Mariboru bodo zaradi negotovih razmer prižig lučk posneli in predvajali na spletu. Hkrati bodo jutri odprli Vilinsko mesto, v katerem bodo ob koncih tedna ustvarjalne delavnice in predstave za otroke.

Due to the uncertain situation in Maribor, the lighting of the lights will be recorded and broadcast online. At the same time, they will open the Fairy Town tomorrow, where there will be creative workshops and performances for children on weekends.

V Kopru, kjer bodo lučke prižgali dan kasneje, prav tako pripravljajo mnoge dejavnosti za otroke: Miklavžev in božični sejem in gledališke predstave. Postavili so tudi drsališče.

In Koper, where the lights will be turned on a day later, they are also preparing many activities for children: St. Nicholas and the Christmas Fair and theatre performances. They also set up an ice rink.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Nov 2021, 08:19 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Nekatere veverice so pogumnejše od drugih

Some squirrels are braver than others

Written by Dora Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Morda veš, da naše osebnostne značilnosti, kot so družabnost, aktivnost ali pogum, vplivajo na izbiro poklica, prijateljev in hobijev.

You may know that our personality traits, such as sociability, liveliness, or courage, influence the choice of profession, friends, and hobbies.

Zanimivo je, da imajo osebnost tudi živali.

Interestingly, animals also have a personality.

Njeno raziskovanje se je začelo razvijati šele v zadnjem času, saj je to zelo zahtevno. Poleg tega znanstveniki ponavadi živali spremljajo kot skupnost in se redko osredotočijo na posamezne osebke.

Her research has only begun to develop recently, as it is very demanding. In addition, scientists tend to monitor animals as a community and rarely focus on individual specimens.

Osebnost imajo različni organizmi: ribe, ptice, glodavci, pajki, kuščarji. Vse več raziskav kaže, da jo imajo najverjetneje vse živali, čeprav smo mislili, da je to samo značilnost človeka.

Different organisms have a personality: fish, birds, rodents, spiders, lizards. More and more research shows that most animals probably have one, even though we thought it was just a characteristic of humans.

Nedavno je bila objavljena raziskava, kjer so znanstveniki tri leta spremljali vedenje veveric, ki živijo v Koloradu, ZDA.

A study was recently published where scientists monitored the behaviour of squirrels living in Colorado, USA for three years.

Pri tem so preučevali štiri lastnosti: pogum, agresijo, aktivnost in družabnost.

In doing so, they studied four traits: courage, aggression, liveliness, and sociability.

Veverice so postavili v škatlo z luknjami in spremljali njihovo vedenje v novem okolju. Naredili so tudi test z ogledalom, da bi ugotovili, kako se veverica odziva na svoj odsev.

The squirrels were placed in a box with holes and monitored for their behaviour in the new environment. They also did a test with a mirror to find out how the squirrel responds to its reflection.

Pogum so preizkusili tako, da so se ji približali v naravi in spremljali, kdaj bo pobegnila. Opazovali so še vedenje v pasti – za kratek čas so jo ujeli, opazovali in nato izpustili.

They tested courage by approaching one in nature and watching when it would escape. They also observed the behaviour in a trap - they caught one for a short time, observed it and then released it.

S testi so spoznali, da se pogumnejše veverice gibljejo na večjih ozemljih in hitreje. Tako so ugotovili, da sta pogum in aktivnost povezana.

Tests have shown that braver squirrels move over larger territories and faster. Thus, they found that courage and activity are related.

Prav tako naj bi imele družabnejše veverice večjo verjetnost preživetja in razmnoževanja, čeprav veverice, ki so jih preučevali, načeloma veljajo za manj družabno vrsto.

Moreover, more social squirrels are said to be more likely to survive and reproduce, although the squirrels studied have in principle been considered a less social species.

»Upoštevanje osebnosti je lahko pri varovanju vrst še posebej pomembno, saj nam lahko pomaga pri napovedovanju odziva živali na nove življenjske pogoje, kot je sprememba ali uničenje habitata,« pravi dr. Jaclyn Aliperti, vodja raziskave.

"Consideration of personality can be especially important in protecting species, as it can help us predict the response of animals to new living conditions, such as habitat change or destruction," says Dr. Jaclyn Aliperti, Head of Research.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 4 of 27

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.